Index of quotations and topics: Alignment of all works of Evagrius in the current collection

Generated 22 March 2016, 7:45
Source:
Alignment of all works of Evagrius in the current collection
more
Evagrius Ponticus, Praktikos
(3 sources)
Septuagint
(1 source)
New Testament
(2 sources)
The Gnostikos, written by Evagrius Ponticus
(8 sources)
The Kephalaia Gnostika, written by Evagrius Ponticus
(22 sources)
Aristotle, Categories
(1 source)
version:
2016-03-19T22:46:01.073-04:00
id:
tag:kalvesmaki.com,2014:tan-a-div:evagrius-all-aligments

Index of quotations and topics


Septuagint

Gen 1 27
lxx
καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν ἄ
more
KG (S1)
VI 45
S1
ܡܗ — ܗ̇ܝ ܕܒܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̣ܘ
more
2 2
lxx
καὶ συνετέλεσεν ὁ θεὸς ἐν
more
KG (S2)
III 68
S2
ܣܚ — ܐܝܟܢܐ ܕܢܝܚܬܐ ܩܕܡܝܬܐ
more
2 7
lxx
καὶ ἔπλασεν ὁ θεὸς τὸν ἄν
more
KG
III 71
S1
ܥܐ — ܐܝܟܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܟܕ ܩܒ̇ܠ
more
more
2 9
lxx
καὶ ἐξανέτειλεν ὁ θεὸς ἔτ
more
KG
III 56
S1
ܢܘ — ܝܕܥܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇
more
more
V 69
S1
ܣܛ — ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܝܬܝ
more
more
2 10
lxx
ποταμὸς δὲ ἐκπορεύεται ἐξ
more
KG
V 72
S1
ܥܒ — ܐܢܗ̣ܘ ܕܐܪܒܥܐ ܪ̈ܝܫܝܢ
more
more
3 19
lxx
ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σο
more
KG
V 35
S1
ܠܗ — ܐܢܗ̣ܘ ܕܠܚ̣ܡܐ ܕܟܝܢܐ ܡ
more
more
11 4 - 9
lxx
καὶ εἶπαν δεῦτε οἰκοδομήσ
more
KG
IV 53
S1
ܢܓ — ܡܬܚ̇ܣܪܐ ܝܕܥܬܐ ܘܢ̇ܚܬܐ
more
more
16 - 17
lxx
σαρα δὲ ἡ γυνὴ αβραμ οὐκ
more
KG
I 32
S1
ܠܒ — ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܕܡ ܡ
more
more
17 12
lxx
καὶ παιδίον ὀκτὼ ἡμερῶν π
more
KG
VI 7
S1
ܙ — ܐܢܗ̣ܘ ܕܝܘܡܐ ܕܬܡܢܝܐ ܝܘ
more
more
28 12 - 13
lxx
καὶ ἐνυπνιάσθη καὶ ἰδοὺ κ
more
KG
IV 36
S1
ܠܘ — ܬܪܒܐ ܡܬܝܕܥܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܆
more
more
32 7
lxx
καὶ ἀνέστρεψαν οἱ ἄγγελοι
more
Pr
cf. 26
pr
κϛʹ Μνησικακίαν σβέννυσι
more
more
Exod 12 38
lxx
καὶ ἐπίμικτος πολὺς συναν
more
KG
IV 64
S1
ܣܕ — ܐܢܗ̣ܘ ܕܠܐܝܣܪܝܠ ܩܕܡܝܐ
more
more
19 3
lxx
καὶ μωυσῆς ἀνέβη εἰς τὸ ὄ
more
KG
V 40
S1
ܡ — ܛܘܪܐ ܕܪܘܚ ܐܝܬܘܗܝܕ ܬܐܘ
more
more
19 9
lxx
εἶπεν δὲ κύριος πρὸς μωυσ
more
KG
V 13
S1
ܝܓ — ܥܢܢܐ ܕܪܘܚ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܟܝ
more
more
20 21
lxx
εἱστήκει δὲ ὁ λαὸς μακρόθ
more
KG
V 16
S1
ܝܘ — ܥܪܦܠܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇
more
more
22 29
lxx
οὕτως ποιήσεις τὸν μόσχον
more
KG
V 10
S1
ܝ — ܒܘܟܪ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܟܝ̈ܢܐ
more
more
23 10 , 11
lxx
ἓξ ἔτη σπερεῖς τὴν γῆν σο
more
KG
V 8
S1
ܚ — ܐܝܠܝܢ ܕܐܪܥܗܘܢ ܦ̣ܠܚܘ ܒ
more
more
24 11
lxx
καὶ τῶν ἐπιλέκτων τοῦ ισρ
more
KG (S1)
V 39
S1
ܠܛ — ܕܘܟܬܗ ܕܐܠܗܐ ܫܝܢܐ ܐܬܩ
more
25 17
lxx
καὶ ποιήσεις ἱλαστήριον ἐ
more
KG
IV 63
S1
ܣܓ — ܦܕܬܐ ܕܪܘܚ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܝܕ
more
more
26 35
lxx
καὶ θήσεις τὴν τράπεζαν ἔ
more
Gn
cf. 46
gn
<μϛ´> Τῶν Αἰγυπτίων ὁ ἅγι
more
more
28 4
lxx
καὶ αὗται αἱ στολαί ἃς πο
more
KG
IV 48
S1
ܡܚ — ܟܠܝܠܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ
more
more
IV 56
S1
ܢܘ — ܐܦܘܕܐ ܕܪܘܚ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܬ
more
more
IV 66
S1
ܣܘ — ܦܪܙܘܡܐ ܕܪܘܚ ܐܝܬܘܗܝ܆
more
more
IV 69 , IV 75 , IV 79
S1
ܣܛ — ܡܪܛܘܛܐ ܕܪܘܚ ܐܝܬܘܗܝ܆
more
more
28 36
lxx
καὶ ποιήσεις πέταλον χρυσ
more
KG
IV 52
S1
ܢܒ — ܛܣܐ ܪܘܚܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܐ
more
more
28 42
lxx
καὶ ποιήσεις αὐτοῖς περισ
more
KG
IV 72
S1
ܥܒ — ܦܪܙܘܡܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܐܝܬܘܗ
more
more
29 2
lxx
καὶ ἄρτους ἀζύμους πεφυρα
more
KG
IV 28
S1
ܟܚ — ܦܛܝܪܐ ܕܪܘܚ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܬ
more
more
29 13
lxx
καὶ λήμψῃ πᾶν τὸ στέαρ τὸ
more
KG
IV 32
S1
ܠܒ — ܚܨܪ ܟܒܕܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܡܚܫ
more
more
IV 36
S1
ܠܘ — ܬܪܒܐ ܡܬܝܕܥܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܆
more
more
33 3
lxx
καὶ εἰσάξω σε εἰς γῆν ῥέο
more
KG
III 67
S1
ܣܙ — ܟܠܗ̇ ܬܐܘܪܝܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕ
more
more
Lev 11 2 - 19
lxx
λαλήσατε τοῖς υἱοῖς ισραη
more
Gn
cf. 20
gn
<κ´>
more
more
11 22
lxx
καὶ ταῦτα φάγεσθε ἀπ' αὐτ
more
Pr
38
pr
ληʹ Ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων πέφ
more
more
Num 6 3
lxx
ἀπὸ οἴνου καὶ σικερα ἁγνι
more
KG
V 44
S1
ܡܕ — ܐܢܗ̣ܘ ܕܚ̣ܡܬܐ ܕܬܢܝܢܐ
more
more
15 32 - 34
lxx
καὶ ἦσαν οἱ υἱοὶ ισραηλ ἐ
more
KG
IV 27
S1
ܟܙ — ܕܡ̣ܘܬܐ ܕܝܘܢܐ ܕܥܠ ܝܘܪ
more
more
24 17 - 19
lxx
δείξω αὐτῷ καὶ οὐχὶ νῦν μ
more
Gn
cf. 21
gn
<κα´> Τοὺς τῶν ψεκτῶν προ
more
more
32 1 - 5
lxx
καὶ κτήνη πλῆθος ἦν τοῖς
more
KG (S2)
VI 47
S2
ܡܙ — ܕܝ̣ܢܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܠܟܠ ܕܢ̣
more
Deut 18 11
lxx
ἐπαείδων ἐπαοιδήν ἐγγαστρ
more
KG
VI 61
S1
ܣܐ — ܐܘ ܐܠܗܐ ܐܠܗܐ ܕܚܝ̈ܐ ܐ
more
more
32 9
lxx
καὶ ἐγενήθη μερὶς κυρίου
more
KG
I 31
S1
ܠܐ — ܐܝܟܢܐ ܕܒܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܝܣܪ
more
more
32 33
lxx
θυμὸς δρακόντων ὁ οἶνος α
more
KG
V 44
S1
ܡܕ — ܐܢܗ̣ܘ ܕܚ̣ܡܬܐ ܕܬܢܝܢܐ
more
more
Josh 1 14 - 15
lxx
αἱ γυναῖκες ὑμῶν καὶ τὰ π
more
KG (S2)
VI 47
S2
ܡܙ — ܕܝ̣ܢܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܠܟܠ ܕܢ̣
more
5 2 , 3
lxx
ὑπὸ δὲ τοῦτον τὸν καιρὸν
more
KG
VI 66
S1
ܣܘ — ܣܝܦܐ ܕܛܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܝ
more
more
13 1
lxx
καὶ ἰησοῦς πρεσβύτερος πρ
more
KG
V 36
S1
ܠܘ — ܐܝܠܝܢ ܕܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ
more
more
20 2 , 3
lxx
λάλησον τοῖς υἱοῖς ισραηλ
more
KG
IV 82
S1
ܦܒ — ܒܝܬ ܓܘܣܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܦܓܪ
more
more
Judg 5 20
lxx
ἐξ οὐρανοῦ παρετάξαντο οἱ
more
KG (S2)
VI 88
S2
ܦܚ — ܠܘ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܒܠܚ
more
6 19 - 24
lxx
καὶ γεδεων εἰσῆλθεν καὶ ἐ
more
KG (S1)
IV 45
S1
ܡܗ — ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܕܚܘ̈
more
7 5 - 7
lxx
καὶ κατήνεγκεν τὸν λαὸν π
more
Pr
cf. 17
pr
ιζʹ Πάνυ πρὸς σωφροσύνην
more
more
13 15 - 21
lxx
καὶ εἶπεν μανωε πρὸς τὸν
more
KG
IV 45
S1
ܡܗ — ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܕܚܘ̈
more
more
16 19 - 21
lxx
καὶ ἐκοίμισεν δαλιδα τὸν
more
KG
V 45
S1
ܡܗ — ܗܘܢܐ ܪܝܫܐ ܕܢܦܫܐ ܡܬܩܪ
more
more
1Kgdms 17 4 , 51
lxx
καὶ ἐξῆλθεν ἀνὴρ δυνατὸς
more
KG
V 71
S1
ܥܐ — ܓܢܒܪܐ ܡܪܘܕܐ ܐܝܬܘܗܝ܆
more
more
28 7 - 20
lxx
καὶ εἶπεν σαουλ τοῖς παισ
more
KG
VI 61
S1
ܣܐ — ܐܘ ܐܠܗܐ ܐܠܗܐ ܕܚܝ̈ܐ ܐ
more
more
2Kgdms 6 10 , 11
lxx
καὶ οὐκ ἐβούλετο δαυιδ το
more
Gn
cf. 38
gn
<λη´> Μὴ μεριμνήσῃς περὶ
more
more
14 20
lxx
ἕνεκεν τοῦ περιελθεῖν τὸ
more
KG
I 23
S1
ܟܓ — ܣܘ̈ܟܠܐ ܕܡ̈ܠܐ ܕܐܝܠܝܢ
more
more
Ps 1 3 , 35 10
lxx
καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύλον τὸ
more
KG
V 67
S1
ܣܙ — ܐܢܗ̣ܘ ܕܟܝ̈ܢܐ ܡܠܝ̈ܠܐ
more
more
9 17
lxx
γινώσκεται κύριος κρίματα
more
KG
VI 74
S1
ܥܕ — ܝܕܝܥ ܡܪܝܐ ܩܕܡ ܕܝ̣ܢܗ
more
more
10 2
lxx
ὅτι ἰδοὺ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐνέ
more
Pr
50
pr
νʹ Εἴ τις βούλοιτο τῶν μο
more
more
17 39
lxx
ἐκθλίψω αὐτούς καὶ οὐ μὴ
more
Pr
72
pr
οβʹ Εἰ οἱ παλαίοντες ἐν τ
more
more
18 11
lxx
ἐπιθυμητὰ ὑπὲρ χρυσίον κα
more
KG
III 64
S1
ܣܕ — ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܒܡܬܛܥܡܢܝ̈ܬܐ
more
more
23 3
lxx
τίς ἀναβήσεται εἰς τὸ ὄρο
more
KG (S1)
VI 1
S1
ܐ — ܕܡܢܐ ܗܝ ܬܐܘܪܝܐ ܕܗܘܝ̈ܐ
more
26 2
lxx
ἐν τῷ ἐγγίζειν ἐπ' ἐμὲ κα
more
Pr
72
pr
οβʹ Εἰ οἱ παλαίοντες ἐν τ
more
more
41 6
lxx
ἵνα τί περίλυπος εἶ ψυχή
more
Pr
27
pr
κζʹ Ὅταν τῷ τῆς ἀκηδίας π
more
more
62 4
lxx
ὅτι κρεῖσσον τὸ ἔλεός σου
more
KG
I 73
S1
ܥܓ — ܚܝ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ܆ ܝܕܥܬܐ ܐ
more
more
77 25
lxx
ἄρτον ἀγγέλων ἔφαγεν ἄνθρ
more
KG
I 23
S1
ܟܓ — ܣܘ̈ܟܠܐ ܕܡ̈ܠܐ ܕܐܝܠܝܢ
more
more
80 10
lxx
οὐκ ἔσται ἐν σοὶ θεὸς πρό
more
KG
V 49
S1
ܡܛ — ܐܠܗܐ ܚܕܬܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗ̇
more
more
85 9
lxx
πάντα τὰ ἔθνη ὅσα ἐποίησα
more
KG
VI 27
S1
ܟܙ — ܗ̇ܝ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ ܢܐܬ
more
more
NT
Php 2 9
nt
διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερ
more
more
90 6
lxx
ἀπὸ πράγματος διαπορευομέ
more
Pr
12
pr
ιβ´ Ὁ τῆς ἀκηδίας δαίμων,
more
more
103 13
lxx
ποτίζων ὄρη ἐκ τῶν ὑπερῴω
more
Pr
ep
pr
Ἀλλὰ νῦν μέν μοι τοσαῦτα
more
more
103 24
lxx
ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου
more
KG
I 14
S1
ܝܕ — ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܐܘܡܢܘ̈ܬܐ܆
more
more
115 3
lxx
τί ἀνταποδώσω τῷ κυρίῳ πε
more
KG
III 89
S1
ܦܛ — ܐܝܟܢܐ ܕܦܓܪܢ ܟܕ ܡܢ ܐܒ
more
more
118 103
lxx
ὡς γλυκέα τῷ λάρυγγί μου
more
KG
III 64
S1
ܣܕ — ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܒܡܬܛܥܡܢܝ̈ܬܐ
more
more
125 6
lxx
πορευόμενοι ἐπορεύοντο κα
more
Pr
90
pr
Ϟʹ Καρπὸς μὲν σπερμάτων τ
more
more
126 1
lxx
ᾠδὴ τῶν ἀναβαθμῶν τῷ σαλω
more
Pr
pr 2
pr
Τὸ μὲν κουκούλλιον σύμβολ
more
more
141 8
lxx
ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυ
more
KG
IV 70
S1
ܥ — ܠܘ ܕܟܠܢܫ ܗܝ ܒܚܝܠܐ ܠܡܐ
more
more
144 3
lxx
μέγας κύριος καὶ αἰνετὸς
more
KG (S2)
I 71
S2
ܥܐ — ܫܘܠܡܐ ܕܝܕܥܬܐ ܟܝܢܝܬܐ܆
more
146 5
lxx
μέγας ὁ κύριος ἡμῶν καὶ μ
more
KG (S1)
I 71
S1
ܥܐ — ܥܒ̣ܪܗ̇ ܕܝܕܥܬܐ ܕܟܝ̈ܢܐ
more
Prov 3 18
lxx
ξύλον ζωῆς ἐστι πᾶσι τοῖς
more
Pr
pr 7
pr
Ἡ δὲ ῥάβδος ξύλον ζωῆς ἐσ
more
more
4 23
lxx
πάσῃ φυλακῇ τήρει σὴν καρ
more
KG
VI 52
S1
ܢܒ — ܚܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܛܡܝܪ̈ܝܢ
more
more
9 2
lxx
ἔσφαξεν τὰ ἑαυτῆς θύματα
more
KG
V 32
S1
ܠܒ — ܟܕ ܣ̣ܓܝ̇ܬ ܒܢ ܚܟܡܬܗ ܣ
more
more
14 9
lxx
οἰκίαι παρανόμων ὀφειλήσο
more
KG (S2)
III 9
S2
ܛ — ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܡܬܥܒܪܝܢ ܓ
more
20 27
lxx
φῶς κυρίου πνοὴ ἀνθρώπων
more
KG (S2)
IV 67
S2
ܣܙ — ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܒܝܕ ܡܪ̈ܓܫܢܘ
more
Eccl 1 5
lxx
καὶ ἀνατέλλει ὁ ἥλιος καὶ
more
Gn
cf. 20
gn
<κ´>
more
more
2 14
lxx
τοῦ σοφοῦ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτ
more
KG
I 72
S1
ܥܒ — ܠܗܢܐ ܚܐ̇ܢ ܡܪܝܐ܆ ܠܐܝܢ
more
more
8 8
lxx
οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος ἐξουσι
more
Gn
25
gn
<κε´>
more
more
11 10
lxx
καὶ ἀπόστησον θυμὸν ἀπὸ κ
more
KG
VI 84
S1
ܦܕ — ܚ̣ܡܬܐ ܒܠܒܐ ܚ̇ܠܕܐ. ܪܓ
more
more
12 3
lxx
ἐν ἡμέρᾳ ᾗ ἐὰν σαλευθῶσιν
more
KG
II 50
S1
ܢܢ — ܡܐ ܕܝ̈ܠܕܬܐ ܦܫ̣ ܡܢ ܕܠ
more
more
Job 1 15
lxx
καὶ ἐλθόντες οἱ αἰχμαλωτε
more
KG (S2)
II 55
S2
ܢܗ — ܠܠܐ ܝܕܥܬܐ܆ ܡܢܗܘܢ ܒܨܒ
more
40 19
lxx
τοῦτ' ἔστιν ἀρχὴ πλάσματο
more
KG
VI 36
S1
ܠܘ — ܗ̇ܘ ܕܐܬ̣ܒܪܝ ܠܡܬܓ̣ܚܟܘ
more
more
40 25
lxx
ἄξεις δὲ δράκοντα ἐν ἀγκί
more
KG
V 37
S1
ܠܙ — ܒܠܘܥܐ ܕܪܘܚ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܡ
more
more
41 25
lxx
οὐκ ἔστιν οὐδὲν ἐπὶ τῆς γ
more
KG
VI 36
S1
ܠܘ — ܗ̇ܘ ܕܐܬ̣ܒܪܝ ܠܡܬܓ̣ܚܟܘ
more
more
Wis 13 5
lxx
ἐκ γὰρ μεγέθους καὶ καλλο
more
KG
I 87
S1
ܦܙ — ܟܘܠ ܡܕܡ ܕܗ̣ܘܐ܆ ܡܛܠ ܝ
more
more
Jonah 1 5
lxx
καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ναυτικο
more
Gn
34
gn
<λδ´>
more
more
Hab 3 2
lxx
κύριε εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν
more
KG
IV 11
S1
ܝܐ — ܐܢܗ̣ܘ ܕܒܝܬ ܟܝܢܐ ܪܘܚܢ
more
more
Mal 3 20
lxx
καὶ ἀνατελεῖ ὑμῖν τοῖς φο
more
Pr
ep
pr
Ἀλλὰ νῦν μέν μοι τοσαῦτα
more
more
KG (S1, S1-Fr, S2, S2-Dy, S2)
III 52
S1
ܢܒ — ܣܗܪܐ ܡܬܝܕܥܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܆
more
more
IV 29
S2
ܟܛ — ܐܝܟܢܐ ܕܐܢ ܬܬܚܒ̇ܠ ܐܪܥ
more
Isa 1 19
lxx
καὶ ἐὰν θέλητε καὶ εἰσακο
more
KG
I 23
S1
ܟܓ — ܣܘ̈ܟܠܐ ܕܡ̈ܠܐ ܕܐܝܠܝܢ
more
more
14 12
lxx
πῶς ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ οὐραν
more
Pr
pr 2
pr
Τὸ μὲν κουκούλλιον σύμβολ
more
more
31 5
lxx
ὡς ὄρνεα πετόμενα οὕτως ὑ
more
Pr
cf. pr 2
pr
Τὸ μὲν κουκούλλιον σύμβολ
more
more
Ezek 16 15 - 34
lxx
καὶ ἐπεποίθεις ἐν τῷ κάλλ
more
Gn
cf. 20
gn
<κ´>
more
more

New Testament

Mt 3 12
nt
οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ α
more
more
KG
II 26
S1
ܟܘ — ܐܢܗ̣ܘ ܕܚܛ̈ܐ ܢܝܫܐ ܛܥܝ
more
more
5 13 , 14
nt
Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆ
more
more
Gn
cf. 3
gn
<γ´> Γνωστικὸς δὲ ὁ ἁλὸς
more
more
5 14
nt
Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσ
more
more
KG
V 74
S1
ܥܕ — ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܬܐܘܪܝ
more
more
5 26
nt
ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλ
more
more
KG
IV 34
S1
ܠܕ — ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ܆ ܠܐ ܐܢܫ
more
more
6 25
nt
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν· μὴ μ
more
more
Gn
38
gn
<λη´> Μὴ μεριμνήσῃς περὶ
more
more
7 6
nt
Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσ
more
more
Pr
pr 9
pr
Καὶ περὶ μὲν τοῦ σχήματος
more
more
9 2 - 7
nt
Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ
more
more
KG
VI 64
S1
ܣܕ — ܐܝܟܢܐ ܕܠܘܬ ܗ̇ܘ ܡ̣ܫܪܝ
more
more
10 34
nt
Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλ
more
more
KG
VI 6
S1
ܘ — ܐܝܟܢܐ ܕܠܝܗܘܕܝܐ ܡܬܪܓܫܢ
more
more
11 27
nt
Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ το
more
more
KG
III 1
S1
ܐ — ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܒܐ ܝ̇ܕܥ ܠܡܫ
more
more
12 43 - 45
nt
Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦ
more
more
KG
V 30
S1
ܠ — ܐܢܗ̣ܘ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܬ
more
more
13 25
nt
ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀ
more
more
Gn
cf. 44
gn
<μδ´> Τέσσαρας ἀρετὰς καὶ
more
more
14 15 - 21
nt
ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλ
more
more
KG (S2)
IV 57
S2
ܢܙ — ܡܫܝܚܐ ܐܬܚܙܝ ܒܪܘܝܐ܆ ܒ
more
15 32 - 38
nt
Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμεν
more
more
KG (S2)
IV 57
S2
ܢܙ — ܡܫܝܚܐ ܐܬܚܙܝ ܒܪܘܝܐ܆ ܒ
more
16 19
nt
δώσω σοι τὰς κλεῖδας τῆς
more
more
KG
IV 40
S1
ܡ — ܩܠܝܕܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܐ
more
more
17 1 - 8
nt
Καὶ μεθ’ ἡμέρας ἓξ παραλα
more
more
KG
IV 23
S1
ܟܓ — ܠܝܬܘܗܝ ܡܘܫܐ ܘܐܠܝܐ ܡܠ
more
more
19 21
nt
ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Εἰ θέλ
more
more
Pr
97
pr
Ϟζʹ Ἐκέκτητό τις τῶν ἀδελ
more
more
19 29
nt
καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκί
more
more
KG
IV 42
S1
ܡܒ — ܦܘܪܥܢܐ ܕܡܐܐ ܐܥܦܝ̈ܢ:
more
more
20 6
nt
περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ἐξε
more
more
KG
IV 26
S1
ܟܘ — ܐܢܗ̣ܘ ܕܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ
more
more
21 12 - 13
nt
Καὶ εἰσῆλθεν Ἰησοῦς εἰς τ
more
more
Gn
cf. 24
gn
<κδ´> Πρόσεχε σεαυτῷ μήπο
more
more
22 32
nt
Ἐγώ εἰμι ὁ θεὸς Ἀβραὰμ κα
more
more
KG
VI 61
S1
ܣܐ — ܐܘ ܐܠܗܐ ܐܠܗܐ ܕܚܝ̈ܐ ܐ
more
more
24 29
nt
Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν
more
more
KG (S2)
IV 29
S2
ܟܛ — ܐܝܟܢܐ ܕܐܢ ܬܬܚܒ̇ܠ ܐܪܥ
more
24 35
nt
ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελε
more
more
KG (S1)
I 20
S1
ܟܟ — ܡܐ ܕܟܠܗܝܢ ܡ̈ܠܐ ܕܗܘܝ̈
more
25 1 - 13
nt
Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλ
more
more
Gn
cf. 7
gn
<ζ´>
more
more
Mk 4 28
nt
αὐτομάτη ἡ γῆ καρποφορεῖ,
more
more
KG
cf. I 24
S1
ܟܕ — ܐܢܗ̣ܘ ܕܫܢܢܐ ܒܚܝܠܐ ܟ̣
more
more
16 19
nt
Ὁ μὲν οὖν κύριος Ἰησοῦς μ
more
more
KG (S1, S1-Fr, S2, S2-Dy, S2)
II 89
S1
ܦܛ — ܗ̇ܘ ܕܒܠܚܘܕܘܗܝ ܝ̇ܬܒ ܡ
more
more
IV 21
S2
ܟܐ — ܡܫܝܚܘܬܐ ܐܘ ܝܕܥܬܐ ܕܝܚ
more
Lu 1 26 - 38
nt
Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπε
more
KG (S2)
VI 77
S2
ܥܙ — ܠܡܐ ܟܝ ܡܦܩܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕ
more
11 24 - 26
nt
Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα
more
more
KG
V 30
S1
ܠ — ܐܢܗ̣ܘ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܬ
more
more
11 26
nt
τότε πορεύεται καὶ παραλα
more
more
KG
IV 59
S1
ܢܛ — ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܐܝܬܘܬܐ ܒ̣ܪܝܬ
more
more
12 22
nt
Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰ
more
more
Gn
cf. 38
gn
<λη´> Μὴ μεριμνήσῃς περὶ
more
more
12 59
nt
λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐ
more
more
KG
IV 34
S1
ܠܕ — ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ܆ ܠܐ ܐܢܫ
more
more
13 32
nt
καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέ
more
more
KG (S1, S1-Dy, S1-Fr, S2, S2-Dy, S2, S1, S1-Fr, S2, S2-Dy)
I 90
S1
ܨ — ܐܢ ܝܘܡܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܥܪܘܒܬܐ
more
more
III 9
S2
ܛ — ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܡܬܥܒܪܝܢ ܓ
more
IV 26
S1
ܟܘ — ܐܢܗ̣ܘ ܕܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ
more
more
14 10
nt
ἀλλ’ ὅταν κληθῇς πορευθεὶ
more
more
Gn
29
gn
<κθ´> Οἱ διδασκόμενοι λεγ
more
more
16 1 , 2 , 8
nt
Ἔλεγεν δὲ καὶ πρὸς τοὺς μ
more
more
KG
I 60
S1
ܣ — ܐܢܗ̣ܘ ܕܝܘܡܢ ܡܩ̇ܒܠܝܢ ܠ
more
more
16 3
nt
εἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκον
more
more
KG (S2)
V 33
S2
ܠܓ — ܪܒܝܬܐ ܕܥ̣ܘܠܐ ܕܢܦܠܘܚ
more
16 5 - 8
nt
καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕ
more
more
KG (S1)
V 33
S1
ܠܓ — ܪܒܝܬܐ ܚܟܝܡܐ ܗܢܘ܆ ܐܝܢ
more
20 36
nt-syr
ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܰܡܡ
more
KG (S1)
VI 24
S1
ܟܕ — ܐܝܠܝܢ ܕܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܗ
more
16 19 , 20 , 31
nt
Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσι
more
more
KG
I 40
S1
ܡ — ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ
more
more
17 21
nt
οὐδὲ ἐροῦσιν· Ἰδοὺ ὧδε ἤ·
more
more
KG
V 30
S1
ܠ — ܐܢܗ̣ܘ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܬ
more
more
19 17 - 19
nt
καὶ εἶπεν αὐτῷ· Εὖγε, ἀγα
more
more
KG
VI 24
S1
ܟܕ — ܐܝܠܝܢ ܕܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܗ
more
more
22 30
nt
ἵνα ἔσθητε καὶ πίνητε ἐπὶ
more
more
KG
II 60
S1
ܣ — ܦܬܘܪܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗܘ
more
more
22 31
nt
Σίμων Σίμων, ἰδοὺ ὁ Σαταν
more
more
KG
I 25
S1
ܟܗ — ܐܝܠܝܢ ܕܒܢܣܝ̈ܘܢܐ ܨܒ̇ܝ
more
more
Jn 2 1 - 10
nt
Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ⸃ γά
more
more
KG (S2)
IV 57
S2
ܢܙ — ܡܫܝܚܐ ܐܬܚܙܝ ܒܪܘܝܐ܆ ܒ
more
4 21 - 24
nt
λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Πίστ
more
more
Pr
cf. 12
pr
ιβ´ Ὁ τῆς ἀκηδίας δαίμων,
more
more
5 22
nt
οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει ο
more
more
KG (S2)
I 65
S2
ܣܗ — ܒܝܕܥܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܬܪ̈ܝܢ
more
5 44
nt
πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσ
more
more
Pr
pr 3
pr
Τὸ δὲ γεγυμνῶσθαι τὰς χεῖ
more
more
8 23
nt
καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Ὑμεῖς
more
more
KG
IV 17
S1
ܝܙ — ܠܥܠ ܡܬܩܪܝܐ ܡܣܩܬܐ ܕܝܕ
more
more
9 1 - 7
nt
Καὶ παράγων εἶδεν ἄνθρωπο
more
more
KG (S2)
IV 57
S2
ܢܙ — ܡܫܝܚܐ ܐܬܚܙܝ ܒܪܘܝܐ܆ ܒ
more
11 25
nt
εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ
more
more
KG
VI 7
S1
ܙ — ܐܢܗ̣ܘ ܕܝܘܡܐ ܕܬܡܢܝܐ ܝܘ
more
more
11 49 - 51
nt
εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφ
more
more
Gn
cf. 21
gn
<κα´> Τοὺς τῶν ψεκτῶν προ
more
more
14 6
nt
λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ
more
more
KG
V 43
S1
ܡܓ — ܐܘܪܚܐ ܕܪܘܚ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܬ
more
more
17 3
nt
αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζ
more
more
KG
IV 42
S1
ܡܒ — ܦܘܪܥܢܐ ܕܡܐܐ ܐܥܦܝ̈ܢ:
more
more
Ac 1 11
nt
οἳ καὶ εἶπαν· Ἄνδρες Γαλι
more
more
KG
VI 56
S1
ܢܘ — ܐܢܗ̣ܘ ܕܚܙܬܐ ܡܬܐܡܪܐ ܗ
more
more
1 24
nt
καὶ προσευξάμενοι εἶπαν Σ
more
more
Pr
46
pr
μϛʹ Μὴ ταραττέτω δὲ ἡμᾶς
more
more
2 5 - 13
nt
Ἦσαν δὲ ἐν Ἰερουσαλὴμ κατ
more
more
KG (S2)
IV 54
S2
ܢܕ — ܫܡܗ̈ܐ ܕܟܠ ܠܫܢܝ̈ܐ ܡ̈ܠ
more
9 15
nt
εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ κύρ
more
more
Pr
93
pr
Ϟγʹ Ἠρώτησέ με τὸ σκεῦος
more
more
10 11 - 16
nt
καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἀν
more
more
KG
IV 46
S1
ܡܘ — ܐܪܒܥ ܩܪ̈ܢܢ ܢܝܫܐ ܡ̇ܘܕ
more
more
Ro 1 19
nt
διότι τὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ
more
more
KG
IV 2
S1
ܒ — ܡܬܝܕܥܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܒܐܝܠ
more
more
2 29
nt
ἀλλ’ ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδα
more
more
KG
IV 12
S1
ܝܒ — ܓܙܘܪܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ
more
more
5 14
nt
ἀλλὰ ἐβασίλευσεν ὁ θάνατο
more
more
KG (S1, S1-Fr, S2, S2-Dy, S2)
V 1
S1
ܐ — ܐܕܡ ܛܘܦܣܐ ܗܘ ܕܡܫܝܚܐ.
more
more
VI 3
S2
ܓ — ܥܡܡ̈ܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܒܕܘܟܝ̈
more
8 15
nt
οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δου
more
more
KG
VI 51
S1
ܢܐ — ܐܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܝ̈
more
more
8 17
nt
εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμ
more
more
KG
III 72
S1
ܥܒ — ܝܪܬܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܝܚܝܕܝ
more
more
IV 8
S1
ܚ — ܝܪܘܬܐ ܥܡ ܡܫܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ
more
more
8 29
nt
ὅτι οὓς προέγνω, καὶ προώ
more
more
KG (S1, S1-Fr, S2, S2-Dy, S2, S1, S1-Fr, S2, S2-Dy)
II 36
S1
ܠܘ — ܠܘ ܟܠ ܚܙ̇ܝ̈ܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢ
more
more
VI 34
S2
ܠܕ — ܒܥܠܡ̈ܐ ܡ̇ܢ ܢܚ̇ܠܦ ܐܠܗ
more
VI 89
S1
ܦܛ — ܐܝܟܢܐ ܕܒܥܠܡܐ ܗܢܐ: ܗ̣
more
more
9 5
nt
ὧν οἱ πατέρες, καὶ ἐξ ὧν
more
more
KG (S1)
VI 14
S1
ܝܕ — ܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܢ ܟܝܢܐ
more
11 33
nt
Ὦ βάθος πλούτου καὶ σοφία
more
more
KG
IV 30
S1
ܠ — ܐܢܗ̣ܘ ܕܥܘܬܪܗ ܕܐܠܗܐ ܗ̇
more
more
12 13
nt
ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κο
more
more
KG
I 66
S1
ܣܘ — ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܩܕܡ ܐܦܝ̈ܢ ܡܬ
more
more
13 14
nt
ἀλλὰ ἐνδύσασθε τὸν κύριον
more
more
Pr
53
pr
νγʹ Οἱ τὴν σάρκα κακῶς δι
more
more
1Co 3 6 , 7
nt
ἐγὼ ἐφύτευσα, Ἀπολλῶς ἐπό
more
more
Pr
ep
pr
Ἀλλὰ νῦν μέν μοι τοσαῦτα
more
more
3 7
nt
ὥστε οὔτε ὁ φυτεύων ἐστίν
more
more
KG (S1)
VI 30
S1
ܠ — ܐܒܐ ܡܪܒܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗ̇
more
6 18
nt
φεύγετε τὴν πορνείαν· πᾶν
more
more
KG
I 66
S1
ܣܘ — ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܩܕܡ ܐܦܝ̈ܢ ܡܬ
more
more
7 1
nt
Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε, καλὸ
more
more
Pr
pr 5
pr
Ἡ δὲ ζώνη περισφίγγουσα τ
more
more
7 31
nt
καὶ οἱ χρώμενοι τὸν κόσμο
more
more
KG
I 26
S1
ܟܘ — ܐܢܗ̣ܘ ܕܡ̇ܢܬܐ ܡܢ ܥܠܡܐ
more
more
9 27
nt
ἀλλὰ ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα
more
more
Gn
cf. 37
gn
<λζ´> Ὁ ἅγιος Παῦλος ὑποπ
more
more
13 9 , 12
nt
ἐκ μέρους γὰρ γινώσκομεν
more
more
KG (S1)
V 3
S1
ܓ — ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܥܠܡܐ
more
13 13
nt
νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπ
more
more
Pr
38
pr
ληʹ Ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων πέφ
more
more
15 25
nt
δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν
more
more
KG
VI 15
S1
ܝܗ — ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܬܝܗ
more
more
15 27
nt
πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ το
more
more
KG
VI 70
S1
ܥ — ܫܘܥܒܕܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܡܚܝܠܘܬ
more
more
15 28
nt
ὅταν δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ π
more
more
KG
VI 33
S1
ܠܓ — ܡܐ ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܡܬܚܙܐ ܡܫ
more
more
15 41
nt
ἄλλη δόξα ἡλίου, καὶ ἄλλη
more
more
KG
III 37
S1
ܠܙ — ܟܘ̈ܟܒܐ ܒܫܘܒܚܐ ܦܪܝܫܝܢ
more
more
15 42
nt
Οὕτως καὶ ἡ ἀνάστασις τῶν
more
more
KG (S1)
III 25
S1
ܟܗ — ܦܓܪܐ ܕܪܘܚ ܕܠܒܫܝܢ ܡܠܝ
more
15 45
nt
οὕτως καὶ γέγραπται· Ἐγέν
more
more
KG
III 71
S1
ܥܐ — ܐܝܟܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܟܕ ܩܒ̇ܠ
more
more
15 52
nt
ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμο
more
more
KG (S1, S1-Fr, S2, S2-Dy, S1, S1-Fr, S2, S2-Dy, S2)
III 40
S1
ܡ — ܩܪܢܐ ܐܚܪܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܦ
more
more
III 47
S1
ܡܙ — ܚܕ ܗܘ ܚܘܕܬܐ ܕܒܪܦܦ ܥܝ
more
more