α´
m--------- (1x)
α´ c1 1 ܐ c1 tok. 1
ἀγαθός
a--s---na- (1x)
ἀγαθὸν p1 s3 53
ἀγαπάω
v--pppamn- (1x)
ἀγαπῶντες p1:s6 36 καὶ ἀγαπῶντεςܘܪܚ̇ܡܝܢ p1:s6 tok. 17
ἀγάπη
n--s---fn- (2x)
ἀγάπη p1:s8 52 ἡ ἀγάπηܠܚܘܒܐ p1:s8 tok. 55
ἀγάπη p1:s8 53 ܗ̇ܘ p1:s8 tok. 56
ἅγιος
a--p---na- (1x)
a--s---ng- (1x)
a--p---mg- (1x)
a--s---fg- (1x)
ἁγίου p1 s1 7 ܩܕܝܫܐ p1:s1 tok. 10
ἁγίων p1 s1 47 τῶν ἁγίωνܩ̈ܕܝܫܐ p1:s1 tok. 55
ἅγια p1:s9 70
ἁγίας c3 7 τῆς ἁγίαςܡܫܒܚܬܐ c3 tok. 7
ἀγωνίζομαι
v-3spie--- (1x)
ἀγωνίζεται c4 15 ܡܬ̇ܟܬܫ c4 tok. 16
ἀδελφός
ne-s---mv- (1x)
n--p---mg- (1x)
ἀδελφὲ p1 s1 14 ܐܚܝ p1:s1 tok. 18
ἀδελφῶν c5 21
ἀεί
d--------- (4x)
ἀεὶ p1 s2 25
ἀεὶ p1 s3 20 ܐܡܝܢܐܝܬ p1:s3 tok. 29
ἀεὶ p1 s4 22
ἀεὶ p1:s8 20 ܕܒܟ݂ܠ ܙܒܢ p1:s8 tok. 25, 26
ἀθρόος
a--p---ma- (2x)
d--------- (1x)
ἀθρόως c5 43
Αἴγυπτος
ne-s---md- (1x)
Αἰγύπτῳ p1 s1 22 ἐν Αἰγύπτῳܒܡܨܪܝܢ p1:s1 tok. 26
αἱρετός
a--s---na- (1x)
αἱρετόν p1 s3 62 ܪܓܝܓܐ p1:s3 tok. 65
αἴσθησις
n--s---fg- (1x)
n--s---fn- (1x)
αἴσθησις c4 25
αἰσθήσεως c4 28 ܡܢ ܪܓܫܬܐ c4 tok. 33, 34
ἀκαθαρσία
n--s---fa- (1x)
ἀκαθαρσίαν p1:s5 10 ܛܡܐܘܬܐ p1:s5 tok. 12
ἀκλινής
a--s---fa- (1x)
ἀκλινῆ p1:s8 40 ἀκλινῆ ποιοῦσινܡܢܛܪܝܢ p1:s8 tok. 45
ἀκούω
v-1paia--- (1x)
ἠκούσαμεν p1:s9 35 ἢ ἠκούσαμενܘܫܡܥܢ p1:s9 tok. 41
ἀληθής
a--s---ng- (1x)
a--s---fg- (1x)
ἀληθοῦς c2 11 ܕܫܪܪܐ c2 tok. 10
ἀλλά
c--------- (2x)
ἀλλὰ p1 s3 57 ܐܠܐ p1:s3 tok. 66
ἀλλ p1:s9 36 ܐܠܐ p1:s9 tok. 42
ἀλλήλων
pc-p---mg- (1x)
ἀλλήλων p1 s3 38
ἄλλος
a--p---md- (1x)
ἄλλοις p1:s9 40
ἄλογος
a--p---na- (1x)
ἄλογα p1:s6 22 ܒ̈ܝܫܐ p1:s6 tok. 14
ἀμελής
a--p---mac (1x)
ἀμελεστέρους c5 19
ἄμοιρος
a--s---nn- (1x)
ἄμοιρον c4 29
ἄν
gm-------- (1x)
ἂν p1 s3 85
ἀνάλαβος
n--s---mn- (1x)
ἀνάλαβος p1 s4 3 Ὁ ἀνάλαβοςܡܥܠܝ̇ܢܐ p1:s4 tok. 1
ἀναλαμβάνω
v--sppafg- (1x)
ἀναλαμβανούσης p1 s4 17 ܕܡ̇ܥܠܝܐ p1:s4 tok. 18
ἀνατέλλω
v--sppama- (1x)
ἀνατέλλοντα p1 s2 78 τὸν ἀνατέλλονταܕܢ̇ܚ ܗܘܐ p1:s2 tok. 77, 78
Ἀνατόλιος
ne-s---mv- (1x)
Ἀνατόλιε p1 s1 15 ܐܢܛܘܠ ܐܘ p1:s1 tok. 20, 17
ἀναχωρητής
n--p---md- (1x)
ἀναχωρηταῖς c5 4 Τοῖς ἀναχωρηταῖςܝܚ̈ܝܕܝܐ c5 tok. 3
ἀνεμπόδιστος
a--s---fa- (1x)
ἀνεμπόδιστον p1 s4 28
ἄνθρωπος
n--p---ma- (1x)
n--s---md- (1x)
n--p---mg- (2x)
ἀνθρώπων p1 s1 42 τῶν ἀνθρώπωνܕܒ̈ܢܝܢܫܐ p1:s1 tok. 49
ἀνθρώπων p1 s3 25 τῶν ἀνθρώπωνܒ̈ܢܝܢܫܐ p1:s3 tok. 33
ἀνθρώπῳ p1:s5 15 ܠܓܒܪܐ p1:s5 tok. 18
ἀνθρώπους c5 38 ܒܢܝܢ̈ܫܐ c5 tok. 36
ἀντέχω
v--pppemd- (1x)
ἀντεχομένοις p1:s7 9 τοῖς ἀντεχομένοιςܕܐܚܝܕܝܢ p1:s7 tok. 10
ἀνυπόκριτος
a--s---na- (1x)
ἀνυπόκριτον p1 s3 7 τὸ ἀνυπόκριτονܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ ܬܩ̈ܢܐ p1:s3 tok. 7, 8
ἀπάθεια
n--s---fn- (2x)
ἀπάθεια p1:s8 48 ܚܠܝܡܘܬ ܢܦܫܐ p1:s8 tok. 50, 51
ἀπάθεια c2 5 ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ c2 tok. 5, 6
ἀπό
r--------- (2x)
ἀπὸ p1 s1 5 ܡܢ p1:s1 tok. 7
ἀφ p1:s8 45 ἀφ ὧνܕܡܢܗܘܢ p1:s8 tok. 48
ἀποδιώκω
v--sppafn- (1x)
ἀποδιώκουσα p1 s3 30
ἅπτω
v---pne--- (1x)
ἅπτεσθαι p1:s5 18 ܢܬܩ̇ܪܒ p1:s5 tok. 21
ἀπωθέω
v-3spie--- (1x)
ἀπωθεῖται p1:s5 8 ܫܪ݂ܝܐ p1:s5 tok. 9
ἀρετή
n--s---fa- (1x)
n--p---fa- (1x)
ἀρετάς p1 s3 19
ἀρετὴν c5 17
ἀρχαῖος
a--s---na- (1x)
ἀρχαῖον p1 s2 67 ܩܕܡܝܬܐ p1:s2 tok. 71
ἀσφαλής
a--s---fn- (1x)
ἀσφαλής p1:s7 19
ἄτοπος
a--p---ngs (1x)
ἀτοπωτάτων p1 s3 84
αὐτός
pp-p---md- (2x)
pp-p---ng- (1x)
pp-p---ma- (1x)
pp-s---na- (3x)
pp-s---fg- (1x)
pp-s---mg- (2x)
pp-s---fa- (1x)
pp-p---mg- (5x)
αὐτὸ p1 s1 32
αὐτῶν p1 s2 13 αὐτῶν τὸ ἡγεμονικὸνܠܪܝܫ ܡܕܥܗܘܢ p1:s2 tok. 8, 9
αὐτὸ p1 s3 59 δι αὐτὸܡܛܠܬܗ̇ ܕܝܠܗ̇ p1:s3 tok. 68, 69
αὐτῶν p1 s4 9 τοῖς ὤμοις αὐτῶνܥܠ ܟܬ̈ܦܬܗܘܢ p1:s4 tok. 11, 12
αὐτοῖς p1 s4 29
αὐτῶν p1:s5 7 τοὺς νεφροὺς αὐτῶνܚ̈ܨܝܗܘܢ p1:s5 tok. 5
αὐτῆς p1:s7 10 ܠܗ p1:s7 tok. 11
αὐτὴν p1:s7 15 ἐπ αὐτὴνܥܠܘܗܝ p1:s7 tok. 14
αὐτοὺς p1:s8 19 πρὸς αὐτοὺςܠܗܘܢ p1:s8 tok. 28
αὐτῶν p1:s9 43 παρ αὐτῶνܕܡܢܗܘܢ p1:s9 tok. 45
αὐτὸ p1:s9 87 εἰς τὸ αὐτὸܕܒܗܕܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ p1:s9 tok. 84, 86
αὐτοῖς p1:s9 89
ΑΥΤΟΥ t1 2
αὐτοῦ c3 18 τὴν ἀφθαρσίαν αὐτοῦܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܗ c3 tok. 16, 17
αὐτῶν c5 44
ἀφθαρσία
n--s---fa- (1x)
ἀφθαρσίαν c3 17 τὴν ἀφθαρσίαν αὐτοῦܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܗ c3 tok. 16, 17
β´
m--------- (1x)
β´ c2 1 ܒ c2 tok. 1
βάλλω
v-1pasa--- (1x)
βάλωμεν p1:s9 74 ܢ̇ܪܡܐ p1:s9 tok. 75
βασιλεία
n--s---fn- (2x)
Βασιλεία c2 2 ܡܠܟܘܬܐ c2 tok. 2
Βασιλεία c3 2 Βασιλεία Βασιλείαܡܠܟܘܬܐ ܗܝ c3 tok. 2, 14
βεβαιόω
v-3spia--- (1x)
βεβαιοῖ p1:s8 28 ܡܫܪܪܐ p1:s8 tok. 33
βίος
n--s---mg- (1x)
βίου p1:s9 22
γ´
m--------- (1x)
γ´ c3 1 ܓ c3 tok. 1
γάρ
g--------- (6x)
γὰρ p1 s1 28 ܓܝܪ p1:s1 tok. 31
γὰρ p1 s3 12
γὰρ p1 s3 32 ܓܝܪ p1:s3 tok. 37
γὰρ p1 s3 51
γὰρ p1 s3 64 ܓܝܪ p1:s3 tok. 72
γὰρ c4 27
γέρων
n--p---mg- (1x)
γερόντων p1:s9 12 τῶν γερόντωνܕܣ̈ܒܐ ܛ̇ܘ̈ܒܢܐ p1:s9 tok. 12, 13
γῆ
n--s---fa- (1x)
n--s---fg- (1x)
γῆν p1 s2 73 εἰς τὴν γῆνܒܐܪܥܐ p1:s2 tok. 74
γῆς c5 37 τῆς γῆςܐܪܥܐ c5 tok. 35
γίγνομαι
v--sppmng- (1x)
γινομένου p1 s3 81
γνῶσις
n--s---fg- (2x)
n--s---fn- (1x)
γνώσεως p1:s8 56 ܕܝܕܥܬܐ p1:s8 tok. 59
γνώσεως c2 8 ܝܕܥܬܐ c2 tok. 9
γνῶσις c3 5 ܐܝܕܥܬܐ c3 tok. 5
γνωστικός
a--p---na- (1x)
a--s---mg- (1x)
γνωστικοῦ p1:s9 28
γνωστικὰ p1:s9 56 τὰ γνωστικὰܕܥܠ ܝܕܥܬܐ p1:s9 tok. 62, 63
γυμνός
a--p---mn- (1x)
γυμνοὶ c5 7
γυμνόω
v---rne--- (1x)
γεγυμνῶσθαι p1 s3 3 Τὸ γεγυμνῶσθαιܥܪܛܠܝܘܬ̇ܐ p1:s3 tok. 1
γυνή
n--s---fg- (1x)
γυναικὸς p1:s5 16 ܕܠܐܢܬܬܐ݂ p1:s5 tok. 19
δ´
m--------- (1x)
δ´ c4 1 ܕ c4 tok. 1
δαίμων
n--p---cn- (1x)
n--p---cg- (1x)
δαίμονες c5 6 οἱ δαίμονεςܕܝ̈ܘܐ c5 tok. 4
δαιμόνων c5 40 ܕܝ̈ܘܐ c5 tok. 39
δέ
g--------- (19x)
δὲ p1 s2 57 ܕܝܢ p1:s2 tok. 58
δὲ p1 s2 64
δὲ p1 s3 2 ܕܝܢ p1:s3 tok. 2
δὲ p1 s4 2 ܕܝܢ p1:s4 tok. 2
δὲ p1:s5 2 ܕܝܢ p1:s5 tok. 2
δὲ p1:s6 2 ܕܝܢ p1:s6 tok. 2
δὲ p1:s6 25
δὲ p1:s6 38 δὲ φεύγοντεςܘܥܪܩܝܢ ܡܢ p1:s6 tok. 19, 20
δὲ p1:s7 2 ܕܝܢ p1:s7 tok. 2
δὲ p1:s8 13 ܕܝܢ p1:s8 tok. 14
δὲ p1:s8 39 ܘܠܟܠܝܢܐ p1:s8 tok. 43
δὲ p1:s8 54
δὲ p1:s9 20
δὲ p1:s9 51
δὲ p1:s9 64
δὲ p1:s9 81 ܕܝܢ p1:s9 tok. 80
δὲ c4 23 ܕܝܢ c4 tok. 27
δὲ c5 10 ܕܝܢ c5 tok. 11
δὲ c5 24 ܕܝܢ c5 tok. 22
δεῖ
v-3spia--- (1x)
Δεῖ p1 s3 50
δεινός
a--s---fn- (1x)
δεινὴ p1 s3 11
δεύτερος
a--s---mn- (1x)
δεύτερος c5 27 ܕܬܪ̈ܝܢ c5 tok. 26
δηλόω
v-2sria--- (1x)
δεδήλωκας p1 s1 4 ܟܬ݂ܒܬ p1:s1 tok. 5
διά
r--------- (3x)
διὰ p1 s2 22
δι p1 s3 55 ܕܡܛܠ p1:s3 tok. 61
δι p1 s3 58 δι αὐτὸܡܛܠܬܗ̇ ܕܝܠܗ̇ p1:s3 tok. 68, 69
διαδέχομαι
v-3spim--- (1x)
διαδέχεται p1:s8 59 ܪ̈ܕܝܢ p1:s8 tok. 63
διαιρέω
v--papamn- (1x)
διελόντες p1:s9 58
διδασκαλία
n--s---fg- (1x)
διδασκαλίας p1:s9 10 τῆς διδασκαλίαςܡܠܦܢܘܬܗܘܢ p1:s9 tok. 11
δίδωμι
v-1pasa--- (1x)
v-3saop--- (1x)
δοθείη p1 s3 67 ܕܝܗ݂ܒ p1:s3 tok. 79
δῶμεν p1:s9 68
διηγέομαι
v-1ppie--- (1x)
διηγούμεθα p1:s9 30
διότι
c--------- (1x)
διότι c5 31 ܡܛܠ ܕܠܐ c5 tok. 30, 31
δόγμα
n--s---nn- (1x)
δόγμα c1 4 ܝܘܠܦܢܗ c1 tok. 4
δόξα
n--s---fa- (2x)
n--p---fa- (1x)
δόξας p1 s3 21 κενοδοξία δόξαςܫܘܒ̇ܚܐ ܣܪܝܩܐ݂ p1:s3 tok. 30, 31
δόξαν p1 s3 36
δόξαν p1 s3 42 καὶ τὴν δόξανܘܫܘܒܚܐ p1:s3 tok. 48
δύναμαι
v-2ppie--- (1x)
δύνασθε p1 s3 33 ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ p1:s3 tok. 38, 39
δύναμις
n--s---fd- (1x)
δυνάμει p1 s2 36
ε´
m--------- (1x)
ε´ c5 1 ܗ c5 tok. 1
ἐάν
c--------- (1x)
ἐὰν p1 s2 39 ܕܐܢ p1:s2 tok. 40 ἐὰν καὶܘܐܢ p1:s2 tok. 45
ἔγγονος
n--s---ca- (1x)
ἔγγονον p1:s8 50 ܕܡܘܠܕܐ p1:s8 tok. 53
ἐγκράτεια
n--s---fn- (1x)
ἐγκράτεια p1:s8 37 ܟܠܝܢܐ ܕܡܢ ܡܐ̈ܟܠܬܐ p1:s8 tok. 40, 41, 42
ἐγώ
pp-p----d- (1x)
pp-s----d- (1x)
pp-p----a- (1x)
pp-p----g- (2x)
μοι p1 s1 2 ܠܝ p1:s1 tok. 6
ἡμῶν p1 s2 10 τοῦ Σωτῆρος ἡμῶνܦܪܘܩܢ p1:s2 tok. 6
ἡμᾶς p1 s3 71
ἡμῖν p1:s9 14
ἡμῶν c1 7 ἡμῶν Χριστοῦܡܚܝܢܢ c1 tok. 6
εἰ
c--------- (1x)
εἰ p1 s3 63 ܐܢ p1:s3 tok. 71
εἰδωλολατρία
n--s---fg- (1x)
εἰδωλολατρίας p1:s6 41 ܕܦܘܠܚܢܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ p1:s6 tok. 25, 26
εἰκῇ
d--------- (1x)
εἰκῇ p1 s1 29 ܫܚܝܡܐܝܬ p1:s1 tok. 32
εἰμί
v-3sfim--- (1x)
vc-pppang- (1x)
vc1spsa--- (1x)
v-3spoa--- (1x)
vc--pna--- (1x)
vc3spia--- (8x)
ἐστι p1 s2 5 ܐܝܬܝܗ̇ p1:s2 tok. 2
εἶναι p1 s3 61
εἴη p1 s3 86
ἐστι p1 s4 15 ἐστι ἐστιܗܘ ܗ̇ܝ p1:s4 tok. 14, 17
ἐστι p1:s7 6 ܗܘ p1:s7 tok. 6
ἐστιν p1:s8 16
p1:s8 26 ὦ τέκναܒ̈ܢܝ p1:s8 tok. 31
Ἔσται p1:s9 80 Ἔσται ἐμφανῆܓܠ݂ܝܢܢ ܐ̈ܢܝܢ p1:s9 tok. 81, 82
ἐστι c1 3 ܐܝܬܝܗ̇ c1 tok. 3
ἐστιν c2 4 ܐܝܬܝܗ̇ c2 tok. 4
ὄντων c2 10 ὄντων τῶνܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ c2 tok. 11, 12
ἐστι c3 4 ܐܝܬܝܗ̇ c3 tok. 4
ἔστιν c5 33 ܡܫܟܚܐ c5 tok. 32
εἰς
r--------- (4x)
εἰς p1 s2 47 εἰς μάτηνܣܪܝܩܐܝܬ p1:s2 tok. 50
εἰς p1 s2 71 εἰς τὴν γῆνܒܐܪܥܐ p1:s2 tok. 74
εἰς p1 s4 13 εἰς Χριστόνܕܡܫܝܚܐ p1:s4 tok. 16
εἰς p1:s9 85 εἰς τὸ αὐτὸܕܒܗܕܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ p1:s9 tok. 84, 86
ἐκ
r--------- (1x)
ἐκ c1 9 ܡܢ c1 tok. 8 καὶ ἐκ καὶ ἐκܘܡܢ ܘܡܢ c1 tok. 11, 14
ἑκατόν
m--p------ (1x)
ἑκατὸν p1:s9 45 ܡܐܐ p1:s9 tok. 55
ἐκριζόω
v-3ppia--- (1x)
ἐκριζοῦσι p1 s2 63 ܘܥܩ̇ܪܝܢ p1:s2 tok. 64
ἐλεύθερος
a--s---nn- (1x)
ἐλεύθερον c4 32
ἐλπίς
n--s---fn- (1x)
ἐλπίς p1:s8 44 καὶ ἐλπίςܘܡܣܝܒܪܢܘܬܐ p1:s8 tok. 47
ἐμβαίνω
v--prpamd- (1x)
ἐμβεβηκόσιν p1:s9 90 ܕܢ݂ܐܪܕܘܢ p1:s9 tok. 88
ἐμποιέω
v-3ppia--- (1x)
ἐμποιοῦσιν p1 s2 62 ܡܠܦܝܢ p1:s2 tok. 61
ἔμπροσθεν
d--------- (1x)
ἔμπροσθεν p1:s9 77 ܩܕܡ p1:s9 tok. 77
ἐμφαίνω
v-2spie--- (1x)
ἐμφαίνει p1 s3 10 ܐܝܬܝܗ̇ ܛܘܦܣܐ p1:s3 tok. 4, 5
ἐμφανής
a--p---nn- (1x)
ἐμφανῆ p1:s9 83 Ἔσται ἐμφανῆܓܠ݂ܝܢܢ ܐ̈ܢܝܢ p1:s9 tok. 81, 82
ἐν
r--------- (6x)
ἐν p1 s1 9 ἐν τῇ Σκίτειܒܐܣܩܛܝܣ p1:s1 tok. 14
ἐν p1 s1 21 ἐν Αἰγύπτῳܒܡܨܪܝܢ p1:s1 tok. 26
ἐν p1 s2 19 ἐν Χριστῷܕܒܡܫܝܚܐ p1:s2 tok. 13
ἐν p1:s6 11 ἐν τῷ σώματιܒܦܓܪ̈ܝܗܘܢ p1:s6 tok. 9
ἐν p1:s8 6 ἐν ἐπιτομῇܡܫܡܠܝܐܝܬ p1:s8 tok. 10
ἐν c5 11
ἐννοέω
v---pna--- (1x)
ἐννοεῖν p1 s3 90 ܕܢܐܡܪ p1:s3 tok. 99
ἐξαγγέλλω
v-1pasa--- (1x)
ἐξαγγείλωμεν p1 s1 52 ܟܬ̇ܒܬ݂ ܘܐܘܕܥܬܟ p1:s1 tok. 60, 61
ἑξακόσιοι
m--p---nd- (1x)
ἑξακοσίοις p1:s9 54 τοῖς ἑξακοσίοιςܘܚܡܫܝ݂ܢ p1:s9 tok. 61
ἐπεί
c--------- (1x)
Ἐπειδή p1 s1 1 ܡܛܠ p1:s1 tok. 1
ἐπερείδω
v--p---md- (1x)
ἐπερειδομένοις p1:s7 13 ܕܬܟܝܠܝܢ p1:s7 tok. 13
ἐπί
r--------- (5x)
ἐπὶ p1 s2 31
ἐπ p1:s7 14 ἐπ αὐτὴνܥܠܘܗܝ p1:s7 tok. 14
ἐπὶ p1:s7 17
ἐπὶ p1:s9 15
ἐπὶ c5 35 ܥܠ c5 tok. 34
ἐπιθυμία
n--s---fa- (1x)
n--s---fn- (1x)
ἐπιθυμία c4 20
ἐπιθυμίαν c4 22
ἐπικρύπτω
v--papamn- (1x)
ἐπικρύψαντες p1:s9 62
ἐπιτομή
n--s---fd- (1x)
ἐπιτομῇ p1:s8 7 ἐν ἐπιτομῇܡܫܡܠܝܐܝܬ p1:s8 tok. 10
ἐπιχειρέω
v--pppama- (1x)
ἐπιχειροῦντας p1 s2 28
ἐράω
v-3spia--- (1x)
ἐρᾷ c4 4 ܕܪܚ̇ܡ c4 tok. 4
ἐργασία
n--s---fa- (2x)
ἐργασίαν p1 s3 74
ἐργασίαν p1 s4 27
ἔσχατος
a--s---fn- (1x)
ἐσχάτη p1:s8 63 ܐܚܪ̈ܢܐ p1:s8 tok. 74
ἕτερος
a--s---na- (1x)
ἕτερον p1 s3 56 ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ p1:s3 tok. 62, 63
Εὐάγριος
-e-s---mg- (1x)
ΕΥΑΓΡΙΟΥ p1 t1 1
ΕΥΑΓΡΙΟΥ
NOT FOUND (1x)
ΕΥΑΓΡΙΟΥ p1:t1 1
εὑρίσκω
v---ana--- (1x)
εὑρεῖν c5 34 ܕܢܫܟܚ c5 tok. 33
ἐφίημι
v-3pspie-- (2x)
ἐφίεται c4 7 ܗܘ ܪܐ̇ܓ c4 tok. 7, 8
ἐφίεται c4 11 ܕܪܐ̇ܓ c4 tok. 11
ἐφοπλίζω
v-3ppia--- (1x)
ἐφοπλίζουσι c5 22
ἔχω
v-3ppia--- (1x)
v--sppana- (1x)
ἔχον p1 s1 36
ἔχουσιν p1:s6 4 ܕܛܥܝܢܝܢ p1:s6 tok. 4
ἑωσφόρος
ne-s---ma- (1x)
Ἑωσφόρον p1 s2 75 τὸν Ἑωσφόρον πρωῒܠܟܘܟܒܐ ܕܒܨ̇ܦܪܐ p1:s2 tok. 75, 76
ζητέω
v--pppamn- (1x)
ζητοῦντες p1 s3 49 ܒ̇ܥܝܢ p1:s3 tok. 53
ζωή
n--s---fg- (1x)
ζωῆς p1:s7 5 ܕܚ̈ܝܐ p1:s7 tok. 7
ζώνη
n--s---fn- (1x)
ζώνη p1:s5 3 Ἡ ζώνηܥܪܩܬܐ p1:s5 tok. 1
c--------- (3x)
p1:s9 34 ἢ ἠκούσαμενܘܫܡܥܢ p1:s9 tok. 41
c5 13
c5 41 ܐܘ c5 tok. 40
ἡγεμονικός
a--s---na- (1x)
ἡγεμονικὸν p1 s2 15 αὐτῶν τὸ ἡγεμονικὸνܠܪܝܫ ܡܕܥܗܘܢ p1:s2 tok. 8, 9
ἡδονή
n--s---fg- (1x)
ἡδονῆς c4 19 ܢܝܚܐ c4 tok. 19
θεολογία
n--s---fn- (1x)
θεολογία p1:s8 60 ܡ̈ܠܐ ܐ̈ܠܗܝܬܐ p1:s8 tok. 64, 65
θεολογικός
a--s---fg- (1x)
θεολογικῆς c1 14 ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܙܕܩܐ ܠܐܠܗܐ c1 tok. 15, 16, 17, 18
θεός
n--s---cg- (5x)
Θεοῦ p1 s2 11 τοῦ Θεοῦܕܐܠܗܐ p1:s2 tok. 5
Θεοῦ p1 s3 47 τοῦ Θεοῦܐܠܗܐ p1:s3 tok. 51
Θεοῦ p1 s3 87 ܐܠܗܐ p1:s3 tok. 93
Θεοῦ p1:s8 33 τοῦ Θεοῦܐܠܗܐ p1:s8 tok. 36
Θεοῦ c3 3 ܕܐܠܗܐ c3 tok. 3
θηρεύω
v--sppafn- (1x)
θηρεύουσα p1 s3 26 ܪܓ̇ܐ p1:s3 tok. 34
θύρα
n--s---fn- (1x)
θύρα p1:s8 55 ܬܪܥܐ p1:s8 tok. 58
ἱερός
a--s---mg- (1x)
ἱεροῦ p1:s9 7 τοῦ ἱεροῦܩ̈ܕܝܫܐ p1:s9 tok. 9
Ἰησοῦς
ne-s---mg- (1x)
Ἰησοῦ p1:s6 10 τοῦ Ἰησοῦܕܝܫܘܥ p1:s6 tok. 8
ἵνα
c--------- (1x)
ἵνα p1:s9 66
ἴχνος
n--s---na- (1x)
ἴχνος p1:s9 88 ܐܘܪܚܐ p1:s9 tok. 85
καθέζομαι
v--sppmmd- (1x)
καθεζομένῳ p1 s1 12 ܟܕ ܝܬ̇ܒ ܐܢܐ p1:s1 tok. 11, 12, 13
καί
d--------- (1x)
c--------- (31x)
καὶ p1 s1 16 καὶ παρεκάλεσαςܘܐܦܝܣܬܢܝ p1:s1 tok. 21
καὶ p1 s2 16
καὶ p1 s2 26 καὶ τιτρώσκεινܘܢܫ݂ܚܩܘܢ p1:s2 tok. 21
καὶ p1 s2 44 ἐὰν καὶܘܐܢ p1:s2 tok. 45
καὶ p1 s2 52 καὶ ὁܘܗ̇ܘ p1:s2 tok. 54
καὶ p1 s3 16
καὶ p1 s3 27
καὶ p1 s3 40 καὶ τὴν δόξανܘܫܘܒܚܐ p1:s3 tok. 48
καὶ p1 s3 92
καὶ p1 s4 20 καὶ περιστελλούσηςܘܡܒܛܠܐ p1:s4 tok. 20
καὶ p1 s4 25
καὶ p1:s5 11 ܘܡ̇ܠܦܐ p1:s5 tok. 13
καὶ p1:s6 15 καὶ φιμοῦντεςܘܡܡܝܬܝܢ p1:s6 tok. 11
καὶ p1:s6 33 καὶ ἀγαπῶντεςܘܪܚ̇ܡܝܢ p1:s6 tok. 17
καὶ p1:s7 11 καὶ τοῖςܘܐܝܠܝܢ p1:s7 tok. 12
Καὶ p1:s8 1
καὶ p1:s8 34 ܘܠܕܚܠܬ p1:s8 tok. 37
καὶ p1:s8 43 καὶ ἐλπίςܘܡܣܝܒܪܢܘܬܐ p1:s8 tok. 47
καὶ p1:s8 61
Καὶ p1:s9 1
καὶ p1:s9 8 ܘܥܠ p1:s9 tok. 10
καὶ p1:s9 26
καὶ p1:s9 39
καὶ p1:s9 59
καὶ c1 11 καὶ ἐκܘܡܢ c1 tok. 11
καὶ c1 13 καὶ ἐκܘܡܢ c1 tok. 14
καὶ c3 14 ܡܛܠ ܕܡܥܠܝܐ c3 tok. 12, 13
καὶ c4 6
καὶ c4 9 ܘܗ̇ܘ c4 tok. 9
καὶ c4 13 ܐܦ ܕܒܥ̇ܒܕܐ c4 tok. 12, 13
καὶ c4 16
καὶ c4 30
κακία
n--p---fa- (1x)
κακίας p1:s6 28
κακός
a--s---na- (1x)
κακόν p1 s2 68 ܒܝ݂ܫܬܐ p1:s2 tok. 70
κακουργία
n--s---fa- (1x)
κακουργίαν c5 47
καλός
a--s---na- (1x)
a--s---ng- (2x)
καλοῦ p1 s3 76
καλὸν p1:s5 14 τοῦτο καλὸνܕܫܦܝܪ ܗܘ p1:s5 tok. 16, 17
καλοῦ p1:s6 31
κατάρχω
v-3spia--- (1x)
κατάρχει c4 21 ܫܘܪܝܐ ܡܢ c4 tok. 21, 22
κατασείω
v--sapana- (1x)
κατασεῖσαν p1 s2 70 ܕܬܚܬܝܬܗ p1:s2 tok. 73
κατεργάζομαι
v--pppemd- (1x)
κατεργαζομένοις c5 15
κενοδοξία
n--s---fn- (1x)
κενοδοξία p1 s3 14 κενοδοξία δόξαςܫܘܒ̇ܚܐ ܣܪܝܩܐ݂ p1:s3 tok. 30, 31
κεφάλαιον
a--p---nd- (1x)
κεφαλαίοις p1:s9 47
κεφάλαιος
a--s---mn- (1x)
ΚΕΦΑΛΑΙΑ t1 5
κεφαλή
n--s---fg- (1x)
κεφαλῆς p1 s2 33
κινέω
v--sppann- (1x)
κινοῦν p1 s3 70
κοινόβιον
n--p---nd- (1x)
κοινοβίοις c5 12
κοπιάω
v-3saia--- (1x)
ἐκοπίασεν p1 s2 49 ܥܡ̇ܠ p1:s2 tok. 51
κουκούλλιον
n--s---nn- (1x)
κουκούλλιον p1 s2 3 Τὸ κουκούλλιονܟܘܣܝܬܐ p1:s2 tok. 1
κοῦφος
a--s---mnc (1x)
κουφότερος c5 25 ܦܫܝܚ ܡܢ c5 tok. 23, 27
κρείσσων
a--s---nnc (1x)
κρεῖττον p1 s3 89
κύριος
a--p---ma- (1x)
n--s---ma- (1x)
Κύριος p1 s2 41 Κύριος Κύριοςܡܪܝܐ ܡܪܝܐ p1:s2 tok. 41, 46
Κύριον p1:s7 18
κύων
n--p---cd- (1x)
κυσὶ p1:s9 72
κωλύω
v--pppana- (1x)
κωλύοντα p1 s4 24
λαμβάνω
v--pppamn- (1x)
λαμβάνοντες p1 s3 39
λέγω
v-3srme--- (1x)
v---pna--- (1x)
v---ana--- (1x)
v-3ppia--- (1x)
λέγειν p1 s3 93 ܕܢܬ̇ܪܥܐ p1:s3 tok. 102
λέγουσιν p1:s8 21 λέγουσιν λέγουσινܡܬܐܡܪ̈ܢ ܡܠܦܝܢ p1:s8 tok. 21, 27
εἰρήσθω p1:s9 18 ܐܡܪܢܢ p1:s9 tok. 15
εἰπεῖν p1:s9 41
λόγος
n--s---mn- (1x)
ΛΟΓΟΣ t1 3 ܡܐܡܪܐ t1 tok. 10
λοιπός
a--p---na- (1x)
λοιπὰ p1 s1 39 τὰ λοιπὰܫܪܟܐ p1:s1 tok. 47
μακαριότης
n--s---fn- (1x)
μακαριότης p1:s8 64 ܘܛܘ̈ܒܐ p1:s8 tok. 73
μᾶλλον
d--------c (1x)
μᾶλλον p1 s3 60
μανθάνω
v-1pria--- (2x)
μεμαθήκαμεν p1 s1 51 ܕܝܠ݂ܦܢܢ p1:s1 tok. 52
μεμαθήκαμεν p1:s9 44
μαργαρίτης
n--p---ma- (1x)
μαργαρίτας p1:s9 76 τοὺς μαργαρίταςܡܪ̈ܓܢܝܬܐ p1:s9 tok. 76
μάτην
d--------- (1x)
μάτην p1 s2 48 εἰς μάτηνܣܪܝܩܐܝܬ p1:s2 tok. 50
μέν
g--------- (10x)
μὲν p1 s2 2
μὲν p1 s2 61
μὲν p1:s6 17
μὲν p1:s6 35
μὲν p1:s8 3
μὲν p1:s9 3
μὲν p1:s9 46
μὲν p1:s9 61
μὲν c4 18 ܓܝܪ c4 tok. 18
μὲν c5 3
μετά
r--------- (1x)
μετὰ c2 7 ܥܡ c2 tok. 8
μετουσία
n--s---fd- (1x)
μετουσίᾳ p1:s6 29
μή
d--------- (4x)
c--------- (1x)
μὴ p1 s2 40 μὴ μὴܠܐ ܠܐ p1:s2 tok. 42, 47
μὴ p1 s3 54 ܠܐ p1:s3 tok. 59
μὴ p1 s3 65 ܠܐ p1:s3 tok. 74
μὴ p1:s5 17 ܠܐ p1:s5 tok. 20
μὴ p1:s9 67
μηδέ
c--------- (1x)
μηδὲ p1:s9 73 ܘܠܐ p1:s9 tok. 74
μηλωτή
n--s---fa- (1x)
μηλωτὴν p1:s6 3 Τὴν μηλωτὴνܡ̈ܫܟܐ p1:s6 tok. 1
μήτηρ
n--s---fa- (1x)
μητέρα p1:s6 42 ܐܡܐ p1:s6 tok. 24
μοναχός
n--s---mg- (1x)
n--p---mg- (1x)
ΜΟΝΑΧΟΥ p1:t1 2
μοναχῶν p1 s1 23 τῶν μοναχῶνܕܝܚ̈ܝܕܝܐ p1:s1 tok. 24
ΜΟΝΑΧΟΥ
NOT FOUND (1x)
ΜΟΝΑΧΟΥ p1:t1 2
μόνος
a--s---mg- (1x)
μόνου p1 s3 46 ܚܕ p1:s3 tok. 50
νέκρωσις
n--s---fa- (1x)
νέκρωσιν p1:s6 8 τὴν νέκρωσινܡܘܬܗ p1:s6 tok. 7
νεφρός
n--p---ma- (1x)
νεφροὺς p1:s5 6 τοὺς νεφροὺς αὐτῶνܚ̈ܨܝܗܘܢ p1:s5 tok. 5
νηπιότης
n--s---fa- (1x)
νηπιότητα p1 s2 21 τὴν νηπιότηταܠܝܠܘܕܘܬܗܘܢ p1:s2 tok. 12
νομίζω
v-2sria--- (1x)
νενόμικας p1 s1 33
νόος
n--s---mg- (1x)
νοός c3 13 τοῦ νοόςܕܡܕܥܐ c3 tok. 11
νυνί
d--------- (1x)
νυνὶ p1:s9 29 ܗܫܐ p1:s9 tok. 21
ξύλον
n--s---nn- (1x)
ξύλον p1:s7 4 ܨܠܝܒܐ p1:s7 tok. 5
pa-s---ma- (2x)
pa-p---ng- (3x)
pa-p---fn- (1x)
pa-p---nd- (1x)
pa-s---mg- (12x)
pa-p---ma- (5x)
pa-s---fd- (2x)
pa-s---nn- (6x)
pa-s---fa- (12x)
pa-p---mn- (3x)
pa-s---fn- (5x)
pa-p---mg- (7x)
pa-s---na- (6x)
pa-s---fg- (8x)
pa-s---mn- (7x)
pa-s---nd- (1x)
pa-p---md- (7x)
pa-p---fa- (4x)
pa-s---ng- (8x)
pa-p---na- (9x)
τοῦ p1 s1 6 τοῦ ὄρουςܛܘܪܐ p1:s1 tok. 9
τῇ p1 s1 10 ἐν τῇ Σκίτειܒܐܣܩܛܝܣ p1:s1 tok. 14
τὸ p1 s1 17 τὸ συμβολικὸνܕܦܘܫܩܐ p1:s1 tok. 22
τῶν p1 s1 20 τῶν μοναχῶνܕܝܚ̈ܝܕܝܐ p1:s1 tok. 24
τῶν p1 s1 46 τῶν Πατέρων τῶν ἁγίωνܐ̈ܒܗܝܢ ܩ̈ܕܝܫܐ p1:s1 tok. 54, 55
τὰ p1 s1 38 τὰ λοιπὰ τὰ σχήματαܫܪܟܐ ܕܐ̈ܣܟܡܐ p1:s1 tok. 47, 48
τῶν p1 s1 41 τῶν ἀνθρώπωνܕܒ̈ܢܝܢܫܐ p1:s1 tok. 49
Τὸ p1 s2 1 Τὸ κουκούλλιονܟܘܣܝܬܐ p1:s2 tok. 1
τῆς p1 s2 6 τῆς χάριτοςܕܛܝܒܘܬܗ p1:s2 tok. 4
τοῦ p1 s2 8 τοῦ Θεοῦܕܐܠܗܐ p1:s2 tok. 5 τοῦ Σωτῆρος ἡμῶνܦܪܘܩܢ p1:s2 tok. 6
τὸ p1 s2 14 αὐτῶν τὸ ἡγεμονικὸνܠܪܝܫ ܡܕܥܗܘܢ p1:s2 tok. 8, 9
τὴν p1 s2 18 τὴν νηπιότηταܠܝܠܘܕܘܬܗܘܢ p1:s2 tok. 12
τοὺς p1 s2 23
τῆς p1 s2 32
p1 s2 50 ܗ̇ܘ p1:s2 tok. 52
p1 s2 53 καὶ ὁܘܗ̇ܘ p1:s2 tok. 54
Αἱ p1 s2 56 Αἱ φωναὶܩ̈ܠܐ p1:s2 tok. 57
τὸ p1 s2 66 ܗ̇ܝ ܕܗ݂ܝ ܐܝܬܝܗ̇ p1:s2 tok. 67, 68, 69
τὸ p1 s2 69 ܐܝ̇ܕܐ ܕܬܚܬܝܬܗ p1:s2 tok. 72, 73
τὴν p1 s2 72 εἰς τὴν γῆνܒܐܪܥܐ p1:s2 tok. 74
τὸν p1 s2 74 τὸν Ἑωσφόρον πρωῒܠܟܘܟܒܐ ܕܒܨ̇ܦܪܐ p1:s2 tok. 75, 76
τὸν p1 s2 76 τὸν ἀνατέλλονταܕܢ̇ܚ ܗܘܐ p1:s2 tok. 77, 78
Τὸ p1 s3 1 Τὸ γεγυμνῶσθαιܥܪܛܠܝܘܬ̇ܐ p1:s3 tok. 1
τὰς p1 s3 4 τὰς χεῖραςܕܐ̈ܝܕܝܗܘܢ p1:s3 tok. 3
τὸ p1 s3 6 τὸ ἀνυπόκριτονܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ ܬܩ̈ܢܐ p1:s3 tok. 7, 8
τῆς p1 s3 8 ܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ p1:s3 tok. 7
p1 s3 13
τὰς p1 s3 18
τὰς p1 s3 22
τῶν p1 s3 24 τῶν ἀνθρώπωνܒ̈ܢܝܢܫܐ p1:s3 tok. 33
τὴν p1 s3 28
τὴν p1 s3 41 καὶ τὴν δόξανܘܫܘܒܚܐ p1:s3 tok. 48
τὴν p1 s3 43 τὴν παρὰܕܡܢ p1:s3 tok. 49
τοῦ p1 s3 45 τοῦ Θεοῦܐܠܗܐ p1:s3 tok. 51
τὸ p1 s3 52
τὸ p1 s3 69
τὴν p1 s3 73
τοῦ p1 s3 75
τοῦ p1 s3 80
τῶν p1 s3 83
p1 s4 1 Ὁ ἀνάλαβοςܡܥܠܝ̇ܢܐ p1:s4 tok. 1
p1 s4 5
τοῖς p1 s4 7 τοῖς ὤμοις αὐτῶνܥܠ ܟܬ̈ܦܬܗܘܢ p1:s4 tok. 11, 12
τῆς p1 s4 12 τῆς πίστεωςܕܗܝܡܢܘܬܐ p1:s4 tok. 15
τοὺς p1 s4 18 τοὺς πραεῖςܠܡ̈ܟܝܟܐ p1:s4 tok. 19
τὰ p1 s4 23
τὴν p1 s4 26
p1:s5 1 Ἡ ζώνηܥܪܩܬܐ p1:s5 tok. 1
τοὺς p1:s5 5 τοὺς νεφροὺς αὐτῶνܚ̈ܨܝܗܘܢ p1:s5 tok. 5
Τὴν p1:s6 1 Τὴν μηλωτὴνܡ̈ܫܟܐ p1:s6 tok. 1
οἱ p1:s6 5 ܐܝܠܝܢ p1:s6 tok. 5
τὴν p1:s6 7 τὴν νέκρωσινܡܘܬܗ p1:s6 tok. 7
τοῦ p1:s6 9 τοῦ Ἰησοῦܕܝܫܘܥ p1:s6 tok. 8
τῷ p1:s6 12 ἐν τῷ σώματιܒܦܓܪ̈ܝܗܘܢ p1:s6 tok. 9
τὰ p1:s6 19
τοῦ p1:s6 20 τοῦ σώματοςܘܕܦܓܪܐ p1:s6 tok. 16
τὰς p1:s6 24
τῆς p1:s6 26 τῆς ψυχῆςܕܢܦܫܐ p1:s6 tok. 15
τοῦ p1:s6 30
p1:s7 1 Ἡ ῥάβδοςܫܒܛܐ p1:s7 tok. 1
τοῖς p1:s7 8 τοῖς ἀντεχομένοιςܕܐܚܝܕܝܢ p1:s7 tok. 10
τοῖς p1:s7 12 καὶ τοῖςܘܐܝܠܝܢ p1:s7 tok. 12
τῶν p1:s8 8
τὸ p1:s8 10 τὸ σχῆμαܐ̈ܣܟܡܐ p1:s8 tok. 7
τὰ p1:s8 12 τὰ ῥήματαܡ̈ܠܐ p1:s8 tok. 16
οἱ p1:s8 22 οἱ Πατέρεςܐ̈ܒܗܬܐ p1:s8 tok. 19
p1:s8 29
p1:s8 31 φόβος ὁܕܚܠܬ p1:s8 tok. 35
τοῦ p1:s8 32 τοῦ Θεοῦܐܠܗܐ p1:s8 tok. 36
p1:s8 51 ἡ ἀγάπηܠܚܘܒܐ p1:s8 tok. 55
p1:s8 62
τοῦ p1:s9 4 τοῦ σχήματοςܐ̈ܣܟܡܐ p1:s9 tok. 8
τοῦ p1:s9 6 τοῦ ἱεροῦܩ̈ܕܝܫܐ p1:s9 tok. 9
τῆς p1:s9 9 τῆς διδασκαλίαςܡܠܦܢܘܬܗܘܢ p1:s9 tok. 11
τῶν p1:s9 11 τῶν γερόντωνܕܣ̈ܒܐ ܛ̇ܘ̈ܒܢܐ p1:s9 tok. 12, 13
τοῦ p1:s9 16
τοῦ p1:s9 21
τοῦ p1:s9 23
τοῦ p1:s9 27
τοῦ p1:s9 38
τὰ p1:s9 48
τοῖς p1:s9 53 τοῖς ἑξακοσίοιςܘܚܡܫܝ݂ܢ p1:s9 tok. 61
τὰ p1:s9 55 τὰ γνωστικὰܕܥܠ ܝܕܥܬܐ p1:s9 tok. 62, 63
τὰ p1:s9 60
τὰ p1:s9 63
τὰ p1:s9 69
τοῖς p1:s9 71
τοὺς p1:s9 75 τοὺς μαργαρίταςܡܪ̈ܓܢܝܬܐ p1:s9 tok. 76
τῶν p1:s9 78 τῶν χοίρωνܚܙܝܪ̈ܐ p1:s9 tok. 78
τοῖς p1:s9 84 ܠܐܝܠܝܢ p1:s9 tok. 83
τὸ p1:s9 86 εἰς τὸ αὐτὸܕܒܗܕܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ p1:s9 tok. 84, 86
ΤΟΥ t1 1
τοῦ c1 5 τοῦ Σωτῆροςܕܡܫܝܚܐ c1 tok. 5
τῶν c2 9 ὄντων τῶνܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ c2 tok. 11, 12
τῆς c3 6 τῆς ἁγίας τῆς Τριάδοςܡܫܒܚܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ c3 tok. 7, 6
τῇ c3 10 τῇ συστάσειܐܝܟ ܚܝܠܗ c3 tok. 9, 10
τοῦ c3 12 τοῦ νοόςܕܡܕܥܐ c3 tok. 11
τὴν c3 16 τὴν ἀφθαρσίαν αὐτοῦܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܗ c3 tok. 16, 17
τὸ c4 26
Τοῖς c5 2 Τοῖς ἀναχωρηταῖςܝܚ̈ܝܕܝܐ c5 tok. 3
οἱ c5 5 οἱ δαίμονεςܕܝ̈ܘܐ c5 tok. 4
τοῖς c5 9
τὴν c5 16
τοὺς c5 18
τῶν c5 20
c5 26 ܗܢܐ c5 tok. 24
τοῦ c5 29 ܗ̇ܘ݂ c5 tok. 28
τῆς c5 36 τῆς γῆςܐܪܥܐ c5 tok. 35
τὴν c5 46
οἰκοδομέω
v--sppamn- (1x)
v-3sasa--- (1x)
οἰκοδομήσῃ p1 s2 42 ܒ̇ܢܐ p1:s2 tok. 43
οἰκοδομῶν p1 s2 51 ܕܒ̇ܢܐ݂ p1:s2 tok. 53
οἶκος
n--s---ma- (1x)
οἶκον p1 s2 43 ܒܝܬܐ p1:s2 tok. 44
ὁράω
v-1pria--- (1x)
ἑωράκαμεν p1:s9 33 ܕܚܙܝܢ p1:s9 tok. 40
ὄρος
n--s---ng- (1x)
ὄρους p1 s1 8 τοῦ ὄρουςܛܘܪܐ p1:s1 tok. 9
ὅς
pr-s---mg- (1x)
pr-s---nn- (1x)
pr-s---fg- (1x)
pr-p---nn- (1x)
pr-p---na- (1x)
pr-p---fg- (1x)
pr-s---fa- (2x)
ὅπερ p1 s3 82
p1:s8 17 ܕܒܟ݂ܠ p1:s8 tok. 25
τὴν p1:s8 24 τὴν πίστινܠܗܝܡܢܘܬܐ ܠܗ̇ p1:s8 tok. 32, 34
ὧν p1:s8 46 ἀφ ὧνܕܡܢܗܘܢ p1:s8 tok. 48
ἧς p1:s8 49 ܠܗ p1:s8 tok. 54
ἣν p1:s8 58
οὗ c4 10 οὗ τούτουܡܕܡ ܘܗ̇ܘ c4 tok. 10, 9
ὅσος
pr-p---na- (3x)
pr-p---mn- (1x)
ὅσα p1 s1 44 ܡܕܡ ܕܝܠ݂ܦܢܢ p1:s1 tok. 51, 52
Ὅσοι p1 s2 29
ὅσα p1:s9 32 ܒܠܚܘܕ ܡܕܡ ܕܚܙܝܢ p1:s9 tok. 38, 39, 40
ὅσα p1:s9 37 ܐܦ ܡܕܡ ܕܡܢܗܘܢ p1:s9 tok. 43, 44, 45
ὅστις
pr-s---mg- (1x)
Οὗτινός c4 2 Οὗτινός τούτουܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܪܚ̇ܡ c4 tok. 2, 3, 4
οὐ
d--------- (4x)
οὐ p1 s1 27 ܠܐ p1:s1 tok. 29
οὐ p1 s3 48 ܠܐ p1:s3 tok. 52
οὐχ p1:s9 31 ܠܐ p1:s9 tok. 35
οὐκ c5 32 ܕܠܐ c5 tok. 31
οὐδέ
c--------- (1x)
οὐδὲ p1 s1 30 ܐܦܠܐ p1:s1 tok. 35
οὐρανός
n--p---mg- (1x)
οὐρανῶν c2 3 ܕܫܡܝܐ c2 tok. 3
οὗτος
pd-s---ma- (1x)
pd-p---nn- (2x)
pd-s---nn- (1x)
pd-s---fa- (1x)
pd-s---ng- (3x)
pd-p---na- (1x)
pd-p---ng- (1x)
pd-s---na- (2x)
τούτου p1 s1 50 περὶ τούτουܡܛܠܬܗ p1:s1 tok. 56
τοῦτο p1 s2 35
ταῦτα p1 s2 38 ܗܠܝܢ p1:s2 tok. 39
τοῦτο p1 s3 66 ܗ̇ܘܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܝܗ݂ܒ p1:s3 tok. 76, 77, 78, 79
τοῦτο p1:s5 12 τοῦτο καλὸνܕܫܦܝܪ ܗܘ p1:s5 tok. 16, 17
τούτων p1:s8 2
ταῦτά p1:s8 15
τοῦτον p1:s8 35 ܘܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ p1:s8 tok. 37, 38
ταύτην p1:s8 38 ܘܠܟܠܝܢܐ ܕܡܐ̈ܟܠܬܐ p1:s8 tok. 43, 44
ταῦτα p1:s9 82 ܗܠܝܢ p1:s9 tok. 79
τούτου c4 5 Οὗτινός τούτουܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܪܚ̇ܡ c4 tok. 2, 3, 4 ܠܗ c4 tok. 6
τούτου c4 12 οὗ τούτουܡܕܡ ܘܗ̇ܘ c4 tok. 10, 9
πάθος
n--s---ng- (1x)
πάθους c4 31
πάθος
n--p---na- (1x)
πάθη p1:s6 23 ܚ̈ܫܐ p1:s6 tok. 13
πάλιν
d--------- (2x)
πάλιν p1 s4 4
πάλιν p1:s8 36 ܬܘܒ p1:s8 tok. 39
πάντως
d--------- (1x)
πάντως c4 8
παρά
r--------- (6x)
παρὰ p1 s1 37 ܡܢ p1:s1 tok. 46
παρὰ p1 s1 45 ܡܢ p1:s1 tok. 53
παρὰ p1 s3 23 ܡܢ p1:s3 tok. 32
παρὰ p1 s3 37
παρὰ p1 s3 44 τὴν παρὰܕܡܢ p1:s3 tok. 49
παρ p1:s9 42 παρ αὐτῶνܕܡܢܗܘܢ p1:s9 tok. 45
παραγγέλλω
v-3spia--- (1x)
παραγγέλλει p1:s5 13 ܘܡ̇ܠܦܐ ܘܐܡ̇ܪܐ p1:s5 tok. 13, 15
παρακαλέω
v-2saia--- (1x)
παρεκάλεσας p1 s1 26 καὶ παρεκάλεσαςܘܐܦܝܣܬܢܝ p1:s1 tok. 21
παραλλαγή
n--s---fa- (1x)
παραλλαγὴν p1 s1 35
πάρειμι
v--sppang- (1x)
παρόντος p1:s9 17
παρέλκω
v--sppana- (1x)
παρέλκον p1 s1 31
παρέχω
v--sppafg- (1x)
παρεχούσης p1 s4 30
πᾶς
d--------- (1x)
a--p---na- (1x)
a--s---fg- (1x)
a--p---md- (1x)
a--s---fa- (2x)
πᾶσαν p1:s5 9 ܟܠ p1:s5 tok. 11
πάντοτε p1:s6 6 ܕܐܡܝܢܐܝܬ݂ p1:s6 tok. 6
πάντα p1:s6 18 ܟܠܗܘܢ p1:s6 tok. 12
πᾶσι p1:s7 7 ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ p1:s7 tok. 8, 9
πάσης c4 17 ܟܠ c4 tok. 17
πᾶσαν c5 42 ܟܠܗ̇ c5 tok. 42
πατήρ
n--p---mn- (1x)
n--p---mg- (1x)
Πατέρων p1 s1 48 τῶν Πατέρωνܐ̈ܒܗܝܢ p1:s1 tok. 54
Πατέρες p1:s8 23 οἱ Πατέρεςܐ̈ܒܗܬܐ p1:s8 tok. 19
πειράω
v--sppemn- (1x)
πειρώμενος p1 s2 55 ܕܒ̇ܥܐ p1:s2 tok. 55
πενία
n--s---fa- (1x)
πενίαν p1:s6 34 ܥܢܘܝܘܬܐ p1:s6 tok. 18
πεντήκοντα
m--p------ (1x)
πεντήκοντα p1:s9 50
περί
r--------- (3x)
περὶ p1 s1 49 περὶ τούτουܡܛܠܬܗ p1:s1 tok. 56
περὶ p1:s9 2 ܥܠ ܘܥܠ p1:s9 tok. 7, 10
Περὶ p1:s9 19
περιθάλπω
v--sppafg- (1x)
περιθαλπούσης p1 s2 17
περικόπτω
v--pppamn- (1x)
περικόπτοντες p1:s6 32
περιπλέκω
v--spppmn- (1x)
περιπλεκόμενος p1 s4 10 ܡ݂ܟܪܟ p1:s4 tok. 10
περιστέλλω
v--sppafg- (1x)
περιστελλούσης p1 s4 21 καὶ περιστελλούσηςܘܡܒܛܠܐ p1:s4 tok. 20
περισφίγγω
v--sppafn- (1x)
περισφίγγουσα p1:s5 4 ܕܐܣܝܪ̈ܝܢ p1:s5 tok. 3
περιφέρω
v--pppamn- (1x)
περιφέροντες p1:s6 14 ܫܩܝܠܝܢ p1:s6 tok. 10
πικρός
a--p---mac (1x)
πικροτέρους c5 39 ܕܡܪܝܪܝܢ ܡܢ c5 tok. 37, 38
πιστεύω
v---ana--- (1x)
πιστεῦσαι p1 s3 35
πίστις
n--s---fa- (2x)
n--s---fg- (1x)
πίστιν p1 s3 29
πίστεως p1 s4 16 τῆς πίστεωςܕܗܝܡܢܘܬܐ p1:s4 tok. 15
πίστιν p1:s8 25 τὴν πίστινܠܗܝܡܢܘܬܐ ܠܗ̇ p1:s8 tok. 32, 34
πλεονεξία
n--s---fa- (1x)
πλεονεξίαν p1:s6 37 ܝܥܢܘܬܐ݂ p1:s6 tok. 21
ποθεινός
a--s---mvs (1x)
ποθεινότατε p1 s1 13 ܘܚܒܝܒܝ p1:s1 tok. 19
ποιέω
v-3ppia--- (1x)
ποιοῦσιν p1:s8 41 ἀκλινῆ ποιοῦσινܡܢܛܪܝܢ p1:s8 tok. 45
πόλεμος
n--s---mn- (1x)
πόλεμος c5 28
πόλις
n--s---fa- (1x)
πόλιν p1 s2 46 ܩܪܝ݂ܬܐ p1:s2 tok. 49
πολιτεία
n--s---fg- (1x)
πολιτείας p1 s3 9
πολύς
a--s---nd- (2x)
πολλῷ p1 s3 77 ܕܣ̇ܓܝ p1:s3 tok. 85
πολλῷ c5 23 ܣ̇ܓܝ c5 tok. 21
πρᾶγμα
n--p---ng- (1x)
πραγμάτων p1:s8 9
πρακτικός
a--p---na- (1x)
a--s--ma- (1x)
a--s---mg- (1x)
a--s---fg- (1x)
πρακτικοῦ p1:s9 25
πρακτικά p1:s9 49
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ t1 4
πρακτικῆς c1 10 ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܥ̇ܒ̈ܕܐ c1 tok. 10, 9
πρᾶος
a--p---mn- (1x)
πραεῖς p1 s4 19 τοὺς πραεῖςܠܡ̈ܟܝܟܐ p1:s4 tok. 19
πρός
r--------- (3x)
πρὸς p1 s3 72
πρὸς p1:s8 18 πρὸς αὐτοὺςܠܗܘܢ p1:s8 tok. 28
πρὸς p1:s9 52
προσπαλαίω
v-3ppia--- (1x)
προσπαλαίουσι c5 8
πρώην
d--------- (1x)
πρώην p1 s1 3 ܙܒܢܐ ܩܕܡ p1:s1 tok. 4, 3
πρωΐ
d--------- (1x)
πρωῒ p1 s2 77 τὸν Ἑωσφόρον πρωῒܠܟܘܟܒܐ ܕܒܨ̇ܦܪܐ p1:s2 tok. 75, 76
πρῶτος
a--s---mg- (1x)
πρώτου c5 30 ܩܕܡܝܐ c5 tok. 29
πῶς
di-------- (1x)
Πῶς p1 s3 31 ܐܝܟܢܐ p1:s3 tok. 35
ρʹ
m--------- (1x)
Ρ´ t1 6
ῥάβδος
n--s---fn- (1x)
ῥάβδος p1:s7 3 Ἡ ῥάβδοςܫܒܛܐ p1:s7 tok. 1
ῥαπίζω
v---pna--- (1x)
ῥαπίζειν p1 s2 24
ῥῆμα
n--p---nn- (1x)
ῥήματα p1:s8 14 τὰ ῥήματαܡ̈ܠܐ p1:s8 tok. 16
σαφηνισθίζω
v---anp--- (1x)
σαφηνισθῆναί p1 s1 24 ܐ̇ܬܢܐ p1:s1 tok. 27
σκεπάζω
v--sppafg- (1x)
σκεπαζούσης p1 s2 12
Σκῆτις
np-s---fd- (1x)
Σκίτει p1 s1 11 ἐν τῇ Σκίτειܒܐܣܩܛܝܣ p1:s1 tok. 14
σταυροειδῶς
d--------- (1x)
σταυροειδῶς p1 s4 6 ܘܐܝܟ ܨܠܝܒܐ p1:s4 tok. 8, 9
σύ
pp-s----d- (1x)
σοι p1 s1 25 ܠܟ p1:s1 tok. 28
συγκαλύπτω
v---ana--- (1x)
συγκαλύψαι p1 s3 15
συμβολικός
a--s---na- (1x)
συμβολικὸν p1 s1 18 τὸ συμβολικὸνܕܦܘܫܩܐ p1:s1 tok. 22
σύμβολον
n--s---nn- (3x)
σύμβολόν p1 s2 4 ܪܐܙܐ p1:s2 tok. 3
σύμβολον p1 s4 11 ܪܐܙܐ p1:s4 tok. 13
σύμβολον p1:s8 4 ܡܬ̈ܓܠܝܢ p1:s8 tok. 9
συμπαρεκτείνω
v--sppefn- (1x)
συμπαρεκτεινομένη c3 9 ܕ̇ܡܬܕܪܟܐ c3 tok. 8
συνίστημι
v--srpann- (1x)
συνεστός c1 15 ܕܡܬܩ̇ܝܡ c1 tok. 7
συνοδία
n--p---fs- (1x)
συνοδίαις c5 14
συντετμημένως
d--------- (1x)
συντετμημένως p1:s9 57
συσκιάζω
v--papamn- (1x)
v---ana--- (1x)
συσκιάσαι p1 s3 17
συσκιάσαντες p1:s9 65
σύστασις
n--s---fd- (1x)
συστάσει c3 11 τῇ συστάσειܐܝܟ ܚܝܠܗ c3 tok. 9, 10
σχῆμα
n--s---nn- (1x)
n--s---ng- (1x)
n--p---na- (1x)
n--s---na- (1x)
σχῆμα p1 s1 19 ܕܐ̈ܣܟܡܐ p1:s1 tok. 23
σχήματα p1 s1 40 τὰ σχήματαܕܐ̈ܣܟܡܐ p1:s1 tok. 48
σχῆμα p1:s8 11 τὸ σχῆμαܐ̈ܣܟܡܐ p1:s8 tok. 7
σχήματος p1:s9 5 τοῦ σχήματοςܐ̈ܣܟܡܐ p1:s9 tok. 8
σῶμα
n--s---ng- (1x)
n--s---nd- (1x)
σώματι p1:s6 13 ἐν τῷ σώματιܒܦܓܪ̈ܝܗܘܢ p1:s6 tok. 9
σώματος p1:s6 21 τοῦ σώματοςܘܕܦܓܪܐ p1:s6 tok. 16
σωτήρ
n--s---md- (1x)
n--s---mg- (1x)
Σωτῆρος p1 s2 9 τοῦ Σωτῆρος ἡμῶνܦܪܘܩܢ p1:s2 tok. 6
Σωτῆρος c1 6 τοῦ Σωτῆροςܕܡܫܝܚܐ c1 tok. 5
ταπεινοφροσύνη
n--s---fa- (1x)
ταπεινοφροσύνην p1 s2 60 ܡܟܝܟܘܬܐ p1:s2 tok. 63
τε
c--------- (2x)
τε p1 s3 91
τε p1:s9 24
τέκνον
n--p---nv- (1x)
τέκνα p1:s8 27 ὦ τέκναܒ̈ܢܝ p1:s8 tok. 31
τίκτω
v-3spia--- (1x)
τίκτει c4 24 ܡ̇ܘܠܕܐ c4 tok. 28
τίκτω
v-3spie--- (1x)
τίκτεται p1:s8 47 ܡܬܝܠܕܐ p1:s8 tok. 49
τίμιος
a--s---nnc (1x)
τιμιώτερον p1 s3 78 ܡܝܬܪ p1:s3 tok. 86
τις
px-s---nn- (1x)
px-s---cn- (1x)
τι p1 s3 88
τις c4 3 ܐܢܫ c4 tok. 5
τιτρώσκω
v---pna--- (1x)
τιτρώσκειν p1 s2 27 καὶ τιτρώσκεινܘܢܫ݂ܚܩܘܢ p1:s2 tok. 21
τοίνυν
g--------- (1x)
τοίνυν p1 s2 30
τοιοῦτος
pd-p---fn- (1x)
τοιαῦται p1 s2 58 ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ p1:s2 tok. 59, 60
τοσοῦτος
pd-p---nn- (1x)
pd-s---fa- (1x)
τοσαύτην p1 s1 34
τοσαῦτα p1:s9 13
Τριάς
ne-s---fg- (1x)
Τριάδος c3 8 τῆς Τριάδοςܕܬܠܝܬܝܘܬܐ c3 tok. 6
τυγχάνω
v---ana--- (1x)
τυχεῖν c4 14 ܢܗܘܐ c4 tok. 14
ὑπάρχω
v--sppann- (1x)
ὑπάρχον p1 s3 79
ὑπερβάλλω
v--sppafn- (1x)
ὑπερβάλλουσα c3 15 ܕܡܥܠܝܐ ܗܝ ܡܢ c3 tok. 13, 14, 15
ὑπερηφανία
n--s---fa- (1x)
ὑπερηφανίαν p1 s2 65 ܪܡܘܬܐ p1:s2 tok. 66
ὑποδέχομαι
v--pppmma- (1x)
ὑποδεχομένους c5 45 ܢܩܒܠܘܢ c5 tok. 44
ὑπομονή
n--s---fn- (1x)
ὑπομονὴ p1:s8 42 ܣܒܪܐ݂ p1:s8 tok. 46
φαίνω
v-3sfip--- (1x)
φανήσεται p1 s3 68
φέρω
v-2spma--- (1x)
v-3ppia--- (1x)
φέρε p1 s1 43 ܗܐ p1:s1 tok. 50
φέρουσι p1 s2 34
φεύγω
v--pppamn- (1x)
φεύγοντες p1:s6 39 δὲ φεύγοντεςܘܥܪܩܝܢ ܡܢ p1:s6 tok. 19, 20
φημί
v-3spia--- (1x)
φήσι p1 s3 34 ܠܡ p1:s3 tok. 36
φιμόω
v--pppamn- (1x)
φιμοῦντες p1:s6 16 καὶ φιμοῦντεςܘܡܡܝܬܝܢ p1:s6 tok. 11
φόβος
n--s---mn- (1x)
φόβος p1:s8 30 φόβος ὁܕܚܠܬ p1:s8 tok. 35
φυλάσσω
v-3sasa--- (1x)
v---pna--- (1x)
φυλάξῃ p1 s2 45 ܢ̇ܛܪ p1:s2 tok. 48
φυλάσσειν p1 s2 54 ܠܡ݂ܛܪ p1:s2 tok. 56
φυσικός
a--s---fg- (2x)
φυσικῆς p1:s8 57 ܕܟ̈ܝܢܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܕܒܬܪܗ̇ p1:s8 tok. 60, 61, 62
φυσικῆς c1 12 ܝܕܥܬܐ ܕܟ̈ܝܢܐ c1 tok. 12, 13
φωνή
n--p---fn- (1x)
φωναὶ p1 s2 59 Αἱ φωναὶܩ̈ܠܐ p1:s2 tok. 57
χάρις
n--s---fg- (1x)
χάριτος p1 s2 7 τῆς χάριτοςܕܛܝܒܘܬܗ p1:s2 tok. 4
χείρ
n--p---fa- (1x)
χεῖρας p1 s3 5 τὰς χεῖραςܕܐ̈ܝܕܝܗܘܢ p1:s3 tok. 3
χοῖρος
n--p---cg- (1x)
χοίρων p1:s9 79 τῶν χοίρωνܚܙܝܪ̈ܐ p1:s9 tok. 78
Χριστιανισμός
n--s---mn- (1x)
Χριστιανισμός c1 2 ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ c1 tok. 2
Χριστός
ne-s---mg- (1x)
ne-s---md- (1x)
ne-s---ma- (1x)
Χριστῷ p1 s2 20 ἐν Χριστῷܕܒܡܫܝܚܐ p1:s2 tok. 13
Χριστόν p1 s4 14 εἰς Χριστόνܕܡܫܝܚܐ p1:s4 tok. 16
Χριστοῦ c1 8 ἡμῶν Χριστοῦܡܚܝܢܢ c1 tok. 6
ψάλλω
v-3ppia--- (1x)
ψάλλουσι p1 s2 37 ܡܙܡܪܝܢ ܘܐܡܪܝ݂ܢ p1:s2 tok. 37, 38
ψυχή
n--s---fg- (2x)
ψυχῆς p1:s6 27 τῆς ψυχῆςܕܢܦܫܐ p1:s6 tok. 15
ψυχῆς c2 6 ܕܢܦܫܐ c2 tok. 7
i--------- (1x)
p1:s8 26 ὦ τέκναܒ̈ܢܝ p1:s8 tok. 31
ὦμος
n--p---md- (1x)
ὤμοις p1 s4 8 τοῖς ὤμοις αὐτῶνܥܠ ܟܬ̈ܦܬܗܘܢ p1:s4 tok. 11, 12
ὡς
r--------- (1x)
dr-------- (2x)
ὡς p1:s6 40 ܐܝܟ ܕܡܢ p1:s6 tok. 22, 23
ὡς p1:s7 16
ὡς p1:s8 5