A New Hexapla: The New Testament in Five Ancient Languages (Greek, Latin, Syriac, Coptic, and Gothic) and One Modern (English)

Generated 23 May 2016, 10:05
Source:
A New Hexapla: The New Testament in Five Ancient Languages (Greek, Latin, Syriac, Coptic, and Gothic) and One Modern (English)
more
New Testament
(6 sources)
version:
2016-05-23T22:00:07.203-04:00
id:
tag:kalvesmaki@gmail.com,2014:nt.TAN-A-div.1
Collation of 6 versions of 1 works. Works and versions are arranged according to their order in the source TAN-A-div file. Any cell may be collapsed or restored by double-clicking on it. Versions may be reordered through the navigation bar, below.
Parameters chosen:
Collates annotations


New Testament

Mt t
nt-grc
ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ
Mt 1 1
nt-grc
Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ.
nt-lat
Liber generationis Jesu Christi filii David, filii Abraham.
nt-syr
ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܺܝܕ݂ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ܂
nt-cop
ⲡ​ϫⲱⲱⲙⲉ ⲙ​ⲡⲉ​ϫⲡⲟ ⲛ​ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉ​ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡ​ϣⲏⲣⲉ ⲛ​ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡ​ϣⲏⲣⲉ ⲛ​ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ .
nt-kjv
The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
Mt 1 2
nt-grc
Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ,
nt-lat
Abraham genuit Isaac. Isaac autem genuit Jacob. Jacob autem genuit Judam, et fratres ejus.
nt-syr
ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܺܐܝܣܚܳܩ ܐܺܝܣܚܳܩ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܠܰܐܚܰܘܗ݈ܝ܂
nt-cop
ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲙⲛ ⲛⲉϥ​ⲥⲛⲏⲩ .
nt-kjv
Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren;
Mt 1 3
nt-grc
Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζάρα ἐκ τῆς Θαμάρ, Φαρὲς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑσρώμ, Ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀράμ,
nt-lat
Judas autem genuit Phares, et Zaram de Thamar. Phares autem genuit Esron. Esron autem genuit Aram.
nt-syr
ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܦ݂ܰܪܨ ܘܰܠܙܰܪܚ ܡܶܢ ܬ݁ܳܡܳܪ ܦ݁ܰܪܨ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܚܶܨܪܳܘܢ ܚܶܨܪܽܘܢ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܳܐܪܳܡ܂
nt-cop
ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲙ​ⲫⲁⲣⲉⲥ ⲙⲛ ⲍⲁⲣⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲑⲁⲙⲁⲣ ⲫⲁⲣⲉⲥ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲉⲥⲣⲱⲙ . ⲉⲥⲣⲱⲙ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲁⲣⲁⲙ .
nt-kjv
And Judas begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram;
Mt 1 4
nt-grc
Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμιναδάβ, Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών,
nt-lat
Aram autem genuit Aminadab. Aminadab autem genuit Naasson. Naasson autem genuit Salmon.
nt-syr
ܐܳܪܳܡ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܥܰܡܺܝܢܳܕ݂ܳܒ݂ ܥܰܡܺܝܢܳܕ݂ܳܒ݂ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܢܰܚܫܳܘܢ ܢܰܚܫܽܘܢ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܣܰܠܡܳܘܢ܂
nt-cop
ⲁⲣⲁⲙ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲁⲙⲓⲛⲁⲇⲁⲃ . ⲁⲙⲓⲛⲁⲇⲁⲃ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲛⲁⲁⲥⲥⲱⲛ ⲛⲁⲁⲥⲥⲱⲛ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲥⲁⲗⲙⲱⲛ .
nt-kjv
And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon;
Mt 1 5
nt-grc
Σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Βόες ἐκ τῆς Ῥαχάβ, Βόες⸃ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ, Ἰωβὴδ⸃ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεσσαί,
nt-lat
Salmon autem genuit Booz de Rahab. Booz autem genuit Obed ex Ruth. Obed autem genuit Jesse. Jesse autem genuit David regem.
nt-syr
ܣܰܠܡܳܘܢ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܒ݂ܳܥܳܙ ܡܶܢ ܪܳܚܳܒ݂ ܒ݁ܳܥܳܙ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܥܽܘܒ݂ܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܪܳܥܽܘܬ݂ ܥܽܘܒ݂ܺܝܕ݂ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܺܐܝܫܰܝ܂
nt-cop
ⲥⲁⲗⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲃⲟⲉⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ϩⲣⲁⲭⲁⲃ . ⲃⲟⲉⲥ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲓⲱⲃⲏⲇ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ϩⲣⲟⲩⲑ . ⲓⲱⲃⲏⲇ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲓⲉⲥⲥⲁⲓ .
nt-kjv
And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;
Mt 1 6
nt-grc
Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν Δαυὶδ τὸν βασιλέα. Δαυὶδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σολομῶνα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου,
nt-lat
David autem rex genuit Salomonem ex ea quæ fuit Uriæ.
nt-syr
ܐܺܝܫܰܝ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܰܫܠܶܝܡܳܘܢ ܡܶܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܽܐܘܪܺܝܳܐ܂
nt-cop
ⲓⲉⲥⲥⲁⲓ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡ​ⲣⲣⲟ . ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲑⲓⲙⲉ ⲛ​ⲟⲩⲣⲓⲁⲥ .
nt-kjv
And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias;
Mt 1 7
nt-grc
Σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ῥοβοάμ, Ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιά, Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀσάφ,
nt-lat
Salomon autem genuit Roboam. Roboam autem genuit Abiam. Abias autem genuit Asa.
nt-syr
ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܰܪܚܰܒ݂ܥܰܡ ܪܚܰܒ݂ܥܰܡ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܰܐܒ݂ܺܝܳܐ ܐܰܒ݂ܺܝܳܐ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܳܐܣܳܐ܂
nt-cop
ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ϩⲣⲟⲃⲟⲁⲙ ϩⲣⲟⲃⲟⲁⲙ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲁⲃⲓⲁ ⲁⲃⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲁⲥⲁⲫ .
nt-kjv
And Solomon begat Roboam; and Roboam begat Abia; and Abia begat Asa;
Mt 1 8
nt-grc
Ἀσὰφ⸃ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάτ, Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωράμ, Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὀζίαν,
nt-lat
Asa autem genuit Josophat. Josophat autem genuit Joram. Joram autem genuit Oziam.
nt-syr
ܐܳܣܳܐ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܝܳܗܽܘܫܳܦ݂ܳܛ ܝܳܗܽܘܫܳܦ݂ܳܛ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܝܽܘܪܳܡ ܝܽܘܪܳܡ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܥܽܘܙܺܝܳܐ܂
nt-cop
ⲁⲥⲁⲫ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲓⲱⲥⲁⲫⲁⲧ ⲓⲱⲥⲁⲫⲁⲧ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲓⲱⲣⲁⲙ ⲓⲱⲣⲁⲙ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲟⲍⲉⲓⲁⲥ .
nt-kjv
And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias;
Mt 1 9
nt-grc
Ὀζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωαθάμ, Ἰωαθὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχάζ, Ἀχὰζ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑζεκίαν,
nt-lat
Ozias autem genuit Joatham. Joatham autem genuit Achaz. Achaz autem genuit Ezechiam.
nt-syr
ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܝܽܘܬ݂ܳܡ ܝܽܘܬ݂ܳܡ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܳܐܚܳܙ ܐܳܚܳܙ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܚܶܙܰܩܝܳܐ܂
nt-cop
ⲟⲍⲉⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲓⲱⲁⲑⲁⲙ . ⲓⲱⲛⲁⲑⲁⲙ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛⲁⲭⲁⲍ ⲁⲭⲁⲍ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲉⲍⲉⲕⲉⲓⲁⲥ .
nt-kjv
And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias;
Mt 1 10
nt-grc
Ἑζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Μανασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμώς, Ἀμὼς⸃ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσίαν,
nt-lat
Ezechias autem genuit Manassen. Manasses autem genuit Amon. Amon autem genuit Josiam.
nt-syr
ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܰܡܢܰܫܶܐ ܡܢܰܫܶܐ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܰܐܡܽܘܢ ܐܰܡܽܘܢ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܝܽܘܫܺܝܳܐ܂
nt-cop
ⲉⲍⲉⲕⲉⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲙ​ⲙⲁⲛⲁⲥⲥⲏ ⲙⲁⲛⲁⲥⲥⲏ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ϩⲁⲙⲱⲥ . ϩⲁⲙⲱⲥ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲓⲱⲥⲓⲁⲥ .
nt-kjv
And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias;
Mt 1 11
nt-grc
Ἰωσίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος.
nt-lat
Josias autem genuit Jechoniam, et fratres ejus in transmigratione Babylonis.
nt-syr
ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܝܽܘܟ݂ܰܢܝܳܐ ܘܠܰܐܚܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܓ݂ܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܶܠ܂
nt-cop
ⲓⲱⲥⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲓⲉⲭⲟⲛⲓⲁⲥ ⲙⲛ ⲛⲉϥ​ⲥⲛⲏⲩ ϩⲓ ⲡ​ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ .
nt-kjv
And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon:
Mt 1 12
nt-grc
Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ζοροβαβέλ,
nt-lat
Et post transmigrationem Babylonis : Jechonias genuit Salathiel. Salathiel autem genuit Zorobabel.
nt-syr
ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܓ݁ܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܶܠ ܝܽܘܟ݂ܰܢܝܳܐ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܫܶܠܰܬ݂ܺܐܝܠ ܫܶܠܰܬ݂ܺܐܝܠ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܙܽܘܪܒ݁ܳܒ݂ܶܠ܂
nt-cop
ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲡ​ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲓⲉⲭⲟⲛⲓⲁⲥ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲥⲁⲗⲁⲑⲓⲏⲗ ⲥⲁⲗⲁⲑⲓⲏⲗ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲍⲟⲣⲟⲃⲁⲃⲉⲗ .
nt-kjv
And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel;
Mt 1 13
nt-grc
Ζοροβαβὲλ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιούδ, Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιακίμ, Ἐλιακὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀζώρ,
nt-lat
Zorobabel autem genuit Abiud. Abiud autem genuit Eliacim. Eliacim autem genuit Azor.
nt-syr
ܙܽܘܪܒ݁ܳܒ݂ܶܠ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܰܐܒ݂ܺܝܽܘܕ݂ ܐܰܒ݂ܺܝܽܘܕ݂ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܶܐܠܝܳܩܺܝܡ ܐܶܠܝܳܩܺܝܡ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܥܳܙܽܘܪ܂
nt-cop
ⲍⲟⲣⲟⲃⲁⲃⲉⲗ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲁⲃⲓⲟⲩⲇ ⲁⲃⲓⲟⲩⲇ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲉⲗⲓⲁⲕⲓⲙ . ⲉⲗⲓⲁⲕⲓⲙ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲁⲍⲱⲣⲁ .
nt-kjv
And Zorobabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor;
Mt 1 14
nt-grc
Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχίμ, Ἀχὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούδ,
nt-lat
Azor autem genuit Sadoc. Sadoc autem genuit Achim. Achim autem genuit Eliud.
nt-syr
ܥܳܙܽܘܪ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܙܳܕ݂ܽܘܩ ܙܳܕ݂ܽܘܩ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܰܐܟ݂ܺܝܢ ܐܰܟ݂ܺܝܢ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܶܐܠܺܝܽܘܕ݂܂
nt-cop
ⲁⲍⲱⲣⲁⲥ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲥⲁⲇⲱⲕ ⲥⲁⲇⲱⲕ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲁⲭⲉⲓⲙ ⲁⲭⲉⲓⲙ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲉⲗⲓⲟⲩⲇ .
nt-kjv
And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;
Mt 1 15
nt-grc
Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλεάζαρ, Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ,
nt-lat
Eliud autem genuit Eleazar. Eleazar autem genuit Mathan. Mathan autem genuit Jacob.
nt-syr
ܐܶܠܺܝܽܘܕ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܡܳܬ݂ܳܢ ܡܳܬ݂ܳܢ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܝܰܥܩܽܘܒ݂܂
nt-cop
ⲉⲗⲓⲟⲩⲇ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲉⲗⲉⲁⲍⲁⲣ ⲉⲗⲉⲁⲍⲁⲣ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲙ​ⲙⲁⲧⲑⲁⲙ ⲙⲁⲧⲑⲁⲙ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲓⲁⲕⲱⲃ .
nt-kjv
And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob;
Mt 1 16
nt-grc
Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος χριστός.
nt-lat
Jacob autem genuit Joseph virum Mariæ, de qua natus est Jesus, qui vocatur Christus.
nt-syr
ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܝܰܘܣܶܦ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܗ ܕ݁ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܡܶܢܳܗ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܂
nt-cop
ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡ​ϩⲁⲓ ⲙ​ⲙⲁⲣⲓⲁ . ⲧⲁⲓ ⲛⲧ​ⲁ ⲩ​ϫⲡⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧ​ⲥ . ⲡⲁⲓ ⲛ​ϣⲁⲩ​ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟ​ϥ ϫⲉ ⲡⲉ​ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ .
nt-kjv
And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.
Mt 1 17
nt-grc
Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες.
nt-lat
Omnes itaque generationes ab Abraham usque ad David, generationes quatuordecim : et a David usque ad transmigrationem Babylonis, generationes quatuordecim : et a transmigratione Bayblonis usque ad Christum, generationes quatuordecim.
nt-syr
ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ ܐܰܪܒ݁ܰܥܶܣܪܶܐ ܘܡܶܢ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܓ݂ܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܶܠ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ ܐܰܪܒ݁ܰܥܶܣܪܶܐ ܘܡܶܢ ܓ݁ܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܶܠ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ ܐܰܪܒ݁ܰܥܶܣܪܶܐ܂
nt-cop
ⲅⲉⲛⲉⲁ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ϫⲓⲛ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϣⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉ​ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲙⲛ ⲧⲁϥⲧⲉ ⲛ​ⲅⲉⲛⲉⲁ . ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉ​ⲡ ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲙⲛ ⲧⲁϥⲧⲉ ⲛ​ⲅⲉⲛⲉⲁ . ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛ ⲉ​ⲡ ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉ​ⲡⲉ​ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛ ⲧⲁϥⲧⲉ ⲛ​ⲅⲉⲛⲉⲁ .
nt-kjv
So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations.
Mt 1 18
nt-grc
Τοῦ δὲ Ἰησοῦ χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου.
nt-lat
Christi autem generatio sic erat : cum esset desponsata mater ejus Maria Joseph, antequam convenirent inventa est in utero habens de Spiritu Sancto.
nt-syr
ܝܰܠܕ݁ܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܟ݂ܺܝܪܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ݂ ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܦ݂ܽܘܢ ܐܶܫܬ݁ܰܟ݂ܚܰܬ݂ ܒ݁ܰܛܢܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ܂
nt-cop
ⲡⲉ​ϫⲡ​ⲟ ⲇⲉ ⲛ​ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉ​ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲉ​ⲩ ⲧⲉⲓϩⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲣ​ⲟⲩ​ϣⲡ ⲧⲟⲟⲧⲥ ⲛ​ⲧⲉϥ​ⲙⲁⲁⲩ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲛ​ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁ​ⲛⲉⲩ​ⲉⲣⲏⲩ ⲁ​ⲩ ϩⲉ ⲉⲣⲟ​ⲥ ⲉⲥⲉⲉⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲛⲁ ⲉ​ϥ ⲟⲩⲁⲁⲃ .
nt-kjv
Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.
Mt 1 19
nt-grc
Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν δειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν.
nt-lat
Joseph autem vir ejus cum esset justus, et nollet eam traducere, voluit occulte dimittere eam.
nt-syr
ܝܰܘܣܶܦ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܥܠܳܗ ܟ݁ܺܐܢܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܨܒ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܪܣܶܝܗ ܘܶܐܬ݂ܪܰܥܺܝ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܡܰܛܫܝܳܐܝܺܬ݂ ܢܶܫܪܶܝܗ܂
nt-cop
ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲇⲉ ⲡⲉⲥ​ϩⲁⲓ ⲉ​ⲛⲉⲩ​ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ . ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥ​ⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉ​ϯ ⲙ​ⲡⲉⲥ​ⲥⲟⲉⲓⲧ ⲁ​ϥ ⲟⲩⲱϣ ⲉ​ⲛⲟϫ​ⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲓⲟⲩⲉ .
nt-kjv
Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a publick example, was minded to put her away privily.
Mt 1 20
nt-grc
ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατ’ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων· Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυίδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν τὴν γυναῖκά σου, τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου·
nt-lat
Hæc autem eo cogitante, ecce angelus Domini apparuit in somnis ei, dicens : Joseph, fili David, noli timere accipere Mariam conjugem tuam : quod enim in ea natum est, de Spiritu Sancto est.
nt-syr
ܟ݁ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܪܰܥܺܝ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܒ݁ܚܶܠܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܰܠ ܠܡܶܣܰܒ݂ ܠܡܰܪܝܰܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܟ݂ ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܒ݁ܳܗ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ܂
nt-cop
ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉ​ϥ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟ​ⲟⲩ ⲉⲓⲥ ⲡ​ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ​ⲡ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲁ​ϥ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁ​ϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩ​ⲣⲁⲥⲟⲩ ⲉ​ϥ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡ​ϣⲏⲣⲉ ⲛ​ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲙ​ⲡ ⲣⲣⲟ ϩⲟⲧⲉ ⲉ​ϫⲓ ⲙ​ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉⲕ​ⲥϩⲓⲙⲉ . ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲡⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧ​ⲥ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩ​ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉ​ϥ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲉ .
nt-kjv
But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.
Mt 1 21
nt-grc
τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν, αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.
nt-lat
Pariet autem filium : et vocabis nomen ejus Jesum : ipse enim salvum faciet populum suum a peccatis eorum.
nt-syr
ܬ݁ܺܐܠܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܪܳܐ ܘܬ݂ܶܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܢܰܚܶܝܘܗ݈ܝ ܠܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝܗܽܘܢ܂
nt-cop
ⲥ​ⲛⲁ​ϫⲡⲟ ⲇⲉ ⲛ​ⲟⲩ​ϣⲏⲣⲉ . ⲛ​ⲅ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ​ⲡⲉϥ​ⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ . ⲛⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲡ​ⲉⲧ​ⲛⲁ​ⲧⲟⲩϫⲟ ⲙ​ⲡⲉϥ​ⲗⲁⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲩ​ⲛ ⲟⲃⲉ .
nt-kjv
And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins.
Mt 1 22
nt-grc
τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος·
nt-lat
Hoc autem totum factum est, ut adimpleretur quod dictum est a Domino per prophetam dicentem :
nt-syr
ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܽܠܳܗ ܕ݁ܰܗܘܳܬ݂ ܕ݁ܢܶܬ݂ܡܰܠܶܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܢܒ݂ܺܝܳܐ܂
nt-cop
ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲧ​ⲁ ϥ​ϣⲱⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉ​ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲡ​ⲉⲛⲧ​ⲁ ⲡ​ϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲟⲟ​ϥ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉ​ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉ​ϥ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ .
nt-kjv
Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying,
Mt 1 23
nt-grc
Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ· ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Μεθ’ ἡμῶν ὁ θεός.
nt-lat
Ecce virgo in utero habebit, et pariet filium : et vocabunt nomen ejus Emmanuel, quod est interpretatum Nobiscum Deus.
nt-syr
ܕ݁ܗܳܐ ܒ݁ܬ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܬ݁ܶܒ݂ܛܰܢ ܘܬ݂ܺܐܠܰܕ݂ ܒ݁ܪܳܐ ܘܢܶܩܪܽܘܢ ܫܡܶܗ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܺܠ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܪܓ݁ܰܡ ܥܰܡܰܢ ܐܰܠܳܗܰܢ܂
nt-cop
ϫⲉ ⲉⲓⲥ​ⲧ ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲛⲁⲱ ⲛ​ⲥ ϫⲡⲟ ⲛ​ⲟⲩ​ϣⲏⲣⲉ ⲛ​ⲥⲉ​ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ​ⲡⲉϥ​ⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲙⲙⲁⲛⲟⲩⲏⲗ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲛϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡ​ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲙⲙⲁ​ⲛ .
nt-kjv
Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.
Mt 1 24
nt-grc
ἐγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ·
nt-lat
Exsurgens autem Joseph a somno, fecit sicut præcepit ei angelus Domini, et accepit conjugem suam.
nt-syr
ܟ݁ܰܕ݂ ܩܳܡ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܡܶܢ ܫܶܢܬ݂ܶܗ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܘܕ݂ܰܒ݂ܪܳܗ ܠܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ܂
nt-cop
ⲁ​ϥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲉ​ϥ ⲛⲕⲟⲧⲕ ⲁ​ϥ ⲉⲓⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲧ​ϩⲉ ⲛⲧ​ⲁ ϥ​ϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧ​ϥ ⲛϭⲓ ⲡ​ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ​ⲡ ϫⲟⲉⲓⲥ . ⲁ​ϥ ϫⲓ ⲙ​ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉϥ​ⲥϩⲓⲙⲉ .
nt-kjv
Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife:
Mt 1 25
nt-grc
καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν υἱόν· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.
nt-lat
Et non cognoscebat eam donec peperit filium suum primogenitum : et vocavit nomen ejus Jesum.
nt-syr
ܘܠܳܐ ܚܰܟ݂ܡܳܗ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܺܝܠܶܕ݂ܬ݂ܶܗ ܠܰܒ݂ܪܳܗ ܒ݁ܽܘܟ݂ܪܳܐ ܘܰܩܪܳܬ݂ ܫܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ܂
nt-cop
ⲙⲡⲉ​ϥ ⲥⲟⲩⲱⲛ​ⲥ ϣⲁⲛⲧⲉ​ⲥ ϫⲡⲟ ⲙ​ⲡⲉⲥ​ϣⲏⲣⲉ . ⲁ​ϥ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ​ⲡⲉϥ​ⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ .
nt-kjv
And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS.
Mt 2 1
nt-grc
Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα
nt-lat
Cum ergo natus esset Jesus in Bethlehem Juda in diebus Herodis regis, ecce magi ab oriente venerunt Jerosolymam,
nt-syr
ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂‌ܠܚܶܡ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܰܝ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܡܓ݂ܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܚܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ܂
nt-cop
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣ​ⲟⲩ​ϫⲡⲟ​ϥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲛⲧⲉ ⲧⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ϩⲛ ⲛⲉ​ϩⲟⲟⲩ ⲛ​ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡ​ⲣⲣⲟ . ⲉⲓⲥ ϩⲉⲛ​ⲙⲁⲅⲟⲥ ⲁ​ⲩ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲙⲁⲛϣⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧϩⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ . ⲉ​ⲩ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ .
nt-kjv
Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem,
Mt 2 2
nt-grc
λέγοντες· Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ.
nt-lat
dicentes : Ubi est qui natus est rex Judæorum ? vidimus enim stellam ejus in oriente, et venimus adorare eum.
nt-syr
ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܝܟ݁ܰܘ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܚܙܰܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܗ ܒ݁ܡܰܕ݂ܢܚܳܐ ܘܶܐܬ݂ܰܝܢ ܠܡܶܣܓ݁ܰܕ݂ ܠܶܗ܂
nt-cop
ϫⲉ ⲉ​ϥ ⲧⲱⲛ ⲡ​ⲣⲣⲟ ⲛ​ⲛ ⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲧ​ⲁ ⲩ​ϫⲡⲟ​ϥ . ⲁ​ⲛ ⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉ​ⲡⲉϥ​ⲥⲓⲟⲩ ϩⲛ ⲛⲉⲙⲁⲛϣⲁ ⲁ​ⲛ ⲉⲓ ⲉ​ⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁ​ϥ .
nt-kjv
Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him.
Mt 2 3
nt-grc
ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης⸃ ἐταράχθη καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ’ αὐτοῦ,
nt-lat
Audiens autem Herodes rex, turbatus est, et omnis Jerosolyma cum illo.
nt-syr
ܫܡܰܥ ܕ݁ܶܝܢ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥ ܘܟ݂ܽܠܳܗ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܥܰܡܶܗ܂
nt-cop
ⲁ​ϥ ⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡ​ⲣⲣⲟ . ⲁ​ϥ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲙⲛ ⲧϩⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲧⲏⲣ​ⲥ ⲛⲙⲙⲁ​ϥ .
nt-kjv
When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him.
Mt 2 4
nt-grc
καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ’ αὐτῶν ποῦ ὁ χριστὸς γεννᾶται.
nt-lat
Et congregans omnes principes sacerdotum, et scribas populi, sciscitabatur ab eis ubi Christus nasceretur.
nt-syr
ܘܟ݂ܰܢܶܫ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ ܕ݁ܥܰܡܳܐ ܘܰܡܫܰܐܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܳܐ ܡܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ܂
nt-cop
ⲁ​ϥ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ​ⲛ ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲧⲏⲣ​ⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲉ​ⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙ​ⲡ ⲗⲁⲟⲥ . ⲁ​ϥ ϣⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ​ⲟⲩ ϫⲉ ⲉ​ⲩ ⲛⲁ​ϫⲡⲟ ⲙ​ⲡⲉ​ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲧⲱⲛ .
nt-kjv
And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born.
Mt 2 5
nt-grc
οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ· Ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας· οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου·
nt-lat
At illi dixerunt : In Bethlehem Judæ : sic enim scriptum est per prophetam :
nt-syr
ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂‌ܠܚܶܡ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܒ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ܂
nt-cop
ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁ​ⲩ ⲛⲁ​ϥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲛⲧⲉⲧⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲁ . ⲉ​ϥ ⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉ​ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ .
nt-kjv
And they said unto him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is written by the prophet,
Mt 2 6
nt-grc
Καὶ σύ, Βηθλέεμ γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ.
nt-lat
Et tu Bethlehem terra Juda, nequaquam minima es in principibus Juda : ex te enim exiet dux, qui regat populum meum Israël.
nt-syr
ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܝ ܒ݁ܶܝܬ݂‌ܠܚܶܡ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܝ ܒ݁ܨܺܝܪܳܐ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܡܶܢܶܟ݂ܝ ܓ݁ܶܝܪ ܢܶܦ݁ܽܘܩ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܗܽܘ ܢܶܪܥܶܝܘܗ݈ܝ ܠܥܰܡܝ ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ܂
nt-cop
ϫⲉ ⲛⲧⲟ ϩⲱⲱⲧⲉ ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲡ​ⲕⲁϩ ⲛ​ⲓⲟⲩⲇⲁ ⲛⲧⲉϫⲟⲗϩ ⲁⲛ ϩⲛ ⲛ​ϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲛ​ⲓⲟⲩⲇⲁ . ϥ​ⲛⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲉ ⲛϭⲓ ⲟⲩϩⲏⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ . ⲡⲁⲓ ⲉⲧ​ⲛⲁ​ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲙ​ⲡⲁ​ⲗⲁⲟⲥ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ .
nt-kjv
And thou Bethlehem, in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel.
Mt 2 7
nt-grc
Τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσεν παρ’ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος,
nt-lat
Tunc Herodes clam vocatis magis diligenter didicit ab eis tempus stellæ, quæ apparuit eis :
nt-syr
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܡܰܛܫܝܳܐܝܺܬ݂ ܩܪܳܐ ܠܰܡܓ݂ܽܘܫܶܐ ܘܺܝܠܶܦ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒ݁ܰܐܝܢܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܳܐ܂
nt-cop
ⲧⲟⲧⲉ ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲁ​ϥ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ​ⲙ ⲙⲁⲅⲟⲥ ⲛϫⲓⲟⲩⲉ ⲁ​ϥ ϣⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ​ⲟⲩ ⲛⲥⲁ​ⲡⲉ​ⲩⲟⲉⲓϣ ⲙ​ⲡ ⲥⲓⲟⲩ ⲛⲧ​ⲁ ϥ​ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ .
nt-kjv
Then Herod, when he had privily called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared.
Mt 2 8
nt-grc
καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλέεμ εἶπεν· Πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς⸃ περὶ τοῦ παιδίου· ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ.
nt-lat
et mittens illos in Bethlehem, dixit : Ite, et interrogate diligenter de puero : et cum inveneritis, renuntiate mihi, ut et ego veniens adorem eum.
nt-syr
ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒ݂ܶܝܬ݂‌ܠܚܶܡ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܥܰܩܶܒ݂ܘ ܥܰܠ ܛܰܠܝܳܐ ܚܦ݂ܺܝܛܳܐܝܺܬ݂ ܘܡܳܐ ܕ݁ܶܐܫܟ݁ܰܚܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܬ݁ܰܘ ܚܰܘܰܐܘܽܢܝ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܺܙܰܠ ܐܶܣܓ݁ܽܘܕ݂ ܠܶܗ܂
nt-cop
ⲁ​ϥ ϫⲟ​ⲟⲥⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲉ​ϥ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϣⲓⲛⲉ ϩⲛ ⲟⲩ​ⲱⲣϫ ⲉⲧⲃⲉ ⲡ​ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ . ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛ​ϩⲉ ⲉⲣⲟ​ϥ ⲙⲁⲧⲁⲙⲙⲟⲓ ϩⲱ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲓⲉ​ⲉⲓ ⲛⲧⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁ​ϥ .
nt-kjv
And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search diligently for the young child; and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also.
Mt 2 9
nt-grc
οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν, καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον.
nt-lat
Qui cum audissent regem, abierunt, et ecce stella, quam viderant in oriente, antecedebat eos, usque dum veniens staret supra, ubi erat puer.
nt-syr
ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܡܶܢ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܐܶܙܰܠܘ ܘܗܳܐ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܚܙܰܘ ܒ݁ܡܰܕ݂ܢܚܳܐ ܐܳܙܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܩܳܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܛܰܠܝܳܐ܂
nt-cop
ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣ​ⲟⲩ​ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡ​ⲣⲣⲟ ⲁ​ⲩ ⲃⲱⲕ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ​ⲡ ⲥⲓⲟⲩ ⲛⲧ​ⲁ ⲩ​ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟ​ϥ ϩⲛ ⲛⲉⲙⲁⲛϣⲁ ⲁ​ϥ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ ϣⲁⲛⲧⲉ​ϥ ⲉⲓ ⲛ​ϥ ⲁϩⲉⲣⲁⲧ​ϥ ⲉϫⲙ ⲡ​ⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛϩⲏⲧ​ϥ .
nt-kjv
When they had heard the king, they departed; and, lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was.
Mt 2 10
nt-grc
ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα.
nt-lat
Videntes autem stellam gavisi sunt gaudio magno valde.
nt-syr
ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ ܠܟ݂ܰܘܟ݁ܒ݂ܳܐ ܚܕ݂ܺܝܘ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܛܳܒ݂܂
nt-cop
ⲛⲧⲉⲣ​ⲟⲩ​ⲛⲁⲩ ⲉ​ⲡ ⲥⲓⲟⲩ ⲁ​ⲩ ⲣⲁϣⲉ ϩⲛ ⲟⲩ​ⲛⲟϭ ⲛ​ⲣ ⲁϣⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ .
nt-kjv
When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy.
Mt 2 11
nt-grc
καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν.
nt-lat
Et intrantes domum, invenerunt puerum cum Maria matre ejus, et procidentes adoraverunt eum : et apertis thesauris suis obtulerunt ei munera, aurum, thus, et myrrham.
nt-syr
ܘܥܰܠܘ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܘܰܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ ܠܛܰܠܝܳܐ ܥܰܡ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܘܰܢܦ݂ܰܠܘ ܣܓ݂ܶܕ݂ܘ ܠܶܗ ܘܰܦ݂ܬ݂ܰܚܘ ܣܺܝܡܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܩܰܪܶܒ݂ܘ ܠܶܗ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܶܐ ܕ݁ܰܗܒ݂ܳܐ ܘܡܽܘܪܳܐ ܘܰܠܒ݂ܽܘܢܬ݁ܳܐ܂
nt-cop
ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣ​ⲟⲩ​ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉ​ⲡ ⲏⲓ ⲁ​ⲩ ⲛⲁⲩ ⲉ​ⲡ ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙⲛ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉϥ​ⲙⲁⲁⲩ ⲁ​ⲩ ⲡⲁϩⲧ​ⲟⲩ ⲁ​ⲩ ⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁ​ϥ ⲁ​ⲩ ⲟⲩⲱⲛ ⲛ​ⲛⲉⲩ​ⲁϩⲱⲱⲣ ⲁ​ⲩ ⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁ​ϥ ⲛ​ϩⲉⲛ​ⲇⲱⲣⲟⲛ ⲟⲩ​ⲛⲟⲩⲃ ⲙⲛ ⲟⲩⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ ⲟⲩϣⲁⲗ .
nt-kjv
And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him: and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts; gold, and frankincense, and myrrh.
Mt 2 12
nt-grc
καὶ χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην δι’ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.
nt-lat
Et responso accepto in somnis ne redirent ad Herodem, per aliam viam reversi sunt in regionem suam.
nt-syr
ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܚܶܠܡܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܗܦ݁ܟ݂ܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܘܒ݂ܽܐܘܪܚܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܐܶܙܰܠܘ ܠܰܐܬ݂ܪܗܽܘܢ܂
nt-cop
ⲁ​ⲩ ⲧⲟⲩⲛⲉⲓⲁⲧ​ⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩ​ⲣⲁⲥⲟⲩ ⲉ​ⲧⲙ​ⲕⲟⲧ​ⲟⲩ ϣⲁ​ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ . ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲕⲉ​ϩⲓⲏ ⲁ​ⲩ ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉ​ⲧⲉⲩ​ⲭⲟⲣⲁ .
nt-kjv
And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way.
Mt 2 13
nt-grc
Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ’ ὄναρ⸃ τῷ Ἰωσὴφ λέγων· Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.
nt-lat
Qui cum recessissent, ecce angelus Domini apparuit in somnis Joseph, dicens : Surge, et accipe puerum, et matrem ejus, et fuge in Ægyptum, et esto ibi usque dum dicam tibi. Futurum est enim ut Herodes quærat puerum ad perdendum eum.
nt-syr
ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܙܰܠܘ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܒ݁ܚܶܠܡܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܩܽܘܡ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܠܛܰܠܝܳܐ ܘܠܶܐܡܶܗ ܘܰܥܪܽܘܩ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܗܘܺܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܠܡܶܒ݂ܥܝܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܰܘܒ݁ܕ݂ܺܝܘܗ݈ܝ܂
nt-cop
ⲛⲧⲉⲣ​ⲟⲩ​ⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉⲓⲥ​ⲡ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ​ⲡ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲁ​ϥ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩ​ⲣⲁⲥⲟⲩ ⲉ​ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲉ​ϥ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ​ⲅ ϫⲓ ⲙ​ⲡ ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙⲛ ⲧⲉϥ​ⲙⲁⲁⲩ ⲛ​ⲅ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉ​ⲕⲏⲙⲉ ⲛ​ⲅ ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ ⲡ​ⲙⲁ ⲉⲧ​ⲙⲙⲁⲩ ϣⲁⲛⲧ​ⲓ ϫⲟⲟ​ⲥ ⲛⲁ​ⲕ . ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁ​ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ​ⲡ ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉ​ⲧⲁⲕⲟ​ϥ .
nt-kjv
And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word: for Herod will seek the young child to destroy him.
Mt 2 14
nt-grc
ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον,
nt-lat
Qui consurgens accepit puerum et matrem ejus nocte, et secessit in Ægyptum :
nt-syr
ܝܰܘܣܶܦ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܩܳܡ ܫܰܩܠܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ ܘܠܶܐܡܶܗ ܒ݁ܠܶܠܝܳܐ ܘܰܥܪܰܩ ܠܡܶܨܪܶܝܢ܂
nt-cop
ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁ​ϥ ϫⲓ ⲙ​ⲡ ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙⲛ ⲧⲉϥ​ⲙⲁⲁⲩ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲁ​ϥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉ​ⲕⲏⲙⲉ .
nt-kjv
When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt:
Mt 2 15
nt-grc
καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου· ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου.
nt-lat
et erat ibi usque ad obitum Herodis : ut adimpleretur quod dictum est a Domino per prophetam dicentem : Ex Ægypto vocavi filium meum.
nt-syr
ܘܰܗܘܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬ݁ܶܗ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܕ݁ܢܶܬ݂ܡܰܠܶܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܕ݁ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܩܪܺܝܬ݂ ܠܒ݂ܶܪܝ܂
nt-cop
ⲛⲉ​ϥ ϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ϩⲙ ⲡ​ⲙⲁ ⲉⲧ​ⲙⲙⲁⲩ ϣⲁⲛⲧⲉ​ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲙⲟⲩ . ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉ​ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲡ​ⲉⲛⲧ​ⲁ ⲡ​ϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲟⲟ​ϥ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉ​ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉ​ϥ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲁ​ⲓ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ​ⲡⲁ​ϣⲏⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲕⲏⲙⲉ .
nt-kjv
And was there until the death of Herod: that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son.
Mt 2 16
nt-grc
Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλέεμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων.
nt-lat
Tunc Herodes videns quoniam illusus esset a magis, iratus est valde, et mittens occidit omnes pueros, qui erant in Bethlehem, et in omnibus finibus ejus, a bimatu et infra secundum tempus, quod exquisierat a magis.
nt-syr
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܰܙܰܚ ܡܶܢ ܡܓ݂ܽܘܫܶܐ ܐܶܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܛܳܒ݂ ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܩܰܛܶܠ ܛܠܳܝܶܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂‌ܠܚܶܡ ܘܰܕ݂ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܬ݁ܚܽܘܡܶܝܗ ܡܶܢ ܒ݁ܰܪ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܫܢܺܝܢ ܘܰܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܐܰܝܟ݂ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܥܰܩܶܒ݂ ܡܶܢ ܡܓ݂ܽܘܫܶܐ܂
nt-cop
ⲧⲟⲧⲉ ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉ​ϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁ​ⲩ ⲥⲱⲃⲉ ⲙⲙⲟ​ϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲙ​ⲙⲁⲅⲟⲥ ⲁ​ϥ ϭⲱⲛⲧ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲁ​ϥ ϫⲟⲟⲩ ⲁ​ϥ ⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲛ​ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ​ϩⲛ ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲙⲛ ⲛ​ⲉⲧ​ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ ⲛⲉ​ⲥ ⲧⲟϣ ⲧⲏⲣ​ⲟⲩ ϫⲓⲛⲣⲙⲡⲉ ⲥⲛⲧⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ . ⲕⲁⲧⲁ​ⲡⲉ​ⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲧ​ⲁ ⲩ​ϩⲉⲧϩⲱⲧ​ϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ​ⲟⲩ ⲛ​ⲙ ⲙⲁⲅⲟⲥ .
nt-kjv
Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from two years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men.
Mt 2 17
nt-grc
τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος·
nt-lat
Tunc adimpletum est quod dictum est per Jeremiam prophetam dicentem :
nt-syr
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܡܰܠܺܝ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ܂
nt-cop
ⲧⲟⲧⲉ ⲁ​ϥ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲡ​ⲉⲛⲧ​ⲁ ⲩ​ϫⲟⲟ​ϥ ϩⲓⲧⲛ ⲓⲉⲣⲏⲙⲓⲁⲥ ⲡⲉ​ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉ​ϥ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ .
nt-kjv
Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying,
Mt 2 18
nt-grc
Φωνὴ ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη, κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς· Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι ὅτι οὐκ εἰσίν.
nt-lat
Vox in Rama audita est ploratus, et ululatus multus : Rachel plorans filios suos, et noluit consolari, quia non sunt.
nt-syr
ܩܳܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܡܰܥ ܒ݁ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܒ݁ܶܟ݂ܝܳܐ ܘܶܐܠܝܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܪܳܚܶܝܠ ܒ݁ܳܟ݂ܝܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܢܶܝܗ ܘܠܳܐ ܨܳܒ݂ܝܳܐ ܠܡܶܬ݂ܒ݁ܰܝܳܐܘܽ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ܂
nt-cop
ϫⲉ ⲟⲩ​ⲥⲙⲏ ⲁ​ⲩ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟ​ⲥ ϩⲛ ϩⲣⲁⲙⲙⲁ . ⲟⲩ​ⲣⲓ​ⲙⲉ ⲙⲛ​ⲟⲩ​ⲧⲟⲉⲓⲧ ⲉⲛⲁϣⲱϥ . ϩⲣⲁⲭⲏⲗ ⲉ​ⲥ ⲣⲓⲙⲉ ⲉ​ⲛⲉⲥ​ϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲙ​ⲡⲉⲥ​ⲟⲩⲱϣ ⲉ​ⲥⲗⲥⲱⲗ​ⲥ ϫⲉ ⲛ​ⲛⲟⲩⲥ ⲁⲛ ⲛⲉ .
nt-kjv
In Rama was there a voice heard, lamentation, and weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted, because they are not.
Mt 2 19
nt-grc
Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ’ ὄναρ⸃ τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ
nt-lat
Defuncto autem Herode, ecce angelus Domini apparuit in somnis Joseph in Ægypto,
nt-syr
ܟ݁ܰܕ݂ ܡܺܝܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܒ݁ܚܶܠܡܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ݂ ܒ݁ܡܶܨܪܶܝܢ܂
nt-cop
ⲛⲧⲉⲣⲉ​ϥ ⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ . ⲉⲓⲥ​ⲡ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ​ⲡ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲁ​ϥ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩ​ⲣⲁⲥⲟⲩ ⲉ​ⲓⲱⲥⲏⲫ ϩⲛ ⲕⲏⲙⲉ .
nt-kjv
But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph in Egypt,
Mt 2 20
nt-grc
λέγων· Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ, τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου.
nt-lat
dicens : Surge, et accipe puerum, et matrem ejus, et vade in terram Israël : defuncti sunt enim qui quærebant animam pueri.
nt-syr
ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܩܽܘܡ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܠܛܰܠܝܳܐ ܘܠܶܐܡܶܗ ܘܙܶܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܐܝܶܠ ܡܺܝܬ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܕ݁ܛܰܠܝܳܐ܂
nt-cop
ⲉ​ϥ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ​ⲅ ϫⲓ ⲙ​ⲡ ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙⲛ ⲧⲉϥ​ⲙⲁⲁⲩ ⲛ​ⲅ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉ​ⲡ ⲕⲁϩ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ . ⲁ​ⲩ ⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓ ⲛ​ⲉⲧ​ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ​ⲧⲉ​ⲯⲩⲭⲏ ⲙ​ⲡ ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ .
nt-kjv
Saying, Arise, and take the young child and his mother, and go into the land of Israel: for they are dead which sought the young child's life.
Mt 2 21
nt-grc
ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ.
nt-lat
Qui consurgens, accepit puerum, et matrem ejus, et venit in terram Israël.
nt-syr
ܘܝܰܘܣܶܦ݂ ܩܳܡ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܠܛܰܠܝܳܐ ܘܠܶܐܡܶܗ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܐܝܶܠ܂
nt-cop
ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁ​ϥ ϫⲓ ⲙ​ⲡ ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙⲛ ⲧⲉϥ​ⲙⲁⲁⲩ ⲁ​ϥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉ​ⲡ ⲕⲁϩ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ .
nt-kjv
And he arose, and took the young child and his mother, and came into the land of Israel.
Mt 2 22
nt-grc
ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου⸃ ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ’ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας,
nt-lat
Audiens autem quod Archelaus regnaret in Judæa pro Herode patre suo, timuit illo ire : et admonitus in somnis, secessit in partes Galilææ.
nt-syr
ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܫܡܰܥ ܕ݁ܰܐܪܟ݂ܶܠܰܐܳܘܣ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܒ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܚܠܳܦ݂ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܕ݁ܚܶܠ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܠܬ݂ܰܡܳܢ ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܶܗ ܒ݁ܚܶܠܡܳܐ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ܂
nt-cop
ⲁ​ϥ ⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲣⲭⲏⲗⲁⲟⲥ ⲡ​ⲉⲧ​ⲟ ⲛ​ⲣⲣⲟ ⲉϫⲛ ⲧⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲉ​ⲡ ⲙⲁ ⲛ​ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲉϥ​ⲉⲓⲱⲧ ⲁ​ϥ ⲣϩⲟⲧⲉ ⲉ​ⲃⲱⲕ ⲉ​ⲡ ⲙⲁ ⲉⲧ​ⲙⲙⲁⲩ . ⲁ​ⲩ ⲧⲟⲩⲛⲉⲓⲁⲧ​ϥ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩ​ⲣⲁⲥⲟⲩ ⲁ​ϥ ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲙⲙⲟⲟϣⲧⲉ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ .
nt-kjv
But when he heard that Archelaus did reign in Judaea in the room of his father Herod, he was afraid to go thither: notwithstanding, being warned of God in a dream, he turned aside into the parts of Galilee:
Mt 2 23
nt-grc
καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται.
nt-lat
Et veniens habitavit in civitate quæ vocatur Nazareth : ut adimpleretur quod dictum est per prophetas : Quoniam Nazaræus vocabitur.
nt-syr
ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܥܡܰܪ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܢܳܨܪܰܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܬ݂ܡܰܠܶܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܒ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܢܶܬ݂ܩܪܶܐ܂
nt-cop
ⲁ​ϥ ⲉⲓ ⲁ​ϥ ⲟⲩⲱϩ ϩⲛ ⲟⲩ​ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ​ϣⲁⲩ​ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ . ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉ​ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲡ​ⲉⲛⲧ​ⲁ ⲩ​ϫⲟⲟ​ϥ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉ​ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲥⲉ​ⲛⲁ​ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟ​ϥ ϫⲉ ⲡ​ⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ .
nt-kjv
And he came and dwelt in a city called Nazareth: that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, He shall be called a Nazarene.
Mt 3 1
nt-grc
Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας
nt-lat
In diebus autem illis venit Joannes Baptista prædicans in deserto Judææ,
nt-syr
ܒ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܘܡܰܟ݂ܪܶܙ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂܂
nt-cop
ϩⲣⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲛ ⲛⲉ​ϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ​ⲙⲙⲁⲩ ⲁ​ϥ ⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡ​ⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ ⲉ​ϥ ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡ​ϫⲁⲓⲉ ⲛⲧⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲁ
nt-kjv
In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea,
Mt 3 2
nt-grc
καὶ λέγων· Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
nt-lat
et dicens : Pœnitentiam agite : appropinquavit enim regnum cælorum.
nt-syr
ܘܳܐܡܰܪ ܬ݁ܽܘܒ݂ܘ ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܠܳܗ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ܂
nt-cop
ⲉ​ϥ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ . ⲁ​ⲥ ϩⲱⲛ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲧ​ⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ .
nt-kjv
And saying, Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand.
Mt 3 3
nt-grc
οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.
nt-lat
Hic est enim, qui dictus est per Isaiam prophetam dicentem : Vox clamantis in deserto : Parate viam Domini : rectas facite semitas ejus.
nt-syr
ܗܳܢܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܡܺܝܪ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܒ݁ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܛܰܝܶܒ݂ܘ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܫܘܰܘ ܠܰܫܒ݂ܺܝܠܰܘܗ݈ܝ܂
nt-cop
ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡ​ⲉⲛⲧ​ⲁ ⲩ​ϫⲟⲟ​ϥ ϩⲓⲧⲛ ⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉ​ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉ​ϥ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲧⲉ​ⲥⲙⲏ ⲙⲡⲉⲧⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡ​ϫⲁⲓⲉ ϫⲉ ⲥⲃⲧⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲙ​ⲡ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲛ​ⲛⲉϥ​ⲙⲁ ⲛⲙⲟⲟϣⲉ .
nt-kjv
For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.
Mt 3 4
nt-grc
αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάννης εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, ἡ δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ⸃ ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον.
nt-lat
Ipse autem Joannes habebat vestimentum de pilis camelorum, et zonam pelliceam circa lumbos suos : esca autem ejus erat locustæ, et mel silvestre.
nt-syr
ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܠܒ݂ܽܘܫܶܗ ܕ݁ܣܰܥܪܳܐ ܕ݁ܓ݂ܰܡܠܶܐ ܘܶܐܣܳܪ ܚܰܨܶܐ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܳܐ ܥܰܠ ܚܰܨܰܘܗ݈ܝ ܘܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܶܗ ܩܰܡܨܶܐ ܘܕ݂ܶܒ݂ܫܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪܳܐ܂
nt-cop
ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲣⲉ​ⲧⲉϥ​ϩⲃⲥⲱ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ϩⲉⲛⲃⲱ ⲛ​ϭⲁⲙⲟⲩⲗ . ⲉⲣⲉ​ⲟⲩ​ⲙⲟϫϩ ⲛ​ϣⲁⲁⲣ ϭⲟⲟⲗⲉ ⲉ​ⲧⲉϥ​ϯⲡⲉ . ⲧⲉϥ​ϩⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲉϩⲉⲛϣϫⲉ ⲛⲉ ⲙⲛⲟⲩⲉⲃⲓⲉ ϩⲟⲟⲩⲧ .
nt-kjv
And the same John had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins; and his meat was locusts and wild honey.
Mt 3 5
nt-grc
τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου,
nt-lat
Tunc exibat ad eum Jerosolyma, et omnis Judæa, et omnis regio circa Jordanem ;
nt-syr
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܳܦ݂ܩܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܘܟ݂ܽܠܳܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܪܰܝ ܝܽܘܪܕ݁ܢܳܢ܂
nt-cop
ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲉ​ⲥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲁⲧ​ϥ ⲛϭⲓ ⲧϩⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲧⲏⲣ​ⲥ . ⲙⲛ ⲧⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣ​ⲥ ⲙⲡⲉ​ⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ .
nt-kjv
Then went out to him Jerusalem, and all Judaea, and all the region round about Jordan,
Mt 3 6
nt-grc
καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ’ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
nt-lat
et baptizabantur ab eo in Jordane, confitentes peccata sua.
nt-syr
ܘܥܳܡܕ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܒ݁ܝܽܘܪܕ݁ܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܘܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܚܛܳܗܰܝܗܽܘܢ܂
nt-cop
ⲉ​ⲩ ϫⲓ ⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ​ϥ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲡ​ⲉⲓⲉⲣⲟ ⲉ​ⲩ ⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛ​ⲛⲉⲩ​ⲛⲟⲃⲉ .
nt-kjv
And were baptized of him in Jordan, confessing their sins.
Mt 3 7
nt-grc
Ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς;
nt-lat
Videns autem multos pharisæorum, et sadducæorum, venientes ad baptismum suum, dixit eis : Progenies viperarum, quis demonstravit vobis fugere a ventura ira ?
nt-syr
ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܡܶܢ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܘܡܶܢ ܙܰܕ݁ܽܘܩܳܝܶܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܝܢ ܠܡܶܥܡܰܕ݂ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕ݁ܳܐ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܕ݂ܢܶܐ ܡܰܢܽܘ ܚܰܘܺܝܟ݂ܽܘܢ ܠܡܶܥܪܰܩ ܡܶܢ ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ܂
nt-cop
ⲛⲧⲉⲣⲉ​ϥ ⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉϩⲁϩ ϩⲛ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ ⲉ​ⲩ ⲛⲏⲩ ⲉϫⲙ ⲡ​ⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲛⲁⲩ . ϫⲉ ⲛⲉ​ϫⲡ​ⲟ ⲛⲛⲉϩⲃⲟⲩⲓ . ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲥⲁⲃⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉ​ⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ ⲛ​ⲧ ⲟⲣⲅⲏ ⲉⲧ​ⲛⲏⲩ .
nt-kjv
But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come?
Mt 3 8
nt-grc
ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας
nt-lat
Facite ergo fructum dignum pœnitentiæ.
nt-syr
ܥܒ݂ܶܕ݂ܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܕ݁ܫܳܘܶܝܢ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ܂
nt-cop
ⲁⲣⲓⲣⲉ ϭⲉ ⲛ​ⲟⲩ​ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉ​ϥ ⲙⲡϣⲁ ⲛ​ⲧ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ .
nt-kjv
Bring forth therefore fruits meet for repentance:
Mt 3 9
nt-grc
καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς· Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ, λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.
nt-lat
Et ne velitis dicere intra vos : Patrem habemus Abraham. Dico enim vobis quoniam potens est Deus de lapidibus istis suscitare filios Abrahæ.
nt-syr
ܘܠܳܐ ܬ݁ܰܣܒ݁ܪܽܘܢ ܘܬ݂ܺܐܡܪܽܘܢ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܶܐ ܠܰܡܩܳܡܽܘ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ܂
nt-cop
ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲧⲙⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ​ϫⲟⲟ​ⲥ ⲛϩⲏⲧ​ⲧⲏⲩⲧⲛ . ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁ​ⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙ​ⲡⲉⲛ​ⲉⲓⲱⲧ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ . ϯ​ϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛ​ϭⲟⲙ ⲙ​ⲡ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉ​ⲧⲟⲩⲛⲉⲥ ϩⲉⲛ​ϣⲏⲣⲉ ⲛ​ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲓ​ⲱⲛⲉ .
nt-kjv
And think not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham.
Mt 3 10
nt-grc
ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.
nt-lat
Jam enim securis ad radicem arborum posita est. Omnis ergo arbor, quæ non facit fructum bonum, excidetur, et in ignem mittetur.
nt-syr
ܗܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܢܳܪܓ݂ܳܐ ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕ݁ܺܐܝܠܳܢܶܐ ܟ݁ܽܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܦ݂ܺܐܪܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܡܶܬ݂ܦ݁ܣܶܩ ܘܢܳܦ݂ܶܠ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ܂
nt-cop
ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲡ​ⲕⲉⲗⲉⲃⲓⲛ ⲕⲏ ϩⲁ ⲧ​ⲛⲟⲩⲛⲉ ⲛ​ⲛ ϣⲏⲛ . ϣⲏⲛ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ ⲛ​ⲟⲩ​ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲥⲉⲛⲁⲕⲟⲟⲣⲉϥ ⲛⲥⲉⲛⲟϫϥ ⲉ​ⲧ ⲥⲁⲧⲉ .
nt-kjv
And now also the axe is laid unto the root of the trees: therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.
Mt 3 11
nt-grc
Ἐγὼ μὲν ὑμᾶς βαπτίζω⸃ ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν· ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μού ἐστιν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί⸃·
nt-lat
Ego quidem baptizo vos in aqua in pœnitentiam : qui autem post me venturus est, fortior me est, cujus non sum dignus calceamenta portare : ipse vos baptizabit in Spiritu Sancto, et igni.
nt-syr
ܐܶܢܳܐ ܡܰܥܡܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܡܰܝܳܐ ܠܰܬ݂ܝܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݂ܰܪܝ ܐܳܬ݂ܶܐ ܚܰܣܺܝܢ ܗ݈ܽܘ ܡܶܢܝ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܣܳܢܰܘܗ݈ܝ ܠܡܶܫܩܰܠ ܗܽܘ ܡܰܥܡܶܕ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܰܒ݂ܢܽܘܪܳܐ܂
nt-cop
ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲉ​ⲓ ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱ​ⲧⲛ ϩⲛ ⲟⲩ​ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ . ⲡ​ⲉⲧ​ⲛⲏⲩ ⲇⲉ ϥ​ϫⲟⲟⲣ ⲉⲣⲟ​ⲓ ⲡⲁⲓ ⲛ​ϯ ⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲛ​ϥ ⲓ ϩⲁ ⲡⲉ​ϥⲧⲟ​ⲟⲩⲉ . ⲛⲧⲟϥ ⲡ​ⲉⲧ​ⲛⲁ​ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱ​ⲧⲛ ϩⲛ ⲟⲩⲡⲛⲁ ⲉ​ϥ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ​ⲟⲩ​ⲥⲁⲧⲉ .
nt-kjv
I indeed baptize you with water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire:
Mt 3 12
nt-grc
οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.
nt-lat
Cujus ventilabrum in manu sua : et permundabit aream suam : et congregabit triticum suum in horreum, paleas autem comburet igni inextinguibili.
nt-syr
ܗܰܘ ܕ݁ܪܰܦ݂ܫܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܘܰܡܕ݂ܰܟ݁ܶܐ ܐܶܕ݁ܪܰܘܗ݈ܝ ܘܚܶܛܶܐ ܟ݁ܳܢܶܫ ܠܰܐܘܨܪܰܘܗ݈ܝ ܘܬ݂ܶܒ݂ܢܳܐ ܡܰܘܩܶܕ݂ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܕ݁ܳܥܟ݁ܳܐ܂
nt-cop
ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϩⲁ ϩⲛ ⲧⲉϥ​ϭⲓϫ ⲉ​ϥ ⲛⲁ​ⲧⲃⲃⲟ ⲙⲡⲉϥϫⲛⲟⲟⲩ . ⲛ​ϥ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙ​ⲡⲉϥ​ⲥⲟⲩⲟ ⲉⲧⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ . ⲡⲧⲱϩ ⲇⲉ ⲛ​ϥ ⲣⲟⲕϩ​ϥ ϩⲛ ⲟⲩ​ⲥⲁⲧⲉ ⲉⲙⲉⲥⲱϣⲙ .
nt-kjv
Whose fan is in his hand, and he will throughly purge his floor, and gather his wheat into the garner; but he will burn up the chaff with unquenchable fire.
Mt 3 13
nt-grc
Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ’ αὐτοῦ.
nt-lat
Tunc venit Jesus a Galilæa in Jordanem ad Joannem, ut baptizaretur ab eo.
nt-syr
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܠܝܽܘܪܕ݁ܢܳܢ ܠܘܳܬ݂ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܢܶܥܡܰܕ݂ ܡܶܢܶܗ܂
nt-cop
ⲧⲟⲧⲉ ⲁ​ϥ ⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ϣⲁ​ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉ​ⲧⲣⲉ​ϥ ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ​ϥ .
nt-kjv
Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him.
Mt 3 14
nt-grc
ὁ δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;
nt-lat
Joannes autem prohibebat eum, dicens : Ego a te debeo baptizari, et tu venis ad me ?
nt-syr
ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟ݁ܳܠܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܘܳܐܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܣܢܺܝܩ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܡܶܢܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܥܡܶܕ݂ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ ܠܘܳܬ݂ܝ ܐܶܬ݂ܰܝܬ݁܂
nt-cop
ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ⲕⲱⲗⲩ ⲙⲙⲟ​ϥ ⲉ​ϥ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲣⲭⲣⲓⲁ ⲛⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲕ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲧ​ⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟ​ⲓ .
nt-kjv
But John forbad him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me?
Mt 3 15
nt-grc
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν⸃· Ἄφες ἄρτι, οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν αὐτόν.
nt-lat
Respondens autem Jesus, dixit ei : Sine modo : sic enim decet nos implere omnem justitiam. Tunc dimisit eum.
nt-syr
ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܫܒ݂ܽܘܩ ܗܳܫܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܳܐܶܐ ܠܰܢ ܕ݁ܰܢܡܰܠܶܐ ܟ݁ܽܠܳܗ ܟ݁ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܫܰܒ݂ܩܶܗ܂
nt-cop
ⲁ​ⲩ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉ​ϥ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛⲁ​ϥ ϫⲉ ϭⲱ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲧ​ϩⲉ ⲉⲧ​ⲉϣϣⲉ ⲉⲣⲟ​ⲛ ⲉϫⲱ​ⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ​ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲓⲙ ⲧⲟⲧⲉ ⲁ​ϥ ⲕⲁⲁ​ϥ .
nt-kjv
And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffered him.
Mt 3 16
nt-grc
βαπτισθεὶς δὲ⸃ ὁ Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη⸃ ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδεν πνεῦμα θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν ἐρχόμενον ἐπ’ αὐτόν·
nt-lat
Baptizatus autem Jesus, confestim ascendit de aqua, et ecce aperti sunt ei cæli : et vidit Spiritum Dei descendentem sicut columbam, et venientem super se.
nt-syr
ܟ݁ܰܕ݂ ܥܡܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܣܠܶܩ ܡܶܢ ܡܰܝܳܐ ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚܘ ܠܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܚܙܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܢܳܚܬ݁ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘܢܳܐ ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ܂
nt-cop
ⲛⲧⲉⲣⲉ​ϥ ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϭⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁ​ϥ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡ​ⲙⲟⲟⲩ . ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁ​ⲩ ⲟⲩⲱⲛ ⲛϭⲓ ⲙⲡⲏⲩⲉ . ⲁ​ϥ ⲛⲁⲩ ⲉ​ⲡⲉ​ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙ​ⲡ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉ​ϥ ⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ​ⲧ ϩⲉ ⲛ​ⲟⲩ​ϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱ​ϥ .
nt-kjv
And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him:
Mt 3 17
nt-grc
καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.
nt-lat
Et ecce vox de cælis dicens : Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi complacui.
nt-syr
ܘܗܳܐ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܗܳܢܰܘ ܒ݁ܶܪܝ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܐܶܨܛܒ݂ܺܝܬ݂܂
nt-cop
ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥ​ⲟⲩ​ⲥⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉ​ⲥ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡ​ⲁϣⲏ​ⲣⲉ ⲡⲁ​ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲡ​ⲉⲛⲧ​ⲁ ⲡⲁ​ⲟⲩⲱϣ ϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧ​ϥ .
nt-kjv
And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.
Mt 4 1
nt-grc
Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου.
nt-lat
Tunc Jesus ductus est in desertum a Spiritu, ut tentaretur a diabolo.
nt-syr
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬ݂ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܢܰܣܶܐ ܡܶܢ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ܂
nt-cop
ⲧⲟⲧⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁ​ⲩ ϫⲓⲧ​ϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉ​ⲧ ⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉ​ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉ​ⲧⲣⲉ​ⲩ ⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟ​ϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡ​ⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ .
nt-kjv
Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil.
Mt 4 2
nt-grc
καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσεράκοντα καὶ νύκτας τεσσεράκοντα ὕστερον ἐπείνασεν.
nt-lat
Et cum jejunasset quadraginta diebus, et quadraginta noctibus, postea esuriit.
nt-syr
ܘܨܳܡ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܥܺܝܢ ܠܰܝܠܰܘܳܢ ܐ݈ܚܪܳܝܰܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܦ݂ܶܢ܂
nt-cop
ⲁ​ϥ ⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲛ​ϩⲙⲉ ⲛ​ϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ ϩⲙⲉ ⲛ​ⲟⲩϣⲏ ⲙⲛⲛⲥⲱ​ⲥ ⲁ​ϥ ϩⲕⲟ .
nt-kjv
And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungred.
Mt 4 3
nt-grc
καὶ προσελθὼν ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ⸃· Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται.
nt-lat
Et accedens tentator dixit ei : Si Filius Dei es, dic ut lapides isti panes fiant.
nt-syr
ܘܰܩܪܶܒ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܢܰܣܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܢ ܒ݁ܪܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܶܐ ܢܶܗܘܝܳܢ ܠܰܚܡܳܐ܂
nt-cop
ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟ​ϥ ⲛϭⲓ ⲡ​ⲉⲧ​ⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲛⲁ​ϥ . ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡ​ϣⲏⲣⲉ ⲙ​ⲡ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϫⲓⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲓ​ⲱⲛⲉ ⲣⲟⲉⲓⲕ .
nt-kjv
And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread.
Mt 4 4
nt-grc
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Γέγραπται· Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ.
nt-lat
Qui respondens dixit : Scriptum est : Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo, quod procedit de ore Dei.
nt-syr
ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܠܰܚܡܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܚܳܝܶܐ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܠܳܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܩܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܂
nt-cop
ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲉ​ϥ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ϥ​ⲥⲏϩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉ​ⲡ ⲣⲱ​ⲙⲉ ⲛⲁ​ⲱⲛϩ ⲁⲛ ⲉⲟⲉⲓⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉ​ϣⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ​ⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧ​ⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙ​ⲡ ⲛⲟⲩⲧⲉ .
nt-kjv
But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
Mt 4 5
nt-grc
Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ,
nt-lat
Tunc assumpsit eum diabolus in sanctam civitatem, et statuit eum super pinnaculum templi,
nt-syr
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢܰܬ݂ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܥܰܠ ܟ݁ܶܢܦ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ܂
nt-cop
ⲧⲟⲧⲉ ⲁ​ϥ ϫⲓ ⲙⲙⲟ​ϥ ⲛϭⲓ ⲡ​ⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉ​ⲧ ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧ​ⲟⲩⲁⲁⲃ . ⲁ​ϥ ⲧⲁϩⲟ ⲙⲙⲟ​ϥ ⲉⲣⲁⲧ​ϥ ⲉϫⲙ ⲡ​ⲧⲏⲛϩ ⲙ​ⲡ ⲣⲡⲉ .
nt-kjv
Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple,
Mt 4 6
nt-grc
καὶ λέγει αὐτῷ· Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.
nt-lat
et dixit ei : Si Filius Dei es, mitte te deorsum. Scriptum est enim : Quia angelis suis mandavit de te, et in manibus tollent te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum.
nt-syr
ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܢ ܒ݁ܪܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܫܕ݂ܺܝ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ݈ܝ ܢܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܥܠܰܝܟ݁ ܘܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܢܶܫܩܠܽܘܢܳܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܩܶܠ ܒ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܪܶܓ݂ܠܳܟ݂܂
nt-cop
ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲛⲁ​ϥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡ​ϣⲏⲣⲉ ⲙ​ⲡ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟϫ​ⲕ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫⲙ ⲡⲉⲓ​ⲙⲁ . ϥ​ⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϥ​ⲛⲁ​ϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧ​ⲟⲩ ⲛ​ⲛⲉϥ​ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ​ⲕ . ⲛ​ⲥⲉ​ϥⲓ ⲙⲙⲟ​ⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲩ​ϭⲓϫ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲅϫⲱⲣⲡ ⲉⲩⲱⲛⲉ ⲛ​ⲧⲉⲕ​ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ .
nt-kjv
And saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone.
Mt 4 7
nt-grc
ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Πάλιν γέγραπται· Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου.
nt-lat
Ait illi Jesus : Rursum scriptum est : Non tentabis Dominum Deum tuum.
nt-syr
ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܢܰܣܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂܂
nt-cop
ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲟⲛ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ϥ​ⲥⲏϩ ⲟⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉ​ⲕ ⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ​ⲡ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲕ​ⲛⲟⲩⲧⲉ .
nt-kjv
Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God.
Mt 4 8
nt-grc
Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν
nt-lat
Iterum assumpsit eum diabolus in montem excelsum valde : et ostendit ei omnia regna mundi, et gloriam eorum,
nt-syr
ܬ݁ܽܘܒ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܪܳܡ ܘܚܰܘܝܶܗ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟ݁ܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܘܫܽܘܒ݂ܚܗܶܝܢ܂
nt-cop
ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁ​ϥ ϫⲓⲧ​ϥ ⲛϭⲓ ⲡ​ⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲟⲩ​ⲧⲟⲟⲩ ⲉ​ϥ ϫⲟⲥⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ . ⲁϥⲧⲟⲩⲟϥ ⲉ​ⲙ ⲙⲛⲧⲣⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣ​ⲟⲩ ⲙ​ⲡ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲛ ⲡⲉⲩ​ⲉⲟⲟⲩ .
nt-kjv
Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them;
Mt 4 9
nt-grc
καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ταῦτά σοι πάντα⸃ δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι.
nt-lat
et dixit ei : Hæc omnia tibi dabo, si cadens adoraveris me.
nt-syr
ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܠܳܟ݂ ܐܶܬ݁ܶܠ ܐܶܢ ܬ݁ܶܦ݁ܶܠ ܬ݁ܶܣܓ݁ܽܘܕ݂ ܠܺܝ܂
nt-cop
ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲛⲁ​ϥ . ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣ​ⲟⲩ ϯ​ⲛⲁ​ⲧⲁⲁ​ⲩ ⲛⲁ​ⲕ ⲉⲕϣⲁⲛⲡⲁϩⲧⲕ ⲛ​ⲅ ⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁⲓ .
nt-kjv
And saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me.
Mt 4 10
nt-grc
τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὕπαγε, Σατανᾶ· γέγραπται γάρ· Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.
nt-lat
Tunc dicit ei Jesus : Vade Satana : Scriptum est enim : Dominum Deum tuum adorabis, et illi soli servies.
nt-syr
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܙܶܠ ܠܳܟ݂ ܣܳܛܳܢܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܬ݁ܶܣܓ݁ܽܘܕ݂ ܘܠܶܗ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܬ݁ܶܦ݂ܠܽܘܚ܂
nt-cop
ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲛⲁ​ϥ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ . ϥ​ⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲡ​ϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲕ​ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲕⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁ​ϥ . ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲡⲉⲧⲕⲉϣⲙϣⲉ ⲛⲁ​ϥ .
nt-kjv
Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.
Mt 4 11
nt-grc
τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ.
nt-lat
Tunc reliquit eum diabolus : et ecce angeli accesserunt, et ministrabant ei.
nt-syr
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܫܰܒ݂ܩܶܗ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܗܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܩܪܶܒ݂ܘ ܘܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ܂
nt-cop
ⲧⲟⲧⲉ ⲁ​ϥ ⲕⲁⲁ​ϥ ⲛϭⲓ ⲡ​ⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ . ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥ​ⲛ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁ​ⲩ ⲉⲓ ⲁ​ⲩ ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲛⲁ​ϥ .
nt-kjv
Then the devil leaveth him, and, behold, angels came and ministered unto him.
Mt 4 12
nt-grc
Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
nt-lat
Cum autem audisset Jesus quod Joannes traditus esset, secessit in Galilæam :
nt-syr
ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܫܬ݁ܠܶܡ ܫܰܢܺܝ ܠܶܗ ܠܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ܂
nt-cop
ⲁ​ϥ ⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁ​ⲩ ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲛ​ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁ​ϥ ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ .
nt-kjv
Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee;
Mt 4 13
nt-grc
καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὰ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλίμ·
nt-lat
et, relicta civitate Nazareth, venit, et habitavit in Capharnaum maritima, in finibus Zabulon et Nephthalim :
nt-syr
ܘܫܰܒ݂ܩܳܗ ܠܢܳܨܪܰܬ݂ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܥܡܰܪ ܒ݁ܰܟ݂ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܝܰܡܳܐ ܒ݁ܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕ݁ܰܙܒ݂ܳܘܠܽܘܢ ܘܰܕ݂ܢܰܦ݂ܬ݁ܳܠܺܝ܂
nt-cop
ⲁ​ϥ ⲕⲱ ⲛⲥⲱ​ϥ ⲛ​ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ . ⲁ​ϥ ⲉⲓ ⲁ​ϥ ⲟⲩⲱϩ ϩⲛ ⲕⲁⲡⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ . ⲧⲁⲓ ⲉ​ⲧ ϩⲁⲧ​ⲛ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ϩⲛ ⲛ​ⲧⲟ​ϣ ⲛⲍⲁⲃⲟⲩⲗⲱⲛ ⲙⲛ ⲛⲉⲫⲑⲁⲗⲉⲓⲙ .
nt-kjv
And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zabulon and Nephthalim:
Mt 4 14
nt-grc
ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος·
nt-lat
ut adimpleretur quod dictum est per Isaiam prophetam :
nt-syr
ܕ݁ܢܶܬ݂ܡܰܠܶܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ܂
nt-cop
ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉ​ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲡ​ⲉⲛⲧ​ⲁ ⲩ​ϫⲟⲟ​ϥ ϩⲓⲧⲛ ⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉ​ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉ​ϥ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ .
nt-kjv
That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying,
Mt 4 15
nt-grc
Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλίμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν,
nt-lat
Terra Zabulon, et terra Nephthalim, via maris trans Jordanem, Galilæa gentium :
nt-syr
ܐܰܪܥܳܐ ܕ݁ܰܙܒ݂ܳܘܠܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݂ܬ݁ܳܠܺܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܥܶܒ݂ܪܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܝܽܘܪܕ݁ܢܳܢ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ܂
nt-cop
ϫⲉ ⲡ​ⲕⲁϩ ⲛⲍⲁⲃⲟⲩⲗⲱⲛ ⲡ​ⲕⲁϩ ⲛⲉⲫⲑⲁⲗⲉⲓⲙ . ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛ​ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲡⲉ​ⲕⲣⲟ ⲙⲡⲉ​ⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ . ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲛ​ⲛ ϩⲉⲑⲛⲟⲥ .
nt-kjv
The land of Zabulon, and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles;
Mt 4 16
nt-grc
ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκοτίᾳ φῶς εἶδεν⸃ μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.
nt-lat
populus, qui sedebat in tenebris, vidit lucem magnam : et sedentibus in regione umbræ mortis, lux orta est eis.
nt-syr
ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܒ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܚܙܳܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܘܰܒ݂ܛܶܠܳܠܶܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕ݁ܢܰܚ ܠܗܽܘܢ܂
nt-cop
ⲡ​ⲗⲁⲟⲥ ⲉⲧ​ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲙ ⲡ​ⲕⲁⲕⲉ ⲁ​ϥ ⲛⲁⲩ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛ​ⲟⲩⲟⲉⲓ​ⲛ . ⲛ​ⲉⲧ​ⲟⲩⲏϩ ϩⲛ ⲧⲉ​ⲭⲱⲣⲁ ⲙⲛ ⲧ​ϩⲁⲓⲃⲉⲥ ⲙ​ⲡ ⲙⲟⲩ ⲡ​ⲟⲩⲟⲉⲓ​ⲛ ⲁ​ϥ ϣⲁ ⲛⲁⲩ .
nt-kjv
The people which sat in darkness saw great light; and to them which sat in the region and shadow of death light is sprung up.
Mt 4 17
nt-grc
Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
nt-lat
Exinde cœpit Jesus prædicare, et dicere : Pœnitentiam agite : appropinquavit enim regnum cælorum.
nt-syr
ܡܶܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܫܰܪܺܝ ܝܶܫܽܘܥ ܠܡܰܟ݂ܪܳܙܽܘ ܘܰܠܡܺܐܡܰܪ ܬ݁ܽܘܒ݂ܘ ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܠܳܗ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ܂
nt-cop
ϫⲓⲛⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧ​ⲙⲙⲁⲩ ⲁ​ϥ ⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉ​ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲁϥⲱ ⲉ​ϫⲟⲟ​ⲥ . ϫⲉ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓ ⲁ​ⲥ ϩⲱⲛ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲧ​ⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ .
nt-kjv
From that time Jesus began to preach, and to say, Repent: for the kingdom of heaven is at hand.
Mt 4 18
nt-grc
Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν, ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς·
nt-lat
Ambulans autem Jesus juxta mare Galilææ, vidit duos fratres, Simonem, qui vocatur Petrus, et Andream fratrem ejus, mittentes rete in mare (erant enim piscatores),
nt-syr
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܚܙܳܐ ܬ݁ܪܶܝܢ ܐܰܚܺܝܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܺܝ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܰܐܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܕ݁ܪܳܡܶܝܢ ܡܨܺܝܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗ݈ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܨܰܝܳܕ݂ܶܐ܂
nt-cop
ⲉ​ϥ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ϩⲁⲧⲛ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁ​ϥ ⲛⲁⲩ ⲉ​ⲥ ⲟⲛ ⲥⲛⲁⲩ . ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲉ ϣⲁ​ⲩ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟ​ϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲉϥ​ⲥⲟ​ⲛ ⲉⲩϩⲓϣⲛⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ϫⲉ ⲛⲉϩⲉⲛⲟⲩⲱϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ .
nt-kjv
And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea: for they were fishers.
Mt 4 19
nt-grc
καὶ λέγει αὐτοῖς· Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων.
nt-lat
et ait illis : Venite post me, et faciam vos fieri piscatores hominum.
nt-syr
ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܬ݁ܰܘ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܘܶܐܥܒ݁ܶܕ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܨܰܝܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ܂
nt-cop
ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ ⲟⲩⲉϩ​ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲥⲱ​ⲓ . ⲧⲁⲣⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛ​ⲟⲩ​ⲱϩⲉ ⲛ​ⲣⲱ​ⲙⲉ .
nt-kjv
And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men.
Mt 4 20
nt-grc
οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ.
nt-lat
At illi continuo relictis retibus secuti sunt eum.
nt-syr
ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܫܒ݂ܰܩܘ ܡܨܺܝܕ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ܂
nt-cop
ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁ​ⲩ ⲕⲱ ⲛ​ⲛⲉⲩ​ϣⲛⲏⲩ . ⲁ​ⲩ ⲟⲩⲁϩ​ⲟⲩ ⲛⲥⲱ​ϥ .
nt-kjv
And they straightway left their nets, and followed him.
Mt 4 21
nt-grc
Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς.
nt-lat
Et procedens inde, vidit alios duos fratres, Jacobum Zebedæi, et Joannem fratrem ejus, in navi cum Zebedæo patre eorum, reficientes retia sua : et vocavit eos.
nt-syr
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܚܙܳܐ ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܐܰܚܶܐ ܬ݁ܪܶܝܢ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܒ݁ܰܪ ܙܰܒ݂ܕ݂ܰܝ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܒ݁ܶܐܠܦ݂ܳܐ ܥܰܡ ܙܰܒ݂ܕ݂ܰܝ ܐܰܒ݂ܽܘܗܽܘܢ ܕ݁ܰܡܬ݂ܰܩܢܺܝܢ ܡܨܺܝܕ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܂
nt-cop
ⲁ​ϥ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉ​ⲧ ϩⲏ ⲛ​ⲕⲉ​ⲕⲟⲩⲓ . ⲁ​ϥ ⲛⲁⲩ ⲉ​ⲕⲉ​ⲥⲟⲛ ⲥⲛⲁⲩ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡ​ϣⲏⲣⲉ ⲛ​ⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϥ​ⲥⲟ​ⲛ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡ​ϫⲟⲓ ⲙⲛ ⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉⲩ​ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲩⲥⲟϥⲧⲉ ⲛ​ⲛⲉⲩ​ϣⲛⲏⲩ ⲁ​ϥ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟ​ⲟⲩ .
nt-kjv
And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets; and he called them.
Mt 4 22
nt-grc
οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ.
nt-lat
Illi autem statim relictis retibus et patre, secuti sunt eum.
nt-syr
ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܫܒ݂ܰܩܘ ܠܶܐܠܦ݂ܳܐ ܘܠܰܐܒ݂ܽܘܗܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ܂
nt-cop
ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁ​ⲩ ⲕⲱ ⲛ​ⲛⲉⲩ​ϣⲛⲏⲩ ⲙⲛ ⲡⲉⲩ​ⲉⲓⲱⲧ ⲁ​ⲩ ⲟⲩⲁϩ​ⲟⲩ ⲛⲥⲱ​ϥ .
nt-kjv
And they immediately left the ship and their father, and followed him.
Mt 4 23
nt-grc
Καὶ περιῆγεν ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ⸃, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.
nt-lat
Et circuibat Jesus totam Galilæam, docens in synagogis eorum, et prædicans Evangelium regni : et sanans omnem languorem, et omnem infirmitatem in populo.
nt-syr
ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܘܡܰܠܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܡܰܟ݂ܪܶܙ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܰܐܣܶܐ ܟ݁ܽܠ ܟ݁ܺܐܒ݂ ܘܟ݂ܽܘܪܗܳܢ ܒ݁ܥܰܡܳܐ܂
nt-cop
ⲁ​ϥ ⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲧⲏⲣ​ⲥ ⲉ​ϥ ϯⲥⲃⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲛⲉⲩ​ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁⲩⲱ ⲉ​ϥ ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ​ⲡ ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ​ⲧ ⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲉϥⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉ​ϣⲱⲛⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲗⲟϫⲗϫ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲙ ⲡ​ⲗⲁⲟⲥ .
nt-kjv
And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.
Mt 4 24
nt-grc
καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν· καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους, δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους καὶ παραλυτικούς, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.
nt-lat
Et abiit opinio ejus in totam Syriam, et obtulerunt ei omnes male habentes, variis languoribus, et tormentis comprehensos, et qui dæmonia habebant, et lunaticos, et paralyticos, et curavit eos :
nt-syr
ܘܶܐܫܬ݁ܡܰܥ ܛܶܒ݁ܶܗ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܩܰܪܶܒ݂ܘ ܠܶܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܒ݁ܺܝܫ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܘܪܗܳܢܶܐ ܡܫܰܚܠܦ݂ܶܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܠܺܝܨܺܝܢ ܒ݁ܬ݂ܰܫܢܺܝܩܶܐ ܘܕ݂ܰܝܘܳܢܶܐ ܘܰܕ݂ܒ݂ܰܪ ܐܶܓ݁ܳܪܶܐ ܘܰܡܫܰܪܰܝܳܐ ܘܰܐܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ܂
nt-cop
ⲡⲉϥ​ⲥⲟⲉⲓⲧ ⲁ​ϥ ⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲥⲩⲣⲓⲁ ⲧⲏⲣ​ⲥ ⲁ​ⲩ ⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁ​ϥ ⲛ​ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ​ⲙⲟⲕϩ ϩⲛ ϩⲉⲛϣⲱⲛⲉ ⲉ​ⲩ ϣⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲉ​ⲩ ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ ϩⲉⲛ​ⲧⲕⲁⲥ ⲙⲛ ⲛ​ⲉⲧ​ⲟ ⲛ​ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲙⲛ ⲛⲉⲧϩⲓⲧⲉ ⲙⲛ ⲛ​ⲉⲧ​ⲥⲏϭ ⲁ​ϥ ⲣ​ⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟ​ⲟⲩ .
nt-kjv
And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatick, and those that had the palsy; and he healed them.
Mt 4 25
nt-grc
καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως καὶ Ἱεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου.
nt-lat
et secutæ sunt eum turbæ multæ de Galilæa, et Decapoli, et de Jerosolymis, et de Judæa, et de trans Jordanem.
nt-syr
ܘܶܐܙܰܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܡܶܢ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܘܡܶܢ ܥܶܣܪܰܬ݂‌ܡ̈ܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܘܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ ܘܡܶܢ ܥܶܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܝܽܘܪܕ݁ܢܳܢ܂
nt-cop
ⲁⲩⲱ ⲁ​ⲩ ⲟⲩⲁϩ​ⲟⲩ ⲛⲥⲱ​ϥ ⲛϭⲓ ϩⲉⲛ​ⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲇⲉⲕⲁⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲛ ⲧϩⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲙⲛ ⲧⲓⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲙⲛ ⲡⲉ​ⲕⲣⲟ ⲙⲡⲉ​ⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ .
nt-kjv
And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judaea, and from beyond Jordan.
Mt 5 1
nt-grc
Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος· καὶ καθίσαντος αὐτοῦ προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ·
nt-lat
Videns autem Jesus turbas, ascendit in montem, et cum sedisset, accesserunt ad eum discipuli ejus,
nt-syr
ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܣܠܶܩ ܠܛܽܘܪܳܐ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܺܬ݂ܶܒ݂ ܩܪܶܒ݂ܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ܂
nt-cop
ⲛⲧⲉⲣⲉ​ϥ ⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉ​ⲙ ⲙⲏⲏϣⲉ ⲁ​ϥ ⲁⲗⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡ​ⲧⲟⲟⲩ . ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉ​ϥ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟ​ϥ ⲛϭⲓ ⲛⲉϥ​ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ .
nt-kjv
And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:
Mt 5 2
nt-grc
καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων·
nt-lat
et aperiens os suum docebat eos dicens :
nt-syr
ܘܰܦ݂ܬ݂ܰܚ ܦ݁ܽܘܡܶܗ ܘܡܰܠܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܘܳܐܡܰܪ܂
nt-cop
ⲁ​ϥ ⲟⲩⲱⲛ ⲉⲣⲱ​ϥ ⲁ​ϥ ϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲩ ⲉ​ϥ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ .
nt-kjv
And he opened his mouth, and taught them, saying,
Mt 5 3
nt-grc
Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
nt-lat
Beati pauperes spiritu : quoniam ipsorum est regnum cælorum.
nt-syr
ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܒ݁ܪܽܘܚ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܗܽܘܢ ܗ݈ܺܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ܂
nt-cop
ϫⲉ ⲛⲁⲓⲁⲧ​ⲟⲩ ⲛ​ⲛ ϩⲏⲕⲉ ϩⲙ ⲡⲉ​ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩ ⲧⲉ ⲧ​ⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ .
nt-kjv
Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.
Mt 5 4
nt-grc
μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.
nt-lat
Beati mites : quoniam ipsi possidebunt terram.
nt-syr
ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܒ݂ܺܝܠܶܐ ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܬ݂ܒ݁ܰܝܐܘܽܢ܂
nt-cop
ⲛⲁⲓⲁⲧ​ⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲣϩⲃⲃⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲥⲡⲥⲱⲡⲟⲩ .
nt-kjv
Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.
Mt 5 5
nt-grc
μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν.
nt-lat
Beati qui lugent : quoniam ipsi consolabuntur.
nt-syr
ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܶܐ ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ ܢܺܐܪܬ݂ܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ܂
nt-cop
ⲛⲁⲓⲁⲧ​ⲟⲩ ⲛ​ⲛ ⲣⲙⲣⲁϣ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛ​ⲉⲧ​ⲛⲁ​ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲙ​ⲡ ⲕⲁϩ .
nt-kjv
Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.
Mt 5 6
nt-grc
μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.
nt-lat
Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam : quoniam ipsi saturabuntur.
nt-syr
ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܰܦ݂ܢܺܝܢ ܘܰܨܗܶܝܢ ܠܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܣܒ݁ܥܽܘܢ܂
nt-cop
ⲛⲁⲓⲁⲧ​ⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧϩⲕⲁⲉⲓⲧ ⲉⲧ​ⲟⲃⲉ ⲛ​ⲧ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛ​ⲉⲧ​ⲛⲁ​ⲥⲉⲓ .
nt-kjv
Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.
Mt 5 7
nt-grc
μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.
nt-lat
Beati misericordes : quoniam ipsi misericordiam consequentur.
nt-syr
ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܶܐ ܕ݁ܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܪܰܚܡܶܐ܂
nt-cop
ⲛⲁⲓⲁⲧ​ⲟⲩ ⲛ​ⲛ ⲛⲁⲏⲧ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲛⲁ ⲛⲁⲩ .
nt-kjv
Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.
Mt 5 8
nt-grc
μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν ὄψονται.
nt-lat
Beati mundo corde : quoniam ipsi Deum videbunt.
nt-syr
ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܕ݂ܟ݂ܶܝܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܚܙܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܂
nt-cop
ⲛⲁⲓⲁⲧ​ⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲙ ⲡⲉⲩ​ϩⲏⲧ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛ​ⲉⲧ​ⲛⲁ​ⲛⲁⲩ ⲉ​ⲡ ⲛⲟⲩⲧⲉ .
nt-kjv
Blessed are the pure in heart: for they shall see God.
Mt 5 9
nt-grc
μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται.
nt-lat
Beati pacifici : quoniam filii Dei vocabuntur.
nt-syr
ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܥܳܒ݂ܕ݁ܰܝ ܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܬ݂ܩܪܽܘܢ܂
nt-cop
ⲛⲁⲓⲁⲧ​ⲟⲩ ⲛⲛⲣⲉϥⲣⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟ​ⲟⲩ ϫⲉ ⲛ​ϣⲏⲣⲉ ⲙ​ⲡ ⲛⲟⲩⲧⲉ .
nt-kjv
Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.
Mt 5 10
nt-grc
μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
nt-lat
Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam : quoniam ipsorum est regnum cælorum.
nt-syr
ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܪܕ݂ܶܦ݂ܘ ܡܶܛܽܠ ܟ݁ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܗܽܘܢ ܗ݈ܺܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ܂
nt-cop
ⲛⲁⲓⲁⲧ​ⲟⲩ ⲛⲛⲧⲁⲩⲡⲱⲧ ⲛⲥⲱ​ⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲧ​ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩ ⲧⲉ ⲧ​ⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ .
nt-kjv
Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven.
Mt 5 11
nt-grc
μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ’ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ.
nt-lat
Beati estis cum maledixerint vobis, et persecuti vos fuerint, et dixerint omne malum adversum vos mentientes, propter me :
nt-syr
ܛܽܘܒ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܰܡܚܰܣܕ݁ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܪܳܕ݂ܦ݁ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܟ݁ܽܠ ܡܶܠܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܝ ܒ݁ܕ݂ܰܓ݁ܳܠܽܘܬ݂ܳܐ܂
nt-cop
ⲛⲁⲓⲁⲧ​ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲩϣⲁⲛⲛⲉϭⲛⲉϭⲧⲏⲩⲧⲛ . ⲛ​ⲥⲉ​ⲡⲱⲧ ⲛⲥⲱ​ⲧⲛ . ⲛⲥⲉϫⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉ​ⲧ ϩⲟⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱ​ⲧⲛ ⲉ​ⲩ ϫⲓϭⲟⲗ ⲉⲣⲱ​ⲧⲛ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ .
nt-kjv
Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.
Mt 5 12
nt-grc
χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτως γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν.
nt-lat
gaudete, et exsultate, quoniam merces vestra copiosa est in cælis. Sic enim persecuti sunt prophetas, qui fuerunt ante vos.
nt-syr
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܚܕ݂ܰܘ ܘܰܪܘܰܙܘ ܕ݁ܰܐܓ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܣܓ݂ܺܝ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܪܕ݂ܰܦ݂ܘ ܠܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ܽܘܢ܂
nt-cop
ⲣⲁϣⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲧⲉⲗⲏⲗ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛ​ⲃⲉⲕⲉ ⲛⲁϣⲱ​ϥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ . ⲧⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲧ​ϩⲉ ⲛⲧ​ⲁ ⲩ​ⲡⲱⲧ ⲛⲥⲁ​ⲛⲉ​ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧϩⲁⲧⲉⲧⲛϩⲏ .
nt-kjv
Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.
Mt 5 13
nt-grc
Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθὲν ἔξω⸃ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.
nt-lat
Vos estis sal terræ. Quod si sal evanuerit, in quo salietur ? ad nihilum valet ultra, nisi ut mittatur foras, et conculcetur ab hominibus.
nt-syr
ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܠܚܳܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܶܠܚܳܐ ܬ݁ܶܦ݂ܟ݁ܰܗ ܒ݁ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܡܠܰܚ ܠܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܐܳܙܳܠ݈ܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܬ݁ܕ݂ܶܐ ܠܒ݂ܰܪ ܘܬ݂ܶܬ݁ܕ݂ܺܝܫ ܡܶܢ ܐ݈ܢܳܫܳܐ܂
nt-cop
ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲡⲉ ⲡⲉ​ϩⲙⲟⲩ ⲙ​ⲡ ⲕⲁϩ ⲉⲣϣⲁⲛ​ⲡⲉ​ϩⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲃⲁⲁⲃⲉ ⲉ​ⲩ ⲛⲁ​ⲙⲟⲗϩ​ϥ ⲛⲟⲩ . ⲙⲉ​ϥ ⲣϣⲁⲩ ⲛ​ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲥⲁⲛⲟϫϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲉϩⲟⲙϥ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉⲣⲱⲙⲉ .
nt-kjv
Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men.
Mt 5 14
nt-grc
Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη·
nt-lat
Vos estis lux mundi. Non potest civitas abscondi supra montem posita,
nt-syr
ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܛܫܶܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܒ݁ܰܢܝܳܐ܂
nt-cop
ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲡⲉ ⲡ​ⲟⲩⲟⲉⲓ​ⲛ ⲙ​ⲡ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ . ⲙⲛ ϣϭⲟⲙ ⲛ​ⲟⲩ​ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉ​ϩⲱⲡ ⲉ​ⲥ ⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲓϫⲛ ⲟⲩ​ⲧⲟⲟⲩ .
nt-kjv
Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid.
Mt 5 15
nt-grc
οὐδὲ καίουσιν λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ.
nt-lat
neque accedunt lucernam, et ponunt eam sub modio, sed super candelabrum, ut luceat omnibus qui in domo sunt.
nt-syr
ܘܠܳܐ ܡܰܢܗܪܺܝܢ ܫܪܳܓ݂ܳܐ ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܣܰܐܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܡܢܳܪܬ݁ܳܐ ܘܡܰܢܗܰܪ ܠܟ݂ܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܂
nt-cop
ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲉⲩϫⲉⲣⲉⲟⲩϩⲏⲃⲥ ⲛⲥⲉⲕⲁⲁϥ ϩⲁⲟⲩϣⲓ . ⲁⲗⲗⲁ ⲛϣⲁⲩⲕⲁⲁϥ ϩⲓϫⲛ ⲧ​ⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⲛ​ϥ ⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲧⲏⲣ​ⲟⲩ ϩⲙ ⲡ​ⲏⲓ .
nt-got
ak ana lukarnastaþin , jah liuteiþ allaim þaim in þamma garda .
nt-kjv
Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house.
Mt 5 16
nt-grc
οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
nt-lat
Sic luceat lux vestra coram hominibus : ut videant opera vestra bona, et glorificent Patrem vestrum, qui in cælis est.
nt-syr
ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܢܗܰܪ ܢܽܘܗܪܟ݂ܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܢܶܚܙܽܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܛܳܒ݂ܶܐ ܘܰܢܫܰܒ݁ܚܽܘܢ ܠܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ܂
nt-cop
ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧ​ϩⲉ ⲙⲁⲣⲉ​ϥ ⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲟⲉⲛ ⲙ​ⲡⲉ​ⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉ​ⲛⲁⲩ ⲉ​ⲛⲉⲧⲛ​ϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛ​ⲥⲉ​ϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ​ⲡⲉⲧⲛ​ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ​ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ .
nt-got
swa liuhtjai liuhaþ izwar in andwairþja manne , ei gasaiƕaina izwara goda waurstwa jah hauhjaina attan izwarana þana in himinam .
nt-kjv
Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.
Mt 5 17
nt-grc
Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι·
nt-lat
Nolite putare quoniam veni solvere legem, aut prophetas : non veni solvere, sed adimplere.
nt-syr
ܠܳܐ ܬ݁ܰܣܒ݁ܪܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ ܕ݁ܶܐܫܪܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܘ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܕ݁ܶܐܫܪܶܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܠܶܐ܂
nt-cop
ⲙⲡⲣ​ⲱϣ ϫⲉ ⲛⲧ​ⲁ ⲓ​ⲉⲓ ⲉ​ⲕⲁⲧⲁⲗⲩ ⲙ​ⲡ ⲛⲟⲙⲟⲥ ⲏⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ . ⲛⲧ​ⲁ ⲓ​ⲉⲓ ⲁⲛ ⲉ​ⲕⲁⲧⲁⲗⲩ ⲙⲙⲟ​ⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉ​ϫⲟⲕ​ⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ .
nt-got
ni hugjaiþ ei qemjau gatairan witoþ aiþþau praufetuns ; ni qam gatairan , ak usfulljan .
nt-kjv
Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.
Mt 5 18
nt-grc
ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου, ἕως ἂν πάντα γένηται.
nt-lat
Amen quippe dico vobis, donec transeat cælum et terra, jota unum aut unus apex non præteribit a lege, donec omnia fiant.
nt-syr
ܐܰܡܺܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܪܽܘܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܝܽܘܕ݂ ܚܕ݂ܳܐ ܐܰܘ ܚܰܕ݂ ܣܶܪܛܳܐ ܠܳܐ ܢܶܥܒ݁ܰܪ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܢܶܗܘܶܐ܂
nt-cop
ϩⲁⲙⲏⲛ ⲅⲁⲣ ϯ​ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛⲏⲧⲛ . ϫⲉ ϣⲁⲛⲧⲉ​ⲧ ⲡⲉ ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲙⲛ ⲡ​ⲕⲁϩ ⲟⲩⲓⲱⲧⲁ ⲛ​ⲟⲩⲱⲧ . ⲏⲟⲩϣⲱⲗϩ ⲛ​ⲟⲩⲱⲧ ⲛⲛⲉⲩⲥⲉⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡ​ⲛⲟⲙⲟⲥ ϣⲁⲛⲧ​ⲟⲩ​ϣⲱⲡⲉ ⲧⲏⲣ​ⲟⲩ .
nt-got
amen auk qiþa izwis : und þatei usleiþiþ himins jah airþa , jota ains aiþþau ains striks ni usleiþiþ af witoda , unte allata wairþiþ .
nt-kjv
For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.
Mt 5 19
nt-grc
ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ’ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.
nt-lat
Qui ergo solverit unum de mandatis istis minimis, et docuerit sic homines, minimus vocabitur in regno cælorum : qui autem fecerit et docuerit, hic magnus vocabitur in regno cælorum.
nt-syr
ܟ݁ܽܠ ܡܰܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܢܶܫܪܶܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪܶܐ ܘܢܰܠܶܦ݂ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܒ݁ܨܺܝܪܳܐ ܢܶܬ݂ܩܪܶܐ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܘܢܰܠܶܦ݂ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܢܶܬ݂ܩܪܶܐ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ܂
nt-cop
ⲡ​ⲉⲧ​ⲛⲁ​ⲃⲱⲗ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ​ⲟⲩ​ⲉⲓ ⲛ​ⲛⲉⲓ​ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲥⲟⲃⲕ ⲛ​ϥ ϯⲥⲃⲱ ⲛ​ⲛ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲥⲉ​ⲛⲁ​ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟ​ϥ ϫⲉ ⲡ​ⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲛ ⲧ​ⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ​ϥ ϯⲥⲃⲱ ⲛϩⲏⲧ​ⲟⲩ ⲡⲁⲓ ⲥⲉ​ⲛⲁ​ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟ​ϥ ϫⲉ ⲡ​ⲛⲟϭ ϩⲛ ⲧ​ⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙ​ⲡ ⲛⲟⲩⲧⲉ .
nt-got
iþ saei nu gatairiþ aina anabusne þizo minnistono jah laisjai swa mans , minnista haitada in þiudangardjai himine ; iþ saei taujiþ jah laisjai swa , sah mikils haitada in þiudangardjai himine .
nt-kjv
Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven.
Mt 5 20
nt-grc
λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη⸃ πλεῖον τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
nt-lat
Dico enim vobis, quia nisi abundaverit justitia vestra plus quam scribarum, et pharisæorum, non intrabitis in regnum cælorum.
nt-syr
ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܠܳܐ ܬ݁ܺܐܬ݂ܰܪ ܟ݁ܺܐܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܕ݁ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܥܠܽܘܢ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ܂
nt-cop
ϯ​ϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛⲏⲧⲛ . ϫⲉ ⲉⲥϣⲁⲛ​ⲧⲙ​ⲣϩⲟⲩⲟ ⲛϭⲓ ⲧⲉⲧⲛ​ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲁ ⲛⲉ​ⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲛⲉ​ⲧ ⲛ​ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉ​ⲧ ⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ .
nt-got
qiþa auk izwis þatei nibai managizo wairþiþ izwaraizos garaihteins þau þize bokarje jah Fareisaie , ni þau qimiþ in þiudangardjai himine .
nt-kjv
For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven.
Mt 5 21
nt-grc
Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις· Οὐ φονεύσεις· ὃς δ’ ἂν φονεύσῃ, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει.
nt-lat
Audistis quia dictum est antiquis : Non occides : qui autem occiderit, reus erit judicio.
nt-syr
ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܠܩܰܕ݂ܡܳܝܶܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܩܛܽܘܠ ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܢܶܩܛܽܘܠ ܡܚܰܝܰܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܠܕ݂ܺܝܢܳܐ܂
nt-cop
ⲁ​ⲧⲉⲧⲛ​ⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁ​ⲩ ϫⲟⲟ​ⲥ ⲛ​ⲛ ⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲉ​ⲕ ϩⲱⲧⲃ . ⲡ​ⲉⲧ​ⲛⲁ​ϩⲱⲧⲃ ⲇⲉ ϥ​ⲟ ⲛ​ⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉ​ⲧⲉ​ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ .
nt-got
hausideduþ þatei qiþan ist þaim airizam : ni maurþrjais ; iþ saei maurþreiþ skula wairþiþ stauai .
nt-kjv
Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment:
Mt 5 22
nt-grc
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ· Ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ· Μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.
nt-lat
Ego autem dico vobis : quia omnis qui irascitur fratri suo, reus erit judicio. Qui autem dixerit fratri suo, raca : reus erit concilio. Qui autem dixerit, fatue : reus erit gehennæ ignis.
nt-syr
ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܢܶܪܓ݁ܰܙ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܐܺܝܩܺܐ ܡܚܰܝܰܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܠܕ݂ܺܝܢܳܐ ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܢܺܐܡܰܪ ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ ܪܰܩܰܐ ܡܚܰܝܰܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܡܰܢ ܕ݁ܢܺܐܡܰܪ ܠܶܠܳܐ ܡܚܰܝܰܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܠܓ݂ܺܗܰܢܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ܂
nt-cop
ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯ​ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ​ⲛⲁ​ⲛⲟⲩϭⲥ ⲉ​ⲡⲉϥ​ⲥⲟⲛ ⲉ​ⲓ ⲕⲏ ϥ​ⲟ ⲛ​ⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉ​ⲧⲉ​ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ . ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲙ​ⲡⲉϥ​ⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲕ​ϣⲟⲩⲉⲓⲧ ϥ​ⲟ ⲛ​ⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉ​ⲡ ⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ . ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲡ​ⲥⲟϭ ϥ​ⲟ ⲛ​ⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉ​ⲧ ⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ ⲛ​ⲥⲁⲧⲉ .
nt-got
aþþan ik qiþa izwis þatei ƕazuh modags broþr seinamma sware , skula wairþiþ stauai ; iþ saei qiþiþ broþr seinamma raka , skula wairþiþ gaqumþai ; aþþan saei qiþiþ dwala , skula wairþiþ in gaiainnan funins .
nt-kjv
But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire.
Mt 5 23
nt-grc
ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κἀκεῖ μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ,
nt-lat
Si ergo offers munus tuum ad altare, et ibi recordatus fueris quia frater tuus habet aliquid adversum te :
nt-syr
ܐܶܢ ܗܽܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܰܡܩܰܪܶܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܟ݂ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ ܥܠܰܝܟ݁ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܐܰܟ݁ܬ݂ܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ܂
nt-cop
ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲕϣⲁⲛ​ⲉⲓ ⲉ​ⲕ ⲛⲁ​ⲧⲁⲗⲟ ⲙ​ⲡⲉⲕ​ⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲉ​ⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ . ⲛ​ⲅ ⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ​ⲡ ⲙⲁ ⲉⲧ​ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲉⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲟⲩ​ϩⲱⲃ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟ​ⲕ .
nt-got
jabai nu bairais aibr þein du hunslastada jah jainar gamuneis þatei broþar þeins habaiþ ƕa bi þuk ,
nt-kjv
Therefore if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee;
Mt 5 24
nt-grc
ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου.
nt-lat
relinque ibi munus tuum ante altare, et vade prius reconciliari fratri tuo : et tunc veniens offeres munus tuum.
nt-syr
ܫܒ݂ܽܘܩ ܬ݁ܰܡܳܢ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܟ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܘܙܶܠ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܐܶܬ݂ܪܰܥܳܐ ܥܰܡ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܳܐ ܩܰܪܶܒ݂ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܟ݂܂
nt-cop
ⲕⲱ ⲙ​ⲡ ⲙⲁ ⲉⲧ​ⲙⲙⲁⲩ ⲙ​ⲡⲉⲕ​ⲇⲱⲣⲟⲛ ϩⲓ​ⲧ ϩⲏ ⲙ​ⲡⲉ​ⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ​ⲅ ⲃⲱⲕ ⲛ​ϣⲟⲣⲡ ⲛ​ⲅ ϩⲱⲧⲡ ⲙⲛ ⲡⲉⲕ​ⲥⲟ​ⲛ . ⲧⲟⲧⲉ ⲛ​ⲅ ⲉⲓ ⲛ​ⲅ ⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙ​ⲡⲉⲕ​ⲇⲱⲣⲟⲛ .
nt-got
aflet jainar þo giba þeina in andwairþja hunslastadis jah gagg faurþis gasibjon broþr þeinamma , jah biþe atgaggands atbair þo giba þeina .
nt-kjv
Leave there thy gift before the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift.
Mt 5 25
nt-grc
ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ μετ’ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ⸃, μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ, καὶ ὁ κριτὴς τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ·
nt-lat
Esto consentiens adversario tuo cito dum es in via cum eo : ne forte tradat te adversarius judici, et judex tradat te ministro : et in carcerem mittaris.
nt-syr
ܗܘܰܝܬ݁ ܡܶܬ݂ܰܐܘܶܐ ܥܰܡ ܒ݁ܥܶܠ ܕ݁ܺܝܢܳܟ݂ ܥܓ݂ܰܠ ܥܰܕ݂ ܥܰܡܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܒ݁ܥܶܠ ܕ݁ܺܝܢܳܟ݂ ܢܰܫܠܡܳܟ݂ ܠܕ݂ܰܝܳܢܳܐ ܘܕ݂ܰܝܳܢܳܐ ܢܰܫܠܡܳܟ݂ ܠܓ݂ܰܒ݁ܳܝܳܐ ܘܬ݂ܶܦ݁ܶܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ܂
nt-cop
ϣⲱⲡⲉ ⲉⲕⲟⲩⲱⲱⲙⲉ ⲙⲙⲟ​ⲕ ⲙⲛ ⲡ​ⲉⲧ​ϫⲓϩⲁⲡ ⲛⲙⲙⲁ​ⲕ ϩⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲉ​ⲛ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲕ​ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲁ​ϥ ϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲡⲉⲧϫⲓϩⲁⲡ ⲛⲙⲙⲁ​ⲕ ⲧⲁⲁ​ⲕ ⲉⲧⲟⲟⲧ​ϥ ⲙⲡⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲛⲧⲉⲡⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲧⲁⲁ​ⲕ ⲉⲧⲟⲟⲧ​ϥ ⲙⲡϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ ⲛⲥⲉⲛⲟϫⲕ ⲉ​ⲡⲉ​ϣⲧⲉⲕⲟ .
nt-got
sijais waila hugjands andastauin þeinamma sprauto , und þatei is in wiga miþ imma , ibai ƕan atgibai þuk sa andastaua stauin , jah sa staua þuk atgibai andbahta , jah in karkara galagjaza .
nt-kjv
Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.
Mt 5 26
nt-grc
ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην.
nt-lat
Amen dico tibi, non exies inde, donec reddas novissimum quadrantem.
nt-syr
ܘܰܐܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܦ݁ܽܘܩ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݁ܶܠ ܫܳܡܽܘܢܳܐ ܐ݈ܚܪܳܝܳܐ܂
nt-cop
ϩⲁⲙⲏⲛ ϯ​ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛⲁ​ⲕ ϫⲉ ⲛⲛⲉ​ⲕ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡ​ⲙⲁ ⲉⲧ​ⲙⲙⲁⲩ ϣⲁⲛⲧⲉ​ⲕ ϯ ⲙⲡϩⲁⲉ ⲛⲕⲟⲛⲇⲣⲁⲛⲧⲏⲥ .
nt-got
amen qiþa þus : ni usgaggis jainþro , unte usgibis þana minnistan kintu .
nt-kjv
Verily I say unto thee, Thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing.
Mt 5 27
nt-grc
Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη· Οὐ μοιχεύσεις.
nt-lat
Audistis quia dictum est antiquis : Non mœchaberis.
nt-syr
ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܓ݂ܽܘܪ܂
nt-cop
ⲁ​ⲧⲉⲧⲛ​ⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁ​ⲩ ϫⲟⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲉ​ⲕ ⲣ​ⲛⲟⲉⲓⲕ .
nt-got
hausideduþ þatei qiþan ist : ni horinos .
nt-kjv
Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery:
Mt 5 28
nt-grc
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.
nt-lat
Ego autem dico vobis : quia omnis qui viderit mulierem ad concupiscendum eam, jam mœchatus est eam in corde suo.
nt-syr
ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܪܓ݁ܺܝܗ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܓ݁ܳܪܳܗ ܒ݁ܠܶܒ݁ܶܗ܂
nt-cop
ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯ​ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ​ⲛⲁ​ϭⲱϣⲧ ⲛⲥⲁ​ⲟⲩ​ⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲉⲣⲟ​ⲥ . ⲁ​ϥ ⲟⲩⲱ ⲉϥⲣⲛⲟⲉⲓⲕ ⲉⲣⲟ​ⲥ ϩⲙ ⲡⲉϥ​ϩⲏⲧ .
nt-got
aþþan ik qiþa izwis , þatei ƕazuh saei saiƕiþ qinon du luston izos , ju gahorinoda izai in hairtin seinamma .
nt-kjv
But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.
Mt 5 29
nt-grc
εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ, συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν.
nt-lat
Quod si oculus tuus dexter scandalizat te, erue eum, et projice abs te : expedit enim tibi ut pereat unum membrorum tuorum, quam totus corpus tuum mittatur in gehennam.
nt-syr
ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܡܰܟ݂ܫܠܳܐ ܠܳܟ݂ ܚܨܺܝܗ ܘܰܫܕ݂ܺܝܗ ܡܶܢܳܟ݂ ܦ݁ܰܩܳܚ ܠܳܟ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܢܺܐܒ݂ܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܗܰܕ݁ܳܡܳܟ݂ ܘܠܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܢܶܦ݁ܶܠ ܒ݁ܓ݂ܺܗܰܢܳܐ܂
nt-cop
ⲉϣϫⲉ ⲡⲉⲕ​ⲃⲁⲗ ⲇⲉ ⲛ​ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟ​ⲕ ⲡⲟⲣⲕ​ϥ ⲛ​ⲅ ⲛⲟϫ​ϥ ⲛ​ⲥⲁ​ⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟ​ⲕ ⲥⲉ​ⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁ​ⲕ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉ​ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲁ ⲛ​ⲛⲉⲕ​ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛ​ⲥⲉ​ⲧⲙ​ⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ​ⲡⲉⲕ​ⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲉ​ⲧ ⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ ⲛ​ⲥⲁⲧⲉ .
nt-got
iþ jabai augo þein þata taihswo marzjai þuk , usstagg ita jah wairp af þus ; batizo ist auk þus ei fraqistnai ains liþiwe þeinaize , jah ni allata leik þein gadriusai in gaiainnan .
nt-kjv
And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
Mt 5 30
nt-grc
καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ, συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου εἰς γέενναν ἀπέλθῃ⸃.
nt-lat
Et si dextra manus tua scandalizat te, abscide eam, et projice abs te : expedit enim tibi ut pereat unum membrorum tuorum, quam totum corpus tuum eat in gehennam.
nt-syr
ܘܶܐܢ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܡܰܟ݂ܫܠܳܐ ܠܳܟ݂ ܦ݁ܣܽܘܩ ܫܕ݂ܺܝܗ ܡܶܢܳܟ݂ ܦ݁ܰܩܳܚ ܠܳܟ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܢܺܐܒ݂ܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܗܰܕ݁ܳܡܰܝܟ݁ ܘܠܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܢܶܦ݁ܶܠ ܒ݁ܓ݂ܺܗܰܢܳܐ܂
nt-cop
ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉ ⲧⲉⲕ​ϭⲓϫ ⲛ​ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟ​ⲕ ⲥⲟⲗⲡⲥ ⲛ​ⲅ ⲛⲟϫ​ⲥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟ​ⲕ . ⲥⲉ​ⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁ​ⲕ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉ​ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲟⲩⲁ ⲛ​ⲛⲉⲕ​ⲙⲉⲗⲟⲥ . ⲛ​ⲥⲉ​ⲧⲙ​ⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ​ⲡⲉⲕ​ⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲉ​ⲧ ⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ .
nt-got
jah jabai taihswo þeina handus marzjai þuk , afmait þo jah wairp af þus ; batizo ist auk þus ei fraqistnai ains liþiwe þeinaize , jah ni allata leik þein gadriusai in gaiainnan .
nt-kjv
And if thy right hand offend thee, cut if off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
Mt 5 31
nt-grc
Ἐρρέθη δέ· Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον.
nt-lat
Dictum est autem : Quicumque dimiserit uxorem suam, det ei libellum repudii.
nt-syr
ܐܶܬ݂ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܫܳܪܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܳܗ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܕ݂ܽܘܠܳܠܳܐ܂
nt-cop
ⲁ​ⲩ ϫⲟⲟ​ⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡ​ⲉⲧ​ⲛⲁ​ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ​ⲧⲉϥ​ⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲁⲣⲉ​ϥ ϯ ⲛⲁ​ⲥ ⲛ​ⲟⲩ​ϫⲱⲱⲙⲉ ⲛⲧⲟⲩⲉⲓⲟ .
nt-got
qiþanuh þan ist þatei ƕazuh saei afletai qen , gibai izai afstassais bokos .
nt-kjv
It hath been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement:
Mt 5 32
nt-grc
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ἀπολύων⸃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται.
nt-lat
Ego autem dico vobis : quia omnis qui dimiserit uxorem suam, excepta fornicationis causa, facit eam mœchari : et qui dimissam duxerit, adulterat.
nt-syr
ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܫܳܪܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܠܳܗ ܕ݁ܰܬ݂ܓ݂ܽܘܪ ܘܡܰܢ ܕ݁ܫܳܩܶܠ ܫܒ݂ܺܝܩܬ݁ܳܐ ܓ݁ܳܐܰܪ܂
nt-cop
ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯ​ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡ​ⲉⲧ​ⲛⲁ​ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ​ⲧⲉϥ​ⲥϩⲓⲙⲉ ⲁϫⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲟⲣⲛⲉⲓⲁ . ϥⲛⲁⲧⲣⲉⲩⲣⲛⲟⲉⲓⲕ ⲉⲣⲟ​ⲥ . ⲁⲩⲱ ⲡ​ⲉⲧ​ⲛⲁ​ϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛ​ⲟⲩⲉⲓ ⲉ​ⲁ ⲡⲉⲥ​ϩⲁⲓ ⲛⲟϫ​ⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϥ​ⲟ ⲛ​ⲛ ⲟⲉⲓⲕ .
nt-got
iþ ik qiþa izwis þatei ƕazuh saei afletiþ qen seina , inuh fairina kalkinassaus , taujiþ þo horinon ; jah sa ize afsatida liugaiþ , horinoþ .
nt-kjv
But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery: and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery.
Mt 5 33
nt-grc
Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις· Οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου.
nt-lat
Iterum audistis quia dictum est antiquis : Non perjurabis : reddes autem Domino juramenta tua.
nt-syr
ܬ݁ܽܘܒ݂ ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܠܩܰܕ݂ܡܳܝܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܕ݂ܰܓ݁ܶܠ ܒ݁ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܟ݂ ܬ݁ܫܰܠܶܡ ܕ݁ܶܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܟ݂܂
nt-cop
ⲁ​ⲧⲉⲧⲛ​ⲥⲱⲧⲙ ⲟⲛ ϫⲉ ⲁ​ⲩ ϫⲟⲟ​ⲥ ϩⲛ ⲛ​ⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲉ​ⲕ ⲱⲣⲕ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲉ​ⲕⲉ​ϯ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲕⲁⲛⲁⲩϣ ⲙ​ⲡ ϫⲟⲉⲓⲥ .
nt-got
aftra hausideduþ þatei qiþan ist þaim airizam : ni ufarswarais , iþ usgibais fraujin aiþans þeinans .
nt-kjv
Again, ye have heard that it hath been said by them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths:
Mt 5 34
nt-grc
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως· μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶν τοῦ θεοῦ·
nt-lat
Ego autem dico vobis, non jurare omnino, neque per cælum, quia thronus Dei est :
nt-syr
ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܬ݁ܺܐܡܽܘܢ ܣܳܟ݂ ܠܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܘܪܣܝܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܂
nt-cop
ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯ​ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲣ​ⲱⲣⲕ ⲛ​ⲗⲁⲁⲩ ⲙⲡⲣ​ⲱⲣⲕ ⲛ​ⲧ ⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲉ​ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙ​ⲡ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ .
nt-got
aþþan ik qiþa izwis ni swaran allis , ni bi himina , unte stols ist gudis ;
nt-kjv
But I say unto you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God's throne:
Mt 5 35
nt-grc
μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως·
nt-lat
neque per terram, quia scabellum est pedum ejus : neque per Jerosolymam, quia civitas est magni regis :
nt-syr
ܘܠܳܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܘܒ݂ܫܳܐ ܗ݈ܝ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܒ݁ܽܐܘܪܺܝܫܠܶܡ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܶܗ ܗ݈ܺܝ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ܂
nt-cop
ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣ​ⲱⲣⲕ ⲙ​ⲡ ⲕⲁϩ ϫⲉ ⲡ​ϩⲩⲡⲟⲡⲟⲇⲓⲟⲛ ⲛ​ⲛⲉϥ​ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣ​ⲱⲣⲕ ⲛⲧϩⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ϫⲉ ⲧ​ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙ​ⲡ ⲛⲟϭ ⲛ​ⲣⲣⲟ ⲧⲉ .
nt-got
nih bi airþai , unte fotubaurd ist fotiwe is ; nih bi Iairusaulwmai , unte baurgs ist þis mikilins þiudanis ;
nt-kjv
Nor by the earth; for it is his footstool: neither by Jerusalem; for it is the city of the great King.
Mt 5 36
nt-grc
μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ποιῆσαι ἢ μέλαιναν⸃.
nt-lat
neque per caput tuum juraveris, quia non potes unum capillum album facere, aut nigrum.
nt-syr
ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܒ݁ܪܺܫܳܟ݂ ܬ݁ܺܐܡܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܶܗ ܡܶܢܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܣܰܥܪܳܐ ܐܽܘܟ݁ܳܡܬ݁ܳܐ ܐܰܘ ܚܶܘܳܪܬ݁ܳܐ܂
nt-cop
ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣ​ⲱⲣⲕ ⲛ​ⲧⲉⲕ​ⲁⲡⲉ ϫⲉ ⲙⲛ ϣϭⲟⲙ ⲙⲙⲟ​ⲕ ⲉⲧⲣⲉⲟⲩⲃⲱ ⲛ​ⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲃⲁϣ ⲏⲛϥⲕⲙⲟⲙ .
nt-got
nih bi haubida þeinamma swarais , unte ni magt ain tagl ƕeit aiþþau swart gataujan .
nt-kjv
Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black.
Mt 5 37
nt-grc
ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.
nt-lat
Sit autem sermo vester, est, est : non, non : quod autem his abundantius est, a malo est.
nt-syr
ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܡܶܠܰܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܺܝܢ ܐܺܝܢ ܘܠܳܐ ܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܗܽܘ܂
nt-cop
ⲙⲁⲣⲉ​ⲡⲉⲧⲛ​ϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲛ​ⲥⲉ ⲛ​ⲥⲉ . ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲟⲛⲛⲙⲙⲟⲛ . ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡ​ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲡⲉ .
nt-got
sijaiþ~þan waurd izwar : ja , ja ; ne , ne ; iþ þata managizo þaim us þamma ubilin ist .
nt-kjv
But let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil.
Mt 5 38
nt-grc
Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη· Ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος.
nt-lat
Audistis quia dictum est : Oculum pro oculo, et dentem pro dente.
nt-syr
ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܥܰܝܢܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܥܰܝܢܳܐ ܘܫܶܢܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܫܶܢܳܐ܂
nt-cop
ⲁ​ⲧⲉⲧⲛ​ⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁ​ⲩ ϫⲟⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲟⲩ​ⲃⲁⲗ ⲉ​ⲡ ⲙⲁ ⲛ​ⲟⲩ​ⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩⲃⲉ ⲉ​ⲡ ⲙⲁ ⲛⲟⲩⲟϩⲃⲉ .
nt-got
hausideduþ þatei qiþan ist : augo und augin , jah tunþu und tunþau .
nt-kjv
Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:
Mt 5 39
nt-grc
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ’ ὅστις σε ῥαπίζει εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην·
nt-lat
Ego autem dico vobis, non resistere malo : sed si quis te percusserit in dexteram maxillam tuam, præbe illi et alteram :
nt-syr
ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܩܽܘܡܽܘܢ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܰܢ ܕ݁ܡܳܚܶܐ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܦ݁ܰܟ݁ܳܟ݂ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܐܰܦ݂ܢܳܐ ܠܶܗ ܐܳܦ݂ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ܂
nt-cop
ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯ​ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲟⲩⲃⲉ ⲡ​ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲛⲁⲣⲁϩⲧⲕ ⲉⲧⲉⲕⲟⲩⲟϭⲉ ⲛ​ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲕ​ⲧⲟ ⲉⲣⲟ​ϥ ⲛⲧⲕⲉⲧⲉ .
nt-got
iþ ik qiþa izwis ni andstandan allis þamma unseljin ; ak jabai ƕas þuk stautai bi taihswon þeina kinnu , wandei imma jah þo anþara .
nt-kjv
But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.
Mt 5 40
nt-grc
καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον·
nt-lat
et ei, qui vult tecum judicio contendere, et tunicam tuam tollere, dimitte ei et pallium :
nt-syr
ܘܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܰܢܕ݂ܽܘܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܘܢܶܫܩܽܘܠ ܟ݁ܽܘܬ݁ܺܝܢܳܟ݂ ܫܒ݂ܽܘܩ ܠܶܗ ܐܳܦ݂ ܡܰܪܛܽܘܛܳܟ݂܂
nt-cop
ⲁⲩⲱ ⲡ​ⲉⲧ​ⲟⲩⲱϣ ⲉ​ϫⲓϩⲁⲡ ⲛⲙⲙⲁ​ⲕ ⲉ​ϥ ⲓ ⲛ​ⲧⲉⲕ​ϣⲧⲏⲛ ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲱ​ϥ ⲙⲡⲉⲕⲕⲉϩⲟⲓⲧⲉ .
nt-got
jah þamma wiljandin miþ þus staua jah paida þeina niman , aflet imma jah wastja .
nt-kjv
And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloke also.
Mt 5 41
nt-grc
καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ’ αὐτοῦ δύο.
nt-lat
et quicumque te angariaverit mille passus, vade cum illo et alia duo.
nt-syr
ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܫܰܚܰܪ ܠܳܟ݂ ܡܺܝܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܙܶܠ ܥܰܡܶܗ ܬ݁ܪܶܝܢ܂
nt-cop
ⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲟⲟⲃⲉⲕ ⲛ​ⲟⲩ​ⲕⲟⲧ ⲃⲱⲕ ⲛⲙⲙⲁ​ϥ ⲛ​ⲥ ⲛⲁⲩ .
nt-got
jah jabai ƕas þuk ananauþjai rasta aina , gaggais miþ imma twos .
nt-kjv
And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain.
Mt 5 42
nt-grc
τῷ αἰτοῦντί σε δός, καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανίσασθαι μὴ ἀποστραφῇς.
nt-lat
Qui petit a te, da ei : et volenti mutuari a te, ne avertaris.
nt-syr
ܡܰܢ ܕ݁ܫܳܐܶܠ ܠܳܟ݂ ܗܰܒ݂ ܠܶܗ ܘܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܢܺܐܙܰܦ݂ ܡܶܢܳܟ݂ ܠܳܐ ܬ݁ܶܟ݂ܠܶܝܘܗ݈ܝ܂
nt-cop
ⲡ​ⲉⲧ​ⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟ​ⲕ ϯ​ⲛⲁ​ϥ . ⲁⲩⲱ ⲡ​ⲉⲧ​ⲟⲩⲱϣ ⲉ​ϫⲓ ⲛⲧⲟⲟⲧ​ⲕ ⲙⲡⲣⲕⲧⲟϥ ⲛ​ⲥⲁ​ⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟ​ⲕ .
nt-got
þamma bidjandin þuk gibais , jah þamma wiljandin af þus leiƕan sis ni uswandjais .
nt-kjv
Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away.
Mt 5 43
nt-grc
Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη· Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου.
nt-lat
Audistis quia dictum est : Diliges proximum tuum, et odio habebis inimicum tuum.
nt-syr
ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܰܪܚܰܡ ܠܩܰܪܺܝܒ݂ܳܟ݂ ܘܰܣܢܺܝ ܠܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܳܟ݂܂
nt-cop
ⲁ​ⲧⲉⲧⲛ​ⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁ​ⲩ ϫⲟⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲉ​ⲕⲉ​ⲙⲉ​ⲣⲉ ⲡ​ⲉⲧ​ϩⲓⲧⲟⲩⲱ​ⲕ ⲛ​ⲅ ⲙⲉⲥⲧⲉ ⲛⲉⲕ​ϫⲁϫⲉ .
nt-got
hausideduþ þatei qiþan ist : frijos neƕundjan þeinana , jah fiais fiand þeinana .
nt-kjv
Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy.
Mt 5 44
nt-grc
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς·
nt-lat
Ego autem dico vobis : Diligite inimicos vestros, benefacite his qui oderunt vos, et orate pro persequentibus et calumniantibus vos :
nt-syr
ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܚܶܒ݂ܘ ܠܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ܘ ܠܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐܶܛ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ܘ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܠܡܰܢ ܕ݁ܣܳܢܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܨܰܠܰܘ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܳܒ݂ܪܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܩܛܺܝܪܳܐ ܘܪܳܕ݂ܦ݁ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ܂
nt-cop
ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯ​ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛⲏⲧⲛ . ϫⲉ ⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛϫⲓⲛϫⲉⲉⲩⲉ . ⲛ​ⲧⲉⲧⲛ​ϣⲗⲏⲗ ⲉϫⲛ ⲛ​ⲉⲧ​ⲡⲏⲧ ⲛⲥⲁⲧⲏⲩⲧⲛ .
nt-got
aþþan ik qiþa izwis : frijoþ fijands izwarans , þiuþjaiþ þans wrikandans izwis , waila taujaiþ þaim hatjandam izwis , jah bidjaiþ bi þans usþriutandans izwis ,
nt-kjv
But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you;
Mt 5 45
nt-grc
ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους.
nt-lat
ut sitis filii Patris vestri, qui in cælis est : qui solem suum oriri facit super bonos et malos : et pluit super justos et injustos.
nt-syr
ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܕ݂ܢܰܚ ܫܶܡܫܶܗ ܥܰܠ ܛܳܒ݂ܶܐ ܘܥܰܠ ܒ݁ܺܝܫܶܐ ܘܡܰܚܶܬ݂ ܡܶܛܪܶܗ ܥܰܠ ܟ݁ܺܐܢܶܐ ܘܥܰܠ ܥܰܘܳܠܶܐ܂
nt-cop
ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉ​ϣⲱⲡⲉ ⲛ​ϣⲏⲣⲉ ⲙ​ⲡⲉⲧⲛ​ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ​ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ . ϫⲉ ϥⲧⲣⲉⲡⲉϥⲣⲏ ϣⲁ ⲉϫⲛ ⲛ​ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙⲛ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ . ⲁⲩⲱ ϥ​ϩⲱⲟⲩ ⲉϫⲛ ⲛ​ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲣⲉϥϫⲓ ⲛ​ϭⲟⲛⲥ .
nt-got
ei wairþaiþ sunjus attins izwaris þis in himinam , unte sunnon seina urranneiþ ana ubilans jah godans , jah rigneiþ ana garaihtans jah ana inwindans .
nt-kjv
That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.
Mt 5 46
nt-grc
ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ⸃ ποιοῦσιν;
nt-lat
Si enim diligitis eos qui vos diligunt, quam mercedem habebitis ? nonne et publicani hoc faciunt ?
nt-syr
ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܚܒ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܚܒ݂ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܗܳܐ ܐܳܦ݂ ܡܳܟ݂ܣܶܐ ܗܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ܂
nt-cop
ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛ​ⲙⲉⲣⲉ ⲛ​ⲉⲧ​ⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲱ​ⲧⲛ ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲛ​ⲃⲉⲕⲉ ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲏⲧⲛϥ . ⲛ​ⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ .
nt-got
jabai auk frijoþ þans frijondans izwis ainans , ƕo mizdono habaiþ ? niu jah þai þiudo þata samo taujand ?
nt-kjv
For if ye love them which love you, what reward have ye? do not even the publicans the same?
Mt 5 47
nt-grc
καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ⸃ ποιοῦσιν;
nt-lat
Et si salutaveritis fratres vestros tantum, quid amplius facitis ? nonne et ethnici hoc faciunt ?
nt-syr
ܘܶܐܢ ܫܳܐܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܰܐܚܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܡܳܢܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܗܳܐ ܐܳܦ݂ ܡܳܟ݂ܣܶܐ ܗܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ܂
nt-cop
ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛ​ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛ​ⲛⲉⲧⲛ​ⲉⲣⲏⲩ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉ​ⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟ​ϥ . ⲛ​ⲕⲉ​ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ ⲙⲡⲁⲓ .
nt-got
jah jabai goleiþ þans frijonds izwarans þatainei , ƕe managizo taujiþ ? niu jah motarjos þata samo taujand ?
nt-kjv
And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so?
Mt 5 48
nt-grc
Ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν.
nt-lat
Estote ergo vos perfecti, sicut et Pater vester cælestis perfectus est.
nt-syr
ܗܘܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܓ݁ܡܺܝܪܶܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܓ݁ܡܺܝܪ ܗ݈ܽܘ܂
nt-cop
ϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲛ​ⲧ ϩⲉ ⲙ​ⲡⲉⲧⲛ​ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ​ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉⲉⲩⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲡⲉ .
nt-got
sijaiþ nu jus fullatojai , swaswe atta izwar sa in himinam fullatojis ist .
nt-kjv
Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.
Mt 6 1
nt-grc
Προσέχετε δὲ τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ μή γε, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
nt-lat
Attendite ne justitiam vestram faciatis coram hominibus, ut videamini ab eis : alioquin mercedem non habebitis apud Patrem vestrum qui in cælis est.
nt-syr
ܚܽܘܪܘ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܙܶܕ݂ܩܰܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢܳܗ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܚܙܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܘܶܐܠܳܐ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ܂
nt-cop
ϯϩⲧⲏ​ⲧⲛ ⲉ​ⲡⲉⲧⲛ​ϯ ⲉ​ⲧⲙ​ⲁⲁϥ ⲙ​ⲡⲉ​ⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉ​ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱ​ⲧⲛ . ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲛ ⲧⲏⲧⲛⲃⲉⲕⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲉⲧⲛ​ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ​ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ .
nt-got
Atsaiƕiþ armaion izwara ni taujan in andwairþja manne du saiƕan im ; aiþþau laun ni habaiþ fram attin izwaramma þamma in himinam .
nt-kjv
Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them: otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven.
Mt 6 2
nt-grc
Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.
nt-lat
Cum ergo facis eleemosynam, noli tuba canere ante te, sicut hypocritæ faciunt in synagogis, et in vicis, ut honorificentur ab hominibus. Amen dico vobis, receperunt mercedem suam.
nt-syr
ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܙܶܕ݂ܩܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܩܪܶܐ ܩܰܪܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܢܳܣܒ݁ܰܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܫܽܘܩܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܒ݁ܚܽܘܢ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܘܰܐܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܐܰܓ݂ܪܗܽܘܢ܂
nt-cop
ϩⲟⲧⲁⲛ ϭⲉ ⲕϣⲁⲛⲉⲓⲣⲉ ⲛ​ⲟⲩ​ⲙⲛⲧⲛⲁ ⲙⲡⲣ​ⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲧⲉⲕϩⲏ ⲛ​ⲧ ϩⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲛ​ϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲛ​ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲛ​ϩⲓⲣ . ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ​ⲟⲩ ⲛ​ⲛ ⲣⲱⲙⲉ . ϩⲁⲙⲏⲛ ϯ​ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁ​ⲩ ⲟⲩⲱ ⲉ​ⲩ ϫⲓ ⲙ​ⲡⲉⲩ​ⲃⲉⲕⲉ .
nt-got
þan nu taujais armaion , ni haurnjais faura þus , swaswe þai liutans taujand in gaqumþim jah in garunsim , ei hauhjaindau fram mannam ; amen qiþa izwis : andnemun mizdon seina .
nt-kjv
Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have their reward.
Mt 6 3
nt-grc
σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου,
nt-lat
Te autem faciente eleemosynam, nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua :
nt-syr
ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܡܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܙܶܕ݂ܩܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݁ܰܥ ܣܶܡܳܠܳܟ݂ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂܂
nt-cop
ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲉ​ⲕ ⲉⲓⲣⲉ ⲛ​ⲟⲩ​ⲙⲛⲧⲛⲁ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉ​ⲧⲉⲕ​ϩⲃⲟⲩⲣ ⲉ​ⲓ ⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡ​ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲧⲉⲕ​ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟ​ϥ .
nt-got
iþ þuk taujandan armaion ni witi hleidumei þeina , ƕa taujiþ taihswo þeina ,
nt-kjv
But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth:
Mt 6 4
nt-grc
ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.
nt-lat
ut sit eleemosyna tua in abscondito, et Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi.
nt-syr
ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܙܶܕ݂ܩܬ݂ܳܟ݂ ܒ݁ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܘܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܒ݁ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܗܽܘ ܢܶܦ݂ܪܥܳܟ݂ ܒ݁ܓ݂ܶܠܝܳܐ܂
nt-cop
ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉ​ⲧⲉⲕ​ⲙⲛⲧⲛⲁ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲟⲩ​ⲡⲉⲑⲏⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕ​ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ​ϭⲱϣⲧ ⲉⲣⲟ​ⲕ ϩⲙ ⲡ​ⲡⲉⲑⲏⲡ ϥ​ⲛⲁ​ⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲁ​ⲕ .
nt-got
ei sijai so armahairtiþa þeina in fulhsnja , jah atta þeins saei saiƕiþ in fulhsnja , usgibiþ þus in bairhtein .
nt-kjv
That thine alms may be in secret: and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly.
Mt 6 5
nt-grc
Καὶ ὅταν προσεύχησθε, οὐκ ἔσεσθε ὡς⸃ οἱ ὑποκριταί· ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν.
nt-lat
Et cum oratis, non eritis sicut hypocritæ qui amant in synagogis et in angulis platearum stantes orare, ut videantur ab hominibus : amen dico vobis, receperunt mercedem suam.
nt-syr
ܘܡܳܐ ܕ݁ܰܡܨܰܠܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܢܳܣܒ݁ܰܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܕ݁ܪܳܚܡܺܝܢ ܠܰܡܩܳܡ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܙܳܘܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܫܽܘܩܶܐ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܕ݁ܢܶܬ݂ܚܙܽܘܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܘܰܐܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܐܰܓ݂ܪܗܽܘܢ܂
nt-cop
ⲉⲧⲉⲧⲛⲉ​ⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣⲗⲏⲗ ⲛⲛⲉ​ⲧ ⲛ​ϣⲱⲡⲉ ⲛ​ⲧ ϩⲉ ⲛ​ⲛ ⲓ​ϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲥⲉ​ⲙⲉ ⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲛ ⲛ​ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲙⲛ ⲛ​ⲕⲗϫⲉ ⲛ​ⲛⲉ​ⲡⲗⲁⲧⲓⲁ ⲉ​ϣⲗⲏⲗ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉ​ⲩ ⲉ​ⲟⲩ​ⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ​ⲛ ⲣⲱⲙⲉ . ϩⲁⲙⲏⲛ ϯ​ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁ​ⲩ ⲟⲩⲱ ⲉ​ⲩ ϫⲓ ⲙ​ⲡⲉⲩ​ⲃⲉⲕⲉ .
nt-got
jah þan bidjaiþ , ni sijaiþ swaswe þai liutans , unte frijond in gaqumþim jah waihstam plapjo standandans bidjan , ei gaumjaindau mannam . Amen , qiþa izwis þatei haband mizdon seina .
nt-kjv
And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have their reward.
Mt 6 6
nt-grc
σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ταμεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.
nt-lat
Tu autem cum oraveris, intra in cubiculum tuum, et clauso ostio, ora Patrem tuum in abscondito : et Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi.
nt-syr
ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܰܡܨܰܠܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܥܽܘܠ ܠܬ݂ܰܘܳܢܳܟ݂ ܘܰܐܚܽܘܕ݂ ܬ݁ܰܪܥܳܟ݂ ܘܨܰܠܳܐ ܠܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܘܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܒ݁ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܢܶܦ݂ܪܥܳܟ݂ ܒ݁ܓ݂ܶܠܝܳܐ܂
nt-cop
ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲉ​ⲕ ⲛⲁ​ϣⲗⲏⲗ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲕⲧⲁⲙⲓⲟⲛ ⲛ​ⲅ ϣⲧⲁⲙ ⲙ​ⲡⲉ​ⲕⲣⲟ . ⲛ​ⲅ ϣⲗⲏⲗ ⲉ​ⲡⲉⲕ​ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲙ ⲡ​ⲡⲉⲑⲏⲡ . ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕ​ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ​ϭⲱϣⲧ ⲉⲣⲟ​ⲕ ϩⲙ ⲡ​ⲡⲉⲑⲏⲡ ϥ​ⲛⲁ​ⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲁ​ⲕ .
nt-got
iþ þu þan bidjais , gagg in heþjon þeina jah galukands haurdai þeinai bidei du attin þeinamma þamma in fulhsnja , jah atta þeins saei saiƕiþ in fulhsnja , usgibiþ þus in bairhtein .
nt-kjv
But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly.
Mt 6 7
nt-grc
Προσευχόμενοι δὲ μὴ βατταλογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί, δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται·
nt-lat
Orantes autem, nolite multum loqui, sicut ethnici, putant enim quod in multiloquio suo exaudiantur.
nt-syr
ܘܡܳܐ ܕ݁ܰܡܨܰܠܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܦ݂ܰܩܩܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܢܦ݂ܶܐ ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܒ݂ܡܰܡܠ݈ܠܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܡܶܫܬ݁ܰܡܥܺܝܢ܂
nt-cop
ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲗⲏⲗ ⲇⲉ ⲙⲡⲣ​ⲣϩⲁϩ ⲛ​ϣⲁϫⲉ ⲛ​ⲧ ϩⲉ ⲛ​ⲛ ⲓ​ϩⲉⲑⲛⲓⲕⲟⲥ ⲉ​ⲩ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲧⲉⲩⲙⲛⲧϩⲁϩ ⲛ​ϣⲁϫⲉ ⲉ​ⲩ ⲛⲁ​ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟ​ⲟⲩ .
nt-got
bidjandansuþ~þan ni filuwaurdjaiþ , swaswe þai þiudo ; þugkeiþ im auk ei in filuwaurdein seinai andhausjaindau .
nt-kjv
But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking.
Mt 6 8
nt-grc
μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς, οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.
nt-lat
Nolite ergo assimilari eis : scit enim Pater vester, quid opus sit vobis, antequam petatis eum.
nt-syr
ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬ݁ܶܕ݁ܰܡܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܝܳܕ݂ܰܥ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܒ݁ܥܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܬ݁ܶܫܶܐܠܽܘܢܳܝܗ݈ܝ܂
nt-cop
ⲙⲡⲣ​ⲉⲓⲛⲉ ϭⲉ ⲙⲙⲟ​ⲩ . ⲡ​ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲡⲉⲧⲛ​ⲉⲓⲱⲧ ⲙⲡⲉ​ⲧⲉⲧⲛ​ⲣ ⲭⲣⲓⲁ ⲙⲙⲟ​ϥ ⲙⲡⲁⲧⲉ​ⲧ ⲛ​ⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟ​ϥ .
nt-got
ni galeikoþ nu þaim ; wait auk atta izwar þizei jus þaurbuþ , faurþizei jus bidjaiþ ina .
nt-kjv
Be not ye therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him.
Mt 6 9
nt-grc
Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου,
nt-lat
Sic ergo vos orabitis : Pater noster, qui es in cælis, sanctificetur nomen tuum.
nt-syr
ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܨܰܠܰܘ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫ ܫܡܳܟ݂܂
nt-cop
ⲧⲁⲓ ϭⲉ ⲧⲉ ⲧ​ϩⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣⲗⲏⲗ ⲙⲙⲟ​ⲥ . ϫⲉ ⲡⲉⲛ​ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ​ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲙⲁⲣⲉ​ⲡⲉⲕ​ⲣⲁⲛ ⲟⲩⲟⲡ .
nt-got
swa nu bidjaiþ jus : atta unsar þu in himinam , weihnai namo þein .
nt-kjv
After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.
Mt 6 10
nt-grc
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς·
nt-lat
Adveniat regnum tuum ; fiat voluntas tua, sicut in cælo et in terra.
nt-syr
ܬ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܟ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ܂
nt-cop
ⲧⲉⲕ​ⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲁⲣⲉ​ⲥ ⲉⲓ ⲡⲉⲕ​ⲟⲩⲱϣ ⲙⲁⲣⲉ​ϥ ϣⲱⲡⲉ . ⲛ​ⲧ ϩⲉ ⲉⲧⲉϥ ϩⲛ ⲧ​ⲡⲉ ⲙⲁⲣⲉ​ϥ ϣⲱⲡⲉ ⲟⲛ ϩⲓϫⲙ ⲡ​ⲕⲁϩ .
nt-got
qimai þiudinassus þeins . wairþai wilja þeins , swe in himina jah ana airþai .
nt-kjv
Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven.
Mt 6 11
nt-grc
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
nt-lat
Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie,
nt-syr
ܗܰܒ݂ ܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ܂
nt-cop
ⲡⲉⲛ​ⲟⲉⲓⲕ ⲉⲧ​ⲛⲏⲩ ⲧⲁ​ⲁϥ ⲛⲁ​ⲛ ⲙⲡⲟⲟⲩ .
nt-got
hlaif unsarana þana sinteinan gif uns himma daga .
nt-kjv
Give us this day our daily bread.
Mt 6 12
nt-grc
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
nt-lat
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
nt-syr
ܘܰܫܒ݂ܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒ݁ܰܝܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܚܢܰܢ ܫܒ݂ܰܩܢ ܠܚܰܝܳܒ݂ܰܝܢ܂
nt-cop
ⲕⲱ ⲛⲁ​ⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲉⲣⲟⲛ . ⲛ​ⲧ ϩⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲟⲛ ⲉ​ⲧⲉ​ⲛ ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲉⲣⲟ​ⲟⲩ .
nt-got
jah aflet uns þatei skulans sijaima , swaswe jah weis afletam þaim skulam unsaraim .
nt-kjv
And forgive us our debts, as we forgive our debtors.
Mt 6 13
nt-grc
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
nt-lat
Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
nt-syr
ܘܠܳܐ ܬ݁ܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܦ݁ܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܳܟ݂ ܗ݈ܝ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܂
nt-cop
ⲛ​ⲅ ⲧⲙ​ϫⲓ​ⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ . ⲁⲗⲗⲁ ⲛ​ⲅ ⲛⲁϩⲙⲉ​ⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡ​ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲕ ⲧⲉ ⲧ​ϭⲟⲙ ⲙⲛ ⲡ​ⲉⲟⲟⲩ ϣⲁ​ⲛ ⲓ​ⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ .
nt-got
jah ni briggais uns in fraistubnjai , ak lausei uns af þamma ubilin ; unte þeina ist þiudangardi jah mahts jah wulþus in aiwins . amen .
nt-kjv
And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.
Mt 6 14
nt-grc
ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος·
nt-lat
Si enim dimiseritis hominibus peccata eorum : dimittet et vobis Pater vester cælestis delicta vestra.
nt-syr
ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܬ݁ܶܫܒ݁ܩܽܘܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܣܰܟ݂ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܢܶܫܒ݁ܽܘܩ ܐܳܦ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ܂
nt-cop
ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛ​ⲕⲱ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ​ⲛ ⲣⲱⲙⲉ ⲛ​ⲛⲉⲩ​ⲛⲟⲃⲉ ϥ​ⲛⲁ​ⲕⲱ ϩⲱⲱϥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲛ​ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ​ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲛ​ⲛⲉⲧⲛ​ⲛⲟⲃⲉ .
nt-got
unte jabai afletiþ mannam missadedins ize , afletiþ jah izwis atta izwar sa ufar himinam .
nt-kjv
For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you:
Mt 6 15
nt-grc
ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.
nt-lat
Si autem non dimiseritis hominibus : nec Pater vester dimittet vobis peccata vestra.
nt-syr
ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܫܒ݁ܩܽܘܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܫܳܒ݂ܶܩ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܰܟ݂ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ܂
nt-cop
ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲕⲱ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ​ⲛ ⲣⲱⲙⲉ ⲛ​ⲛⲉⲩ​ⲛⲟⲃⲉ ⲛϥⲛⲁⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲛ​ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ​ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲛ​ⲛⲉⲧⲛ​ⲛⲟⲃⲉ .
nt-got
iþ jabai ni afletiþ mannam missadedins ize , ni þau atta izwar afletiþ missadedins izwaros .
nt-kjv
But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.
Mt 6 16
nt-grc
Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί, ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.
nt-lat
Cum autem jejunatis, nolite fieri sicut hypocritæ, tristes. Exterminant enim facies suas, ut appareant hominibus jejunantes. Amen dico vobis, quia receperunt mercedem suam.
nt-syr
ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܨܳܝܡܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܟ݁ܡܺܝܪܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܢܳܣܒ݁ܰܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܡܚܰܒ݁ܠܺܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܬ݂ܚܙܽܘܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܨܳܝܡܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܐܰܓ݂ܪܗܽܘܢ܂
nt-cop
ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲣ​ϣⲱⲡⲉ ⲛ​ⲧ ϩⲉ ⲛ​ⲛ ⲓ​ϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲉ​ⲩ ⲟⲕⲙ ⲥⲉ​ⲧⲁⲕⲟ ⲅⲁⲣ ⲛ​ⲛⲉⲩ​ϩⲟ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉ​ⲩ ⲉ​ⲟⲩ​ⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ​ⲛ ⲣⲱⲙⲉ ⲉ​ⲩ ⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ . ϩⲁⲙⲏⲛ ϯ​ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁ​ⲩ ⲟⲩⲱ ⲉ​ⲩ ϫⲓ ⲙ​ⲡⲉⲩ​ⲃⲉⲕⲉ .
nt-got
aþþan biþe fastaiþ , ni wairþaiþ swaswe þai liutans gaurai ; frawardjand auk andwairþja seina , ei gasaiƕaindau mannam fastandans . amen , qiþa izwis , þatei andnemun mizdon seina .
nt-kjv
Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, They have their reward.
Mt 6 17
nt-grc
σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι,
nt-lat
Tu autem, cum jejunas, unge caput tuum, et faciem tuam lava,
nt-syr
ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܡܳܐ ܕ݁ܨܳܐܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܰܫܺܝܓ݂ ܐܰܦ݁ܰܝܟ݁ ܘܰܡܫܽܘܚ ܪܺܫܳܟ݂܂
nt-cop
ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲉ​ⲕ ⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲧⲱϩ​ⲥ ⲛ​ⲧⲉⲕ​ⲁⲡⲉ ⲛ​ⲅ ⲉⲓⲱ ⲙ​ⲡⲉⲕ​ϩⲟ .
nt-got
iþ þu fastands salbo haubiþ þein jah ludja þeina þwah ,
nt-kjv
But thou, when thou fastest, anoint thine head, and wash thy face;
Mt 6 18
nt-grc
ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυφαίῳ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυφαίῳ ἀποδώσει σοι.
nt-lat
ne videaris hominibus jejunans, sed Patri tuo, qui est in abscondito : et Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi.
nt-syr
ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܨܳܐܶܡ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܶܠܳܐ ܠܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܘܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܒ݁ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܗܽܘ ܢܶܦ݂ܪܥܳܟ݂܂
nt-cop
ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲛⲉ​ⲕ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ​ⲛ ⲣⲱⲙⲉ ⲉ​ⲕ ⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ . ⲁⲗⲗⲁ ⲙ​ⲡⲉⲕ​ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲙ ⲡ​ⲡⲉⲑⲏⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕ​ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ​ϭⲱϣⲧ ⲉⲣⲟ​ⲕ ϩⲙ ⲡ​ⲡⲉⲑⲏⲡ ϥ​ⲛⲁ​ⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲁ​ⲕ .
nt-got
ei ni gasaiƕaizau mannam fastands , ak attin þeinamma þamma in fulhsnja , jah atta þeins saei saiƕiþ in fulhsnja , usgibiþ þus .
nt-kjv
That thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret: and thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly.
Mt 6 19
nt-grc
Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν·
nt-lat
Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra : ubi ærugo, et tinea demolitur : et ubi fures effodiunt, et furantur.
nt-syr
ܠܳܐ ܬ݁ܣܺܝܡܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܺܝܡܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܐܰܬ݂ܰܪ ܕ݁ܣܳܣܳܐ ܘܰܐܟ݂ܠܳܐ ܡܚܰܒ݁ܠܺܝܢ ܘܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܓ݂ܰܢܳܒ݂ܶܐ ܦ݁ܳܠܫܺܝܢ ܘܓ݂ܳܢܒ݁ܺܝܢ܂
nt-cop
ⲙⲡⲣ​ⲥⲱⲟⲩϩ ⲛⲏⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϩⲛⲁϩⲟ ϩⲓϫⲙ ⲡ​ⲕⲁϩ . ⲡ​ⲙⲁ ⲛϣⲁⲣⲉ ⲧ​ϫⲟⲟⲗⲉⲥ ⲙⲛ ⲧ​ϩⲟⲟⲗⲉ ⲧⲁⲕⲟ ⲛϩⲏⲧ​ϥ . ⲁⲩⲱ ⲡ​ⲙⲁ ⲛϣⲁⲣⲉ ⲛⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ϣⲟϫⲧ ⲉⲣⲟ​ϥ ⲛ​ⲥⲉ​ϫⲓⲟⲩⲉ .
nt-got
ni huzdjaiþ izwis huzda ana airþai , þarei malo jah nidwa frawardeiþ , jah þarei þiubos ufgraband jah hlifand .
nt-kjv
Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal:
Mt 6 20
nt-grc
θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν·
nt-lat
Thesaurizate autem vobis thesauros in cælo, ubi neque ærugo, neque tinea demolitur, et ubi fures non effodiunt, nec furantur.
nt-syr
ܐܶܠܳܐ ܣܺܝܡܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܺܝܡܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܣܳܣܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܟ݂ܠܳܐ ܡܚܰܒ݁ܠܺܝܢ ܘܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܓ݂ܰܢܳܒ݂ܶܐ ܠܳܐ ܦ݁ܳܠܫܺܝܢ ܘܠܳܐ ܓ݁ܳܢܒ݁ܺܝܢ܂
nt-cop
ⲥⲱⲟⲩϩ ⲇⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϩⲛⲁϩⲟ ϩⲛ ⲧ​ⲡⲉ . ⲡ​ⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲉⲣⲉϫⲟⲟⲗⲉⲥ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲟⲟⲗⲉ ⲧⲁⲕⲟ ⲛϩⲏⲧ​ϥ . ⲁⲩⲱ ⲡ​ⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲉⲣⲉⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ϭⲱⲧϩ ⲉⲣⲟ​ϥ ⲛ​ⲥⲉ​ϫⲓⲟⲩⲉ .
nt-got
iþ huzdjaiþ izwis huzda in himina , þarei nih malo nih nidwa frawardeiþ , jah þarei þiubos ni ufgraband nih stiland .
nt-kjv
But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal:
Mt 6 21
nt-grc
ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός σου, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία σου.
nt-lat
Ubi enim est thesaurus tuus, ibi est et cor tuum.
nt-syr
ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܣܺܝܡܰܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܗ݈ܘ ܐܳܦ݂ ܠܶܒ݁ܟ݂ܽܘܢ܂
nt-cop
ⲡ​ⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉⲕⲁϩⲟ ⲛⲁ​ϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲏⲧ​ϥ ⲉ​ϥ ⲛⲁ​ϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲕⲕⲉϩⲏⲧ .
nt-got
þarei auk ist huzd izwar , þaruh ist jah hairto izwar .
nt-kjv
For where your treasure is, there will your heart be also.
Mt 6 22
nt-grc
Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός. ἐὰν οὖν ᾖ ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς⸃, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται·
nt-lat
Lucerna corporis tui est oculus tuus. Si oculus tuus fuerit simplex, totum corpus tuum lucidum erit.
nt-syr
ܫܪܳܓ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܥܰܝܢܳܐ ܐܶܢ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܦ݁ܫܺܝܛܳܐ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܽܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܢܰܗܺܝܪ ܗ݈ܽܘ܂
nt-cop
ⲡ​ϩⲏⲃⲥ ⲙ​ⲡ ⲥⲱⲙⲁ ⲡⲉ ⲡ​ⲃⲁⲗ . ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲡⲉⲕ​ⲃⲁⲗ ⲟⲩ​ϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲡⲉ . ⲡⲉⲕ​ⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲁ​ϣⲱⲡⲉ ⲉ​ϥ ⲟ ⲛ​ⲟⲩⲟⲉⲓ​ⲛ .
nt-got
lukarn leikis ist augo : jabai nu augo þein ainfalþ ist , allata leik þein liuhadein wairþiþ ;
nt-kjv
The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.
Mt 6 23
nt-grc
ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, τὸ σκότος πόσον.
nt-lat
Si autem oculus tuus fuerit nequam, totum corpus tuum tenebrosum erit. Si ergo lumen, quod in te est, tenebræ sunt : ipsæ tenebræ quantæ erunt ?
nt-syr
ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܶܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܟ݂ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܗܽܘ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܟ݂ ܟ݁ܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ܂
nt-cop
ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲡⲉⲕ​ⲃⲁⲗ ⲟⲩ​ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲕ​ⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲁ​ϣⲱⲡⲉ ⲉ​ϥ ⲟ ⲛ​ⲕⲁⲕⲉ ⲉϣϫⲉ ⲡ​ⲟⲩⲟⲉⲓ​ⲛ ϭⲉ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲕ ⲟⲩ​ⲕⲁⲕⲉ ⲡⲉ ⲡ​ⲕⲁⲕⲉ ⲟⲩⲏⲣ ⲡⲉ .
nt-got
iþ jabai augo þein unsel ist , allata leik þein riqizein wairþiþ . jabai nu liuhaþ þata in þus riqiz ist , þata riqiz ƕan filu !
nt-kjv
But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness!
Mt 6 24
nt-grc
Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.
nt-lat
Nemo potest duobus dominis servire : aut enim unum odio habebit, et alterum diliget : aut unum sustinebit, et alterum contemnet. Non potestis Deo servire et mammonæ.
nt-syr
ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܰܬ݂ܪܶܝܢ ܡܳܪܰܘܳܢ ܠܡܶܦ݂ܠܰܚ ܐܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܠܚܰܕ݂ ܢܶܣܢܶܐ ܘܠܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܢܶܪܚܰܡ ܐܰܘ ܠܚܰܕ݂ ܢܝܰܩܰܪ ܘܠܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܢܫܽܘܛ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܠܡܶܦ݂ܠܰܚ ܘܰܠܡܳܡܽܘܢܳܐ܂
nt-cop
ⲙⲛ​ϭⲟⲙ ⲛ​ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲛ​ϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲛⲁⲩ ⲏⲅⲁⲣ ϥ​ⲛⲁ​ⲙⲉⲥⲧⲉ ⲟⲩⲁ ⲛ​ϥ ⲙⲉⲣⲉ ⲟⲩⲁ ⲏⲛϥϭⲟⲗϫϥ ⲛ​ⲟⲩⲁ ⲛ​ϥ ⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓ ⲙ​ⲡ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲙⲛ ϭⲟⲙ ⲙⲙⲱ​ⲧⲛ ⲉⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲙ​ⲡ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲡⲙⲁⲙⲱⲛⲁⲥ .
nt-got
ni manna mag twaim fraujam skalkinon ; unte jabai fijaiþ ainana , jah anþarana frijoþ ; aiþþau ainamma ufhauseiþ , iþ anþaramma frakann . ni maguþ guda skalkinon jah mammonin .
nt-kjv
No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.
Mt 6 25
nt-grc
Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν· μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;
nt-lat
Ideo dico vobis, ne solliciti sitis animæ vestræ quid manducetis, neque corpori vestro quid induamini. Nonne anima plus est quam esca, et corpus plus quam vestimentum ?
nt-syr
ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ ܠܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܘܡܳܢܳܐ ܬ݁ܶܫܬ݁ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܠܦ݂ܰܓ݂ܪܟ݂ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܶܠܒ݁ܫܽܘܢ ܠܳܐ ܗܳܐ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܣܰܝܒ݁ܳܪܬ݁ܳܐ ܘܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܡܶܢ ܠܒ݂ܽܘܫܳܐ܂
nt-cop
ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϯ​ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉ​ⲧⲉⲧⲛ​ⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲏⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲟϥ ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛ​ⲥⲱⲙⲁ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲁϥ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙ ⲏ ⲧⲉ​ⲯⲩⲭⲏ ⲟⲩⲟⲟⲧ ⲁⲛ ⲉ​ⲧⲉ​ϩⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲡ​ⲥⲱⲙⲁ ⲉ​ⲧ ϩⲃⲥⲱ .
nt-got
Duþþe qiþa izwis : ni maurnaiþ saiwalai izwarai ƕa matjaiþ jah ƕa drigkaiþ , nih leika izwaramma ƕe wasjaiþ ; niu saiwala mais ist fodeinai jah leik wastjom ?
nt-kjv
Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?
Mt 6 26
nt-grc
ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν;
nt-lat
Respicite volatilia cæli, quoniam non serunt, neque metunt, neque congregant in horrea : et Pater vester cælestis pascit illa. Nonne vos magis pluris estis illis ?
nt-syr
ܚܽܘܪܘ ܒ݁ܦ݂ܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܙܳܪܥܺܝܢ ܘܠܳܐ ܚܳܨܕ݁ܺܝܢ ܘܠܳܐ ܚܳܡܠܺܝܢ ܒ݁ܰܐܘܨܪܶܐ ܘܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܡܬ݂ܰܪܣܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܗܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܝܰܬ݁ܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ܂
nt-cop
ϭⲱϣⲧ ⲉ​ⲛ ϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲛ​ⲧ ⲡⲉ ϫⲉ ⲉⲥⲉ​ϫⲟ ⲁⲛ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥⲉⲱϩⲥ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛ​ⲥⲉ​ⲥⲱⲟⲩϩ ⲁⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛ​ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ​ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲥⲁⲛϣ ⲙⲙⲟ​ⲟⲩ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϭⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲙⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϣⲟⲃⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟ​ⲟⲩ .
nt-got
insaiƕiþ du fuglam himinis , þei ni saiand nih sneiþand , nih lisand in banstins , jah atta izwar sa ufar himinam fodeiþ ins . niu jus mais wulþrizans sijuþ þaim ?
nt-kjv
Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?
Mt 6 27
nt-grc
τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα;
nt-lat
Quis autem vestrum cogitans potest adjicere ad staturam suam cubitum unum ?
nt-syr
ܡܰܢܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܳܨܶܦ݂ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܡܰܘܣܳܦ݂ܽܘ ܥܰܠ ܩܰܘܡܬ݂ܶܗ ܐܰܡܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ܂
nt-cop
ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧ​ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϥϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ⲉⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟ​ϥ ⲉⲟⲩⲉϩⲟⲩⲙⲁϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲉϥ​ϣⲓⲏ .
nt-got
iþ ƕas izwara maurnands mag anaaukan ana wahstu seinana aleina aina ?
nt-kjv
Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature?
Mt 6 28
nt-grc
καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνουσιν· οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν⸃·
nt-lat
Et de vestimento quid solliciti estis ? Considerate lilia agri quomodo crescunt : non laborant, neque nent.
nt-syr
ܘܥܰܠ ܠܒ݂ܽܘܫܳܐ ܡܳܢܳܐ ܝܳܨܦ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܩܰܘ ܒ݁ܫܽܘܫܰܢܶܐ ܕ݁ܕ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܪܳܒ݂ܝܳܢ ܕ݁ܠܳܐ ܠܳܐܝܳܢ ܘܠܳܐ ܥܳܙܠܳܢ܂
nt-cop
ⲁⲩⲱ ⲁϩⲣⲱ​ⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϩⲁⲑⲃⲥⲱ ϭⲱϣⲧ ⲉ​ⲛⲉ​ⲕⲣⲓⲛⲟⲛ ⲛ​ⲧ ⲥⲱϣⲉ ⲛ​ⲧ ϩⲉ ⲉⲧ​ⲟⲩ​ⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲛⲥⲉϩⲓⲥⲉ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛ​ⲥ ⲉⲣ​ⲉⲓⲟⲡⲉ ⲁⲛ .
nt-got
jah bi wastjos ƕa saurgaiþ ? gakunnaiþ blomans haiþjos , ƕaiwa wahsjand ; nih arbaidjand nih spinnand .
nt-kjv
And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin:
Mt 6 29
nt-grc
λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων.
nt-lat
Dico autem vobis, quoniam nec Salomon in omni gloria sua coopertus est sicut unum ex istis.
nt-syr
ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ܠܳܐ ܫܠܶܝܡܳܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܣܺܝ ܐܰܝܟ݂ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ܂
nt-cop
ϯ​ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ϩⲙ ⲡⲉϥ​ⲉⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ⲙ​ⲡⲉϥ​ϯ ϩⲓⲱⲱ​ϥ ⲛ​ⲧ ϩⲉ ⲛ​ⲟⲩⲁ ⲛⲛⲁⲓ .
nt-got
qiþuh þan izwis þatei nih Saulaumon in allamma wulþau seinamma gawasida sik swe ains þize .
nt-kjv
And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.
Mt 6 30
nt-grc
εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι;
nt-lat
Si autem fœnum agri, quod hodie est, et cras in clibanum mittitur, Deus sic vestit, quanto magis vos modicæ fidei ?
nt-syr
ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܰܥܡܺܝܪܳܐ ܕ݁ܚܰܩܠܳܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܰܡܚܳܪ ܢܳܦ݂ܶܠ ܒ݁ܬ݂ܰܢܽܘܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܰܠܒ݁ܶܫ ܠܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܙܥܽܘܪܰܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ܂
nt-cop
ⲉϣϫⲉ ⲡⲉ​ⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲛ​ⲧ ⲥⲱϣⲉ ⲉ​ϥ ϣⲟⲟⲡ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲉ​ⲩ ⲛⲁ​ⲛⲟϫ​ϥ ⲉⲧⲉⲧⲣⲓⲣ . ⲡ​ⲛⲟⲩⲧⲉ ϯϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ . ⲡⲟⲥⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲁⲧⲕⲟⲩⲓ ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲥ .
nt-got
jah þande þata hawi haiþjos himma daga wisando jah gistradagis in auhn galagiþ guþ swa wasjiþ , ƕaiwa mais izwis leitil galaubjandans ?
nt-kjv
Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to day is, and to morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith?
Mt 6 31
nt-grc
μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες· Τί φάγωμεν; ἤ· Τί πίωμεν; ἤ· Τί περιβαλώμεθα;
nt-lat
Nolite ergo solliciti esse, dicentes : Quid manducabimus, aut quid bibemus, aut quo operiemur ?
nt-syr
ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ ܐܰܘ ܬ݁ܺܐܡܪܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܐܰܘ ܡܳܢܳܐ ܢܶܫܬ݁ܶܐ ܐܰܘ ܡܳܢܳܐ ܢܶܬ݂ܟ݁ܰܣܶܐ܂
nt-cop
ⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϭⲉ ⲉ​ⲧⲉⲧⲛ​ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ . ⲏⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲥⲟⲟϥ . ⲏⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲁϥ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ .
nt-got
ni maurnaiþ nu qiþandans : ƕa matjam aiþþau ƕa drigkam aiþþau ƕe wasjaima ?
nt-kjv
Therefore take no thought, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed?
Mt 6 32
nt-grc
πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.
nt-lat
hæc enim omnia gentes inquirunt. Scit enim Pater vester, quia his omnibus indigetis.
nt-syr
ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܗ݈ܘ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܠܗܶܝܢ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܥܝܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ܂
nt-cop
ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣ​ⲟⲩ ⲛ​ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛ​ⲉⲧ​ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱ​ⲟⲩ . ϥ​ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲛ​ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ​ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ⲛⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣ​ⲟⲩ .
nt-got
all auk þata þiudos sokjand ; waituh þan atta izwar sa ufar himinam þatei þaurbuþ
nt-kjv
For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.
Mt 6 33
nt-grc
ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.
nt-lat
Quærite ergo primum regnum Dei, et justitiam ejus : et hæc omnia adjicientur vobis.
nt-syr
ܒ݁ܥܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܶܗ ܘܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܘܣܦ݂ܳܢ ܠܟ݂ܽܘܢ܂
nt-cop
ϣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛ​ϣⲟⲣⲡ ⲛⲥⲁ​ⲧⲉϥ​ⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲛ ⲧⲉϥ​ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ . ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣ​ⲟⲩ ⲥⲉ​ⲛⲁ​ⲟⲩⲁϩ​ⲟⲩ ⲉⲣⲱ​ⲧⲛ .
nt-kjv
But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.
Mt 6 34
nt-grc
μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον, ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει αὑτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.
nt-lat
Nolite ergo solliciti esse in crastinum. Crastinus enim dies sollicitus erit sibi ipsi : sufficit diei malitia sua.
nt-syr
ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܡܚܳܪ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܚܳܪ ܝܳܨܶܦ݂ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܣܳܦ݂ܶܩ ܠܶܗ ܠܝܰܘܡܳܐ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܶܗ܂
nt-cop
ⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϭⲉ ⲉ​ⲡⲉϥ​ⲣⲁⲥⲧⲉ . ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϩⲁⲣⲟ​ϥ . ϩⲱ ⲉ​ⲡⲉ​ϩⲟⲟⲩ ⲡⲉ​ϩⲟⲟⲩ ⲉ​ⲧⲉϥ​ⲕⲁⲕⲓⲁ .
nt-kjv
Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.
Mt 7 1
nt-grc
Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε·
nt-lat
Nolite judicare, ut non judicemini.
nt-syr
ܠܳܐ ܬ݁ܕ݂ܽܘܢܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢܽܘܢ܂
nt-cop
ⲙⲡⲣ​ⲕⲣⲓⲛⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲛⲉ​ⲩ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲱ​ⲧⲛ .
nt-kjv
Judge not, that ye be not judged.
Mt 7 2
nt-grc
ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν.
nt-lat
In quo enim judicio judicaveritis, judicabimini : et in qua mensura mensi fueritis, remetietur vobis.
nt-syr
ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܕ݂ܳܝܢܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢܽܘܢ ܘܒ݂ܰܟ݂ܝܳܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܟ݂ܺܝܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܬ݁ܬ݁ܟ݂ܺܝܠ ܠܟ݂ܽܘܢ܂
nt-cop
ϩⲙ ⲡ​ϩⲁⲡ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϯϩⲁⲡ ⲛϩⲏⲧ​ϥ ⲉ​ⲩ ⲛⲁ​ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲱ​ⲧⲛ ⲛϩⲏⲧ​ϥ . ⲁⲩⲱ ϩⲙ ⲡ​ϣⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓ ⲙⲙⲟ​ϥ ⲉ​ⲩ ⲛⲁ​ϣ ⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲙⲟ​ϥ .
nt-kjv
For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured to you again.
Mt 7 3
nt-grc
τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς;
nt-lat
Quid autem vides festucam in oculo fratris tui, et trabem in oculo tuo non vides ?
nt-syr
ܡܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܓ݁ܶܠܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܰܝܢܶܗ ܕ݁ܰܐܚܽܘܟ݂ ܘܩܳܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܰܝܢܳܟ݂ ܠܳܐ ܒ݁ܳܚܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁܂
nt-cop
ⲁϩⲣⲟ​ⲕ ⲇⲉ ⲕ​ϭⲱϣⲧ ⲉⲡϫⲏ ⲉⲧ ϩⲙ ⲡ​ⲃⲁⲗ ⲙ​ⲡⲉⲕ​ⲥⲟⲛ . ⲡ​ⲥⲟ​ⲓ ⲇⲉ ⲉⲧϩⲙ ⲡⲉⲕ​ⲃⲁⲗ ⲛ​ⲅ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟ​ϥ ⲁⲛ .
nt-kjv
And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?
Mt 7 4
nt-grc
ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου· Ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ;
nt-lat
aut quomodo dicis fratris tuo : Sine ejiciam festucam de oculo tuo, et ecce trabs est in oculo tuo ?
nt-syr
ܐܰܘ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܰܐܚܽܘܟ݂ ܫܒ݂ܽܘܩ ܐܰܦ݁ܶܩ ܓ݁ܶܠܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܘܗܳܐ ܩܳܪܺܝܬ݁ܳܐ ܒ݁ܥܰܝܢܳܟ݂܂
nt-cop
ⲏⲛⲁϣ ⲛ​ϩⲉ ⲕ​ⲛⲁ​ϫⲟⲟ​ⲥ ⲙ​ⲡⲉⲕ​ⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲡ​ⲁⲥ​ⲟⲛ . ϭⲱ ⲧⲁⲛⲉϫⲡϫⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲕ​ⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲡ​ⲥⲟ​ⲓ ϩⲙ ⲡⲉⲕ​ⲃⲁⲗ .
nt-kjv
Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the mote out of thine eye; and, behold, a beam is in thine own eye?
Mt 7 5
nt-grc
ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ τὴν δοκόν⸃, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου.
nt-lat
Hypocrita, ejice primum trabem de oculo tuo, et tunc videbis ejicere festucam de oculo fratris tui.
nt-syr
ܢܳܣܶܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܐܰܦ݁ܶܩ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܩܳܪܺܝܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܶܬ݂ܒ݁ܚܰܪ ܠܳܟ݂ ܠܡܰܦ݁ܳܩܽܘ ܓ݁ܶܠܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܶܗ ܕ݁ܰܐܚܽܘܟ݂܂
nt-cop
ⲡ​ϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛ​ⲟⲩ​ϫⲉ ⲛ​ϣⲟⲣⲡ ⲙ​ⲡⲥⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲕ​ⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲕ​ⲛⲁ​ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉϫⲡϫⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡ​ⲃⲁⲗ ⲙ​ⲡⲉⲕ​ⲥⲟⲛ .
nt-kjv
Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye.
Mt 7 6
nt-grc
Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν, μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσουσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.
nt-lat
Nolite dare sanctum canibus : neque mittatis margaritas vestras ante porcos, ne forte conculcent eas pedibus suis, et conversi dirumpant vos.
nt-syr
ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܠܽܘܢ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܟ݂ܰܠܒ݁ܶܐ ܘܠܳܐ ܬ݁ܰܪܡܽܘܢ ܡܰܪܓ݁ܳܢܝܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܙܺܝܪܶܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܕ݂ܽܘܫܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ ܒ݁ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ ܘܢܶܗܦ݁ܟ݂ܽܘܢ ܢܒ݂ܰܙܥܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ܂
nt-cop
ⲙⲡⲣ​ϯ ⲛⲛⲉⲧⲙⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲛⲉⲩϩⲟⲟⲣ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣ​ⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲛⲉⲙⲙⲉ ϩⲁⲣⲱ​ⲟⲩ ⲛ​ⲛ ⲉϣⲁⲩ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲥⲉϩⲟⲙⲟⲩ ⲛ​ⲛⲉⲩ​ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛⲥⲉⲕⲟⲧⲟⲩ ⲛⲥⲉⲡⲉϩⲧⲏⲩⲧⲛ .
nt-kjv
Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you.
Mt 7 7
nt-grc
Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν.
nt-lat
Petite, et dabitur vobis : quærite, et invenietis : pulsate, et aperietur vobis.
nt-syr
ܫܰܐܠܘ ܘܢܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܥܰܘ ܘܬ݂ܶܫܟ݁ܚܽܘܢ ܩܽܘܫܘ ܘܢܶܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܠܟ݂ܽܘܢ܂
nt-cop
ⲁⲓⲧⲉⲓ ⲧⲁⲣⲟⲩϯ ⲛⲏⲧⲛ . ϣⲓⲛⲉ ⲧⲁⲣⲉ​ⲧⲉⲧⲛ​ϭⲓⲛⲉ . ⲧⲱϩⲙ ⲧⲁⲣⲟⲩⲟⲩⲱⲛ ⲛⲏⲧⲛ .
nt-kjv
Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:
Mt 7 8
nt-grc
πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται.
nt-lat
Omnis enim qui petit, accipit : et qui quærit, invenit : et pulsanti aperietur.
nt-syr
ܟ݁ܽܠ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܫܳܐܶܠ ܢܳܣܶܒ݂ ܘܰܕ݂ܒ݂ܳܥܶܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܢܳܩܶܫ ܡܶܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܠܶܗ܂
nt-cop
ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ​ⲁⲓⲧⲉⲓ ϥ​ⲛⲁ​ϫⲓ . ⲁⲩⲱ ⲡ​ⲉⲧ​ϣⲓⲛⲉ ϥ​ⲛⲁ​ϩⲉ ⲉ​ⲟⲩ​ⲟⲛ . ⲁⲩⲱ ⲡ​ⲉⲧ​ⲧⲱϩⲙ ⲥⲉ​ⲛⲁ​ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁ​ϥ .
nt-kjv
For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.
Mt 7 9
nt-grc
ἢ τίς ἐστιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν αἰτήσει ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον— μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ;
nt-lat
Aut quis est ex vobis homo, quem si petierit filius suus panem, numquid lapidem porriget ei ?
nt-syr
ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܢܶܫܶܐܠܺܝܘܗ݈ܝ ܒ݁ܪܶܗ ܠܰܚܡܳܐ ܠܡܳܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܡܰܘܫܶܛ ܠܶܗ܂
nt-cop
ⲏⲛⲓⲙ ⲛ​ⲣⲱ​ⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧ​ⲧⲏⲩⲧⲛ . ⲡ​ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉϥ​ϣⲏⲣⲉ ⲛⲁ​ⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟ​ϥ ⲛ​ⲟⲩ​ⲟⲉⲓⲕ . ⲙⲏ ϥ​ⲛⲁ​ϯ ⲛⲁ​ϥ ⲛ​ⲟⲩ​ⲱⲛⲉ .
nt-kjv
Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone?
Mt 7 10
nt-grc
ἢ καὶ ἰχθὺν αἰτήσει⸃— μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ;
nt-lat
aut si piscem petierit, numquid serpentem porriget ei ?
nt-syr
ܘܶܐܢ ܢܽܘܢܳܐ ܢܶܫܶܐܠܺܝܘܗ݈ܝ ܠܡܳܐ ܚܶܘܝܳܐ ܡܰܘܫܶܛ ܠܶܗ܂
nt-cop
ⲏⲛϥⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟ​ϥ ⲛ​ⲟⲩ​ⲧⲏⲃⲧ . ⲙⲏ ϥ​ⲛⲁ​ϯ ⲛⲁ​ϥ ⲛ​ⲟⲩ​ϩⲟϥ .
nt-kjv
Or if he ask a fish, will he give him a serpent?
Mt 7 11
nt-grc
εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν.
nt-lat
Si ergo vos, cum sitis mali, nostis bona data dare filiis vestris : quanto magis Pater vester, qui in cælis est, dabit bona petentibus se ?
nt-syr
ܘܶܐܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫܶܐ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܰܘܗܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܠܰܒ݂ܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܟ݁ܡܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܐܠܺܝܢ ܠܶܗ܂
nt-cop
ⲉϣϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲉⲛ​ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲧⲉⲧⲛ​ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉ​ϯ ⲛ​ϩⲉⲛ​ϯ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛ​ⲛⲉⲧⲛ​ϣⲏⲣⲉ . ⲡⲟⲥⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛ​ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ​ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ ϥ​ⲛⲁ​ϯ ⲛ​ϩⲉⲛ​ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛⲛⲉⲧⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟ​ϥ .
nt-kjv
If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him?
Mt 7 12
nt-grc
Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς· οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται.
nt-lat
Omnia ergo quæcumque vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis. Hæc est enim lex, et prophetæ.
nt-syr
ܟ݁ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܒ݂ܶܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܗܳܢܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܢܒ݂ܺܝܶܐ܂
nt-cop
ϩⲱⲃ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁϣⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉ​ⲛ ⲣⲱ​ⲙⲉ ⲁⲁ​ⲩ ⲛⲏⲧⲛ . ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲣⲓⲥⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ . ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡ​ⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉ​ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ .
nt-got
taujaina izwis mans , swa jah jus taujaiþ im : þata auk ist witoþ jah praufeteis .
nt-kjv
Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.
Mt 7 13
nt-grc
Εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη⸃ καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι’ αὐτῆς·
nt-lat
Intrate per angustam portam : quia lata porta, et spatiosa via est, quæ ducit ad perditionem, et multi sunt qui intrant per eam.
nt-syr
ܥܽܘܠܘ ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܐܰܠܺܝܨܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܶܐ ܗ݈ܘ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܘܰܐܪܘܺܝܚܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܒ݁ܠܳܐ ܠܰܐܒ݂ܕ݂ܳܢܳܐ ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܳܐܙܺܠ݈ܝܢ ܒ݁ܳܗ܂
nt-cop
ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲛ ⲧ​ⲡⲩⲗⲏ ⲉⲧ​ϭⲏⲩ . ϫⲉ ⲥ​ⲟⲩⲟϣⲥ ⲛϭⲓ ⲧ​ⲡⲩⲗⲏ ⲁⲩⲱ ⲥⲟⲩⲉⲥⲧⲱⲛ ⲛϭⲓ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧ​ϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ . ⲁⲩⲱ ϩⲁϩ ⲛ​ⲉⲧ​ⲛⲁ​ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ​ⲥ .
nt-got
inngaggaiþ þairh aggwu daur , unte braid daur jah rums wigs sa brigganda in fralustai , jah managai sind þai inngaleiþandans þairh þata .
nt-kjv
Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat:
Mt 7 14
nt-grc
ὅτι στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν.
nt-lat
Quam angusta porta, et arcta via est, quæ ducit ad vitam : et pauci sunt qui inveniunt eam !
nt-syr
ܡܳܐ ܩܰܛܺܝܢ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܘܰܐܠܺܝܨܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕ݁ܡܰܘܒ݁ܠܳܐ ܠܚܰܝܶܐ ܘܰܙܥܽܘܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܠܳܗ܂
nt-cop
ϫⲉ ⲥ​ϭⲏⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲧ​ⲡⲩⲗⲏ ⲁⲩⲱ ⲥ​ϩⲉϫϩⲱϫ ⲛϭⲓ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧ​ϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉ​ⲡ ⲱⲛϩ . ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛ​ⲕⲟⲩⲓ ⲛ​ⲉⲧ​ⲛⲁ​ϩⲉ ⲉⲣⲟ​ⲥ .
nt-got
ƕan aggwu þata daur jah þraihans wigs sa brigganda in libainai , jah fawai sind þai bigitandans þana .
nt-kjv
Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it.
Mt 7 15
nt-grc
Προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες.
nt-lat
Attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces :
nt-syr
ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܡܶܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܠܒ݂ܽܘܫܶܐ ܕ݁ܶܐܡܪܶܐ ܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܺܐܒ݂ܶܐ ܚܳܛܽܘܦ݂ܶܐ܂
nt-cop
ϯϩⲧⲏ​ⲧⲛ ⲇⲉ ⲉⲣⲱ​ⲧⲛ ⲉ​ⲛⲉ​ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲛⲟⲩϫ . ⲛⲁⲓ ⲉⲧ​ⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲱ​ⲧⲛ ϩⲛ ϩⲉⲛ​ϩⲃⲥⲱ ⲛ​ⲉⲥⲟⲟⲩ . ⲡⲉⲩ​ϩⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϩⲉⲛ​ⲟⲩⲱⲛϣ ⲛ​ⲣⲉϥⲧⲱⲣⲡ ⲛⲉ .
nt-got
atsaiƕiþ sweþauh faura liugnapraufetum þaim izei qimand at izwis in wastjom lambe , iþ innaþro sind wulfos wilwandans .
nt-kjv
Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves.
Mt 7 16
nt-grc
ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὰς ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα;
nt-lat
a fructibus eorum cognoscetis eos. Numquid colligunt de spinas uvas, aut de tribulis ficus ?
nt-syr
ܡܶܢ ܦ݁ܺܐܪܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܳܐ ܠܳܩܛܺܝܢ ܡܶܢ ܟ݁ܽܘܒ݁ܶܐ ܥܶܢܒ݁ܶܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܩܽܘܪܛܒ݁ܶܐ ܬ݁ܺܐܢܶܐ܂
nt-cop
ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲩ​ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ . ⲙⲏⲧⲓ ϣⲁⲩϫⲉⲉⲗⲉ ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ϣⲟⲛⲧⲉ . ⲏϣⲁⲩⲕⲉⲧϥ ⲕⲛⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲁⲣⲟⲟⲩⲉ .
nt-got
bi akranam ize ufkunnaiþ ins . ibai lisanda af þaurnum weinabasja aiþþau af wigadeinom smakkans ?
nt-kjv
Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles?
Mt 7 17
nt-grc
οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ, τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ·
nt-lat
Sic omnis arbor bona fructus bonos facit : mala autem arbor malos fructus facit.
nt-syr
ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܟ݁ܽܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܒ݁ܺܝܫܶܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂܂
nt-cop
ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧ​ϩⲉ ⲛ​ϣⲏⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛϣⲁϥⲧⲁⲩⲉ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ . ⲡ​ϣⲏⲛ ⲇⲉ ⲉ​ⲧ ϩⲟⲟⲩ ⲛϣⲁϥⲧⲁⲩⲉ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉ​ϥ ϩⲟⲟⲩ .
nt-got
swa all bagme godaize akrana goda gataujiþ , iþ sa ubila bagms akrana ubila gataujiþ .
nt-kjv
Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruit.
Mt 7 18
nt-grc
οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν.
nt-lat
Non potest arbor bona malos fructus facere : neque arbor mala bonos fructus facere.
nt-syr
ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܒ݁ܺܝܫܶܐ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܘܠܳܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂܂
nt-cop
ⲙⲛ ϣϭⲟⲙ ⲛ​ⲟⲩ​ϣⲏⲛ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉ​ⲧⲁⲩⲉ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉ​ϥ ϩⲟⲟⲩ . ⲟⲩⲇⲉ ϣⲏⲛ ⲉ​ϥ ϩⲟⲟⲩ ⲉ​ⲧⲁⲩⲉ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ .
nt-got
ni mag bagms þiuþeigs akrana ubila gataujan , nih bagms ubils akrana þiuþeiga gataujan .
nt-kjv
A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit.
Mt 7 19
nt-grc
πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.
nt-lat
Omnis arbor, quæ non facit fructum bonum, excidetur, et in ignem mittetur.
nt-syr
ܟ݁ܽܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܡܶܬ݂ܦ݁ܣܶܩ ܘܰܒ݂ܢܽܘܪܳܐ ܢܳܦ݂ܶܠ܂
nt-cop
ϣⲏⲛ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉ ⲛϥⲛⲁⲧⲁⲩⲉ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲛ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ . ⲥⲉⲛⲁⲕⲟⲟⲣⲉϥ ⲛⲥⲉⲛⲟϫϥ ⲉ​ⲧ ⲥⲁⲧⲉ .
nt-got
all bagme ni taujandane akran god usmaitada jah in fon atlagjada .
nt-kjv
Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.
Mt 7 20
nt-grc
ἄρα γε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς.
nt-lat
Igitur ex fructibus eorum cognoscetis eos.
nt-syr
ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܡܶܢ ܦ݁ܺܐܪܰܝܗܽܘܢ ܬ݁ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ܂
nt-cop
ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲩ​ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ .
nt-got
þannu bi akranam ize ufkunnaiþ ins .
nt-kjv
Wherefore by their fruits ye shall know them.
Mt 7 21
nt-grc
Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι· Κύριε κύριε εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ’ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
nt-lat
Non omnis qui dicit mihi, Domine, Domine, intrabit in regnum cælorum : sed qui facit voluntatem Patris mei, qui in cælis est, ipse intrabit in regnum cælorum.
nt-syr
ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܡܳܪܝ ܥܳܐܶܠ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܰܢ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܳܐܒ݂ܝ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ܂
nt-cop
ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲛ ⲉ​ⲧ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲡ​ϫⲟⲉⲓⲥ ⲡ​ϫⲟⲉⲓⲥ ⲡ​ⲉⲧ​ⲛⲁ​ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉ​ⲧ ⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ . ⲁⲗⲗⲁ ⲡ​ⲉⲧ​ⲉⲓⲣⲉ ⲡⲉ ⲙ​ⲡ ⲟⲩⲱϣ ⲙ​ⲡⲁ​ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ​ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ .
nt-got
ni ƕazuh saei qiþiþ mis : frauja , frauja ! inngaleiþiþ in þiudangardja himine , ak sa taujands wiljan attins meinis þis in himinam .
nt-kjv
Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven.
Mt 7 22
nt-grc
πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ· Κύριε κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν;
nt-lat
Multi dicent mihi in illa die : Domine, Domine, nonne in nomine tuo prophetavimus, et in nomine tuo dæmonia ejecimus, et in nomine tuo virtutes multas fecimus ?
nt-syr
ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܺܝ ܒ݁ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܡܳܪܝ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܒ݁ܰܫܡܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܢܰܒ݁ܺܝܢ ܘܒ݂ܰܫܡܳܟ݂ ܫܺܐܕ݂ܶܐ ܐܰܦ݁ܶܩܢ ܘܒ݂ܰܫܡܳܟ݂ ܚܰܝܠܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ܢ܂
nt-cop
ⲟⲩⲛ​ϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁ​ϫⲟⲟ​ⲥ ⲛⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉ​ϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ​ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲡ​ϫⲟⲉⲓⲥ ⲡ​ϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲏ ϩⲣⲁⲓ ⲁⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲕ​ⲣⲁⲛ ⲁ​ⲛ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ . ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉⲕ​ⲣⲁⲛ ⲁ​ⲛ ⲛⲉϫ​ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ . ⲙⲏ ϩⲣⲁⲓ ⲁⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲕ​ⲣⲁⲛ ⲁ​ⲛ ⲣϩⲁϩ ⲛ​ϭⲟⲙ .
nt-got
managai qiþand mis in jainamma daga : frauja , frauja ! niu þeinamma namin praufetidedum , jah þeinamma namin unhulþons uswaurpum , jah þeinamma namin mahtins mikilos gatawidedum ?
nt-kjv
Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works?
Mt 7 23
nt-grc
καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ’ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν.
nt-lat
Et tunc confitebor illis : Quia numquam novi vos : discedite a me, qui operamini iniquitatem.
nt-syr
ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܰܘܕ݁ܶܐ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܡܶܢ ܡܬ݂ܽܘܡ ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܰܪܚܶܩܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢܝ ܦ݁ܳܠܚܰܝ ܥܰܘܠܳܐ܂
nt-cop
ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲧⲉ ϯ​ⲛⲁ​ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲉ​ⲓ ⲥⲟⲩⲛ​ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲛⲉϩ . ⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟ​ⲓ ⲛ​ⲉⲧ​ⲣϩⲱⲃ ⲉ​ⲧ ⲁⲛⲟⲙⲓⲁ .
nt-got
jah þan andhaita im þatei ni ƕanhun kunþa izwis : afleiþiþ fairra mis , jus waurkjandans unsibjona .
nt-kjv
And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.
Mt 7 24
nt-grc
Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτούς, ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν⸃ ἐπὶ τὴν πέτραν.
nt-lat
Omnis ergo qui audit verba mea hæc, et facit ea, assimilabitur viro sapienti, qui ædificavit domum suam supra petram,
nt-syr
ܟ݁ܽܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܡܶܠܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܘܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܠܗܶܝܢ ܢܶܬ݁ܕ݁ܰܡܶܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܟ݁ܺܝܡܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ܂
nt-cop
ⲟⲩⲟⲛ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ​ⲥⲱⲧⲙ ⲉ​ⲛⲁ​ϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲉ​ϥ ⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟ​ⲟⲩ . ⲉ​ϥ ⲛⲁ​ⲉⲓⲛⲉ ⲛ​ⲟⲩ​ⲣⲱⲙⲉ ⲛ​ⲥⲁⲃⲉ . ⲡⲁⲓ ⲛⲧ​ⲁ ϥ​ⲕⲱⲧ ⲙ​ⲡⲉϥ​ⲏⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲡⲉⲧⲣⲁ .
nt-got
ƕazuh nu saei hauseiþ waurda meina jah taujiþ þo , galeiko ina waira frodamma , saei gatimrida razn sein ana staina .
nt-kjv
Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock:
Mt 7 25
nt-grc
καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέπεσαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσεν, τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν.
nt-lat
et descendit pluvia, et venerunt flumina, et flaverunt venti, et irruerunt in domum illam, et non cecidit : fundata enim erat super petram.
nt-syr
ܘܰܢܚܶܬ݂ ܡܶܛܪܳܐ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܢܰܗܪܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܢܫܰܒ݂ ܪܽܘܚܶܐ ܘܶܐܬ݂ܛܰܪܺܝܘ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܗܰܘ ܘܠܳܐ ܢܦ݂ܰܠ ܫܶܬ݂ܶܐܣܰܘܗ݈ܝ ܓ݁ܶܝܪ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܣܺܝܡܳܢ ܗ݈ܘܰܝ܂
nt-cop
ⲁ​ϥ ⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛϭⲓ ⲡϩⲱⲟⲩ ⲁ​ⲩ ⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲓ​ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲛⲉⲓϥⲉ ⲛϭⲓ ⲛ​ⲧⲏⲩ ⲁ​ⲩ ϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙ ⲡ​ⲏⲓ ⲉⲧ​ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲙ​ⲡⲉϥ​ϩⲉ ϫⲉ ⲛⲉ​ϥ ⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲡⲉⲧⲣⲁ .
nt-got
jah atiddja dalaþ rign jah qemun aƕos jah waiwoun windos jah bistugqun bi þamma razna jainamma , jah ni gadraus , unte gasuliþ was ana staina .
nt-kjv
And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell not: for it was founded upon a rock.
Mt 7 26
nt-grc
καὶ πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν⸃ ἐπὶ τὴν ἄμμον.
nt-lat
Et omnis qui audit verba mea hæc, et non facit ea, similis erit viro stulto, qui ædificavit domum suam super arenam :
nt-syr
ܘܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܡܶܠܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܘܠܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܠܗܶܝܢ ܢܶܬ݁ܕ݁ܰܡܶܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܣܰܟ݂ܠܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܥܰܠ ܚܳܠܳܐ܂
nt-cop
ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ​ⲥⲱⲧⲙ ⲉ​ⲛⲁ​ϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛ​ϥ ⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟ​ⲟⲩ ⲁⲛ . ⲉ​ϥ ⲛⲁ​ⲉⲓⲛⲉ ⲛ​ⲟⲩ​ⲣⲱⲙⲉ ⲛ​ⲥⲟϭ . ⲡⲁⲓ ⲛⲧ​ⲁ ϥ​ⲕⲱⲧ ⲙ​ⲡⲉϥ​ⲏⲓ ϩⲓϫⲙ ⲡ​ϣⲱ .
nt-got
jah ƕazuh saei hauseiþ waurda meina jah ni taujiþ þo , galeikoda mann dwalamma , saei gatimrida razn sein ana malmin .
nt-kjv
And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand:
Mt 7 27
nt-grc
καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσεν, καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη.
nt-lat
et descendit pluvia, et venerunt flumina, et flaverunt venti, et irruerunt in domum illam, et cecidit, et fuit ruina illius magna.
nt-syr
ܘܰܢܚܶܬ݂ ܡܶܛܪܳܐ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܢܰܗܪܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܢܫܰܒ݂ ܪܽܘܚܶܐ ܘܶܐܬ݂ܛܰܪܺܝܘ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܗܰܘ ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܘܰܗܘܳܬ݂ ܡܰܦ݁ܽܘܠܬ݁ܶܗ ܪܰܒ݁ܳܐ܂
nt-cop
ⲁ​ϥ ⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛϭⲓ ⲡϩⲱⲟⲩ ⲁ​ⲩ ⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲓ​ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲛⲉⲓϥⲉ ⲛϭⲓ ⲛ​ⲧⲏⲩ ⲁ​ⲩ ϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙ ⲡ​ⲏⲓ ⲉⲧ​ⲙⲙⲁⲩ ⲁ​ϥ ϩⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϥ​ϩⲉ ⲛⲉ​ϥ ⲟ ⲛ​ⲟⲩ​ⲛⲟϭ .
nt-got
jah atiddja dalaþ rign jah qemun aƕos jah waiwoun windos jah bistugqun bi jainamma razna , jah gadraus , jah was drus is mikils .
nt-kjv
And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell: and great was the fall of it.
Mt 7 28
nt-grc
Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ·
nt-lat
Et factum est : cum consummasset Jesus verba hæc, admirabantur turbæ super doctrina ejus.
nt-syr
ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܰܗܺܝܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܥܰܠ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ܂
nt-cop
ⲁ​ⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲟⲩⲱ ⲛ​ⲛⲉⲓ​ϣⲁϫⲉ . ⲁ​ⲩ ⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲛϭⲓ ⲙ​ⲙⲏⲏϣⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲉϥ​ⲥⲃⲱ .
nt-got
jah warþ , þan ustauh Iesus þo waurda , biabridedun manageins ana laiseinai is .
nt-kjv
And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine:
Mt 7 29
nt-grc
ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς αὐτῶν.
nt-lat
Erat enim docens eos sicut potestatem habens, et non sicut scribæ eorum, et pharisæi.
nt-syr
ܡܰܠܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܝܟ݂ ܡܫܰܠܛܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܣܳܦ݂ܪܰܝܗܽܘܢ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ܂
nt-cop
ⲛⲉ​ϥ ϯⲥⲃⲱ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ⲡⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲛⲧϥⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛ​ⲧ ϩⲉ ⲁⲛ ⲛ​ⲛⲉⲩ​ⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ .
nt-got
was auk laisjands ins swe waldufni habands , jah ni swaswe bokarjos .
nt-kjv
For he taught them as one having authority, and not as the scribes.
Mt 8 1
nt-grc
Καταβάντος δὲ αὐτοῦ⸃ ἀπὸ τοῦ ὄρους ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί.
nt-lat
Cum autem descendisset de monte, secutæ sunt eum turbæ multæ :
nt-syr
ܟ݁ܰܕ݂ ܢܚܶܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܢܰܩܦ݁ܽܘܗ݈ܝ ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ܂
nt-cop
ⲉ​ϥ ⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓ​ⲡ ⲧⲟⲟⲩ ⲁ​ⲩ ⲟⲩⲁϩ​ⲟⲩ ⲛⲥⲱ​ϥ ⲛϭⲓ ϩⲉⲛ​ⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ .
nt-got
Dalaþ þan atgaggandin imma af fairgunja , laistidedun afar imma iumjons managos .
nt-kjv
When he was come down from the mountain, great multitudes followed him.
Mt 8 2
nt-grc
καὶ ἰδοὺ λεπρὸς προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων· Κύριε, ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι.
nt-lat
et ecce leprosus veniens, adorabat eum, dicens : Domine, si vis, potes me mundare.
nt-syr
ܘܗܳܐ ܓ݁ܰܪܒ݁ܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܣܓ݂ܶܕ݂ ܠܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝ ܐܶܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܰܡܕ݂ܰܟ݁ܳܝܽܘܬ݂ܝ܂
nt-cop
ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲟⲩⲁ ⲉ​ϥ ⲥⲟⲃϩ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟ​ϥ ⲁ​ϥ ⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁ​ϥ ⲉ​ϥ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲡ​ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉ​ⲕ ϣⲁ​ⲛ ⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲛ​ϣϭⲟⲙ ⲙⲙⲟ​ⲕ ⲉ​ⲧⲃⲃⲟ​ⲓ .
nt-got
jah sai , manna þrutsfill habands durinnands inwait ina qiþands : frauja , jabai wileis , magt mik gahrainjan .
nt-kjv
And, behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.
Mt 8 3
nt-grc
καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ λέγων· Θέλω, καθαρίσθητι· καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα.
nt-lat
Et extendens Jesus manum, tetigit eum, dicens : Volo. Mundare. Et confestim mundata est lepra ejus.
nt-syr
ܘܰܦ݂ܫܰܛ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܩܪܶܒ݂ ܠܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܳܐ ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܺܝ ܓ݁ܰܪܒ݂ܶܗ܂
nt-cop
ⲁ​ϥ ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲇⲉ ⲛ​ⲧⲉϥ​ϭⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲁ​ϥ ϫⲱϩ ⲉⲣⲟ​ϥ ⲉ​ϥ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ϯ​ⲟⲩⲱϣ ⲧⲃⲃⲟ . ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁ​ϥ ⲧⲃⲃⲟ ⲛϭⲓ ⲡⲉϥⲥⲱⲃϩ .
nt-got
jah ufrakjands handu attaitok imma qiþands : wiljau , wairþ hrains ! jah suns hrain warþ þata þrutsfill is .
nt-kjv
And Jesus put forth his hand, and touched him, saying, I will; be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed.
Mt 8 4
nt-grc
καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὅρα μηδενὶ εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκον τὸ δῶρον ὃ προσέταξεν Μωϋσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
nt-lat
Et ait illi Jesus : Vide, nemini dixeris : sed vade, ostende te sacerdoti, et offer munus, quod præcepit Moyses, in testimonium illis.
nt-syr
ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܚܙܺܝ ܠܡܳܐ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܶܠܳܐ ܙܶܠ ܚܰܘܳܐ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܠܟ݂ܳܗܢܶܐ ܘܩܰܪܶܒ݂ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܠܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܗܽܘܢ܂
nt-cop
ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲛⲁ​ϥ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ϭⲱϣⲧ ⲙⲡⲣϫⲟⲟⲥ ⲉⲗⲁⲁⲩ . ⲁⲗⲗⲁ ⲃⲱⲕ ⲛⲅⲧⲟⲩⲟⲕ ⲉ​ⲡ ⲟⲩⲏⲏⲃ . ⲛ​ⲅ ⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙ​ⲡⲉⲕ​ⲇⲱⲣⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ​ⲧ ϩⲉ ⲛⲧ​ⲁ ϥ​ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛϭⲓ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲉ​ⲩ ⲙⲛ​ⲧ ⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲁⲩ .
nt-got
jah qaþ imma Iesus : saiƕ ei mann ni qiþais , ak gagg , þuk silban ataugei gudjin jah atbair giba þoei anabauþ Moses du weitwodiþai im .
nt-kjv
And Jesus saith unto him, See thou tell no man; but go thy way, shew thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded, for a testimony unto them.
Mt 8 5
nt-grc
Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ⸃ εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν
nt-lat
Cum autem introisset Capharnaum, accessit ad eum centurio, rogans eum,
nt-syr
ܟ݁ܰܕ݂ ܥܰܠ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܟ݂ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ ܩܪܶܒ݂ ܠܶܗ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ܂
nt-cop
ⲛⲧⲉⲣⲉ​ϥ ⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉ​ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟ​ϥ ⲛϭⲓ ⲟⲩϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉ​ϥ ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲟ​ϥ
nt-got
afaruh þan þata innatgaggandin imma in Kafarnaum , duatiddja imma hundafaþs bidjands ina
nt-kjv
And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him,
Mt 8 6
nt-grc
καὶ λέγων· Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος.
nt-lat
et dicens : Domine, puer meus jacet in domo paralyticus, et male torquetur.
nt-syr
ܘܳܐܡܰܪ ܡܳܪܝ ܛܰܠܺܝܝ ܪܡܶܐ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܘܰܡܫܰܪܰܝ ܘܒ݂ܺܝܫܳܐܝܺܬ݂ ܡܶܫܬ݁ܰܢܰܩ܂
nt-cop
ⲉ​ϥ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲡ​ϫⲟⲉⲓⲥ ⲡ​ⲁϣⲏ​ⲣⲉ ⲛⲏϫ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲁ​ⲏⲓ ⲉ​ϥ ⲥⲏϭ . ⲁⲩⲱ ⲉϥⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ .
nt-got
jah qiþands : frauja , þiumagus meins ligiþ in garda usliþa , harduba balwiþs .
nt-kjv
And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented.
Mt 8 7
nt-grc
καὶ λέγει αὐτῷ· Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν.
nt-lat
Et ait illi Jesus : Ego veniam, et curabo eum.
nt-syr
ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܢܳܐ ܐܺܬ݂ܶܐ ܘܰܐܣܶܝܘܗ݈ܝ܂
nt-cop
ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲛⲁ​ϥ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯ​ⲛⲏⲩ ⲧⲁⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟ​ϥ .
nt-got
jah qaþ du imma Iesus : ik qimands gahailja ina .
nt-kjv
And Jesus saith unto him, I will come and heal him.
Mt 8 8
nt-grc
καὶ ἀποκριθεὶς⸃ ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη· Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου·
nt-lat
Et respondens centurio, ait : Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum : sed tantum dic verbo, et sanabitur puer meus.
nt-syr
ܥܢܳܐ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܗܰܘ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܥܽܘܠ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܡܰܛܠ݈ܠܝ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܡܰܪ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܢܶܬ݂ܰܐܣܶܐ ܛܰܠܺܝܝ܂
nt-cop
ⲁ​ϥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲡϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉ​ϥ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲡ​ϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ​ϯ ⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲕⲉ​ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲁⲧⲁⲟⲩⲉϩⲥⲟⲓ . ⲁⲗⲗⲁ ⲁϫⲓⲥ ⲙⲙⲁⲧⲉ ϩⲙ ⲡ​ϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ϥ​ⲛⲁ​ⲗⲟ .
nt-got
jah andhafjands sa hundafaþs qaþ : frauja , ni im wairþs ei uf hrot mein inngaggais , ak þatainei qiþ waurda jah gahailniþ sa þiumagus meins .
nt-kjv
The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof: but speak the word only, and my servant shall be healed.
Mt 8 9
nt-grc
καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ’ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ· Πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ· Ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου· Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.
nt-lat
Nam et ego homo sum sub potestate constitutus, habens sub me milites, et dico huic : Vade, et vadit : et alii : Veni, et venit : et servo meo : Fac hoc, et facit.
nt-syr
ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܝ ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܕ݁ܙܶܠ ܘܳܐܙܶܠ ܘܠܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܳܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܘܰܠܥܰܒ݂ܕ݁ܝ ܕ݁ܰܥܒ݂ܶܕ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܥܳܒ݂ܶܕ݂܂
nt-cop
ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲅⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉ​ⲓ ϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲣⲉ​ϩⲉⲛ​ⲙⲁⲧⲟⲓ ϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲣⲁⲧ ϣⲁ​ⲓ ϫⲟⲟ​ⲥ ⲙⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲁⲩⲱ ϣⲁ​ϥ ⲃⲱⲕ ⲁⲩⲱ ⲕⲉⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛ​ϥ ⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲁ​ϩⲙϩⲁⲗ ϫⲉ ⲁⲣⲓⲡⲁⲓ ⲛ​ϥ ⲁⲁϥ .
nt-got
jah auk ik manna im habands uf waldufnja meinamma gadrauhtins jah qiþa du þamma : gagg , jah gaggiþ ; jah anþaramma : qim , jah qimiþ ; jah du skalka meinamma : tawei þata , jah taujiþ .
nt-kjv
For I am a man under authority, having soldiers under me: and I say to this man, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.
Mt 8 10
nt-grc
ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, παρ’ οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ Ἰσραὴλ⸃ εὗρον.
nt-lat
Audiens autem Jesus miratus est, et sequentibus se dixit : Amen dico vobis, non inveni tantam fidem in Israël.
nt-syr
ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ ܘܶܐܡܰܪ ܠܕ݂ܳܐܬ݂ܶܝܢ ܥܰܡܶܗ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܠܳܐ ܒ݁ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ ܐܶܫܟ݁ܚܶܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ܂
nt-cop
ⲁ​ϥ ⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁ​ϥ ⲣϣⲡⲏⲣⲉ . ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱ​ϥ . ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯ​ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙ​ⲡⲉⲓ​ϩⲉ ⲉⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲧⲉⲓϭⲟⲧ ⲛⲧⲛⲗⲁⲁⲩ ϩⲙ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ .
nt-got
gahausjands þan Iesus sildaleikida jah qaþ du þaim afarlaistjandam : amen , qiþa izwis , ni in Israela swalauda galaubein bigat .
nt-kjv
When Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel.
Mt 8 11
nt-grc
λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν·
nt-lat
Dico autem vobis, quod multi ab oriente et occidente venient, et recumbent cum Abraham, et Isaac, et Jacob in regno cælorum :
nt-syr
ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܚܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܥܪܒ݂ܳܐ ܘܢܶܣܬ݁ܰܡܟ݁ܽܘܢ ܥܰܡ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܺܐܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ܂
nt-cop
ϯ​ϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛ​ϩⲁϩ ⲛⲏ​ⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲙⲁ ⲛϣⲁ ⲙⲛ ⲙⲙⲁⲛϩⲱⲧⲛ ⲛⲥⲉⲛⲟϫⲟⲩ ⲙⲛ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲙⲛ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲙⲛ ⲓⲁⲕⲱⲃ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲧ​ⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ .
nt-got
aþþan qiþa izwis þatei managai fram urrunsa jah saggqa qimand , jah anakumbjand miþ Abrahama jah Isaka jah Iakoba in þiudangardjai himine :
nt-kjv
And I say unto you, That many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham, and Isaac, and Jacob, in the kingdom of heaven.
Mt 8 12
nt-grc
οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
nt-lat
filii autem regni ejicientur in tenebras exteriores : ibi erit fletus et stridor dentium.
nt-syr
ܒ݁ܢܶܝܗ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܦ݁ܩܽܘܢ ܠܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܒ݁ܰܪܳܝܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܶܟ݂ܝܳܐ ܘܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢܶܐ܂
nt-cop
ⲛ​ϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲛ​ⲧ ⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲥⲉ​ⲛⲁ​ⲛⲟϫ​ⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉ​ⲡ ⲕⲁⲕⲉ ⲉⲧ​ϩⲓⲃⲟⲗ . ⲉ​ϥ ⲛⲁ​ϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲡ​ⲣⲓ​ⲙⲉ ⲙⲛ ⲡϭⲁϩϭϩ ⲛ​ⲛ ⲟⲃϩⲉ .
nt-got
iþ þai sunjus þiudangardjos uswairpanda in riqis þata hindumisto ; jainar wairþiþ grets jah krusts tunþiwe .
nt-kjv
But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth.
Mt 8 13
nt-grc
καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῃ· Ὕπαγε, ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι· καὶ ἰάθη ὁ παῖς ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.
nt-lat
Et dixit Jesus centurioni : Vade, et sicut credidisti, fiat tibi. Et sanatus est puer in illa hora.
nt-syr
ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܗܰܘ ܙܶܠ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܬ݁ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܘܶܐܬ݂ܰܐܣܺܝ ܛܰܠܝܶܗ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ܂
nt-cop
ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲙⲡϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛ​ⲧ ϩⲉ ⲛⲧ​ⲁ ⲕ​ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲙⲁⲣⲉ​ⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁ​ⲕ . ⲁⲩⲱ ⲁ​ϥ ⲗⲟ ⲛϭⲓ ⲡⲉϥ​ϣⲏⲣⲉ ϫⲓⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧ​ⲙⲙⲁⲩ .
nt-got
jah qaþ Iesus þamma hundafada : gagg , jah swaswe galaubides wairþai þus . jah gahailnoda sa þiumagus is in jainai ƕeilai .
nt-kjv
And Jesus said unto the centurion, Go thy way; and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the selfsame hour.
Mt 8 14
nt-grc
Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν·
nt-lat
Et cum venisset Jesus in domum Petri, vidit socrum ejus jacentem, et febricitantem :
nt-syr
ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܚܙܳܐ ܠܰܚܡܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܪܰܡܝܳܐ ܘܰܐܚܺܝܕ݂ܳܐ ܠܳܗ ܐܶܫܳܬ݂ܳܐ܂
nt-cop
ⲁ​ϥ ⲉⲓ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉ​ⲡ ⲏⲓ ⲙ​ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ . ⲁ​ϥ ⲛⲁⲩ ⲉ​ⲧⲉϥ​ϣⲱⲙⲉ ⲉ​ⲥ ⲛⲏϫ ⲁⲩⲱ ⲉ​ⲥ ϩⲏⲙ .
nt-got
jah qimands Iesus in garda Paitraus , jah gasaƕ swaihron is ligandein in heitom .
nt-kjv
And when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother laid, and sick of a fever.
Mt 8 15
nt-grc
καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός, καὶ ἠγέρθη καὶ διηκόνει αὐτῷ.
nt-lat
et tetigit manum ejus, et dimisit eam febris, et surrexit, et ministrabat eis.
nt-syr
ܘܰܩܪܶܒ݂ ܠܺܐܝܕ݂ܳܗ ܘܰܫܒ݂ܰܩܬ݂ܳܗ ܐܶܫܳܬ݂ܳܐ ܘܩܳܡܰܬ݂ ܘܰܡܫܰܡܫܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܶܗ܂
nt-cop
ⲁ​ϥ ϫⲱϩ ⲇⲉ ⲉ​ⲧⲉⲥ​ϭⲓϫ ⲁ​ϥ ⲕⲁⲁ​ⲥ ⲛϭⲓ ⲡⲉ​ϩⲙⲟⲙ . ⲁ​ⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁ​ⲥ ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲛⲁ​ϥ .
nt-got
jah attaitok handau izos jah aflailot ija so heito ; jah urrais jah andbahtida imma .
nt-kjv
And he touched her hand, and the fever left her: and she arose, and ministered unto them.
Mt 8 16
nt-grc
Ὀψίας δὲ γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς· καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ, καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν·
nt-lat
Vespere autem facto, obtulerunt ei multos dæmonia habentes : et ejiciebat spiritus verbo, et omnes male habentes curavit :
nt-syr
ܟ݁ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܪܰܡܫܳܐ ܩܰܪܶܒ݂ܘ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܝܘܳܢܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܘܰܐܦ݁ܶܩ ܕ݁ܰܝܘܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܰܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫܳܐܝܺܬ݂ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐܰܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ܂
nt-cop
ⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉ​ϥ ϣⲱⲡⲉ ⲁ​ⲩ ⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁ​ϥ ⲛ​ϩⲁϩ ⲉ​ⲩ ⲟ ⲛ​ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ . ⲁ​ϥ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ​ⲛⲉ​ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛ​ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ϩⲙ ⲡ​ϣⲁϫⲉ . ⲁⲩⲱ ⲁ​ϥ ⲣ​ⲡⲁϩⲣⲉ ⲉ​ⲟⲩ​ⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ​ⲙⲟⲕϩ .
nt-got
at andanahtja þan waurþanamma , atberun du imma daimonarjans managans , jah uswarp þans ahmans waurda jah allans þans ubil habandans gahailida ,
nt-kjv
When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils: and he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick:
Mt 8 17
nt-grc
ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν.
nt-lat
ut adimpleretur quod dictum est per Isaiam prophetam, dicentem : Ipse infirmitates nostras accepit : et ægrotationes nostras portavit.
nt-syr
ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܬ݂ܡܰܠܶܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܗܽܘ ܢܶܣܰܒ݂ ܟ݁ܺܐܒ݂ܰܝܢ ܘܟ݂ܽܘܪܗܳܢܰܝܢ ܢܶܛܥܰܢ܂
nt-cop
ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉ​ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲡ​ⲉⲛⲧ​ⲁ ⲩ​ϫⲟⲟ​ϥ ϩⲓⲧⲛ ⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉ​ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉ​ϥ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲡ​ⲉⲛⲧ​ⲁ ϥ​ϫⲓ ⲛ​ⲛ ϣⲱⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁ​ϥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲁⲛⲉⲛⲗⲟϫⲗⲉϫ .
nt-got
ei usfullnodedi þata gamelido þairh Esaïan praufetu qiþandan : sa unmahtins unsaros usnam jah sauhtins usbar .
nt-kjv
That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, Himself took our infirmities, and bare our sicknesses.
Mt 8 18
nt-grc
Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς πολλοὺς ὄχλους⸃ περὶ αὐτὸν ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν.
nt-lat
Videns autem Jesus turbas multas circum se, jussit ire trans fretum.
nt-syr
ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ ܦ݁ܩܰܕ݂ ܕ݁ܢܺܐܙܽܠ݈ܘܢ ܠܥܶܒ݂ܪܳܐ܂
nt-cop
ⲛⲧⲉⲣⲉ​ϥ ⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲙⲡⲉ​ϥ ⲕⲱⲧⲉ ⲁ​ϥ ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉ​ⲃⲱⲕ ⲉ​ⲡⲉⲓ​ⲕⲣⲟ .
nt-got
gasaiƕands þan Iesus managans hiuhmans bi sik , haihait galeiþan siponjans hindar marein .
nt-kjv
Now when Jesus saw great multitudes about him, he gave commandment to depart unto the other side.
Mt 8 19
nt-grc
καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν αὐτῷ· Διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ.
nt-lat
Et accedens unus scriba, ait illi : Magister, sequar te, quocumque ieris.
nt-syr
ܘܰܩܪܶܒ݂ ܣܳܦ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܪܰܒ݁ܺܝ ܐܺܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܳܟ݂ ܠܰܐܬ݂ܰܪ ܕ݁ܳܐܙܶܠ ܐܰܢ݈ܬ݁܂
nt-cop
ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟ​ϥ ⲛϭⲓ ⲟⲩ​ⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲛⲁ​ϥ . ϫⲉ ⲡ​ⲥⲁϩ ⲧⲁⲟⲩⲁϩⲧ ⲛⲥⲱ​ⲕ ⲉ​ⲡ ⲙⲁ ⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟ​ϥ .
nt-got
jah duatgaggands ains bokareis qaþ du imma : laisari , laistja þuk , þisƕaduh þadei gaggis .
nt-kjv
And a certain scribe came, and said unto him, Master, I will follow thee whithersoever thou goest.
Mt 8 20
nt-grc
καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ.
nt-lat
Et dicit ei Jesus : Vulpes foveas habent, et volucres cæli nidos ; Filius autem hominis non habet ubi caput reclinet.
nt-syr
ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܠܬ݂ܰܥܠܶܐ ܢܶܩܥܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܰܠܦ݂ܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܛܠ݈ܠܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܢܶܣܡܽܘܟ݂ ܪܺܫܶܗ܂
nt-cop
ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲛⲁ​ϥ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲛ​ⲃⲁϣⲟⲣ ⲟⲩⲛⲧⲁ​ⲩ ⲛⲉⲩⲃⲏⲃ . ⲁⲩⲱ ⲛ​ϩⲁⲗⲁⲁⲧⲉ ⲛ​ⲧ ⲡⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁ​ⲩ ⲛⲉ​ⲩ ⲙⲁϩ . ⲡ​ϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲙ​ⲡ ⲣⲱⲙⲉ ⲙⲛⲧ​ϥ ⲙⲁ ⲛⲣⲉⲕⲧⲧⲉϥⲁⲡⲉ .
nt-got
jah qaþ du imma Iesus : fauhons grobos aigun , jah fuglos himinis sitlans , iþ sunus mans ni habaiþ ƕar haubiþ sein anahnaiwjai .
nt-kjv
And Jesus saith unto him, The foxes have holes, and the birds of the air have nests; but the Son of man hath not where to lay his head.
Mt 8 21
nt-grc
ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν εἶπεν αὐτῷ· Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου.
nt-lat
Alius autem de discipulis ejus ait illi : Domine, permitte me primum ire, et sepelire patream meum.
nt-syr
ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܐܰܦ݁ܶܣ ܠܺܝ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܐܺܙܰܠ ܐܶܩܒ݁ܽܘܪ ܐܳܒ݂ܝ܂
nt-cop
ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛ​ⲙ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲛⲁ​ϥ . ϫⲉ ⲡ​ϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲛ​ϣⲟⲣⲡ ⲧ​ⲁⲃⲱⲕ ⲧⲁⲧⲱⲙⲥ ⲙ​ⲡⲁ​ⲉⲓⲱⲧ .
nt-got
anþaruh þan siponje is qaþ du imma : frauja , uslaubei mis frumist galeiþan jah gafilhan attan meinana .
nt-kjv
And another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father.
Mt 8 22
nt-grc
ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτῷ· Ἀκολούθει μοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς.
nt-lat
Jesus autem ait illi : Sequere me, et dimitte mortuos sepelire mortuos suos.
nt-syr
ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܘܰܫܒ݂ܽܘܩ ܠܡܺܝܬ݂ܶܐ ܩܳܒ݂ܪܺܝܢ ܡܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ܂
nt-cop
ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲇⲉ ⲛⲁ​ϥ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁϩ​ⲕ ⲛⲥⲱ​ⲓ ⲛ​ⲅ ⲕⲱ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲧ​ⲱⲙⲥ ⲛⲛⲉⲩⲣⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ .
nt-got
iþ Iesus qaþ du imma : laistei afar mis jah let þans dauþans gafilhan seinans dauþans .
nt-kjv
But Jesus said unto him, Follow me; and let the dead bury their dead.
Mt 8 23
nt-grc
Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς πλοῖον ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.
nt-lat
Et ascendente eo in naviculam, secuti sunt eum discipuli ejus :
nt-syr
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܣܠܶܩ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܣܦ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܣܠܶܩܘ ܥܰܡܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ܂
nt-cop
ⲛⲧⲉⲣⲉ​ϥ ⲁⲗⲉ ⲇⲉ ⲉ​ⲡ ϫⲟⲓ ⲁ​ⲩ ⲟⲩⲁϩ​ⲟⲩ ⲛⲥⲱ​ϥ ⲛϭⲓ ⲛⲉϥ​ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ .
nt-got
jah innatgaggandin imma in skip , afariddjedun imma siponjos is .
nt-kjv
And when he was entered into a ship, his disciples followed him.
Mt 8 24
nt-grc
καὶ ἰδοὺ σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων, αὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν.
nt-lat
et ecce motus magnus factus est in mari, ita ut navicula operiretur fluctibus, ipse vero dormiebat.
nt-syr
ܘܗܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܠܦ݂ܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܟ݁ܰܣܶܐ ܡܶܢ ܓ݁ܰܠ݈ܠܶܐ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܰܡܺܝܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ܂
nt-cop
ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥ​ⲟⲩ​ⲛⲟϭ ⲛ​ⲕ ⲙⲧⲟ ⲁ​ϥ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲡϫⲟⲓ ϩⲱⲃⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲛϩⲓⲙⲏ . ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉ​ϥ ⲛⲕⲟⲧⲕ ⲡⲉ .
nt-got
jah sai , wegs mikils warþ in marein , swaswe þata skip gahuliþ wairþan fram wegim ; iþ is saislep .
nt-kjv
And, behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves: but he was asleep.
Mt 8 25
nt-grc
καὶ προσελθόντες ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, σῶσον, ἀπολλύμεθα.
nt-lat
Et accesserunt ad eum discipuli ejus, et suscitaverunt eum, dicentes : Domine, salva nos, perimus.
nt-syr
ܘܰܩܪܶܒ݂ܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܰܥܺܝܪܽܘܗ݈ܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܦ݁ܰܨܳܢ ܐܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ܂
nt-cop
ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟ​ϥ ⲁ​ⲩ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥ​ϥ ⲉ​ⲩ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲡ​ϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲁⲧⲁⲛϩⲟⲛ ϫⲉ ⲧⲛ​ⲛⲁ​ⲃⲱⲕ .
nt-got
jah duatgaggandans siponjos is urraisidedun ina qiþandans : frauja , nasei unsis , fraqistnam .
nt-kjv
And his disciples came to him, and awoke him, saying, Lord, save us: we perish.
Mt 8 26
nt-grc
καὶ λέγει αὐτοῖς· Τί δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι; τότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησεν τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη.
nt-lat
Et dicit eis Jesus : Quid timidi estis, modicæ fidei ? Tunc surgens imperavit ventis, et mari, et facta est tranquillitas magna.
nt-syr
ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܡܳܢܳܐ ܕ݁ܰܚܽܘܠܬ݂ܳܢܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܙܥܽܘܪܰܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܩܳܡ ܘܰܟ݂ܐܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܒ݂ܝܰܡܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ܂
nt-cop
ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁϩⲣⲱ​ⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛ​ⲣϩⲟⲧⲉ ⲛⲁⲧⲕⲟⲩⲓ ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲥ . ⲧⲟⲧⲉ ⲁ​ϥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁ​ϥ ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛ​ⲛ ⲧⲏⲩ ⲙⲛ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ . ⲁⲩⲱ ⲁ​ⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓ ⲟⲩ​ⲛⲟϭ ⲛϫⲁⲙⲏ .
nt-got
jah qaþ du im Iesus : ƕa faurhteiþ , leitil galaubjandans ! þanuh urreisands gasok windam jah marein , jah warþ wis mikil .
nt-kjv
And he saith unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose, and rebuked the winds and the sea; and there was a great calm.
Mt 8 27
nt-grc
οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν λέγοντες· Ποταπός ἐστιν οὗτος ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα αὐτῷ ὑπακούουσιν⸃;
nt-lat
Porro homines mirati sunt, dicentes : Qualis est hic, quia venti et mare obediunt ei ?
nt-syr
ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܶܐ ܘܝܰܡܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܡܥܺܝܢ ܠܶܗ܂
nt-cop
ⲛ​ⲣⲱ​ⲙⲉ ⲇⲉ ⲁ​ⲩ ⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲉ​ⲩ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁϣ ⲙ​ⲙⲓⲛⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲛ​ⲧⲏⲩ ⲙⲛ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱ​ϥ .
nt-got
iþ þai mans sildaleikidedun qiþandans : ƕileiks ist sa , ei jah windos jah marei ufhausjand imma ?
nt-kjv
But the men marvelled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him!
Mt 8 28
nt-grc
Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ⸃ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης.
nt-lat
Et cum venisset trans fretum in regionem Gerasenorum, occurrerunt ei duo habentes dæmonia, de monumentis exeuntes, sævi nimis, ita ut nemo posset transire per viam illam.
nt-syr
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܥܶܒ݂ܪܳܐ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܓ݂ܳܕ݂ܪܳܝܶܐ ܐܰܪܥܽܘܗ݈ܝ ܬ݁ܪܶܝܢ ܕ݁ܰܝܘܳܢܶܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܶܐ ܒ݁ܺܝܫܶܐ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܶܫܟ݁ܰܚ ܢܶܥܒ݁ܰܪ ܒ݁ܗܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ܂
nt-cop
ⲛⲧⲉⲣⲉ​ϥ ⲉⲓ ⲇⲉ ⲉ​ⲡⲉ​ⲕⲣⲟ ⲉ​ⲧⲉ​ⲭⲱⲣⲁ ⲛⲛⲅⲉⲣⲁⲍⲏⲛⲟⲥ . ⲁ​ⲩ ⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉⲣⲟ​ϥ ⲛϭⲓ ⲣⲱⲙⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲉϩⲉⲛⲣⲉϥϣⲟⲟⲣ ϩⲓⲱ​ⲟⲩ ⲉ​ⲩ ⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉ​ⲙϩⲁⲁⲩ ⲉ​ⲩ ⲛⲁϣⲧ ⲉⲙⲁⲧⲉ . ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉϣⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧ​ⲙⲙⲁⲩ .
nt-got
jah qimandin imma hindar marein in gauja Gairgaisaine , gamotidedun imma twai daimonarjos us hlaiwasnom rinnandans , sleidjai filu , swaswe ni mahta manna usleiþan þairh þana wig jainana .
nt-kjv
And when he was come to the other side into the country of the Gergesenes, there met him two possessed with devils, coming out of the tombs, exceeding fierce, so that no man might pass by that way.
Mt 8 29
nt-grc
καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· Τί ἡμῖν καὶ σοί, υἱὲ τοῦ θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;
nt-lat
Et ecce clamaverunt, dicentes : Quid nobis et tibi, Jesu fili Dei ? Venisti huc ante tempus torquere nos ?
nt-syr
ܘܰܩܥܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܡܳܐ ܠܰܢ ܘܠܳܟ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݂ܰܝܬ݁ ܠܟ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܫܰܢܩܰܢ܂
nt-cop
ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁ​ⲩ ϫⲓ​ϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉ​ⲩ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲉⲕⲟⲩⲉϣⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁ​ⲛ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡ​ϣⲏⲣⲉ ⲙ​ⲡ ⲛⲟⲩⲧⲉ . ⲛⲧ​ⲁ ⲕ​ⲉⲓ ⲉ​ⲡⲉⲓ​ⲙⲁ ⲉⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲁⲑⲏ ⲙ​ⲡⲉ​ⲩⲟⲉⲓϣ .
nt-got
jah sai , hropidedun qiþandans : ƕa uns jah þus , Iesu , sunau gudis ? qamt her faur mel balwjan unsis ?
nt-kjv
And, behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? art thou come hither to torment us before the time?
Mt 8 30
nt-grc
ἦν δὲ μακρὰν ἀπ’ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη.
nt-lat
Erat autem non longe ab illis grex multorum porcorum pascens.
nt-syr
ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܗܰܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒ݁ܰܩܪܳܐ ܕ݁ܰܚܙܺܝܪܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܕ݁ܪܳܥܝܳܐ܂
nt-cop
ⲛⲉ​ⲩ ⲛ​ⲟⲩ​ⲁⲅⲉⲗⲏ ⲇⲉ ⲛ​ⲣⲓ​ⲣ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲏⲩ ⲙⲙⲟ​ⲟⲩ ⲉ​ⲩ ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲙⲙⲟ​ⲥ .
nt-got
Wasuh þan fairra im hairda sweine managaize haldana .
nt-kjv
And there was a good way off from them an herd of many swine feeding.
Mt 8 31
nt-grc
οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτὸν λέγοντες· Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἀπόστειλον ἡμᾶς⸃ εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων.
nt-lat
Dæmones autem rogabant eum, dicentes : Si ejicis nos hinc, mitte nos in gregem porcorum.
nt-syr
ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܺܐܕ݂ܶܐ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܶܢ ܡܰܦ݁ܶܩ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܰܢ ܐܰܦ݁ܶܣ ܠܰܢ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܠܒ݂ܰܩܪܳܐ ܕ݁ܰܚܙܺܝܪܶܐ܂
nt-cop
ⲛⲣⲉϥϣⲟⲟⲣ ⲇⲉ ⲁ​ⲩ ⲥⲡⲥⲱⲡ​ϥ ⲉ​ⲩ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲕ​ⲛⲁ​ⲛⲟϫ​ⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲁϫⲟⲟⲩⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉ​ⲧ ⲁⲅⲉⲗⲏ ⲛ​ⲉϣⲁⲩ .
nt-got
iþ þo skohsla bedun ina qiþandans : jabai uswairpis uns , uslaubei uns galeiþan in þo hairda sweine .
nt-kjv
So the devils besought him, saying, If thou cast us out, suffer us to go away into the herd of swine.
Mt 8 32
nt-grc
καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τοὺς χοίρους⸃· καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν.
nt-lat
Et ait illis : Ite. At illi exeuntes abierunt in porcos, et ecce impetu abiit totus grex per præceps in mare : et mortui sunt in aquis.
nt-syr
ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܙܶܠܘ ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܢܦ݂ܰܩܘ ܘܥܰܠܘ ܒ݁ܰܚܙܺܝܪܶܐ ܘܟ݂ܽܠܳܗ ܒ݁ܰܩܪܳܐ ܗܳܝ ܬ݁ܶܪܨܰܬ݂ ܠܥܶܠ ܠܰܫܩܺܝܦ݂ܳܐ ܘܰܢܦ݂ܰܠܘ ܒ݁ܝܰܡܳܐ ܘܡܺܝܬ݂ܘ ܒ݁ܡܰܝܳܐ܂
nt-cop
ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁ​ⲩ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁ​ⲩ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉ​ⲛ ⲉϣⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲥϯⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲓ ⲛϭⲓ ⲧ​ⲁⲅⲉⲗⲏ ⲧⲏⲣ​ⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧ​ϣⲱ​ⲙⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲱ ⲁ​ⲩ ⲙⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲙⲙⲟ​ⲟⲩ .
nt-got
jah qaþ du im : gaggiþ ! iþ eis usgaggandans galiþun in hairda sweine ; jah sai , run gawaurhtedun sis alla so hairda and driuson in marein jah gadauþnodedun in watnam .
nt-kjv
And he said unto them, Go. And when they were come out, they went into the herd of swine: and, behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea, and perished in the waters.
Mt 8 33
nt-grc
οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων.
nt-lat
Pastores autem fugerunt : et venientes in civitatem, nuntiaverunt omnia, et de eis qui dæmonia habuerant.
nt-syr
ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܪܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܪܰܩܘ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܚܰܘܺܝܘ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܘܰܕ݂ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܝܘܳܢܶܐ܂
nt-cop
ⲛ​ⲉⲧ​ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟ​ⲟⲩ ⲁ​ⲩ ⲡⲱⲧ ⲁ​ⲩ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉ​ⲧ ⲡⲟⲗⲓⲥ . ⲁ​ⲩ ϫⲱ ⲛ​ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ ⲛⲁⲛⲉⲧⲟ ⲛ​ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ .
nt-got
iþ þai haldandans gaþlauhun jah galeiþandans gataihun in baurg all bi þans daimonarjans .
nt-kjv
And they that kept them fled, and went their ways into the city, and told every thing, and what was befallen to the possessed of the devils.
Mt 8 34
nt-grc
καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς ὑπάντησιν τῷ Ἰησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.
nt-lat
Et ecce tota civitas exiit obviam Jesu : et viso eo, rogabant ut transiret a finibus eorum.
nt-syr
ܘܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ ܟ݁ܽܠܳܗ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ ܒ݁ܥܰܘ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܰܢܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܬ݁ܚܽܘܡܰܝܗܽܘܢ܂
nt-cop
ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥ​ⲧ ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣ​ⲥ ⲁ​ⲥ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉ​ⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉ​ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ . ⲛⲧⲉⲣ​ⲟⲩ​ⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟ​ϥ ⲁ​ⲩ ⲥⲡⲥⲱⲡ​ϥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉ​ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲩ​ⲧⲟ​ϣ .
nt-got
jah sai , alla so baurgs usiddja wiþra Iesu , jah gasaiƕandans ina bedun ei usliþi hindar markos ize .
nt-kjv
And, behold, the whole city came out to meet Jesus: and when they saw him, they besought him that he would depart out of their coasts.
Mt 9 1
nt-grc
Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.
nt-lat
Et ascendens in naviculam, transfretavit, et venit in civitatem suam.
nt-syr
ܘܰܣܠܶܩ ܠܶܐܠܦ݂ܳܐ ܘܰܥܒ݂ܰܪ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܶܗ܂
nt-cop
ⲁ​ϥ ⲁⲗⲉ ⲇⲉ ⲉ​ⲡ ϫⲟⲓ ⲁ​ϥ ϫⲓⲟⲟⲣ ⲁ​ϥ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉ​ⲧⲉϥ​ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟ​ϥ .
nt-got
Jah atsteigands in skip ufarlaiþ jah qam in seinai baurg .
nt-kjv
And he entered into a ship, and passed over, and came into his own city.
Mt 9 2
nt-grc
Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον. καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν τῷ παραλυτικῷ· Θάρσει, τέκνον· ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι⸃.
nt-lat
Et ecce offerebant ei paralyticum jacentem in lecto. Et videns Jesus fidem illorum, dixit paralytico : Confide fili, remittuntur tibi peccata tua.
nt-syr
ܘܩܰܪܶܒ݂ܘ ܠܶܗ ܡܫܰܪܝܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܪܡܶܐ ܒ݁ܥܰܪܣܳܐ ܘܰܚܙܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܰܘ ܡܫܰܪܝܳܐ ܐܶܬ݂ܠܰܒ݈݁ܒ݂ ܒ݁ܶܪܝ ܫܒ݂ܺܝܩܺܝܢ ܠܳܟ݂ ܚܛܳܗܰܝܟ݁܂
nt-cop
ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁ​ⲩ ⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁ​ϥ ⲛ​ⲟⲩ​ⲣⲱⲙⲉ ⲉ​ϥ ⲥⲏϭ ⲉ​ϥ ⲛⲏϫ ϩⲓϫⲛ ⲟⲩ​ⲙⲁ ⲛ​ⲛ ⲕⲟⲧⲕ . ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉ​ϥ ⲛⲁⲩ ⲉ​ⲧⲉⲩ​ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲙⲡⲉⲧⲥⲏϭ . ϫⲉ ⲧⲱⲕ ⲙⲙⲟ​ⲕ ⲡ​ⲁϣⲏ​ⲣⲉ ⲛⲉⲕ​ⲛ ⲟⲃⲉ ⲕⲏ ⲛⲁ​ⲕ ⲉⲃⲟⲗ .
nt-got
þanuh atberun du imma usliþan ana ligra ligandan . jah gasaiƕands Iesus galaubein ize qaþ du þamma usliþin : þrafstei þuk , barnilo ! afletanda þus frawaurhteis þeinos .
nt-kjv
And, behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy; Son, be of good cheer; thy sins be forgiven thee.
Mt 9 3
nt-grc
καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπαν ἐν ἑαυτοῖς· Οὗτος βλασφημεῖ.
nt-lat
Et ecce quidam de scribis dixerunt intra se : Hic blasphemat.
nt-syr
ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܐܶܡܰܪܘ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܡܓ݂ܰܕ݁ܶܦ݂܂
nt-cop
ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲟⲓⲛⲉ ⲛ​ⲛⲉ​ⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲡⲉϫⲁ​ⲩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧ​ⲟⲩ . ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲉ​ϥ ϫⲓⲟⲩⲁ .
nt-got
þaruh sumai þize bokarje qeþun in sis silbam : sa wajamereiþ .
nt-kjv
And, behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth.
Mt 9 4
nt-grc
καὶ εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν· Ἱνατί ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;
nt-lat
Et cum vidisset Jesus cogitationes eorum, dixit : Ut quid cogitatis mala in cordibus vestris ?
nt-syr
ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܕ݂ܰܥ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܫܒ݂ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܒ݁ܠܶܒ݁ܟ݂ܽܘܢ܂
nt-cop
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲉ​ϥ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ​ⲛⲉⲩ​ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁϩⲣⲱ​ⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛ​ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ​ϩⲉⲛ​ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲛ​ϩⲏⲧ .
nt-got
jah witands Iesus þos mitonins ize qaþ : duƕe jus mitoþ ubila in hairtam izwaraim ?
nt-kjv
And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts?
Mt 9 5
nt-grc
τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν· Ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν· Ἔγειρε καὶ περιπάτει;
nt-lat
Quid est facilius dicere : Dimittuntur tibi peccata tua : an dicere : Surge, et ambula ?
nt-syr
ܡܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܦ݁ܫܺܝܩ ܠܡܺܐܡܰܪ ܕ݁ܰܫܒ݂ܺܝܩܺܝܢ ܠܳܟ݂ ܚܛܳܗܰܝܟ݁ ܐܰܘ ܠܡܺܐܡܰܪ ܩܽܘܡ ܗܰܠܶܟ݂܂
nt-cop
ⲁϣ ⲅⲁⲣ ⲡ​ⲉⲧ​ⲙⲟⲧⲛ . ⲉ​ϫⲟⲟ​ⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲕ​ⲛ ⲟⲃⲉ ⲕⲏ ⲛⲁ​ⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲛⲉϫⲟⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ​ⲅ ⲙⲟⲟϣⲉ .
nt-got
ƕaþar ist raihtis azetizo qiþan : afletanda þus frawaurhteis , þau qiþan : urreis jah gagg ?
nt-kjv
For whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and walk?
Mt 9 6
nt-grc
ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας— τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ· Ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου.
nt-lat
Ut autem sciatis, quia Filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata, tunc ait paralytico : Surge, tolle lectum tuum, et vade in domum tuam.
nt-syr
ܕ݁ܬ݂ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܠܡܶܫܒ݁ܰܩ ܚܛܳܗܶܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗܰܘ ܡܫܰܪܝܳܐ ܩܽܘܡ ܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ݂ ܘܙܶܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܟ݂܂
nt-cop
ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉ​ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ​ⲡ ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲓϫⲙ ⲡ​ⲕⲁϩ ⲉⲕⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲙⲡⲉⲧⲥⲏϭ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ​ⲅ ϥⲓ ⲙⲡⲉⲕϭⲗⲟϭ ⲛ​ⲅ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉ​ⲡⲉⲕ​ⲏⲓ .
nt-got
Aþþan ei witeiþ þatei waldufni habaiþ sa sunus mans ana airþai afleitan frawaurhtins , þanuh qaþ du þamma usliþin : urreisands nim þana ligr þeinana jah gagg in gard þeinana .
nt-kjv
But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (then saith he to the sick of the palsy,) Arise, take up thy bed, and go unto thine house.
Mt 9 7
nt-grc
καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.
nt-lat
Et surrexit, et abiit in domum suam.
nt-syr
ܘܩܳܡ ܐܶܙܰܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ܂
nt-cop
ⲁ​ϥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉ​ⲡⲉϥ​ⲏⲓ .
nt-got
jah urreisands galaiþ in gard seinana .
nt-kjv
And he arose, and departed to his house.
Mt 9 8
nt-grc
ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐφοβήθησαν καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.
nt-lat
Videntes autem turbæ timuerunt, et glorificaverunt Deum, qui dedit potestatem talem hominibus.
nt-syr
ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܚܶܠܘ ܘܫܰܒ݁ܰܚܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ܂
nt-cop
ⲁ​ⲩ ⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲙ​ⲙⲏⲏϣⲉ ⲁ​ⲩ ⲣϩⲟⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁ​ⲩ ϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ​ⲡ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϯⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲛ​ⲛ ⲣⲱⲙⲉ .
nt-got
gasaiƕandeins þan manageins ohtedun sildaleikjandans jah mikilidedun guþ þana gibandan waldufni swaleikata mannam .
nt-kjv
But when the multitudes saw it, they marvelled, and glorified God, which had given such power unto men.
Mt 9 9
nt-grc
Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Μαθθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ· Ἀκολούθει μοι· καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ.
nt-lat
Et, cum transiret inde Jesus, vidit hominem sedentem in telonio, Matthæum nomine. Et ait illi : Sequere me. Et surgens, secutus est eum.
nt-syr
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܒ݂ܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܚܙܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܳܟ݂ܣܶܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܡܰܬ݁ܰܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܘܩܳܡ ܐܶܙܰܠ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ܂
nt-cop
ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡ​ⲙⲁ ⲉⲧ​ⲙⲙⲁⲩ ⲁ​ϥ ⲛⲁⲩ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉ​ϥ ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓ​ⲡⲉϥ​ⲧⲉⲗⲱⲛⲓⲟⲛ ⲉ​ⲡⲉϥ​ⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲙⲁⲑⲑⲁⲓⲟⲥ . ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲛⲁ​ϥ ϫⲉ ⲟⲩⲁϩ​ⲕ ⲛⲥⲱ​ⲓ . ⲁ​ϥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ⲟⲩⲁϩ​ϥ ⲛⲥⲱ​ϥ .
nt-got
jah þairhleiþands Iesus jainþro gasaƕ mannan sitandan at motai , Maþþaiu haitanana , jah qaþ du imma : laistei afar mis . jah usstandands iddja afar imma .
nt-kjv
And as Jesus passed forth from thence, he saw a man, named Matthew, sitting at the receipt of custom: and he saith unto him, Follow me. And he arose, and followed him.
Mt 9 10
nt-grc
Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.
nt-lat
Et factum est, discumbente eo in domo, ecce multi publicani et peccatores venientes, discumbebant cum Jesu, et discipulis ejus.
nt-syr
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܣܡܺܝܟ݂ܺܝܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܡܳܟ݂ܣܶܐ ܘܚܰܛܳܝܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܐܶܣܬ݁ܡܶܟ݂ܘ ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ ܘܥܰܡ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ܂
nt-cop
ⲁ​ⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉ​ϥ ⲛⲏϫ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉϥ​ⲏⲓ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲛⲉⲩⲛϩⲁϩ ⲛ​ⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ϩⲓⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲉ​ⲩ ⲛⲏⲩ ⲉ​ⲩ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲙⲟ​ⲟⲩ ⲙⲛ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥ​ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ .
nt-got
jah warþ , biþe is anakumbida in garda , jah sai , managai motarjos jah frawaurhtai qimandans miþanakumbidedun Iesua jah siponjam is .
nt-kjv
And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples.
Mt 9 11
nt-grc
καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν;
nt-lat
Et videntes pharisæi, dicebant discipulis ejus : Quare cum publicanis et peccatoribus manducat magister vester ?
nt-syr
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܡܳܢܳܐ ܥܰܡ ܡܳܟ݂ܣܶܐ ܘܚܰܛܳܝܶܐ ܠܳܥܶܣ ܪܰܒ݁ܟ݂ܽܘܢ܂
nt-cop
ⲁ​ⲩ ⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉϫⲁ​ⲩ ⲛ​ⲛⲉϥ​ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ . ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛ​ⲥⲁϩ ⲟⲩⲱⲙ ⲙⲛ ⲛ​ⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ​ⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ .
nt-got
jah gaumjandans Fareisaieis qeþun du þaim siponjam is : duƕe miþ motarjam jah frawaurhtaim matjiþ sa laisareis izwar ?
nt-kjv
And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your Master with publicans and sinners?
Mt 9 12
nt-grc
ὁ δὲ ἀκούσας εἶπεν· Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες.
nt-lat
At Jesus audiens, ait : Non est opus valentibus medicus, sed male habentibus.
nt-syr
ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܚܠܺܝܡܶܐ ܥܰܠ ܐܳܣܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫܳܐܝܺܬ݂ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ܂
nt-cop
ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ⲥⲱⲧⲙ ⲡⲉϫⲁ​ϥ . ϫⲉ ⲛ​ⲉⲧ​ⲧⲏⲕ ⲁⲛ ⲛⲉⲧⲣⲭⲣⲓⲁ ⲙ​ⲡ ⲥⲁⲉⲓⲛ . ⲁⲗⲗⲁ ⲛ​ⲉⲧ​ⲙⲟⲕϩ ⲛⲉ .
nt-got
iþ Iesus gahausjands qaþ du im : ni þaurbun hailai lekeis , ak þai unhaili habandans .
nt-kjv
But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick.
Mt 9 13
nt-grc
πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν· Ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν· οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς.
nt-lat
Euntes autem discite quid est : Misericordiam volo, et non sacrificium. Non enim veni vocare justos, sed peccatores.
nt-syr
ܙܶܠܘ ܝܺܠܰܦ݂ܘ ܡܳܢܰܘ ܚܢܳܢܳܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܕ݁ܶܒ݂ܚܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܕ݁ܶܐܩܪܶܐ ܠܙܰܕ݁ܺܝܩܶܐ ܐܶܠܳܐ ܠܚܰܛܳܝܶܐ܂
nt-cop
ⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲉ​ⲓ ⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲓⲟⲩⲉϣⲟⲩⲛⲁ ⲉϩⲟⲩⲉⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ . ⲛⲧ​ⲁ ⲓ​ⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲧⲉϩⲙⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ . ⲁⲗⲗⲁ ⲛ​ⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ .
nt-got
Aþþan gaggaiþ , ganimiþ ƕa sijai : armahairtiþa wiljau jah ni hunsl ; niþ~þan qam laþon uswaurhtans , ak frawaurhtans .
nt-kjv
But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance.
Mt 9 14
nt-grc
Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου λέγοντες· Διὰ τί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν πολλά, οἱ δὲ μαθηταί σου οὐ νηστεύουσιν;
nt-lat
Tunc accesserunt ad eum discipuli Joannis, dicentes : Quare nos, et pharisæi, jejunamus frequenter : discipuli autem tui non jejunant ?
nt-syr
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܩܪܶܒ݂ܘ ܠܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܡܳܢܳܐ ܚܢܰܢ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܨܳܝܡܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܣܰܓ݁ܺܝ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܟ݁ ܠܳܐ ܨܳܝܡܺܝܢ܂
nt-cop
ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟ​ϥ ⲛϭⲓ ⲙ​ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ​ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉ​ⲩ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲛⲟⲛ ⲙⲛ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲧⲛ​ⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛ​ϩⲁϩ ⲛ​ⲥⲟⲡ . ⲛⲉⲕ​ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲛ​ⲥⲉ​ⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ .
nt-got
þanuh atiddjedun siponjos Iohannes qiþandans : duƕe weis jah Fareisaieis fastam filu , iþ þai siponjos þeinai ni fastand ?
nt-kjv
Then came to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast oft, but thy disciples fast not?
Mt 9 15
nt-grc
καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν ἐφ’ ὅσον μετ’ αὐτῶν ἐστιν ὁ νυμφίος; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν.
nt-lat
Et ait illis Jesus : Numquid possunt filii sponsi lugere, quamdiu cum illis est sponsus ? Venient autem dies cum auferetur ab eis sponsus : et tunc jejunabunt.
nt-syr
ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܒ݁ܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܓ݂ܢܽܘܢܳܐ ܠܰܡܨܳܡ ܟ݁ܡܳܐ ܕ݁ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܶܫܬ݁ܩܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܨܽܘܡܽܘܢ܂
nt-cop
ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲟⲩⲛ​ϭⲟⲙ ⲛⲛⲉϣⲏⲣⲉ ⲙ​ⲡ ⲙⲁ ⲧ​ϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲉ​ⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ​ⲡ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲁ​ⲩ ⲥⲉ​ⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ϩⲉⲛ​ϩⲟⲟⲩ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲩϣⲁⲛ​ϥⲓ ⲙⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲛⲧⲟⲟⲧ​ⲟⲩ ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉ​ⲛⲁ​ⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ .
nt-got
jah qaþ du im Iesus : ibai magun sunjus bruþfadis qainon und þata ƕeilos þei miþ im ist bruþfaþs ? iþ atgagggand dagos , þan afnimada af im sa bruþfaþs , jah þan fastand .
nt-kjv
And Jesus said unto them, Can the children of the bridechamber mourn, as long as the bridegroom is with them? but the days will come, when the bridegroom shall be taken from them, and then shall they fast.
Mt 9 16
nt-grc
οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ· αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται.
nt-lat
Nemo autem immittit commissuram panni rudis in vestimentum vetus : tollit enim plenitudinem ejus a vestimento, et pejor scissura fit.
nt-syr
ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܪܳܡܶܐ ܐܽܘܪܩܰܥܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܢܰܚܬ݁ܳܐ ܒ݁ܠܳܝܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܽܘܦ݂ ܡܰܠܝܽܘܬ݂ܳܗ ܡܶܢ ܗܰܘ ܢܰܚܬ݁ܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܶܙܥܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐ܂
nt-cop
ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ϩⲓ​ⲟⲩ​ⲧⲟⲉⲓⲥ ⲛϣⲁⲓ ⲉⲩϣⲧⲏⲛ ⲙⲡⲗϭⲉ . ⲥ​ⲛⲁ​ϥⲓ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉ​ⲥ ⲕⲱⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲉ​ϣⲧⲏⲛ ⲛ​ϥ ϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓ ⲟⲩ​ⲛⲟϭ ⲙⲡⲱϩ .
nt-got
aþþan ni ƕashun lagjiþ du plata fanan þarihis ana snagan fairnjana , unte afnimiþ fullon af þamma snagin , jah wairsiza gataura wairþiþ .
nt-kjv
No man putteth a piece of new cloth unto an old garment, for that which is put in to fill it up taketh from the garment, and the rent is made worse.
Mt 9 17
nt-grc
οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μή γε, ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί, καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπόλλυνται· ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς, καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται.
nt-lat
Neque mittunt vinum novum in utres veteres : alioquin rumpuntur utres, et vinum effunditur, et utres pereunt. Sed vinum novum in utres novos mittunt : et ambo conservantur.
nt-syr
ܘܠܳܐ ܪܳܡܶܝܢ ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܙܶܩܶܐ ܒ݁ܠܳܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܨܛܰܪܝܳܢ ܙܶܩܶܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܡܶܬ݂ܶܐܫܶܕ݂ ܘܙܶܩܶܐ ܐܳܒ݂ܕ݁ܳܢ ܐܶܠܳܐ ܪܳܡܶܝܢ ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܙܶܩܶܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݁ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܬ݂ܪܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬ݂ܢܰܛܪܺܝܢ܂
nt-cop
ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲉⲩⲛⲉϫⲙⲣⲓⲥ ⲉϩⲱⲧ ⲛⲁ​ⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲛ ϣⲁ​ⲩ ⲡⲱϩ ⲛϭⲓ ⲛϩⲱⲧ ⲛⲧⲉ​ⲡ ⲏⲣⲡ ⲡⲱⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲛⲕⲉϩⲱⲧ ⲧⲁⲕⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲛϣⲁⲩⲛⲉϫⲏⲣⲡ ⲛ​ⲃⲣⲣⲉ ⲉⲁⲥⲕⲟⲥ ⲛ​ⲃⲣⲣⲉ ⲛ​ⲥⲉ​ϣⲱⲡⲉ ⲉ​ⲩ ⲟⲩⲟϫ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ .
nt-got
Niþ~þan giutand wein niujata in balgins fairnjans , aiþþau distaurnand balgeis ; biþeh þan jah wein usgutniþ jah balgeis fraqistnand ; ak giutand wein juggata in balgins niujans , jah bajoþum gabairgada .
nt-kjv
Neither do men put new wine into old bottles: else the bottles break, and the wine runneth out, and the bottles perish: but they put new wine into new bottles, and both are preserved.
Mt 9 18
nt-grc
Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς ἰδοὺ ἄρχων εἷς ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων ὅτι Ἡ θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν· ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ’ αὐτήν, καὶ ζήσεται.
nt-lat
Hæc illo loquente ad eos, ecce princeps unus accessit, et adorabat eum, dicens : Domine, filia mea modo defuncta est : sed veni, impone manum tuam super eam, et vivet.
nt-syr
ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܐܰܪܟ݂ܽܘܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܩܪܶܒ݂ ܣܓ݂ܶܕ݂ ܠܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܒ݁ܪ݈ܰܬ݂ܝ ܗܳܫܳܐ ܡܺܝܬ݂ܰܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܳܐ ܣܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܥܠܶܝܗ ܘܬ݂ܺܚܶܐ܂
nt-cop
ⲛⲁⲓ ⲉ​ϥ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥ​ⲟⲩ​ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟ​ϥ ⲁ​ϥ ⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁ​ϥ ⲉ​ϥ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲁ​ⲧⲁ​ϣⲉⲉⲣⲉ ⲙⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲙⲟⲩ ⲛ​ⲅ ⲧⲁⲗⲟ ⲛ​ⲧⲉⲕ​ϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱ​ⲥ ⲁⲩⲱ ⲥ​ⲛⲁ​ⲱⲛϩ .
nt-got
miþþanei is rodida þata du im , þaruh reiks ains qimands inwait ina , qiþands þatei dauhtar meina nu gaswalt ; akei qimands atlagei handu þeina ana ija , jah libaiþ .
nt-kjv
While he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler, and worshipped him, saying, My daughter is even now dead: but come and lay thy hand upon her, and she shall live.
Mt 9 19
nt-grc
καὶ ἐγερθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἠκολούθει αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.
nt-lat
Et surgens Jesus, sequebatur eum, et discipuli ejus.
nt-syr
ܘܩܳܡ ܝܶܫܽܘܥ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܙܰܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ܂
nt-cop
ⲁ​ϥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁ​ϥ ⲟⲩⲁϩ​ϥ ⲛⲥⲱ​ϥ ⲙⲛ ⲛⲉϥ​ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ .
nt-got
jah urreisands Iesus iddja afar imma jah siponjos is .
nt-kjv
And Jesus arose, and followed him, and so did his disciples.
Mt 9 20
nt-grc
Καὶ ἰδοὺ γυνὴ αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ·
nt-lat
Et ecce mulier, quæ sanguinis fluxum patiebatur duodecim annis, accessit retro, et tetigit fimbriam vestimenti ejus.
nt-syr
ܘܗܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܳܕ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܡܳܗ ܫܢܺܝܢ ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܥܶܣܪܶܐ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܶܣܬ݁ܪܶܗ ܘܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܠܩܰܪܢܳܐ ܕ݁ܰܠܒ݂ܽܘܫܶܗ܂
nt-cop
ⲉⲓⲥ​ⲟⲩ​ⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲉ​ⲡⲉ​ⲥⲛⲟϥ ϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲣⲟ​ⲥ ⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥⲉ ⲛ​ⲣⲟⲙⲡⲉ . ⲁⲥϯⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲓ ⲡⲁϩ​ⲟⲩ ⲙⲙⲟ​ϥ ⲁ​ⲥ ϫⲱϩ ⲉⲡⲧⲟⲡ ⲙ​ⲡⲉϥ​ϩⲟⲓⲧⲉ .
nt-got
jah sai , qino bloþarinnandei ·ib· wintruns duatgaggandei aftaro attaitok skauta wastjos is ;
nt-kjv
And, behold, a woman, which was diseased with an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the hem of his garment:
Mt 9 21
nt-grc
ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ· Ἐὰν μόνον ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ σωθήσομαι.
nt-lat
Dicebat enim intra se : Si tetigero tantum vestimentum ejus, salva ero.
nt-syr
ܐܳܡܪܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܳܗ ܐܳܦ݂ܶܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܡܳܐܢܶܗ ܩܳܪܒ݁ܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܬ݂ܰܐܣܝܳܐ ܐ݈ܢܳܐ܂
nt-cop
ⲛⲉ​ⲥ ϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧ​ⲥ . ϫⲉ ⲉⲓϣⲁⲛ​ϫⲱϩ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲉⲡⲧⲟⲡ ⲛ​ⲧⲉϥ​ϣⲧⲏⲛ ϯ​ⲛⲁ​ⲟⲩϫⲁⲓ .
nt-got
qaþuh auk in sis : jabai þatainei atteka wastjai is , ganisa .
nt-kjv
For she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole.
Mt 9 22
nt-grc
ὁ δὲ Ἰησοῦς στραφεὶς καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν· Θάρσει, θύγατερ· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
nt-lat
At Jesus conversus, et videns eam, dixit : Confide, filia, fides tua te salvam fecit. Et salva facta est mulier ex illa hora.
nt-syr
ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܦ݁ܢܺܝ ܚܙܳܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ ܐܶܬ݂ܠܰܒ݈݁ܒ݂ܝ ܒ݁ܪ݈ܰܬ݂ܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ ܐܰܚܝܰܬ݂ܶܟ݂ܝ ܘܶܐܬ݂ܰܐܣܝܰܬ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܡܶܢ ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ܂
nt-cop
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ⲕⲟⲧ​ϥ ⲁ​ϥ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟ​ⲥ ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲛⲁ​ⲥ . ϫⲉ ⲧⲱⲕ ⲙⲙⲟ ⲧⲁ​ϣⲉⲉⲣⲉ ⲧⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲉ ⲛⲧ​ⲁ ⲥ​ⲛⲁϩⲙⲉ . ⲁⲩⲱ ⲁ​ⲥ ⲟⲩϫⲁⲓ ⲛϭⲓ ⲧⲉ​ⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲓⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧ​ⲙⲙⲁⲩ .
nt-got
iþ Iesus gawandjands sik jah gasaiƕands þo qaþ : þrafstei þuk dauhtar ! galaubeins þeina ganasida þuk . jah ganas so qino fram þizai ƕeilai jainai .
nt-kjv
But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort; thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour.
Mt 9 23
nt-grc
καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος καὶ ἰδὼν τοὺς αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον θορυβούμενον
nt-lat
Et cum venisset Jesus in domum principis, et vidisset tibicines et turbam tumultuantem, dicebat :
nt-syr
ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܪܟ݂ܽܘܢܳܐ ܘܰܚܙܳܐ ܙܰܡܳܪܶܐ ܘܟ݂ܶܢܫܶܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܓ݂ܫܺܝܢ܂
nt-cop
ⲛⲧⲉⲣⲉ​ϥ ⲉⲓ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉ​ⲡ ⲏⲓ ⲙ​ⲡ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁ​ϥ ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲣⲉϥϫⲟⲟⲩⲉ ⲙⲛ ⲡ​ⲙⲏⲏϣⲉ ⲉ​ⲩ ϣⲧⲣⲧⲱⲣ .
nt-got
jah qimands Iesus in garda þis reikis jah gasaiƕands swigljans jah haurnjans haurnjandans jah managein auhjondein , qaþ du im :
nt-kjv
And when Jesus came into the ruler's house, and saw the minstrels and the people making a noise,
Mt 9 24
nt-grc
ἔλεγεν· Ἀναχωρεῖτε, οὐ γὰρ ἀπέθανεν τὸ κοράσιον ἀλλὰ καθεύδει· καὶ κατεγέλων αὐτοῦ.
nt-lat
Recedite : non est enim mortua puella, sed dormit. Et deridebant eum.
nt-syr
ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܪܽܘܩܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܳܐ ܡܺܝܬ݂ܰܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܡܟ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܘܓ݂ܳܚܟ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ܂
nt-cop
ⲡⲉϫⲁ​ϥ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲙ​ⲡⲉⲥ​ⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓ ⲧ​ϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ . ⲁⲗⲗⲁ ⲉ​ⲥ ⲛⲕⲟⲧⲕ . ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲉ​ⲩ ⲥⲱⲃⲉ ⲛⲥⲱ​ϥ ⲉ​ⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁ​ⲥ ⲙⲟⲩ .
nt-got
afleiþiþ , unte ni gaswalt so mawi , ak slepiþ . jah bihlohun ina .
nt-kjv
He said unto them, Give place: for the maid is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn.
Mt 9 25
nt-grc
ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος, εἰσελθὼν ἐκράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον.
nt-lat
Et cum ejecta esset turba, intravit : et tenuit manum ejus, et surrexit puella.
nt-syr
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܰܦ݁ܶܩ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܥܰܠ ܐܰܚܕ݁ܳܗ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܳܗ ܘܩܳܡܰܬ݂ ܛܠܺܝܬ݂ܳܐ܂
nt-cop
ⲛⲧⲉⲣ​ⲟⲩ​ⲛⲟⲩϫⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ​ⲡ ⲙⲏⲏϣⲉ ⲁ​ϥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁ​ϥ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ​ⲧⲉⲥ​ϭⲓϫ . ⲁ​ⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲧ​ϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ .
nt-got
þanuh þan usdribana warþ so managei , atgaggands inn habaida handu izos , jah urrais so mawi .
nt-kjv
But when the people were put forth, he went in, and took her by the hand, and the maid arose.
Mt 9 26
nt-grc
καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην.
nt-lat
Et exiit fama hæc in universam terram illam.
nt-syr
ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܛܶܒ݁ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܝ܂
nt-cop
ⲡⲉϥ​ⲥⲟⲉⲓⲧ ⲁ​ϥ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡ​ⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧ​ⲙⲙⲁⲩ .
nt-got
jah usiddja meriþa so and alla jaina airþa .
nt-kjv
And the fame hereof went abroad into all that land.
Mt 9 27
nt-grc
Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· Ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυίδ.
nt-lat
Et transeunte inde Jesu, secuti sunt eum duo cæci, clamantes, et dicentes : Miserere nostri, fili David.
nt-syr
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܒ݂ܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܕ݁ܰܒ݂ܩܽܘܗ݈ܝ ܣܡܰܝܳܐ ܬ݁ܪܶܝܢ ܕ݁ܩܳܥܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂܂
nt-cop
ⲉ​ϥ ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡ​ⲙⲁ ⲉⲧ​ⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁ​ⲩ ⲟⲩⲁϩ​ⲟⲩ ⲛⲥⲱ​ϥ ⲛϭⲓ ⲃⲗⲗⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉ​ⲩ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲛⲁ ⲛⲁ​ⲛ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡ​ϣⲏⲣⲉ ⲛ​ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ .
nt-got
jah ƕarbondin Iesua jainþro , laistidedun afar imma twai blindans , hropjandans jah qiþandans : armai uggkis , sunau Daweidis !
nt-kjv
And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying, and saying, Thou Son of David, have mercy on us.
Mt 9 28
nt-grc
ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· Ναί, κύριε.
nt-lat
Cum autem venisset domum, accesserunt ad eum cæci. Et dicit eis Jesus : Creditis quia hoc possum facere vobis ? Dicunt ei : Utique, Domine.
nt-syr
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܩܪܶܒ݂ܘ ܠܶܗ ܗܳܢܽܘܢ ܣܡܰܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܐܺܝܢ ܡܳܪܰܢ܂
nt-cop
ⲛⲧⲉⲣⲉ​ϥ ⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉ​ⲡ ⲏⲓ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟ​ϥ ⲛϭⲓ ⲛ​ⲃⲗⲗⲉ ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ . ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ​ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛ​ϭⲟⲙ ⲙⲙⲟ​ⲓ ⲉⲣⲡⲁⲓ . ⲡⲉϫⲁ​ⲩ ⲛⲁ​ϥ ϫⲉ ⲥⲉ ⲡ​ϫⲟⲉⲓⲥ .
nt-got
Qimandin þan in garda duatiddjedun imma þai blindans jah qaþ im Iesus : ga~u~laubjats þatei magjau þata taujan ? Qeþun du imma : jai , frauja !
nt-kjv
And when he was come into the house, the blind men came to him: and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord.
Mt 9 29
nt-grc
τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων· Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν.
nt-lat
Tunc tetigit oculos eorum, dicens : Secundum fidem vestram, fiat vobis.
nt-syr
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܩܪܶܒ݂ ܠܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܬ݁ܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ܂
nt-cop
ⲧⲟⲧⲉ ⲁ​ϥ ϫⲱϩ ⲉ​ⲛⲉⲩ​ⲃⲁⲗ ⲉ​ϥ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ​ⲧⲉⲧⲛ​ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲁⲣⲉ​ⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ .
nt-got
þanuh attaitok augam ize qiþands : bi galaubeinai iggqarai wairþai iggqis .
nt-kjv
Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you.
Mt 9 30
nt-grc
καὶ ἠνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί. καὶ ἐνεβριμήθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων· Ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω·
nt-lat
Et aperti sunt oculi eorum : et comminatus est illis Jesus, dicens : Videte ne quis sciat.
nt-syr
ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܬ݁ܰܚ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܘܰܟ݂ܐܳܐ ܒ݁ܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܚܙܰܘ ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܶܕ݁ܰܥ܂
nt-cop
ⲁⲩⲱ ⲁ​ⲩ ⲟⲩⲱⲛ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲩ​ⲃⲁⲗ . ⲁ​ϥ ϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧ​ⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉ​ϥ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ϭⲱϣⲧ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉ​ⲓ ⲙⲉ .
nt-got
jah usluknodedun im augona , jah inagida ins Iesus qiþands : saiƕats ei manna ni witi .
nt-kjv
And their eyes were opened; and Jesus straitly charged them, saying, See that no man know it.
Mt 9 31
nt-grc
οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ.
nt-lat
Illi autem exeuntes, diffamaverunt eum in tota terra illa.
nt-syr
ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܢܦ݂ܰܩܘ ܐܰܛܒ݁ܽܘܗ݈ܝ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܝ܂
nt-cop
ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁ​ⲩ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁ​ⲩ ϯ ⲙ​ⲡⲉϥ​ⲥⲟⲉⲓⲧ ϩⲙ ⲡ​ⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧ​ⲙⲙⲁⲩ .
nt-got
iþ eis usgaggandans usmeridedun ina in allai airþai jainai .
nt-kjv
But they, when they were departed, spread abroad his fame in all that country.
Mt 9 32
nt-grc
Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν δαιμονιζόμενον·
nt-lat
Egressis autem illis, ecce obtulerunt ei hominem mutum, dæmonium habentem.
nt-syr
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩ ܝܶܫܽܘܥ ܩܰܪܶܒ݂ܘ ܠܶܗ ܚܰܪܫܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܝܘܳܐ܂
nt-cop
ⲉ​ϥ ⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ . ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁ​ⲩ ⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁ​ϥ ⲛⲟⲩⲙⲡⲟ ⲉⲣⲉ​ⲟⲩ​ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ϩⲓⲱⲱ​ϥ .
nt-got
þanuh biþe utusiddjedun eis , sai , atberun imma mannan baudana daimonari .
nt-kjv
As they went out, behold, they brought to him a dumb man possessed with a devil.
Mt 9 33
nt-grc
καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός. καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες· Οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ.
nt-lat
Et ejecto dæmonio, locutus est mutus, et miratæ sunt turbæ, dicentes : Numquam apparuit sic in Israël.
nt-syr
ܘܡܶܢ ܕ݁ܰܢܦ݂ܰܩ ܕ݁ܰܝܘܳܐ ܡܰܠܶܠ ܗܰܘ ܚܰܪܫܳܐ ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪܘ ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܳܐ ܡܬ݂ܽܘܡ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܒ݁ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ܂
nt-cop
ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉ​ϥ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ​ⲡ ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲁ​ϥ ϣⲁϫⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲙⲡⲟ . ⲁ​ⲩ ⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲛϭⲓ ⲙ​ⲙⲏⲏϣⲉ ⲉ​ⲩ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲟⲩ​ⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉϩ ϩⲙ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ .
nt-got
jah biþe usdribans warþ unhulþo , rodida sa dumba , jah sildaleikidedun manageins qiþandans : ni aiw swa uskunþ was in Israela .
nt-kjv
And when the devil was cast out, the dumb spake: and the multitudes marvelled, saying, It was never so seen in Israel.
Mt 9 34
nt-grc
οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον· Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια.
nt-lat
Pharisæi autem dicebant : In principe dæmoniorum ejicit dæmones.
nt-syr
ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܪܺܫܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܝܘܶܐ ܡܰܦ݁ܶܩ ܕ݁ܰܝܘܶܐ܂
nt-cop
ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲩ​ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡ​ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ​ⲛ ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲉ​ϥ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ​ⲛ ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ .
nt-got
iþ Fareisaieis qeþun : in fauramaþlja unhulþono usdreibiþ unhulþons .
nt-kjv
But the Pharisees said, He casteth out devils through the prince of the devils.
Mt 9 35
nt-grc
Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.
nt-lat
Et circuibat Jesus omnes civitates, et castella, docens in synagogis eorum, et prædicans Evangelium regni, et curans omnem languorem, et omnem infirmitatem.
nt-syr
ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܪܶܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܘܰܒ݂ܩܽܘܪܝܳܐ ܘܡܰܠܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܡܰܟ݂ܪܶܙ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܰܐܣܶܐ ܟ݁ܽܠ ܟ݁ܽܘܪܗܳܢܺܝܢ ܘܟ݂ܽܠ ܟ݁ܺܐܒ݂ܺܝܢ܂
nt-cop
ⲁⲩⲱ ⲁ​ϥ ⲙⲟⲩϣⲧ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣ​ⲟⲩ ⲙⲛ ⲛ​ϯ ⲙⲉ ⲉ​ϥ ϯⲥⲃⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲛⲉⲩ​ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ . ⲁⲩⲱ ⲉ​ϥ ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ​ⲡ ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ​ⲧ ⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲉϥⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉ​ϣⲱⲛⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲗⲟϫⲗⲉϫ ⲛⲓⲙ .
nt-got
jah bitauh Iesus baurgs allos jah haimos laisjands in gaqumþim ize , jah merjands aiwaggeljon þiudangardjos jah hailjands allos sauhtins jah alla unhailja .
nt-kjv
And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people.
Mt 9 36
nt-grc
Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν ὅτι ἦσαν ἐσκυλμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα.
nt-lat
Videns autem turbas, misertus est eis : quia erant vexati, et jacentes sicut oves non habentes pastorem.
nt-syr
ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܰܠܐܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܰܫܪܶܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܶܪܒ݁ܶܐ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܪܳܥܝܳܐ܂
nt-cop
ⲛⲧⲉⲣⲉ​ϥ ⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉ​ⲙ ⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϥϣⲛϩⲧⲏϥ ϩⲁⲣⲟ​ⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉ​ⲩ ⲥⲕⲩⲗⲗⲉⲓ ⲡⲉ . ⲁⲩⲱ ⲛⲉ​ⲩ ⲛⲏϫ ⲛ​ⲧ ϩⲉ ⲛ​ⲛ ⲓ​ⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲟⲩϣⲱⲥ .
nt-got
gasaiƕands þan þos manageins infeinoda in ize , unte wesun afdauidai jah frawaurpanai swe lamba ni habandona hairdeis .
nt-kjv
But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted, and were scattered abroad, as sheep having no shepherd.
Mt 9 37
nt-grc
τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι·
nt-lat
Tunc dicit discipulis suis : Messis quidem multa, operarii autem pauci.
nt-syr
ܘܶܐܡܰܪ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܚܨܳܕ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ܘܦ݂ܳܥܠܶܐ ܙܥܽܘܪܺܝܢ܂
nt-cop
ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲛ​ⲛⲉϥ​ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲡⲱϩ​ⲥ ⲙⲉⲛ ⲛⲁϣⲱ​ϥ . ⲛ​ⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲥⲟⲃⲕ .
nt-got
þanuh qaþ du siponjam seinaim : asans raihtis managa , iþ waurstwjans fawai .
nt-kjv
Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the labourers are few;
Mt 9 38
nt-grc
δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ.
nt-lat
Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam.
nt-syr
ܒ݁ܥܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܶܢ ܡܳܪܶܐ ܚܨܳܕ݂ܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݁ܶܩ ܦ݁ܳܥܠܶܐ ܠܰܚܨܳܕ݂ܶܗ܂
nt-cop
ⲥⲉⲡⲥⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϭⲉ ⲙⲡⲱϩⲥ . ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲛⲉϫⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲉϥⲱϩⲥ .
nt-got
bidjiþ nu fraujan asanais ei ussandjai waurstwjans in asan seina .
nt-kjv
Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth labourers into his harvest.
Mt 10 1
nt-grc
Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.
nt-lat
Et convocatis duodecim discipulis suis, dedit illis potestatem spirituum immundorum, ut ejicerent eos, et curarent omnem languorem, et omnem infirmitatem.
nt-syr
ܘܰܩܪܳܐ ܠܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܪܽܘܚܶܐ ܛܰܢܦ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݁ܩܽܘܢ ܘܰܠܡܰܐܣܳܝܽܘ ܟ݁ܽܠ ܟ݁ܺܐܒ݂ ܘܟ݂ܽܘܪܗܳܢ܂
nt-cop
ⲁ​ϥ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉ​ⲡⲉϥ​ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙ​ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ . ⲁ​ϥ ϯ ⲛⲁⲩ ⲛ​ⲧ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛ​ⲛⲉ​ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛ​ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲉ​ⲛⲟⲩϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉ​ϣⲱⲛⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲗⲟϫⲗⲉϫ ⲛⲓⲙ .
nt-got
Jah athaitands þans twalif siponjans
nt-kjv
And when he had called unto him his twelve disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease.
Mt 10 2
nt-grc
τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα· πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ,
nt-lat
Duodecim autem Apostolorum nomina sunt hæc. Primus, Simon, qui dicitur Petrus : et Andreas frater ejus,
nt-syr
ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝܚܶܐ ܫܡܳܗܶܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝܗܽܘܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܰܐܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܒ݁ܰܪ ܙܰܒ݂ܕ݂ܰܝ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ܂
nt-cop
ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲛ​ⲣⲁⲛ ⲙ​ⲡ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ​ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ . ⲡ​ϣⲟⲣⲡ ⲡⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟ​ϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲉϥ​ⲥⲟ​ⲛ . ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡ​ϣⲏⲣⲉ ⲛ​ⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϥ​ⲥⲟ​ⲛ .
nt-kjv
Now the names of the twelve apostles are these; The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother;
Mt 10 3
nt-grc
Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Μαθθαῖος ὁ τελώνης, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἁλφαίου καὶ Θαδδαῖος,
nt-lat
Jacobus Zebedæi, et Joannes frater ejus, Philippus, et Bartholomæus, Thomas, et Matthæus publicanus, Jacobus Alphæi, et Thaddæus,
nt-syr
ܘܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܘܒ݂ܰܪ‌ܬ݁ܽܘܠܡܰܝ ܘܬ݂ܳܐܘܡܰܐ ܘܡܰܬ݁ܰܝ ܡܳܟ݂ܣܳܐ ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܒ݁ܰܪ ܚܰܠܦ݂ܰܝ ܘܠܰܒ݁ܺܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܰܢܺܝ ܬ݁ܰܕ݂ܰܝ܂
nt-cop
ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲙⲛ ⲃⲁⲣⲑⲟⲗⲟⲙⲁⲓⲟⲥ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲙⲛ ⲙⲁⲑⲑⲁⲓⲟⲥ ⲡ​ⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡ​ϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲗⲫⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ ⲑⲁⲇⲇⲁⲓⲟⲥ .
nt-kjv
Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus;
Mt 10 4
nt-grc
Σίμων ὁ Καναναῖος καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν.
nt-lat
Simon Chananæus, et Judas Iscariotes, qui et tradidit eum.
nt-syr
ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܩܢܳܢܳܝܳܐ ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܣܟ݂ܰܪܝܽܘܛܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܫܠܡܶܗ܂
nt-cop
ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲕⲁⲛⲁⲛⲓⲧⲏⲥ ⲙⲛ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲡ​ⲉⲛⲧ​ⲁ ϥ​ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟ​ϥ .
nt-kjv
Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him.
Mt 10 5
nt-grc
Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων· Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαριτῶν μὴ εἰσέλθητε·
nt-lat
Hos duodecim misit Jesus, præcipiens eis, dicens : In viam gentium ne abieritis, et in civitates Samaritanorum ne intraveritis :
nt-syr
ܠܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܫܰܕ݁ܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܘܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܕ݁ܚܰܢܦ݂ܶܐ ܠܳܐ ܬ݁ܺܐܙܽܠ݈ܘܢ ܘܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܫܳܡܪܳܝܶܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܥܠܽܘܢ܂
nt-cop
ⲡⲉⲓ​ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲁ​ϥ ϫⲟⲟⲩ​ⲥⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲁ​ϥ ⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ​ϥ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲣ​ⲃⲱⲕ ⲉϩⲓⲏ ⲛ​ϩⲉⲑⲛⲟⲥ . ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣ​ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ​ⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ .
nt-kjv
These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not:
Mt 10 6
nt-grc
πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ.
nt-lat
sed potius ite ad oves quæ perierunt domus Israël.
nt-syr
ܙܶܠܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܥܶܪܒ݁ܶܐ ܕ݁ܶܐܒ݂ܰܕ݂ܘ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܝܶܠ܂
nt-cop
ⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ϣⲁ​ⲛ ⲉⲥⲟⲟⲩ ⲛⲧ​ⲁ ⲩ​ⲥⲱⲣⲙ ⲛⲧⲉ​ⲡ ⲏⲓ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ .
nt-kjv
But go rather to the lost sheep of the house of Israel.
Mt 10 7
nt-grc
πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι Ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
nt-lat
Euntes autem prædicate, dicentes : Quia appropinquavit regnum cælorum.
nt-syr
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܳܙܺܠ݈ܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܟ݂ܪܶܙܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܕ݁ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ܂
nt-cop
ⲉ​ⲧⲉⲧⲛ​ⲁⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲉ​ⲧⲉⲧⲛ​ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ . ⲁ​ⲥ ϩⲱⲛ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲧ​ⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ .
nt-kjv
And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand.
Mt 10 8
nt-grc
ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, νεκροὺς ἐγείρετε⸃, λεπροὺς καθαρίζετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε.
nt-lat
Infirmos curate, mortuos suscitate, leprosos mundate, dæmones ejicite : gratis accepistis, gratis date.
nt-syr
ܟ݁ܪܺܝܗܶܐ ܐܰܣܰܘ ܘܓ݂ܰܪܒ݁ܶܐ ܕ݁ܰܟ݁ܰܘ ܘܕ݂ܰܝܘܶܐ ܐܰܦ݁ܶܩܘ ܡܰܓ݁ܳܢ ܢܣܰܒ݂ܬ݁ܽܘܢ ܡܰܓ݁ܳܢ ܗܰܒ݂ܘ܂
nt-cop
ⲛ​ⲉⲧ​ϣⲱⲛⲉ ⲁⲣⲓⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟ​ⲟⲩ ⲛ​ⲉⲧ​ⲥⲟⲃϩ ⲧⲃⲃⲟ​ⲟⲩ ⲛ​ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲛⲟϫ​ⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁ​ⲧⲉⲧⲛ​ϫⲓ ⲛ​ϫⲓⲛϫⲏ ϯⲛϫⲓⲛϫⲏ .
nt-kjv
Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils: freely ye have received, freely give.
Mt 10 9
nt-grc
μὴ κτήσησθε χρυσὸν μηδὲ ἄργυρον μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν,
nt-lat
Nolite possidere aurum, neque argentum, neque pecuniam in zonis vestris :
nt-syr
ܠܳܐ ܬ݁ܶܩܢܽܘܢ ܕ݁ܰܗܒ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܣܺܐܡܳܐ ܘܠܳܐ ܢܚܳܫܳܐ ܒ݁ܟ݂ܺܝܣܰܝܟ݁ܽܘܢ܂
nt-cop
ⲙⲡⲣ​ϫⲡⲟ ⲛⲏⲧⲛ ⲛ​ⲟⲩ​ⲛⲟⲩⲃ . ⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩ​ϩⲁⲧ . ⲟⲩⲇⲉ ϩⲟⲙⲛⲧ ϩⲛ ⲛⲉⲧⲛ​ⲙⲟϫϩ .
nt-kjv
Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses,
Mt 10 10
nt-grc
μὴ πήραν εἰς ὁδὸν μηδὲ δύο χιτῶνας μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ ῥάβδον· ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ.
nt-lat
non peram in via, neque duas tunicas, neque calceamenta, neque virgam : dignus enim est operarius cibo suo.
nt-syr
ܘܠܳܐ ܬ݁ܰܪܡܳܠܳܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܘܠܳܐ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܟ݁ܽܘܬ݁ܺܝܢܝܳܢ ܘܠܳܐ ܡܣܳܢܶܐ ܘܠܳܐ ܫܰܒ݂ܛܳܐ ܫܳܘܶܐ ܗ݈ܘ ܓ݁ܶܝܪ ܦ݁ܳܥܠܳܐ ܣܰܝܒ݁ܳܪܬ݁ܶܗ܂
nt-cop
ⲟⲩⲧⲉ ⲡⲏⲣⲁ ⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲟⲩⲧⲉ ϣⲧⲏⲛ ⲥⲛⲧⲉ ⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩ​ⲧⲟ​ⲟⲩⲉ ⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩ​ϭⲉⲣⲱⲃ ϥ​ⲉⲙⲡϣⲁ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓ ⲡ​ⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲛ​ⲧⲉϥ​ϩⲣⲉ .
nt-kjv
Nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves: for the workman is worthy of his meat.
Mt 10 11
nt-grc
εἰς ἣν δ’ ἂν πόλιν ἢ κώμην εἰσέλθητε, ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν· κἀκεῖ μείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε.
nt-lat
In quamcumque autem civitatem aut castellum intraveritis, interrogate, quis in ea dignus sit : et ibi manete donec exeatis.
nt-syr
ܠܰܐܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܐܰܘ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܗ ܫܰܐܠܘ ܡܰܢܽܘ ܫܳܘܶܐ ܒ݁ܳܗ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܗܘܰܘ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ܂
nt-cop
ⲧ​ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲇⲉ ⲉ​ⲧⲉⲧⲛ​ⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟ​ⲥ ⲏⲡϯⲙⲉ . ϣⲓⲛⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧ​ⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡ​ⲉⲧ​ⲙⲡϣⲁ ⲛ​ⲧⲉⲧⲛ​ϭⲱ ϩⲙ ⲡ​ⲙⲁ ⲉⲧ​ⲙⲙⲁⲩ ϣⲁⲛⲧ​ⲉⲧⲛ​ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ .
nt-kjv
And into whatsoever city or town ye shall enter, inquire who in it is worthy; and there abide till ye go thence.
Mt 10 12
nt-grc
εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν ἀσπάσασθε αὐτήν·
nt-lat
Intrantes autem in domum, salutate eam, dicentes : Pax huic domui.
nt-syr
ܘܡܳܐ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܫܰܐܠܘ ܫܠܳܡܶܗ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ܂
nt-cop
ⲉⲧⲉⲧⲛⲃⲏⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉ​ⲡ ⲏⲓ ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟ​ϥ .
nt-kjv
And when ye come into an house, salute it.
Mt 10 13
nt-grc
καὶ ἐὰν μὲν ᾖ ἡ οἰκία ἀξία, ἐλθάτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ’ αὐτήν· ἐὰν δὲ μὴ ᾖ ἀξία, ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω.
nt-lat
Et siquidem fuerit domus illa digna, veniet pax vestra super eam : si autem non fuerit digna, pax vestra revertetur ad vos.
nt-syr
ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕ݁ܫܳܘܶܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܢܶܦ݂ܢܶܐ܂
nt-cop
ⲁⲩⲱ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲡ​ⲏⲓ ⲙⲡϣⲁ ⲙⲁⲣⲉ​ⲧⲉⲧⲛ​ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉ​ⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱ​ϥ . ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ​ϥ ⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲙⲁⲣⲉ​ⲧⲉⲧⲛ​ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲕⲟⲧ​ⲥ ⲉⲣⲱ​ⲧⲛ .
nt-kjv
And if the house be worthy, let your peace come upon it: but if it be not worthy, let your peace return to you.
Mt 10 14
nt-grc
καὶ ὃς ἂν μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰκίας ἢ τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν.
nt-lat
Et quicumque non receperit vos, neque audierit sermones vestros : exeunte foras de domo, vel civitate, excutite pulverem de pedibus vestris.
nt-syr
ܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܡܶܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܦ݁ܶܨܘ ܚܶܠܳܐ ܡܶܢ ܪܶܓ݂ܠܰܝܟ݁ܽܘܢ܂
nt-cop
ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁϫⲓⲧⲏⲩⲧⲛ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛ​ϥ ⲧⲙ​ⲥⲱⲧⲙ ⲉ​ⲛⲉⲧⲛ​ϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡ​ⲏⲓ ⲏⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧ​ⲙⲙⲁⲩ ⲏⲡϯⲙⲉ ⲛ​ⲟⲩ​ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ​ⲡ ϣⲟⲉⲓϣ ⲛ​ⲛⲉⲧⲛ​ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ .
nt-kjv
And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet.
Mt 10 15
nt-grc
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ.
nt-lat
Amen dico vobis : Tolerabilius erit terræ Sodomorum et Gomorrhæorum in die judicii, quam illi civitati.
nt-syr
ܘܰܐܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܰܣܕ݂ܽܘܡ ܘܰܕ݂ܥܰܡܽܘܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܢܺܝܚ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܐܰܘ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܗܳܝ܂
nt-cop
ϩⲁⲙⲏⲛ ϯ​ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛⲏⲧⲛ . ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲙⲧⲟⲛ ⲛⲁ​ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ ⲡ​ⲕⲁϩ ⲛ​ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲙⲛ ⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁ ϩⲙ ⲡⲉ​ϩⲟⲟⲩ ⲛ​ⲧⲉ​ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲉϩⲟⲩⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧ​ⲙⲙⲁⲩ .
nt-kjv
Verily I say unto you, It shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city.
Mt 10 16
nt-grc
Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί.
nt-lat
Ecce ego mitto vos sicut oves in medio luporum. Estote ergo prudentes sicut serpentes, et simplices sicut columbæ.
nt-syr
ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܡܪܶܐ ܒ݁ܰܝܢܰܝ ܕ݁ܺܐܒ݂ܶܐ ܗܘܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܚܘܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܬ݂ܰܡܺܝܡܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘܢܶܐ܂
nt-cop
ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯ​ϫⲟⲟⲩ ⲙⲙⲱ​ⲧⲛ ⲛ​ⲧ ϩⲉ ⲛ​ϩⲉⲛ​ⲉⲥⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲧ​ⲙⲏⲧⲉ ⲛ​ϩⲉⲛ​ⲟⲩⲱⲛϣ . ϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛ​ⲥⲁⲃⲉ ⲛ​ⲧ ϩⲉ ⲛ​ⲛ ϩⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲕⲉⲣⲁⲓⲟⲥ ⲛ​ⲧ ϩⲉ ⲛ​ⲛ ⲓ​ϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ .
nt-kjv
Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves.
Mt 10 17
nt-grc
προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων· παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια, καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν μαστιγώσουσιν ὑμᾶς·
nt-lat
Cavete autem ab hominibus. Tradent enim vos in conciliis, et in synagogis suis flagellabunt vos :
nt-syr
ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܡܰܫܠܡܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܕ݁ܰܝܳܢܶܐ ܘܒ݂ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܗܽܘܢ ܢܢܰܓ݁ܕ݂ܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ܂
nt-cop
ϯϩⲧⲏ​ⲧⲛ ⲇⲉ ⲉⲣⲱ​ⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲣⲱⲙⲉ . ⲥⲉ​ⲛⲁ​ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲱ​ⲧⲛ ⲉ​ⲛ ⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲛⲉⲩ​ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲥⲉⲛⲁⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲟⲩ ⲙⲙⲱ​ⲧⲛ .
nt-kjv
But beware of men: for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues;
Mt 10 18
nt-grc
καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν.
nt-lat
et ad præsides, et ad reges ducemini propter me in testimonium illis, et gentibus.
nt-syr
ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܗܺܓ݂ܡܽܘܢܶܐ ܘܡܰܠܟ݁ܶܐ ܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܝ ܠܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܘܰܕ݂ܥܰܡ݈ܡܶܐ܂
nt-cop
ⲛⲥⲉϫⲓⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛ​ⲛ ϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲙⲛ ⲛ​ⲣⲣⲱⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ⲉ​ⲩ ⲙⲛ​ⲧ ⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲁⲩ ⲙⲛ ⲛ​ϩⲉⲑⲛⲟⲥ .
nt-kjv
And ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles.
Mt 10 19
nt-grc
ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε· δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσητε·
nt-lat
Cum autem tradent vos, nolite cogitare quomodo, aut quid loquamini : dabitur enim vobis in illa hora, quid loquamini :
nt-syr
ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܢܰܫܠܡܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܰܘ ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܡܰܠܠܽܘܢ ܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܡܰܠܠܽܘܢ܂
nt-cop
ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲁⲛ​ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲱ​ⲧⲛ ⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϫⲉ ⲛ​ⲁϣ ⲛ​ϩⲉ . ⲏⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ . ⲥⲉ​ⲛⲁ​ϯ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲛ ⲧⲉ​ⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧ​ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁϫⲟⲟϥ .
nt-kjv
But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak: for it shall be given you in that same hour what ye shall speak.
Mt 10 20
nt-grc
οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν.
nt-lat
non enim vos estis qui loquimini, sed Spiritus Patris vestri, qui loquitur in vobis.
nt-syr
ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܐܶܠܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܡܡܰܠܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ܂
nt-cop
ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡ​ⲉⲧ​ϣⲁϫⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉ​ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙ​ⲡⲉⲧⲛ​ⲉⲓⲱⲧ ⲡ​ⲉⲧ​ϣⲁϫⲉ ⲛϩⲏⲧ​ⲧⲏⲩⲧⲛ .
nt-kjv
For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you.
Mt 10 21
nt-grc
παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς.
nt-lat
Tradet autem frater fratrem in mortem, et pater filium : et insurgent filii in parentes, et morte eos afficient :
nt-syr
ܢܰܫܠܶܡ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܚܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܰܐܒ݂ܳܐ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒ݂ܳܗܰܝܗܽܘܢ ܘܰܢܡܺܝܬ݂ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ܂
nt-cop
ⲟⲩ​ⲛⲟⲩⲥ​ⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲁ​ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ​ⲡⲉϥ​ⲥⲟⲛ ⲉ​ⲡ ⲙⲟⲩ . ⲁⲩⲱ ⲟⲩ​ⲉⲓⲱⲧ ⲙ​ⲡⲉϥ​ϣⲏⲣⲉ . ⲛ​ⲧⲉⲛ​ϣⲏⲣⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϫⲛ ⲛⲉⲩ​ⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛ​ⲥⲉ​ⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟ​ⲟⲩ .
nt-kjv
And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child: and the children shall rise up against their parents, and cause them to be put to death.
Mt 10 22
nt-grc
καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται.
nt-lat
et eritis odio omnibus propter nomen meum : qui autem perseveraverit usque in finem, hic salvus erit.
nt-syr
ܘܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܣܢܺܝܐܝܺܢ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܡܶܛܽܠ ܫܶܡܝ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܢܣܰܝܒ݁ܰܪ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܢܺܚܶܐ܂
nt-cop
ⲛ​ⲧⲉⲧⲛ​ϣⲱⲡⲉ ⲉ​ⲩ ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙⲙⲱ​ⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲣⲁ​ⲛ . ⲡ​ⲉⲧ​ⲛⲁ​ϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉ ⲇⲉ ϣⲁⲃⲟⲗ ⲡⲁⲓ ⲡ​ⲉⲧ​ⲛⲁ​ⲟⲩϫⲁⲓ .
nt-kjv
And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that endureth to the end shall be saved.
Mt 10 23
nt-grc
ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἑτέραν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ ἕως ἂν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
nt-lat
Cum autem persequentur vos in civitate ista, fugite in aliam. Amen dico vobis, non consummabitis civitates Israël, donec veniat Filius hominis.
nt-syr
ܡܳܐ ܕ݁ܪܳܕ݂ܦ݁ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܪܽܘܩܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܰܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܫܰܠܡܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ܂
nt-cop
ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲁⲛ​ⲡⲱⲧ ⲛⲥⲱ​ⲧⲛ ϩⲛ ⲧⲉⲓ​ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲡⲱⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉ​ⲕⲉ​ⲟⲩⲉⲓ . ϩⲁⲙⲏⲛ ⲅⲁⲣ ϯ​ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉ​ⲧ ⲛ​ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲙⲡⲉ​ⲡ ϣⲏⲣⲉ ⲙ​ⲡ ⲣⲱⲙⲉ ⲉ​ⲓ .
nt-got
þizai baurg , þliuhaiþ in anþara : amen auk qiþa izwis , ei ni ustiuhiþ baurgs Israelis , unte qimiþ sa sunus mans .
nt-kjv
But when they persecute you in this city, flee ye into another: for verily I say unto you, Ye shall not have gone over the cities of Israel, till the Son of man be come.
Mt 10 24
nt-grc
Οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ.
nt-lat
Non est discipulus super magistrum, nec servus super dominum suum :
nt-syr
ܠܰܝܬ݁ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܪܰܒ݁ܶܗ ܘܠܳܐ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ܂
nt-cop
ⲙⲛ​ⲥⲃⲟⲩⲓ ⲅⲁⲣ ⲉ​ϥ ⲟ ⲛ​ⲛⲟϭ ⲉ​ⲡⲉϥ​ⲥⲁϩ . ⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ϩⲙϩⲁⲗ ⲉ​ϥ ϫⲟⲥⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ .
nt-got
nist siponeis ufar laisarja nih skalks ufar fraujin seinamma .
nt-kjv
The disciple is not above his master, nor the servant above his lord.
Mt 10 25
nt-grc
ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ.
nt-lat
sufficit discipulo ut sit sicut magister ejus, et servo, sicut dominus ejus. Si patremfamilias Beelzebub vocaverunt, quanto magis domesticos ejus ?
nt-syr
ܣܳܦ݂ܶܩ ܠܶܗ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܪܰܒ݁ܶܗ ܘܰܠܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܪܶܗ ܐܶܢ ܠܡܳܪܶܗ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܩܪܰܘ ܒ݁ܥܶܠܙܒ݂ܽܘܒ݂ ܚܰܕ݂ ܟ݁ܡܳܐ ܠܰܒ݂ܢܰܝ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ܂
nt-cop
ϩⲱ ⲉ​ⲡⲉ​ⲥⲃⲟⲩⲓ ϫⲉ ⲉϥⲉ​ϣⲱⲡⲉ ⲛ​ⲧ ϩⲉ ⲙ​ⲡⲉϥ​ⲥⲁϩ . ⲁⲩⲱ ⲡ​ϩⲙϩⲁⲗ ϫⲉ ⲉϥⲉ​ϣⲱⲡⲉ ⲛ​ⲧ ϩⲉ ⲙ​ⲡⲉϥ​ϫⲟⲉⲓⲥ . ⲉϣϫⲉ ⲁ​ⲩ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ​ⲡ ϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲃⲉⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗ ⲡⲟⲥⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲛⲉϥⲣⲙⲛⲏⲓ .
nt-got
Ganah siponi ei wairþai swe laisareis is jah skalks swe frauja is ; jabai gardawaldand Baiailzaibul haihaitun , und ƕan filu mais þans innakundans is .
nt-kjv
It is enough for the disciple that he be as his master, and the servant as his lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall they call them of his household?
Mt 10 26
nt-grc
Μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς· οὐδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυμμένον ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται.
nt-lat
Ne ergo timueritis eos. Nihil enim est opertum, quod non revelabitur : et occultum, quod non scietur.
nt-syr
ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܰܝܬ݁ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܟ݂ܣܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ ܘܕ݂ܰܡܛܰܫܰܝ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ܂
nt-cop
ⲙⲡⲣ​ⲣϩⲟⲧⲉ ϭⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ . ⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉ​ϥ ϩⲟⲃⲥ ⲛ​ⲥⲉ​ⲛⲁ​ϭⲟⲗⲡ​ϥ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ . ⲁⲩⲱ ⲉ​ϥ ϩⲏⲡ ⲉⲛϥⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ .
nt-got
ni nunu ogeiþ izwis ins ; ni waiht auk ist gahuliþ , þatei ni andhuljaidau , jah fulgin , þatei ni ufkunnaidau .
nt-kjv
Fear them not therefore: for there is nothing covered, that shall not be revealed; and hid, that shall not be known.
Mt 10 27
nt-grc
ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ φωτί· καὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων.
nt-lat
Quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine : et quod in aure auditis, prædicate super tecta.
nt-syr
ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܐܽܘܡܪܽܘܗ݈ܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܒ݂ܶܐܕ݂ܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܟ݂ܪܶܙܘ ܥܰܠ ܐܶܓ݁ܳܪܶܐ܂
nt-cop
ⲡⲉ​ϯ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ϥ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲙ ⲡ​ⲕⲁⲕⲉ ⲁϫⲓϥ ϩⲙ ⲡ​ⲟⲩⲟⲉⲓ​ⲛ . ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟ​ϥ ϩⲙ ⲡⲉⲧⲛ​ⲙⲁⲁϫⲉ ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲟ​ϥ ϩⲓϫⲛ ⲛϫⲉⲛⲉⲡⲱⲣ .
nt-got
þatei qiþa izwis in riqiza , qiþaiþ in liuhada , jah þatei in auso gahauseiþ , merjaiþ ana hrotam .
nt-kjv
What I tell you in darkness, that speak ye in light: and what ye hear in the ear, that preach ye upon the housetops.
Mt 10 28
nt-grc
καὶ μὴ φοβεῖσθε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι· φοβεῖσθε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ.
nt-lat
Et nolite timere eos qui occidunt corpus, animam autem non possunt occidere : sed potius timete eum, qui potest et animam et corpus perdere in gehennam.
nt-syr
ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܳܛܠܺܝܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܠܡܶܩܛܰܠ ܕ݁ܚܰܠܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܰܠܢܰܦ݂ܫܳܐ ܘܰܠܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܢܰܘܒ݁ܶܕ݂ ܒ݁ܓ݂ܺܗܰܢܳܐ܂
nt-cop
ⲙⲡⲣ​ⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙ​ⲡⲉⲧⲛ​ⲥⲱⲙⲁ . ⲉ​ⲙⲛ​ϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲙⲙⲟ​ⲟⲩ ⲉ​ⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲛ​ⲧⲉⲧⲛ​ⲯⲩⲭⲏ . ⲁⲣⲓϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟ​ϥ ⲉ​ⲧⲁⲕⲟ ⲛ​ⲧⲉⲧⲛ​ⲯⲩⲭⲏ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲛ​ⲥⲱⲙⲁ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲧ​ⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ .
nt-got
jah ni ogeiþ izwis þans usqimandans leika þatainei , iþ saiwalai ni magandans usqiman , iþ ogeiþ mais þana magandan jah saiwalai jah leika fraqistjan in gaiainnan .
nt-kjv
And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell.
Mt 10 29
nt-grc
οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν.
nt-lat
Nonne duo passeres asse veneunt ? et unus ex illis non cadet super terram sine Patre vestro.
nt-syr
ܠܳܐ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܨܶܦ݁ܪܺܝܢ ܡܶܙܕ݁ܰܒ݁ܢܳܢ ܒ݁ܰܐܣܳܪ ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܒ݁ܶܠܥܳܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܢܳܦ݂ܠܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܂
nt-cop
ⲙⲏ ϫⲁϫ ⲥⲛⲁⲩ ⲛ​ⲥⲉ​ϯ ⲙⲙⲟ​ⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲟⲩ​ϩⲟⲃⲟⲗⲟⲥ . ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧ​ⲟⲩ ⲛ​ⲛⲉϥ​ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡ​ⲕⲁϩ ⲁϫⲙⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ​ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ .
nt-got
niu twai sparwans assarjau bugjanda ? jah ains ize ni gadriusiþ ana airþa inuh attins izwaris wiljan .
nt-kjv
Are not two sparrows sold for a farthing? and one of them shall not fall on the ground without your Father.
Mt 10 30
nt-grc
ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσίν.
nt-lat
Vestri autem capilli capitis omnes numerati sunt.
nt-syr
ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܡܶܢܶܐ ܕ݁ܪܺܫܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܡܰܢܝܳܢ ܐܶܢܶܝܢ܂
nt-cop
ⲛⲕⲉⲃⲱ ⲇⲉ ⲛ​ⲧⲉⲧⲛ​ⲁⲡⲉ ⲏⲡ ⲧⲏⲣ​ⲟⲩ .
nt-got
aþþan izwara jah tagla haubidis alla garaþana sind .
nt-kjv
But the very hairs of your head are all numbered.
Mt 10 31
nt-grc
μὴ οὖν φοβεῖσθε· πολλῶν στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς.
nt-lat
Nolite ergo timere : multis passeribus meliores estis vos.
nt-syr
ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܨܶܦ݂ܪܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܡܝܰܬ݁ܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ܂
nt-cop
ⲙⲡⲣ​ⲣϩⲟⲧⲉ ϭⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛ​ϣⲟⲃⲉ ⲉϩⲁϩ ⲛ​ϫⲁϫ .
nt-got
ni nunu ogeiþ ; managaim sparwam batizans sijuþ jus .
nt-kjv
Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows.
Mt 10 32
nt-grc
Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς·
nt-lat
Omnis ergo qui confitebitur me coram hominibus, confitebor et ego eum coram Patre meo, qui in cælis est.
nt-syr
ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܢܰܘܕ݁ܶܐ ܒ݁ܺܝ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܐܰܘܕ݁ܶܐ ܒ݁ܶܗ ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܳܒ݂ܝ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ܂
nt-cop
ⲟⲩⲟⲛ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ​ⲛⲁ​ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛϩⲏⲧ ⲙ​ⲡⲉ​ⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉ ϯ​ⲛⲁ​ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ϩⲱ ⲛϩⲏⲧ​ϥ ⲙ​ⲡⲉ​ⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ​ⲡⲁ​ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ​ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ .
nt-got
Saƕazuh nu saei andhaitiþ mis in andwairþja manne , andhaita jah ik imma in andwairþja attins meinis saei in himinam ist .
nt-kjv
Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven.
Mt 10 33
nt-grc
ὅστις δ᾽ ἂν⸃ ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν⸃ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.
nt-lat
Qui autem negaverit me coram hominibus, negabo et ego eum coram Patre meo, qui in cælis est.
nt-syr
ܡܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܢܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܺܝ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܐܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܶܗ ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܳܒ݂ܝ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ܂
nt-cop
ⲡⲉⲧⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲇⲉ ⲙⲙⲟ​ⲓ ⲙ​ⲡⲉ​ⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲣⲱⲙⲉ . ϯⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ϩⲱ ⲙⲙⲟ​ϥ ⲙ​ⲡⲉ​ⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ​ⲡⲁ​ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ​ϩⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ .
nt-got
iþ þisƕanoh saei afaikiþ mik in andwairþja manne , afaika jah ik ina in andwairþja attins meinis þis saei in himinam ist .
nt-kjv
But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven.
Mt 10 34
nt-grc
Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν.
nt-lat
Nolite arbitrari quia pacem venerim mittere in terram : non veni pacem mittere, sed gladium :
nt-syr
ܠܳܐ ܬ݁ܶܣܒ݁ܪܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ ܕ݁ܰܐܪܡܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܕ݁ܰܐܪܡܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܚܰܪܒ݁ܳܐ܂
nt-cop
ⲙⲡⲣ​ⲱϣ ϫⲉ ⲛⲧ​ⲁ ⲓ​ⲉⲓ ⲉ​ⲛⲟⲩϫⲉ ⲛ​ⲟⲩ​ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡ​ⲕⲁϩ . ⲛⲧ​ⲁ ⲓ​ⲉⲓ ⲁⲛ ⲉ​ⲛⲟⲩϫⲉ ⲛ​ⲟⲩ​ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ . ⲁⲗⲗⲁ ⲉ​ⲛⲟⲩϫⲉ ⲛ​ⲟⲩ​ⲥⲏϥⲉ .
nt-got
nih ahjaiþ þatei qemjau lagjan gawairþi ana airþa ; ni qam lagjan gawairþi , ak hairu .
nt-kjv
Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword.
Mt 10 35
nt-grc
ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς,
nt-lat
veni enim separare hominem adversus patrem suum, et filiam adversus matrem suam, et nurum adversus socrum suam :
nt-syr
ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܦ݂ܠܽܘܓ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܘܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܶܡܳܗ ܘܟ݂ܰܠܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܚܡܳܬ݂ܳܗ܂
nt-cop
ⲛⲧ​ⲁ ⲓ​ⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲉ​ⲡ ⲱⲣϫ ⲛ​ⲟⲩ​ⲣⲱⲙⲉ ⲉ​ⲡⲉϥ​ⲉⲓⲱⲧ . ⲁⲩⲱ ⲟⲩ​ϣⲉⲉⲣⲉ ⲉ​ⲧⲉⲥ​ⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ​ϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲉ​ⲧⲉⲥ​ϣⲱⲙⲉ .
nt-got
qam auk skaidan mannan wiþra attan is jah dauhtar wiþra aiþein izos jah bruþ wiþra swaihron izos ;
nt-kjv
For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law.
Mt 10 36
nt-grc
καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ.
nt-lat
et inimici hominis, domestici ejus.
nt-syr
ܘܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܒ݁ܢܰܝ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ܂
nt-cop
ⲛ​ϫⲁϫⲉ ⲙ​ⲡ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉ ⲛⲉϥⲣⲙⲛⲏⲓ .
nt-got
jah fijands mans innakundai is .
nt-kjv
And a man's foes shall be they of his own household.
Mt 10 37
nt-grc
ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος·
nt-lat
Qui amat patrem aut matrem plus quam me, non est me dignus : et qui amat filium aut filiam super me, non est me dignus.
nt-syr
ܡܰܢ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܐܰܒ݂ܳܐ ܐܰܘ ܐܶܡܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܕ݁ܠܺܝ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܺܝ ܘܡܰܢ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܒ݁ܪܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܰܪܬ݂ܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܕ݁ܠܺܝ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܺܝ܂
nt-cop
ⲡ​ⲉⲧ​ⲙⲉ ⲛ​ⲉⲓⲱⲧ ⲏⲙⲁⲁⲩ ⲉϩⲟⲩⲉⲉⲣⲟⲓ ⲛ​ϥ ⲙⲡϣⲁ ⲙⲙⲟ​ⲓ ⲁⲛ . ⲁⲩⲱ ⲡ​ⲉⲧ​ⲙⲉ ⲛ​ϣⲏⲣⲉ ϩⲓϣⲉⲉⲣⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲉⲣⲟⲓ ⲛ​ϥ ⲙⲡϣⲁ ⲙⲙⲟ​ⲓ ⲁⲛ .
nt-got
saei frijoþ attan aiþþau aiþein ufar mik , nist meina wairþs ; jah saei frijoþ sunu aiþþau dauhtar ufar mik , nist meina wairþs .
nt-kjv
He that loveth father or mother more than me is not worthy of me: and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me.
Mt 10 38
nt-grc
καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστιν μου ἄξιος.
nt-lat
Et qui non accipit crucem suam, et sequitur me, non est me dignus.
nt-syr
ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܫܳܩܶܠ ܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܺܝ܂
nt-cop
ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁϥⲓ ⲁⲛ ⲙ​ⲡⲉϥ​ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲛ​ϥ ⲟⲩⲁϩ​ϥ ⲛⲥⲱ​ⲓ ⲛ​ϥ ⲙⲡϣⲁ ⲙⲙⲟ​ⲓ ⲁⲛ .
nt-got
jah saei ni nimiþ galgan seinana jah laistjai afar mis , nist meina wairþs .
nt-kjv
And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me.
Mt 10 39
nt-grc
ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν.
nt-lat
Qui invenit animam suam, perdet illam : et qui perdiderit animan suam propter me, inveniet eam.
nt-syr
ܡܰܢ ܕ݁ܶܐܫܟ݁ܰܚ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܢܰܘܒ݁ܕ݂ܺܝܗ ܘܡܰܢ ܕ݁ܢܰܘܒ݁ܶܕ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܝ ܢܶܫܟ݁ܚܺܝܗ܂
nt-cop
ⲡ​ⲉⲛⲧ​ⲁ ϥ​ϩⲉ ⲉ​ⲧⲉϥ​ⲯⲩⲭⲏ ϥⲛⲁⲥⲟⲣⲙⲉⲥ . ⲁⲩⲱ ⲡ​ⲉⲛⲧ​ⲁ ϥ​ⲥⲱⲣⲙ ⲛ​ⲧⲉϥ​ⲯⲩⲭⲏ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ϥ​ⲛⲁ​ϩⲉ ⲉⲣⲟ​ⲥ .
nt-got
saei bigitiþ saiwala seina , fraqisteiþ izai ; jah saei fraqisteiþ saiwalai seinai in meina , bigitiþ þo .
nt-kjv
He that findeth his life shall lose it: and he that loseth his life for my sake shall find it.
Mt 10 40
nt-grc
Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται, καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με.
nt-lat
Qui recipit vos, me recipit : et qui me recipit, recipit eum qui me misit.
nt-syr
ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܩܰܒ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܺܝ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܘܡܰܢ ܕ݁ܠܺܝ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܠܡܰܢ ܕ݁ܫܰܠܚܰܢܝ ܡܩܰܒ݁ܶܠ܂
nt-cop
ⲡ​ⲉⲧ​ϣⲱⲡ ⲙⲙⲱ​ⲧⲛ ⲉⲣⲟ​ϥ ⲉ​ϥ ϣⲱⲡ ⲙⲙⲟ​ⲓ ⲉⲣⲟ​ϥ . ⲁⲩⲱ ⲡ​ⲉⲧ​ϣⲱⲡ ⲙⲙⲟ​ⲓ ⲉⲣⲟ​ϥ ⲉ​ϥ ϣⲱⲡ ⲉⲣⲟ​ϥ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲧ .
nt-got
sa andnimands izwis mik andnimiþ , jah sa mik andnimands andnimiþ þana sandjandan mik .
nt-kjv
He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me.
Mt 10 41
nt-grc
ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου λήμψεται, καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήμψεται.
nt-lat
Qui recipit prophetam in nomine prophetæ, mercedem prophetæ accipiet : et qui recipit justum in nomine justi, mercedem justi accipiet.
nt-syr
ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܩܰܒ݁ܶܠ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܒ݁ܫܶܡ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܢܳܣܶܒ݂ ܘܡܰܢ ܕ݁ܰܡܩܰܒ݁ܶܠ ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܒ݁ܫܶܡ ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܢܳܣܶܒ݂܂
nt-cop
ⲡ​ⲉⲧ​ϣⲱⲡ ⲉⲣⲟ​ϥ ⲛ​ⲟⲩ​ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉ​ⲡ ⲣⲁⲛ ⲛ​ⲟⲩ​ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϥ​ⲛⲁ​ϫⲓ ⲙ​ⲡ ⲃⲉⲕⲉ ⲛ​ⲟⲩ​ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ . ⲁⲩⲱ ⲡ​ⲉⲧ​ϣⲱⲡ ⲉⲣⲟ​ϥ ⲛ​ⲟⲩ​ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲉ​ⲡ ⲣⲁⲛ ⲛ​ⲟⲩ​ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ϥ​ⲛⲁ​ϫⲓ ⲙ​ⲡ ⲃⲉⲕⲉ ⲙ​ⲡ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ .
nt-got
sa andnimands praufetu in namin praufetaus mizdon praufetaus nimiþ , jah sa andnimands garaihtana in namin garaihtis mizdon garaihtis nimiþ .
nt-kjv
He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward; and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward.
Mt 10 42
nt-grc
καὶ ὃς ἂν ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ.
nt-lat
Et quicumque potum dederit uni ex minimis istis calicem aquæ frigidæ tantum in nomine discipuli : amen dico vobis, non perdet mercedem suam.
nt-syr
ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܡܰܫܩܶܐ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪܶܐ ܟ݁ܳܣܳܐ ܕ݁ܩܰܪܺܝܪܶܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܒ݁ܰܫܡܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܰܘܒ݁ܶܕ݂ ܐܰܓ݂ܪܶܗ܂
nt-cop
ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲥⲉⲟⲩⲁ ⲛ​ⲛⲉⲓ​ⲕⲟⲩⲓ ⲛ​ⲟⲩ​ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲩ ⲛⲱⲣϣ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲉ​ⲡ ⲣⲁⲛ ⲛ​ⲟⲩ​ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ . ϩⲁⲙⲏⲛ ϯ​ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉ​ϥ ⲥⲱⲣⲙ ⲙ​ⲡⲉϥ​ⲃⲉⲕⲉ .
nt-got
jah saei gadragkeiþ ainana þize minnistane stikla kaldis watins þatainei in namin siponeis , amen qiþa izwis , ei ni fraqisteiþ mizdon seinai .
nt-kjv
And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward.
Mt 11 1
nt-grc
Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ, μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν.
nt-lat
Et factum est, cum consummasset Jesus, præcipiens duodecim discipulis suis, transiit inde ut doceret, et prædicaret in civitatibus eorum.
nt-syr
ܘܰܗܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܡܦ݂ܰܩܳܕ݂ܽܘ ܠܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܠܡܰܠܳܦ݂ܽܘ ܘܰܠܡܰܟ݂ܪܳܙܽܘ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ܂
nt-cop
ⲁ​ⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲟⲩⲱ ⲉ​ϥ ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ​ⲡⲉϥ​ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙ​ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁ​ϥ ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡ​ⲙⲁ ⲉⲧ​ⲙⲙⲁⲩ ⲉ​ϥ ϯⲥⲃⲱ ⲁⲩⲱ ⲉ​ϥ ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲛⲉⲩ​ⲡⲟⲗⲓⲥ .
nt-got
Jah warþ , biþe usfullida Iesus anabiudands þaim twalif siponjam seinaim , ushof sik jainþro du laisjan jah merjan and baurgs ize .
nt-kjv
And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities.
Mt 11 2
nt-grc
Ὁ δὲ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ χριστοῦ πέμψας διὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ
nt-lat
Joannes autem cum audisset in vinculis opera Christi, mittens duos de discipulis suis,
nt-syr
ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܰܕ݁ܰܪ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ܂
nt-cop
ⲛⲧⲉⲣⲉ​ϥ ⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉ​ϣⲧⲉⲕⲟ ⲉ​ⲛⲉ​ϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ​ⲡⲉ​ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁ​ϥ ϫⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ​ⲟⲩ ⲛ​ⲛⲉϥ​ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ .
nt-got
iþ Iohannes gahausjands in karkarai waurstwa Xristaus , insandjands bi siponjam seinaim qaþ du imma :
nt-kjv
Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples,
Mt 11 3
nt-grc
εἶπεν αὐτῷ· Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν;
nt-lat
ait illi : Tu es, qui venturus es, an alium exspectamus ?
nt-syr
ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܗܰܘ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܐܰܘ ܠܰܐ݈ܚܪܺܝܢ ܗ݈ܽܘ ܡܣܰܟ݁ܶܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ܂
nt-cop
ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡ​ⲉⲧ​ⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲣⲉ​ⲛ ϭⲱϣⲧ ϩⲏⲧϥ ⲛ​ⲕⲉ​ⲟⲩⲁ .
nt-got
þû is sa qimanda þau anþarizuh beidaima ?
nt-kjv
And said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another?
Mt 11 4
nt-grc
καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε·
nt-lat
Et respondens Jesus ait illis : Euntes renuntiate Joanni quæ audistis, et vidistis.
nt-syr
ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܐܶܫܬ݁ܰܥܰܘ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܘܚܳܙܶܝܢ܂
nt-cop
ⲁ​ϥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϫⲱ ⲉ​ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲛⲉ​ⲧⲉⲧⲛ​ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟ​ⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟ​ⲟⲩ .
nt-got
jah andhafjands Iesus qaþ du im : gaggandans gateihiþ Iohanne þatei gahauseiþ jah gasaiƕiþ .
nt-kjv
Jesus answered and said unto them, Go and shew John again those things which ye do hear and see:
Mt 11 5
nt-grc
τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, καὶ νεκροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·
nt-lat
Cæci vident, claudi ambulant, leprosi mundantur, surdi audiunt, mortui resurgunt, pauperes evangelizantur :
nt-syr
ܣܡܰܝܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܘܰܚܓ݂ܺܝܪܶܐ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܘܓ݂ܰܪܒ݁ܶܐ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݁ܶܝܢ ܘܚܰܪܫܶܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܘܡܺܝܬ݂ܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܡܶܣܬ݁ܰܒ݁ܪܺܝܢ܂
nt-cop
ϫⲉ ⲛ​ⲃⲗⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲁⲗⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ​ⲉⲧ​ⲥⲟⲃϩ ⲧⲃⲃⲟ ⲛⲁⲗ ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲉⲙⲡⲟ ϣⲁϫⲉ ⲛ​ⲉⲧ​ⲙⲟⲟⲩⲧ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ​ϩⲏⲕⲉ ⲥⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲁⲩ .
nt-got
blindai ussaiƕand , jah haltai gaggand , þrutsfillai hrainjai wairþand , jah baudai gahausjand , jah dauþai urreisand , jah unledai wailamerjanda :
nt-kjv
The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them.
Mt 11 6
nt-grc
καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί.
nt-lat
et beatus est, qui non fuerit scandalizatus in me.
nt-syr
ܘܛܽܘܒ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܟ݁ܫܶܠ ܒ݁ܺܝ܂
nt-cop
ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓⲁⲧ​ϥ ⲙⲡⲉⲧⲉ ⲛϥⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲁⲛ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧ .
nt-got
jah audags ist ƕazuh saei ni gamarzjada in mis .
nt-kjv
And blessed is he, whosoever shall not be offended in me.
Mt 11 7
nt-grc
Τούτων δὲ πορευομένων ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ Ἰωάννου· Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον;
nt-lat
Illis autem abeuntibus, cœpit Jesus dicere ad turbas de Joanne : Quid existis in desertum videre ? arundinem vento agitatem ?
nt-syr
ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܙܰܠܘ ܫܰܪܺܝ ܝܶܫܽܘܥ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܥܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܳܢܳܐ ܢܦ݂ܰܩܬ݁ܽܘܢ ܠܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ ܩܰܢܝܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥ܂
nt-cop
ⲛⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲃⲱⲕ ⲁ​ϥ ⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉ​ϫⲟⲟ​ⲥ ⲛ​ⲙ ⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ . ϫⲉ ⲛⲧ​ⲁ ⲧⲉⲧⲛ​ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉ​ⲧ ⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲉ​ⲛⲁⲩ ⲉ​ⲟⲩ . ⲉⲩⲕⲁϣ ⲉⲣⲉ​ⲡ ⲧⲏⲩ ⲕⲓⲙ ⲉⲣⲟ​ϥ .
nt-got
at þaim þan afgaggandam , dugann Iesus qiþan þaim manageim bi Iohannen : ƕa usiddjeduþ ana auþida saiƕan ? raus fram winda wagidata ?
nt-kjv
And as they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, What went ye out into the wilderness to see? A reed shaken with the wind?
Mt 11 8
nt-grc
ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν.
nt-lat
Sed quid existis videre ? hominem mollibus vestitum ? Ecce qui mollibus vestiuntur, in domibus regum sunt.
nt-syr
ܘܶܐܠܳܐ ܡܳܢܳܐ ܢܦ݂ܰܩܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܚܙܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܢܰܚܬ݁ܶܐ ܪܰܟ݁ܺܝܟ݂ܶܐ ܠܒ݂ܺܝܫ ܗܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܪܰܟ݁ܺܝܟ݂ܶܐ ܠܒ݂ܺܝܫܺܝܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܂
nt-cop
ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧ​ⲁ ⲧⲉⲧⲛ​ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉ​ⲛⲁⲩ ⲉ​ⲟⲩ . ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲣⲉ​ϩⲉⲛ​ϩⲃⲥⲱ ⲉⲩϭⲏⲛ ⲧⲟ ϩⲓⲱⲱ​ϥ . ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲛ​ⲉⲧ​ⲫⲟⲣⲉⲓ ⲛ​ⲛ ϩⲃⲥⲱ ⲉⲩϭⲏⲛ ⲥⲉϩⲛⲛⲏⲓ ⲛ​ⲛ ⲣⲣⲱⲟⲩ .
nt-got
akei ƕa usiddjeduþ saiƕan ? mannan hnasqjaim wastjom gawasidana ? sai , þaiei hnasqjaim wasidai sind , in gardim þiudane sind .
nt-kjv
But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? behold, they that wear soft clothing are in kings' houses.
Mt 11 9
nt-grc
ἀλλὰ τί ἐξήλθατε⸂; προφήτην ἰδεῖν⸃; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου.
nt-lat
Sed quid existis videre ? prophetam ? Etiam dico vobis, et plus quam prophetam.
nt-syr
ܘܶܐܠܳܐ ܡܳܢܳܐ ܢܦ݂ܰܩܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܚܙܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܐܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ܂
nt-cop
ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧ​ⲁ ⲧⲉⲧⲛ​ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉ​ⲛⲁⲩ ⲉ​ⲟⲩ ⲉⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϩⲉ ϯ​ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲩⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ .
nt-got
akei ƕa usiddjeduþ saiƕan ? praufetu ? jai , qiþa izwis : jah managizo praufetau .
nt-kjv
But what went ye out for to see? A prophet? yea, I say unto you, and more than a prophet.
Mt 11 10
nt-grc
οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται· Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.
nt-lat
Hic est enim de quo scriptum est : Ecce ego mitto angelum meum ante faciem tuam, qui præparabit viam tuam ante te.
nt-syr
ܗܳܢܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܥܠܰܘܗ݈ܝ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܝ ܩܕ݂ܳܡ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܳܟ݂ ܕ݁ܢܰܬ݂ܩܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁܂
nt-cop
ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡ​ⲉⲧ​ⲥⲏϩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ​ϥ . ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯ​ⲛⲁ​ⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙ​ⲡⲁ​ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲁⲧⲉⲕϩⲏ . ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲥⲟϥⲧⲉ ⲛ​ⲧⲉⲕ​ϩⲓⲏ ⲙ​ⲡⲉ​ⲕⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ .
nt-got
sa ist auk bi þanei gameliþ ist : sai , ik insandja aggilu meinana faura þus , saei gamanweiþ wig þeinana faura þus .
nt-kjv
For this is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.
Mt 11 11
nt-grc
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ· ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν.
nt-lat
Amen dico vobis, non surrexit inter natos mulierum major Joanne Baptista : qui autem minor est in regno cælorum, major est illo.
nt-syr
ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܩܳܡ ܒ݁ܺܝܠܺܝܕ݂ܰܝ ܢܶܫܶܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ ܪܰܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܡܶܢܶܗ܂
nt-cop
ϩⲁⲙⲏⲛ ϯ​ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛⲏⲧⲛ . ϫⲉ ⲙⲡⲉ​ϥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙ ⲡⲉ​ϫⲡ​ⲟ ⲛⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲛϭⲓ ⲡ​ⲉⲧ​ⲟ ⲛ​ⲛⲟϭ ⲉ​ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡ​ⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ . ⲡ​ⲕⲟⲩⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲟ​ϥ ⲟⲩ​ⲛⲟϭ ⲉⲣⲟ​ϥ ⲡⲉ ϩⲛ ⲧ​ⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ .
nt-got
amen , qiþa izwis : ni urrais in baurim qinono maiza Iohanne þamma daupjandin ; iþ sa minniza in þiudangardjai himine maiza imma ist .
nt-kjv
Verily I say unto you, Among them that are born of women there hath not risen a greater than John the Baptist: notwithstanding he that is least in the kingdom of heaven is greater than he.
Mt 11 12
nt-grc
ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν.
nt-lat
A diebus autem Joannis Baptistæ usque nunc, regnum cælorum vim patitur, et violenti rapiunt illud.
nt-syr
ܡܶܢ ܝܰܘܡܰܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܥܡܕ݂ܳܢܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܒ݁ܰܩܛܺܝܪܳܐ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܘܰܩܛܺܝܪܳܢܶܐ ܡܚܰܛܦ݂ܺܝܢ ܠܳܗ܂
nt-cop
ϫⲓⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ​ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡ​ⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧ​ⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲥⲉ​ϫⲓ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛ​ϭⲟⲛⲥ . ⲁⲩⲱ ⲛ​ⲣⲉϥϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ ⲧⲱⲣⲡ ⲙⲙⲟ​ⲥ .
nt-got
framuh þan þaim dagam Iohannis þis daupjandins und hita þiudangardi himine anamahtjada , jah anamahtjandans frawilwand þo .
nt-kjv
And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force.
Mt 11 13
nt-grc
πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως Ἰωάννου ἐπροφήτευσαν·
nt-lat
Omnes enim prophetæ et lex usque ad Joannem prophetaverunt :
nt-syr
ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܘܽܐܘܪܳܝܬ݁ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܬ݂ܢܰܒ݁ܺܝܘ܂
nt-cop
ⲛⲉ​ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣ​ⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡ​ⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧ​ⲁ ⲩ​ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ϣⲁ​ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ .
nt-got
allai auk praufeteis jah witoþ und Iohanne fauraqeþun ;
nt-kjv
For all the prophets and the law prophesied until John.
Mt 11 14
nt-grc
καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν Ἠλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι.
nt-lat
et si vultis recipere, ipse est Elias, qui venturus est.
nt-syr
ܘܶܐܢ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ ܐܶܠܺܝܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ܂
nt-cop
ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲉϣϫⲓⲧϥ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲡ​ⲉⲧ​ⲛⲏⲩ .
nt-got
jah jabai wildedeiþ miþniman , sa ist Helias , saei skulda qiman .
nt-kjv
And if ye will receive it, this is Elias, which was for to come.
Mt 11 15
nt-grc
ὁ ἔχων ὦτα ἀκουέτω.
nt-lat
Qui habet aures audiendi, audiat.
nt-syr
ܡܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܕ݂ܢܶܐ ܕ݁ܢܶܫܡܰܥ ܢܶܫܡܰܥ܂
nt-cop
ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉ​ⲥⲱⲧⲙ ⲙⲁⲣⲉ​ϥ ⲥⲱⲧⲙ .
nt-got
saei habai ausona hausjandona , gahausjai .
nt-kjv
He that hath ears to hear, let him hear.
Mt 11 16
nt-grc
Τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην; ὁμοία ἐστὶν παιδίοις καθημένοις ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἃ προσφωνοῦντα τοῖς ἑτέροις⸃
nt-lat
Cui autem similem æstimabo generationem istam ? Similis est pueris sedentibus in foro : qui clamantes coæqualibus
nt-syr
ܠܡܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܕ݁ܰܡܺܝܗ ܠܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܳܡܝܳܐ ܠܰܛܠܳܝܶܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܒ݁ܫܽܘܩܳܐ ܘܩܳܥܶܝܢ ܠܚܰܒ݂ܪܰܝܗܽܘܢ܂
nt-cop
ⲧⲉⲓ​ⲅⲉⲛⲉⲁ ⲇⲉ ⲉ​ⲓ ⲛⲁ​ⲧⲛⲧⲱⲛ​ⲥ ⲉⲛⲓⲙ . ⲉ​ⲥ ⲧⲛⲧⲱⲛ ⲉ​ϩⲉⲛ​ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉ​ⲩ ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲛ ⲛ​ⲁⲅⲟⲣⲁ . ⲛⲁⲓ ⲉⲧ​ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ​ⲛⲉⲩ​ϣⲃⲉⲉⲣ
nt-got
ƕe nu galeiko þata kuni ? Galeik ist barnam sitandam in garunsim jah wopjandam anþar anþaris ,
nt-kjv
But whereunto shall I liken this generation? It is like unto children sitting in the markets, and calling unto their fellows,
Mt 11 17
nt-grc
λέγουσιν· Ηὐλήσαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε· ἐθρηνήσαμεν καὶ οὐκ ἐκόψασθε·
nt-lat
dicunt : Cecinimus vobis, et non saltastis : lamentavimus, et non planxistis.
nt-syr
ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܙܡܰܪܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܪܰܩܶܕ݂ܬ݁ܽܘܢ ܘܶܐܠܰܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܰܪܩܶܕ݂ܬ݁ܽܘܢ܂
nt-cop
ⲉ​ⲩ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲁ​ⲛ ϫⲱ ⲉⲣⲱ​ⲧⲛ ⲙⲡⲉⲧⲛϭⲟⲥϭⲥ . ⲁ​ⲛ ⲧⲟⲉⲓⲧ ⲙⲡ​ⲉⲧⲛ​ⲛⲉϩⲡⲉ .
nt-got
jah qiþandam : swiglodedum izwis jah ni plinsideduþ ; hufum jah ni qainodeduþ .
nt-kjv
And saying, We have piped unto you, and ye have not danced; we have mourned unto you, and ye have not lamented.
Mt 11 18
nt-grc
ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων, καὶ λέγουσιν· Δαιμόνιον ἔχει·
nt-lat
Venit enim Joannes neque manducans, neque bibens, et dicunt : Dæmonium habet.
nt-syr
ܐܶܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܠܳܐ ܐܳܟ݂ܶܠ ܘܠܳܐ ܫܳܬ݂ܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕ݁ܰܝܘܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܶܗ܂
nt-cop
ⲁ​ϥ ⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉⲛϥⲟⲩⲱⲙ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛ​ϥ ⲥⲱ ⲁⲛ . ⲡⲉϫⲁ​ⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ϩⲓⲱⲱ​ϥ .
nt-got
qam raihtis Iohannes nih matjands nih drigkands jah qiþand : unhulþon habaiþ .
nt-kjv
For John came neither eating nor drinking, and they say, He hath a devil.
Mt 11 19
nt-grc
ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν· Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῆς.
nt-lat
Venit Filius hominis manducans, et bibens, et dicunt : Ecce homo vorax, et potator vini, publicanorum et peccatorum amicus. Et justificata est sapientia a filiis suis.
nt-syr
ܐܶܬ݂ܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܳܟ݂ܶܠ ܘܫܳܬ݂ܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܳܟ݁ܽܘܠܳܐ ܘܫܳܬ݂ܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܘܪܳܚܡܳܐ ܕ݁ܡܳܟ݂ܣܶܐ ܘܰܕ݂ܚܰܛܳܝܶܐ ܘܶܐܙܕ݁ܰܕ݁ܩܰܬ݂ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܝܗ܂
nt-cop
ⲁ​ϥ ⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲡ​ϣⲏⲣⲉ ⲙ​ⲡ ⲣⲱⲙⲉ ⲉ​ϥ ⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲉ​ϥ ⲥⲱ . ⲡⲉϫⲁ​ⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥ​ⲟⲩ​ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥⲥⲉⲏⲣⲡ ⲛϣⲃⲏⲣⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ϩⲓⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ . ⲁⲩⲱ ⲁ​ⲥ ⲧⲙⲁⲓⲟ ⲛϭⲓ ⲧ​ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲥ​ϩⲃⲏⲩⲉ .
nt-got
qam sa sunus mans matjands jah drigkands jah qiþand : sai , manna afetja jah afdrugkja , motarje frijonds jah frawaurhtaize . jah uswaurhta gadomida warþ handugei fram barnam seinaim .
nt-kjv
The Son of man came eating and drinking, and they say, Behold a man gluttonous, and a winebibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of her children.
Mt 11 20
nt-grc
Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ, ὅτι οὐ μετενόησαν·
nt-lat
Tunc cœpit exprobrare civitatibus, in quibus factæ sunt plurimæ virtutes ejus, quia non egissent pœnitentiam :
nt-syr
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܫܰܪܺܝ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܡܚܰܣܳܕ݂ܽܘ ܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܗܘܰܘ ܒ݁ܗܶܝܢ ܚܰܝܠܰܘܗ݈ܝ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܘܠܳܐ ܬ݁ܳܒ݂ܘ܂
nt-cop
ⲧⲟⲧⲉ ⲁ​ϥ ⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲛⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲛⲙⲡⲟⲗⲓⲥ . ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛ​ⲛⲉϥ​ϭⲟⲙ ϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧ​ⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲡ​ⲟⲩ​ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ .
nt-got
þanuh dugann idweitjan baurgim , in þaimei waurþun þos managistons mahteis is , þatei ni idreigodedun sik .
nt-kjv
Then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not:
Mt 11 21
nt-grc
Οὐαί σοι, Χοραζίν· οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ μετενόησαν.
nt-lat
Væ tibi Corozain, væ tibi Bethsaida : quia, si in Tyro et Sidone factæ essent virtutes quæ factæ sunt in vobis, olim in cilicio et cinere pœnitentiam egissent.
nt-syr
ܘܳܐܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܘܳܝ ܠܶܟ݂ܝ ܟ݁ܳܘܪܰܙܺܝܢ ܘܳܝ ܠܶܟ݂ܝ ܒ݁ܶܝܬ݂‌ܨܰܝܳܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܠܽܘ ܒ݁ܨܽܘܪ ܘܰܒ݂ܨܰܝܕ݁ܳܢ ܗܘܰܘ ܚܰܝܠܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܗܘܰܘ ܒ݁ܟ݂ܶܝܢ ܟ݁ܒ݂ܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܣܰܩܶܐ ܘܰܒ݂ܩܶܛܡܳܐ ܬ݁ܳܒ݂ܘ܂
nt-cop
ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲏ ⲭⲟⲣⲁⲍⲉⲓⲛ . ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲏ ⲃⲏⲇⲥⲁⲓⲇⲁ . ϫⲉ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲛϭⲟⲙ ⲛⲧ​ⲁ ⲩ​ϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲏⲧ​ⲧⲏⲩⲧⲛ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲥⲓⲇⲱⲛ ⲉϣϫⲉ ⲁ​ⲩ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓ ϩⲛ ⲟⲩ​ϭⲟⲟⲩⲛⲉ ⲙⲛ​ⲟⲩ​ⲕⲣⲙⲉⲥ .
nt-got
wai þus Kaurazein , wai þus Beþsaïdan ; unte iþ waurþeina in Twre jah Seidone landa mahteis þos waurþanons in izwis , airis þau in sakkau jah azgon idreigodedeina .
nt-kjv
Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works, which were done in you, had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.
Mt 11 22
nt-grc
πλὴν λέγω ὑμῖν, Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ ὑμῖν.
nt-lat
Verumtamen dico vobis : Tyro et Sidoni remissius erit in die judicii, quam vobis.
nt-syr
ܒ݁ܪܰܡ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܶܝܢ ܕ݁ܰܠܨܽܘܪ ܘܰܠܨܰܝܕ݁ܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܢܺܝܚ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܐܰܘ ܠܟ݂ܶܝܢ܂
nt-cop
ⲡⲗⲏⲛ ϯ​ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛⲏⲧⲛ . ϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩ​ⲙⲧⲟ​ⲛ ⲛⲁ​ϣⲱⲡⲉ ⲛ​ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲥⲓⲇⲱⲛ ⲙ​ⲡⲉ​ϩⲟⲟⲩ ⲛ​ⲧⲉ​ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲉϩⲟⲩⲉⲉⲣⲱⲧⲛ .
nt-got
sweþauh qiþa izwis : Twrim jah Seidonim sutizo wairþiþ in daga stauos þau izwis .
nt-kjv
But I say unto you, It shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment, than for you.
Mt 11 23
nt-grc
καὶ σύ, Καφαρναούμ, μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ⸃; ἕως ᾅδου καταβήσῃ· ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί, ἔμεινεν ἂν μέχρι τῆς σήμερον.
nt-lat
Et tu Capharnaum, numquid usque in cælum exaltaberis ? usque in infernum descendes, quia si in Sodomis factæ fuissent virtutes quæ factæ sunt in te, forte mansissent usque in hanc diem.
nt-syr
ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܝ ܟ݁ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ ܗܳܝ ܕ݁ܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡܬ݁ܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ ܬ݁ܶܬ݁ܰܚܬ݁ܶܝܢ ܕ݁ܶܐܠܽܘ ܒ݁ܰܣܕ݂ܽܘܡ ܗܘܰܘ ܚܰܝܠܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܗܘܰܘ ܒ݁ܶܟ݂ܝ ܩܰܝܳܡܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ܂
nt-cop
ⲛⲧⲟ ϩⲱⲱⲧⲉ ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲙⲏ ⲧⲉ​ⲛⲁ​ϫⲓⲥⲉ ϣⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉ​ⲧ ⲡⲉ . ⲧⲉ​ⲛⲁ​ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϣⲁⲁⲙⲛⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲛϭⲟⲙ ⲛⲧ​ⲁ ⲩ​ϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲉ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲙⲛ ⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁ ⲛⲉ​ⲩ ⲛⲁ​ϭⲱ ⲡⲉ ϣⲁⲡⲟⲟⲩ ⲛ​ϩⲟⲟⲩ .
nt-got
jah þu Kafarnaum , þu und himin ushauhida , dalaþ und halja galeiþis : unte jabai in Saudaumjam waurþeina mahteis þos waurþanons in izwis , aiþþau eis weseina und hina dag .
nt-kjv
And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to hell: for if the mighty works, which have been done in thee, had been done in Sodom, it would have remained until this day.
Mt 11 24
nt-grc
πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ σοί.
nt-lat
Verumtamen dico vobis, quia terræ Sodomorum remissius erit in die judicii, quam tibi.
nt-syr
ܒ݁ܪܰܡ ܐܳܡܰܪܢܳܐ ܠܶܟ݂ܝ ܕ݁ܠܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܰܣܕ݂ܽܘܡ ܢܶܗܘܶܐ ܢܺܝܚ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܐܰܘ ܠܶܟ݂ܝ܂
nt-cop
ⲡⲗⲏⲛ ϯ​ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛⲏⲧⲛ . ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲙⲧⲟⲛ ⲛⲁ​ϣⲱⲡⲉ ⲙ​ⲡ ⲕⲁϩ ⲛ​ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲙⲛ ⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁ ⲙ​ⲡⲉ​ϩⲟⲟⲩ ⲛ​ⲧⲉ​ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲉϩⲟⲩⲉⲉⲣⲟ .
nt-got
sweþauh qiþa izwis þatei airþai Saudaumje sutizo wairþiþ in daga stauos þau þus .
nt-kjv
But I say unto you, That it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment, than for thee.
Mt 11 25
nt-grc
Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις·
nt-lat
In illo tempore respondens Jesus dixit : Confiteor tibi, Pater, Domine cæli et terræ, quia abscondisti hæc a sapientibus, et prudentibus, et revelasti ea parvulis.
nt-syr
ܒ݁ܗܰܘ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܳܒ݂ܝ ܡܳܪܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕ݂ܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܣܺܝܬ݁ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܚܰܟ݁ܺܝܡܶܐ ܘܣܰܟ݁ܽܘܠܬ݂ܳܢܶܐ ܘܰܓ݂ܠܰܝܬ݁ ܐܶܢܶܝܢ ܠܝܰܠܽܘܕ݂ܶܐ܂
nt-cop
ϩⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧ​ⲙⲙⲁⲩ ⲁ​ϥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲉ​ϥ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ϯ​ⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛⲁ​ⲕ ⲡⲁ​ⲉⲓⲱⲧ ⲡ​ϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ​ⲧ ⲡⲉ ⲙⲛ ⲡ​ⲕⲁϩ . ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲁ​ⲕ ϩⲟⲡ​ⲟⲩ ⲉ​ⲛ ⲥⲟⲫⲟⲥ ⲙⲛ ⲛ​ⲥⲁⲃⲉⲉⲩ ⲁ​ⲕ ϭⲟⲗⲡ​ⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ​ⲛ ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ .
nt-got
inuh jainamma mela andhafjands
nt-kjv
At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes.
Mt 11 26
nt-grc
ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο⸃ ἔμπροσθέν σου.
nt-lat
Ita Pater : quoniam sic fuit placitum ante te.
nt-syr
ܐܺܝܢ ܐܳܒ݂ܝ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁܂
nt-cop
ⲁϩⲉ ⲡⲁ​ⲉⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲛⲧ​ⲁ ⲥ​ⲣⲁⲛⲁ​ⲕ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲙ​ⲡⲉ​ⲕⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ .
nt-kjv
Even so, Father: for so it seemed good in thy sight.
Mt 11 27
nt-grc
Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι.
nt-lat
Omnia mihi tradita sunt a Patre meo. Et nemo novit Filium, nisi Pater : neque Patrem quis novit, nisi Filius, et cui voluerit Filius revelare.
nt-syr
ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܶܫܬ݁ܠܶܡ ܠܺܝ ܡܶܢ ܐܳܒ݂ܝ ܘܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܝܳܕ݂ܰܥ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒ݁ܪܳܐ ܘܰܠܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܒ݁ܪܳܐ ܕ݁ܢܶܓ݂ܠܶܐ܂
nt-cop
ⲁ​ⲩ ϯ ⲛⲁⲓ ⲙ​ⲡ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ​ϥ ⲙ​ⲡⲁ​ⲉⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ​ⲡ ϣⲏⲣⲉ ⲉ​ⲓ ⲙⲏⲧⲓ ⲡ​ⲉⲓⲱⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ​ⲡ ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲡ​ϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁ​ⲟⲩⲱϣ ⲉ​ⲟⲩ​ⲱϣ ⲉ​ⲩ ⲱⲛϩ ⲛⲁ​ϥ ⲉⲃⲟⲗ .
nt-kjv
All things are delivered unto me of my Father: and no man knoweth the Son, but the Father; neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him.
Mt 11 28
nt-grc
Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς.
nt-lat
Venite ad me omnes qui laboratis, et onerati estis, et ego reficiam vos.
nt-syr
ܬ݁ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܝ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܠܰܐܝܳܐ ܘܰܫܩܺܝܠܰܝ ܡܰܘܒ݁ܠܶܐ ܘܶܐܢܳܐ ܐܰܢܺܝܚܟ݂ܽܘܢ܂
nt-cop
ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ ϣⲁⲣⲟ​ⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ​ϩⲟⲥⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧ​ⲟⲧⲡ . ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯ​ⲛⲁ​ϯⲙⲧⲟⲛ ⲛⲏⲧⲛ .
nt-kjv
Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.
Mt 11 29
nt-grc
ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν·
nt-lat
Tollite jugum meum super vos, et discite a me, quia mitis sum, et humilis corde : et invenietis requiem animabus vestris.
nt-syr
ܫܩܽܘܠܘ ܢܺܝܪܝ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܺܝܠܰܦ݂ܘ ܡܶܢܝ ܕ݁ܢܺܝܚ ܐ݈ܢܳܐ ܘܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܠܶܒ݁ܝ ܘܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܢܝܳܚܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ܂
nt-cop
ϥ​ⲓ ⲙ​ⲡⲁ​ⲛⲁϩⲃ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲏⲩⲧⲛ . ⲛⲧⲉⲧⲛ ⲉ​ⲓ ⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲟⲩⲣⲙⲣⲁϣ ⲁⲩⲱ ϯ​ⲑⲃⲃⲓⲏⲩ ϩⲙ ⲡⲁ​ϩⲏⲧ . ⲧⲁⲣⲉ​ⲧⲉⲧⲛ​ϩⲉ ⲉ​ⲩ ⲙⲧⲟⲛ ⲛ​ⲛⲉ​ⲯⲩⲭⲏ .
nt-kjv
Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.
Mt 11 30
nt-grc
ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν.
nt-lat
Jugum enim meum suave est, et onus meum leve.
nt-syr
ܢܺܝܪܝ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܰܣܺܝܡ ܗ݈ܘ ܘܡܰܘܒ݁ܰܠܝ ܩܰܠܺܝܠܳܐ ܗ݈ܝ܂
nt-cop
ⲡⲁ​ⲛⲁϩⲃ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϩⲗⲱϭϥ ⲁⲩⲱ ⲥ​ⲁⲥⲱⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲧⲁ​ⲉⲧⲡⲱ .
nt-kjv
For my yoke is easy, and my burden is light.
Mt 12 1
nt-grc
Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς σάββασιν διὰ τῶν σπορίμων· οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν καὶ ἤρξαντο τίλλειν στάχυας καὶ ἐσθίειν.
nt-lat
In illo tempore abiit Jesus per sata sabbato : discipuli autem ejus esurientes cœperunt vellere spicas, et manducare.
nt-syr
ܒ݁ܗܰܘ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܙܰܪܥܶܐ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܟ݁ܦ݂ܶܢܘ ܘܫܰܪܺܝܘ ܡܳܠܓ݁ܺܝܢ ܫܶܒ݁ܠܶܐ ܘܳܐܟ݂ܠܺܝܢ܂
nt-cop
ϩⲙ ⲡⲉ​ⲟⲩⲟⲉⲓ​ϣ ⲉⲧ​ⲙⲙⲁⲩ ⲁ​ϥ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ϩⲓⲧⲛ ⲙ​ⲙⲁ ⲉⲧϫⲏⲩ ⲙ​ⲡ ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ . ⲛⲉϥ​ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁ​ⲩ ϩⲕⲟ ⲁ​ⲩ ⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛⲧⲱⲗⲕ ⲛⲛϩⲙⲥ ⲉ​ⲩ ⲟⲩⲱⲙ .
nt-kjv
At that time Jesus went on the sabbath day through the corn; and his disciples were an hungred, and began to pluck the ears of corn, and to eat.
Mt 12 2
nt-grc
οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπαν αὐτῷ· Ἰδοὺ οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν ὃ οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν ἐν σαββάτῳ.
nt-lat
Pharisæi autem videntes, dixerunt ei : Ecce discipuli tui faciunt quod non licet facere sabbatis.
nt-syr
ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܗܳܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܟ݁ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ܂
nt-cop
ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣ​ⲟⲩ​ⲛⲁⲩ ⲡⲉϫⲁ​ⲩ ⲛⲁ​ϥ . ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲛⲉⲕ​ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲉ​ⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲧⲉⲙⲉϣϣⲉ ⲉ​ⲁⲁϥ ϩⲙ ⲡ​ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ .
nt-kjv
But when the Pharisees saw it, they said unto him, Behold, thy disciples do that which is not lawful to do upon the sabbath day.
Mt 12 3
nt-grc
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Οὐκ ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυὶδ ὅτε ἐπείνασεν καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ;
nt-lat
At ille dixit eis : Non legistis quid fecerit David, quando esuriit, et qui cum eo erant :
nt-syr
ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܦ݂ܶܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ܂
nt-cop
ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲛⲁⲩ . ϫⲉ ⲙⲡ​ⲉⲧⲛ​ⲟϣϥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲣ​ⲟⲩ ⲛⲧⲉⲣⲉ​ϥ ϩⲕⲟ ⲙⲛ ⲛ​ⲉⲧ​ⲛⲙⲙⲁ​ϥ .
nt-kjv
But he said unto them, Have ye not read what David did, when he was an hungred, and they that were with him;
Mt 12 4
nt-grc
πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγον, ὃ⸃ οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν οὐδὲ τοῖς μετ’ αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσιν μόνοις;
nt-lat
quomodo intravit in domum Dei, et panes propositionis comedit, quos non licebat ei edere, neque his qui cum eo erant, nisi solis sacerdotibus ?
nt-syr
ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܥܰܠ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܦ݂ܳܬ݂ܽܘܪܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܟ݂ܰܠ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܘܠܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܟ݂ܳܗܢܶܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂܂
nt-cop
ⲛ​ⲧ ϩⲉ ⲛⲧ​ⲁ ϥ​ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉ​ⲡ ⲏⲓ ⲙ​ⲡ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁ​ϥ ⲟⲩⲱⲙ ⲛ​ⲛ ⲟⲉⲓⲕ ⲛⲧⲉⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲓⲥ . ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲉϣϣⲉ ⲉⲣⲟ​ϥ ⲉ​ⲟⲩⲟⲙ​ⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲛ​ⲉⲧ​ⲛⲙⲙⲁ​ϥ . ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛ​ⲟⲩⲏⲏⲃ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ .
nt-kjv
How he entered into the house of God, and did eat the shewbread, which was not lawful for him to eat, neither for them which were with him, but only for the priests?
Mt 12 5
nt-grc
ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσιν καὶ ἀναίτιοί εἰσιν;
nt-lat
aut non legistis in lege quia sabbatis sacerdotes in templo sabbatum violant, et sine crimine sunt ?
nt-syr
ܐܰܘ ܠܳܐ ܩܪܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܽܐܘܪܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܳܗܢܶܐ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܡܰܚܠܺܝܢ ܠܳܗ ܠܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܥܶܕ݂ܠܳܝ ܐܶܢܽܘܢ܂
nt-cop
ⲏⲙⲡⲉⲧⲛⲟϣϥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡ​ⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡ​ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛ​ⲟⲩⲏⲏⲃ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ​ⲡ ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡ​ⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲟ​ϥ .
nt-kjv
Or have ye not read in the law, how that on the sabbath days the priests in the temple profane the sabbath, and are blameless?
Mt 12 6
nt-grc
λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι τοῦ ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν ὧδε.
nt-lat
Dico autem vobis, quia templo major est hic.
nt-syr
ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗܳܪܟ݁ܳܐ܂
nt-cop
ϯ​ϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛⲏⲧⲛ . ϫⲉ ⲡ​ⲉⲧ​ⲟ ⲛ​ⲛⲟϭ ⲉ​ⲡ ⲣⲡⲉ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ .
nt-kjv
But I say unto you, That in this place is one greater than the temple.
Mt 12 7
nt-grc
εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί ἐστιν· Ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν, οὐκ ἂν κατεδικάσατε τοὺς ἀναιτίους.
nt-lat
Si autem sciretis, quid est : Misericordiam volo, et non sacrificium : numquam condemnassetis innocentes :
nt-syr
ܐܶܠܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܳܢܰܘ ܚܢܳܢܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܕ݁ܶܒ݂ܚܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܡܚܰܝܒ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܥܶܕ݂ܠܳܝ ܐܶܢܽܘܢ܂
nt-cop
ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲓⲟⲩⲉϣⲟⲩⲛⲁ ⲉϩⲟⲩⲉⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ . ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲧϭⲁⲓⲟ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲙⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲟ​ⲟⲩ .
nt-kjv
But if ye had known what this meaneth, I will have mercy, and not sacrifice, ye would not have condemned the guiltless.
Mt 12 8
nt-grc
κύριος γάρ ἐστιν τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
nt-lat
dominus enim est Filius hominis etiam sabbati.
nt-syr
ܡܳܪܳܗ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ܂
nt-cop
ⲡ​ϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲙ​ⲡ ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲡ​ϣⲏⲣⲉ ⲙ​ⲡ ⲣⲱⲙⲉ .
nt-kjv
For the Son of man is Lord even of the sabbath day.
Mt 12 9
nt-grc
Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν·
nt-lat
Et cum inde transisset, venit in synagogam eorum.
nt-syr
ܘܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܗܽܘܢ܂
nt-cop
ⲁ​ϥ ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡ​ⲙⲁ ⲉⲧ​ⲙⲙⲁⲩ ⲁ​ϥ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉ​ⲧⲉⲩ​ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ .
nt-kjv
And when he was departed thence, he went into their synagogue:
Mt 12 10
nt-grc
καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος χεῖρα ἔχων ξηράν. καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες· Εἰ ἔξεστι τοῖς σάββασιν θεραπεύειν; ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ.
nt-lat
Et ecce homo manum habens aridam, et interrogabant eum, dicentes : Si licet sabbatis curare ? ut accusarent eum.
nt-syr
ܘܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܕ݁ܝܰܒ݁ܺܝܫܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܘܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕ݁ܶܐܢ ܫܰܠܺܝܛ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܠܡܰܐܣܳܝܽܘ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܩܰܪܨܰܘܗ݈ܝ܂
nt-cop
ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥ​ⲟⲩ​ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲣⲉ​ⲧⲉϥ​ϭⲓϫ ϣⲟⲩⲱⲟⲩ ⲁ​ⲩ ϫⲛⲟⲩ​ϥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ​ϥ ⲉ​ⲩ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉ​ⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓ ⲉⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟ​ϥ ϩⲙ ⲡ​ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲕⲁⲧⲟⲓⲅⲟⲣⲉⲓ ⲙⲙⲟ​ϥ .
nt-kjv
And, behold, there was a man which had his hand withered. And they asked him, saying, Is it lawful to heal on the sabbath days? that they might accuse him.
Mt 12 11
nt-grc
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Τίς ἔσται ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος ὃς ἕξει πρόβατον ἕν, καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο τοῖς σάββασιν εἰς βόθυνον, οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ;
nt-lat
Ipse autem dixit illis : Quis erit ex vobis homo, qui habeat ovem unam, et si ceciderit hæc sabbatis in foveam, nonne tenebit et levabit eam ?
nt-syr
ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܰܢܽܘ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܥܶܪܒ݁ܳܐ ܚܰܕ݂ ܘܶܐܢ ܢܳܦ݂ܶܠ ܒ݁ܚܰܒ݁ܳܪܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܳܚܶܕ݂ ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܶܗ܂
nt-cop
ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲛ​ⲣⲱ​ⲙⲉ ⲛϩⲏⲧ​ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡ​ⲉⲧ​ⲛⲁ​ⲕⲱ ⲛⲁ​ϥ ⲛ​ⲟⲩ​ⲉⲥⲟⲟⲩ ⲛ​ⲟⲩⲱⲧ ⲛⲧⲉⲡⲁⲓ ϩⲉ ϩⲙ ⲡ​ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲩϩⲓⲉⲓⲧ ⲙⲏ ⲛϥⲛⲁⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟ​ϥ ⲁⲛ ⲛ​ϥ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥ​ϥ .
nt-kjv
And he said unto them, What man shall there be among you, that shall have one sheep, and if it fall into a pit on the sabbath day, will he not lay hold on it, and lift it out?
Mt 12 12
nt-grc
πόσῳ οὖν διαφέρει ἄνθρωπος προβάτου. ὥστε ἔξεστιν τοῖς σάββασιν καλῶς ποιεῖν.
nt-lat
Quanto magis melior est homo ove ? itaque licet sabbatis benefacere.
nt-syr
ܟ݁ܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܥܶܪܒ݁ܳܐ ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܫܰܠܺܝܛ ܗ݈ܽܘ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪ܂
nt-cop
ⲡ​ⲣⲱ​ⲙⲉ ϭⲉ ϣⲟⲃⲉ ⲛⲟⲩⲏⲣ ⲉ​ⲡ ⲉⲥⲟⲟⲩ . ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓ ϩⲙ ⲡ​ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲣⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ .
nt-kjv
How much then is a man better than a sheep? Wherefore it is lawful to do well on the sabbath days.
Mt 12 13
nt-grc
τότε λέγει τῷ ἀνθρώπῳ· Ἔκτεινόν σου τὴν χεῖρα⸃· καὶ ἐξέτεινεν, καὶ ἀπεκατεστάθη ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη.
nt-lat
Tunc ait homini : Extende manum tuam. Et extendit, et restituta est sanitati sicut altera.
nt-syr
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܰܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܦ݁ܫܽܘܛ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܘܰܦ݂ܫܰܛ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܘܬ݂ܶܩܢܰܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܚܒ݂ܰܪܬ݁ܳܗ܂
nt-cop
ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲙ​ⲡ ⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ​ⲧⲉⲕ​ϭⲓϫ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲱⲛⲥ ⲁ​ⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲉ​ⲥ ⲟⲩⲟϫ ⲛ​ⲧ ϩⲉ ⲛⲧⲕⲉⲟⲩⲉⲓ .
nt-kjv
Then saith he to the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it forth; and it was restored whole, like as the other.
Mt 12 14
nt-grc
ἐξελθόντες δὲ οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον κατ’ αὐτοῦ⸃ ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν.
nt-lat
Exeuntes autem pharisæi, consilium faciebant adversus eum, quomodo perderent eum.
nt-syr
ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܘܡܶܠܟ݁ܳܐ ܢܣܰܒ݂ܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܰܘܒ݁ܕ݂ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ܂
nt-cop
ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲁ​ⲩ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁ​ⲩ ϫⲓ​ϣⲟϫⲛⲉ ⲉⲣⲟ​ϥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ .
nt-kjv
Then the Pharisees went out, and held a council against him, how they might destroy him.
Mt 12 15
nt-grc
Ὁ δὲ Ἰησοῦς γνοὺς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν. καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας,
nt-lat
Jesus autem sciens recessit inde : et secuti sunt eum multi, et curavit eos omnes :
nt-syr
ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܕ݂ܰܥ ܘܫܰܢܺܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܘܶܐܙܰܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܘܰܐܣܺܝ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ܂
nt-cop
ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉ​ϥ ⲉⲓⲙⲉ ⲁ​ϥ ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡ​ⲙⲁ ⲉⲧ​ⲙⲙⲁⲩ . ⲁ​ⲩ ⲟⲩⲁϩ​ⲟⲩ ⲛⲥⲱ​ϥ ⲛϭⲓ ⲟⲩ​ⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ . ⲁⲩⲱ ⲁ​ϥ ⲣ​ⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟ​ⲟⲩ ⲧⲏⲣ​ⲟⲩ .
nt-kjv
But when Jesus knew it, he withdrew himself from thence: and great multitudes followed him, and he healed them all;
Mt 12 16
nt-grc
καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μὴ φανερὸν αὐτὸν ποιήσωσιν,
nt-lat
et præcepit eis ne manifestum eum facerent.
nt-syr
ܘܰܟ݂ܐܳܐ ܒ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܓ݂ܠܽܘܢܳܝܗ݈ܝ܂
nt-cop
ⲁ​ϥ ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲛⲉ​ⲩ ⲟⲩⲟⲛϩ​ϥ ⲉⲃⲟⲗ .
nt-kjv
And charged them that they should not make him known:
Mt 12 17
nt-grc
ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος·
nt-lat
Ut adimpleretur quod dictum est per Isaiam prophetam, dicentem :
nt-syr
ܕ݁ܢܶܬ݂ܡܰܠܶܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ܂
nt-cop
ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉ​ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲡ​ⲉⲛⲧ​ⲁ ⲩ​ϫⲟⲟ​ϥ ϩⲓⲧⲛ ⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉ​ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉ​ϥ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ .
nt-kjv
That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying,
Mt 12 18
nt-grc
Ἰδοὺ ὁ παῖς μου ὃν ᾑρέτισα, ὁ ἀγαπητός μου εἰς ὃν⸃ εὐδόκησεν ἡ ψυχή μου· θήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ’ αὐτόν, καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ.
nt-lat
Ecce puer meus, quem elegi, dilectus meus, in quo bene complacuit animæ meæ. Ponam spiritum meum super eum, et judicium gentibus nuntiabit.
nt-syr
ܗܳܐ ܥܰܒ݂ܕ݁ܝ ܕ݁ܶܐܨܛܒ݂ܺܝܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܝ ܕ݁ܣܶܘܚܰܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܢܰܦ݂ܫܝ ܪܽܘܚܝ ܐܶܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܘܕ݂ܺܝܢܳܐ ܠܥܰܡ݈ܡܶܐ ܢܰܟ݂ܪܶܙ܂
nt-cop
ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥ​ⲡⲁ​ϣⲏⲣⲉ ⲛⲧ​ⲁ ⲓ​ⲟⲩⲁϣ​ϥ ⲡⲁ​ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲡ​ⲉⲛⲧ​ⲁ ⲧⲁ​ⲯⲩⲭⲏ ⲟⲩⲱϣ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧ​ϥ . ϯ​ⲛⲁ​ⲕⲱ ⲙ​ⲡⲁ​ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱ​ϥ ⲛ​ϥ ⲕⲱ ⲛ​ⲟⲩ​ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲛ​ⲛ ϩⲉⲑⲛⲟⲥ .
nt-kjv
Behold my servant, whom I have chosen; my beloved, in whom my soul is well pleased: I will put my spirit upon him, and he shall shew judgment to the Gentiles.
Mt 12 19
nt-grc
οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει, οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις τὴν φωνὴν αὐτοῦ.
nt-lat
Non contendet, neque clamabit, neque audiet aliquis in plateis vocem ejus :
nt-syr
ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܚܪܶܐ ܘܠܳܐ ܢܶܩܥܶܐ ܘܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܶܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܒ݁ܫܽܘܩܳܐ܂
nt-cop
ⲛ​ϥ ⲛⲁ​ϯⲧⲱⲛ ⲁⲛ . ⲟⲩⲇⲉ ⲛϥⲛⲁⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ . ⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁ​ⲥⲱⲧⲙ ⲉ​ⲧⲉϥ​ⲥⲙⲏ ϩⲛ ⲛⲉ​ⲡⲗⲁⲧⲓⲁ .
nt-kjv
He shall not strive, nor cry; neither shall any man hear his voice in the streets.
Mt 12 20
nt-grc
κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει, ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν.
nt-lat
arundinem quassatam non confringet, et linum fumigans non extinguet, donec ejiciat ad victoriam judicium :
nt-syr
ܩܰܢܝܳܐ ܪܥܺܝܥܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܒ݁ܰܪ ܘܰܫܪܳܓ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܛܰܦ݂ܛܶܦ݂ ܠܳܐ ܢܰܕ݂ܥܶܟ݂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݁ܶܩ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܠܙܳܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ܂
nt-cop
ⲟⲩ​ⲕⲁϣ ⲉϥⲟⲩⲟϣϥ ⲛϥⲛⲁⲟⲩⲟϭⲡϥ ⲁⲛ . ⲁⲩⲱ ⲟⲩ​ⲥ ⲟⲗ ⲉ​ϥ ϩⲧⲙⲧⲱⲙ ⲛϥⲛⲁϫⲉⲛⲁϥ ⲁⲛ . ϣⲁⲛⲧⲉ​ϥ ⲉⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ​ⲡⲉϥ​ϩⲁⲡ ϩⲛ ⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ .
nt-kjv
A bruised reed shall he not break, and smoking flax shall he not quench, till he send forth judgment unto victory.
Mt 12 21
nt-grc
καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν.
nt-lat
et in nomine ejus gentes sperabunt.
nt-syr
ܘܒ݂ܰܫܡܶܗ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܢܣܰܒ݁ܪܽܘܢ܂
nt-cop
ⲛ​ⲧⲉⲛ​ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉ​ⲡⲉϥ​ⲣⲁⲛ .
nt-kjv
And in his name shall the Gentiles trust.
Mt 12 22
nt-grc
Τότε προσηνέχθη αὐτῷ δαιμονιζόμενος τυφλὸς καὶ κωφός⸃· καὶ ἐθεράπευσεν αὐτόν, ὥστε τὸν κωφὸν λαλεῖν καὶ βλέπειν.
nt-lat
Tunc oblatus est ei dæmonium habens, cæcus, et mutus, et curavit eum ita ut loqueretur, et videret.
nt-syr
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܩܰܪܶܒ݂ܘ ܠܶܗ ܕ݁ܰܝܘܳܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܚܪܶܫ ܘܰܥܘܺܝܪ ܘܰܐܣܝܶܗ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܚܰܪܫܳܐ ܘܣܰܡܝܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܘܢܶܚܙܶܐ܂
nt-cop
ⲧⲟⲧⲉ ⲁ​ⲩ ⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁ​ϥ ⲛ​ⲟⲩ​ⲃⲗⲗⲉ ⲛⲙⲡⲟ ⲉⲣⲉ​ⲟⲩ​ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ϩⲓⲱⲱ​ϥ . ⲁ​ϥ ⲣ​ⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟ​ϥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲡⲉⲙⲡⲟ ϣⲁϫⲉ ⲛ​ϥ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ .
nt-kjv
Then was brought unto him one possessed with a devil, blind, and dumb: and he healed him, insomuch that the blind and dumb both spake and saw.
Mt 12 23
nt-grc
καὶ ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι καὶ ἔλεγον· Μήτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Δαυίδ;
nt-lat
Et stupebant omnes turbæ, et dicebant : Numquid hic est filius David ?
nt-syr
ܘܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܗܳܢܰܘ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂܂
nt-cop
ⲁ​ⲩ ⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲛϭⲓ ⲙ​ⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣ​ⲟⲩ ⲉ​ⲩ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲙⲏⲧⲓ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡ​ϣⲏⲣⲉ ⲛ​ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ .
nt-kjv
And all the people were amazed, and said, Is not this the son of David?
Mt 12 24
nt-grc
οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον· Οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἰ μὴ ἐν τῷ Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων.
nt-lat
Pharisæi autem audientes, dixerunt : Hic non ejicit dæmones nisi in Beelzebub principe dæmoniorum.
nt-syr
ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܰܦ݁ܶܩ ܫܺܐܕ݂ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܒ݂ܥܶܠܙܒ݂ܽܘܒ݂ ܪܺܫܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܝܘܶܐ܂
nt-cop
ⲛⲧⲉⲣ​ⲟⲩ​ⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉϫⲁ​ⲩ . ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲁⲓ ⲛⲉϫⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ . ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ⲃⲉⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗ ⲡ​ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ​ⲛ ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ .
nt-kjv
But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub the prince of the devils.
Mt 12 25
nt-grc
εἰδὼς δὲ τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς· Πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ’ ἑαυτῆς ἐρημοῦται, καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία μερισθεῖσα καθ’ ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται.
nt-lat
Jesus autem sciens cogitationes eorum, dixit eis : Omne regnum divisum contra se desolabitur : et omnis civitas vel domus divisa contra se, non stabit.
nt-syr
ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܕ݂ܰܥ ܡܰܚܫܒ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܽܠ ܡܰܠܟ݁ܽܘ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܳܗ ܬ݁ܶܚܪܰܒ݂ ܘܟ݂ܽܠ ܒ݁ܰܝ ܘܰܡܕ݂ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܳܗ ܠܳܐ ܢܩܽܘܡ܂
nt-cop
ⲉ​ϥ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛ​ⲛⲉⲩ​ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲛⲁⲩ . ϫⲉ ⲙⲛ ⲧⲉⲣⲟ ⲛⲓⲙ ⲉⲥϣⲁⲛ​ⲡⲱϣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱ​ⲥ ϣⲁ​ⲥ ⲣ​ϫⲁⲓⲉ . ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲏⲓ ⲛⲓⲙ ⲉϥϣⲁⲛ​ⲡⲱϣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱ​ϥ ⲙⲉ​ϥ ⲁϩⲉⲣⲁⲧ​ϥ .
nt-kjv
And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand:
Mt 12 26
nt-grc
καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς τὸν Σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ’ ἑαυτὸν ἐμερίσθη· πῶς οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ;
nt-lat
Et si Satanas Satanam ejicit, adversus se divisus est : quomodo ergo stabit regnum ejus ?
nt-syr
ܘܶܐܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܡܰܦ݁ܶܩ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܩܳܝܡܳܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ܂
nt-cop
ⲉϣϫⲉ ⲡⲕⲉⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲉ​ϥ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲉⲓⲉ ⲁ​ϥ ⲡⲱϣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱ​ϥ ⲛ​ⲁϣ ϭⲉ ⲛ​ϩⲉ ⲧⲉϥ​ⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲁ​ⲁϩⲉⲣⲁⲧ​ⲥ .
nt-kjv
And if Satan cast out Satan, he is divided against himself; how shall then his kingdom stand?
Mt 12 27
nt-grc
καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν⸃.
nt-lat
Et si ego in Beelzebub ejicio dæmones, filii vestri in quo ejiciunt ? ideo ipsi judices vestri erunt.
nt-syr
ܘܶܐܢ ܐܶܢܳܐ ܒ݁ܰܒ݂ܥܶܠܙܒ݂ܽܘܒ݂ ܡܰܦ݁ܶܩ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܝܘܶܐ ܒ݁ܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܡܳܢܳܐ ܡܰܦ݁ܩܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܝܳܢܶܐ܂
nt-cop
ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉ​ⲓ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ​ⲛ ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ϩⲛ ⲃⲉⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗ ⲉⲉⲓⲉⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉ ⲉ​ⲩ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲓⲙ . ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲥⲉ​ⲛⲁ​ϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲣⲉϥϯϩⲁⲡ .
nt-kjv
And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? therefore they shall be your judges.
Mt 12 28
nt-grc
εἰ δὲ ἐν πνεύματι θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
nt-lat
Si autem ego in Spiritu Dei ejicio dæmones, igitur pervenit in vos regnum Dei.
nt-syr
ܘܶܐܢ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܰܦ݁ܶܩ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܝܘܶܐ ܩܶܪܒ݁ܰܬ݂ ܠܳܗ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܂
nt-cop
ⲉϣϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲉ​ⲓ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ​ⲛ ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ϩⲙ ⲡⲉ​ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲙ​ⲡ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲉ ⲁ​ⲥ ⲡⲱϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱ​ⲧⲛ ⲛϭⲓ ⲧ​ⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙ​ⲡ ⲛⲟⲩⲧⲉ .
nt-kjv
But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you.
Mt 12 29
nt-grc
ἢ πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἁρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχυρόν; καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει.
nt-lat
Aut quomodo potest quisquam intrare in domum fortis, et vasa ejus diripere, nisi prius alligaverit fortem ? et tunc domum illius diripiet.
nt-syr
ܐܰܘ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܶܥܽܘܠ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܘܡܳܐܢܰܘܗ݈ܝ ܢܶܒ݁ܽܘܙ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܢܶܐܣܪܺܝܘܗ݈ܝ ܠܚܰܣܺܝܢܳܐ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܢܶܒ݁ܽܘܙ܂
nt-cop
ⲏⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟ​ϥ ⲉ​ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉ​ⲡ ⲏⲓ ⲙⲡϫⲱⲱⲣⲉ ⲉ​ⲧⲱⲣⲡ ⲛ​ⲛⲉϥ​ϩⲛⲁⲁⲩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛ​ϣⲟⲣⲡ ⲛ​ϥ ⲙⲟⲩⲣ ⲙⲡϫⲱⲱⲣⲉ . ⲧⲟⲧⲉ ⲛ​ϥ ⲧⲱⲣⲡ ⲙ​ⲡⲉϥ​ⲏⲓ .
nt-kjv
Or else how can one enter into a strong man's house, and spoil his goods, except he first bind the strong man? and then he will spoil his house.
Mt 12 30
nt-grc
ὁ μὴ ὢν μετ’ ἐμοῦ κατ’ ἐμοῦ ἐστιν, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ’ ἐμοῦ σκορπίζει.
nt-lat
Qui non est mecum, contra me est ; et qui non congregat mihi, spargit.
nt-syr
ܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܝ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠܝ ܗ݈ܽܘ ܘܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܟ݁ܳܢܶܫ ܥܰܡܝ ܡܒ݂ܰܕ݁ܳܪܽܘ ܡܒ݂ܰܕ݁ܰܪ܂
nt-cop
ⲡⲉⲧⲉⲛϥϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲁ​ⲓ ⲁⲛ ⲉ​ϥ ϯ ⲟⲩⲃⲏ​ⲓ . ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲥⲩⲛⲁⲅⲉ ⲛⲙⲙⲁ​ⲓ ⲁⲛ ⲉ​ϥ ϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ .
nt-kjv
He that is not with me is against me; and he that gathereth not with me scattereth abroad.
Mt 12 31
nt-grc
διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται.
nt-lat
Ideo dico vobis : Omne peccatum et blasphemia remittetur hominibus, Spiritus autem blasphemia non remittetur.
nt-syr
ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܚܛܳܗܺܝܢ ܘܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܺܝܢ ܢܶܫܬ݁ܰܒ݂ܩܽܘܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܓ݁ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܒ݂ܶܩ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ܂
nt-cop
ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϯ​ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲟⲩⲁ ⲛⲓⲙ ⲥⲉ​ⲛⲁ​ⲕⲁⲁ​ⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ​ⲣⲱ​ⲙⲉ . ⲡϫⲓⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉ​ⲡⲉ​ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧ​ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ​ⲥⲉ​ⲛⲁ​ⲕⲁⲁ​ϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ .
nt-kjv
Wherefore I say unto you, All manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men: but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men.
Mt 12 32
nt-grc
καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τούτῳ τῷ⸃ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι.
nt-lat
Et quicumque dixerit verbum contra Filium hominis, remittetur ei : qui autem dixerit contra Spiritum Sanctum, non remittetur ei, neque in hoc sæculo, neque in futuro.
nt-syr
ܘܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܢܺܐܡܰܪ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܢܶܫܬ݁ܒ݂ܶܩ ܠܶܗ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܒ݂ܶܩ ܠܶܗ ܠܳܐ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂܂
nt-cop
ⲁⲩⲱ ⲡ​ⲉⲧ​ⲛⲁ​ϫⲱ ⲛ​ⲟⲩ​ϣⲁϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉ​ⲡ ϣⲏⲣⲉ ⲙ​ⲡ ⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉ​ⲛⲁ​ⲕⲁⲁ​ϥ ⲛⲁ​ϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲡ​ⲉⲧ​ⲛⲁ​ϫⲱ ⲇⲉ ⲛ​ⲟⲩ​ϣⲁϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉ​ⲡⲉ​ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧ​ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ​ⲥⲉ​ⲛⲁ​ⲕⲁⲁ​ⲥ ⲛⲁ​ϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲓ​ⲁⲓⲱⲛ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲙ ⲡ​ⲉⲧ​ⲛⲏⲩ .
nt-kjv
And whosoever speaketh a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come.
Mt 12 33
nt-grc
Ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον καλὸν καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ καλόν, ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρὸν καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ σαπρόν· ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται.
nt-lat
Aut facite arborem bonam, et fructum ejus bonum : aut facite arborem malam, et fructum ejus malum : siquidem ex fructu arbor agnoscitur.
nt-syr
ܐܰܘ ܥܒ݂ܶܕ݂ܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܐ ܘܦ݂ܺܐܪܰܘܗ݈ܝ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܐܰܘ ܥܒ݂ܶܕ݂ܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܘܦ݂ܺܐܪܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܺܝܫܶܐ ܡܶܢ ܦ݁ܺܐܪܰܘܗ݈ܝ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܐܺܝܠܳܢܳܐ܂
nt-cop
ⲏⲛⲧⲉⲧⲛ ⲉⲓⲣⲉ ⲙ​ⲡ ϣⲏⲛ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙⲛ ⲡⲉϥ​ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ . ⲏⲛⲧⲉⲧⲛ ⲉⲓⲣⲉ ⲙ​ⲡ ϣⲏⲛ ⲉ​ⲧ ϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲡⲉϥ​ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉ​ⲧ ϩⲟⲟⲩ . ⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲙ ⲡ​ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛϣⲁⲩⲥⲟⲩⲛⲡϣⲏⲛ .
nt-kjv
Either make the tree good, and his fruit good; or else make the tree corrupt, and his fruit corrupt: for the tree is known by his fruit.
Mt 12 34
nt-grc
γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες; ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ.
nt-lat
Progenies viperarum, quomodo potestis bona loqui, cum sitis mali ? ex abundantia enim cordis os loquitur.
nt-syr
ܝܰܠܕ݁ܳܐ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܕ݂ܢܶܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫܶܐ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܬ݁ܰܘܬ݁ܳܪܰܝ ܠܶܒ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܡܰܠܶܠ ܦ݁ܽܘܡܳܐ܂
nt-cop
ⲛⲉ​ϫⲡ​ⲟ ⲛⲛⲉϩⲃⲟⲩⲓ . ⲛ​ⲁϣ ⲛ​ϩⲉ ⲟⲩⲛ​ϭⲟⲙ ⲙⲙⲱ​ⲧⲛ ⲉϫⲉⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲧⲉⲧⲛ ϩⲉⲛ​ⲥⲁ ⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ . ⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲙ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲙ​ⲡ ϩⲏⲧ ⲉⲣⲉ​ⲧ ⲧⲁⲡⲣⲟ ϣⲁϫⲉ .
nt-kjv
O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? for out of the abundance of the heart the mouth speaketh.
Mt 12 35
nt-grc
ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει ἀγαθά, καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά.
nt-lat
Bonus homo de bono thesauro profert bona : et malus homo de malo thesauro profert mala.
nt-syr
ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܡܶܢ ܣܺܝܡܳܬ݂ܳܐ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܡܰܦ݁ܶܩ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܣܺܝܡܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܡܰܦ݁ܶܩ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ܂
nt-cop
ⲡ​ⲣⲱ​ⲙⲉ ⲛ​ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉϥⲁϩⲟ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛϣⲁϥⲧⲁⲩⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ . ⲁⲩⲱ ⲡ​ⲣⲱ​ⲙⲉ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉϥⲁϩⲟ ⲉ​ⲧ ϩⲟⲟⲩ ⲛϣⲁϥⲧⲁⲩⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ .
nt-kjv
A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things: and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things.
Mt 12 36
nt-grc
λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν ὃ λαλήσουσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσιν περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως·
nt-lat
Dico autem vobis quoniam omne verbum otiosum, quod locuti fuerint homines, reddent rationem de eo in die judicii.
nt-syr
ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܠܳܐ ܒ݁ܰܛܳܠܳܐ ܕ݁ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܢܶܬ݁ܠܽܘܢ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݁ܳܡܳܗ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ܂
nt-cop
ϯ​ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ϣⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲛ​ⲁⲣⲅⲟⲛ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲛ​ⲣⲱ​ⲙⲉ ⲛⲁ​ϫⲟⲟⲩ ⲥⲉ​ⲛⲁ​ϯⲗⲟⲅⲟⲥ ϩⲁⲣⲟ​ⲟⲩ ⲙ​ⲡⲉ​ϩⲟⲟⲩ ⲛ​ⲧⲉ​ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ .
nt-kjv
But I say unto you, That every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment.
Mt 12 37
nt-grc
ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ, καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ.
nt-lat
Ex verbis enim tuis justificaberis et ex verbis tuis condemnaberis.
nt-syr
ܡܶܢ ܡܶܠܰܝܟ݁ ܓ݁ܶܝܪ ܬ݁ܶܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩ ܘܡܶܢ ܡܶܠܰܝܟ݁ ܬ݁ܶܬ݂ܚܰܝܰܒ݂܂
nt-cop
ⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲛ ⲛⲉⲕ​ϣⲁϫⲉ ⲉ​ⲩ ⲛⲁ​ⲧⲙⲁⲓⲟⲕ . ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉⲕ​ϣⲁϫⲉ ⲉ​ⲩ ⲛⲁ​ⲧϭⲁⲓⲟ​ⲕ .
nt-kjv
For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned.
Mt 12 38
nt-grc
Τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινες τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων λέγοντες· Διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν.
nt-lat
Tunc responderunt ei quidam de scribis et pharisæis, dicentes : Magister, volumus a te signum videre.
nt-syr
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܥܢܰܘ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܡܶܢ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܕ݁ܢܶܚܙܶܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܐܳܬ݂ܳܐ܂
nt-cop
ⲧⲟⲧⲉ ⲁ​ⲩ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁ​ϥ ⲛϭⲓ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲛ​ⲛⲉ​ⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲉ​ⲩ ϫⲱ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲡ​ⲥⲁϩ ⲧⲛ​ⲟⲩⲱϣ ⲉ​ⲛⲁⲩ ⲉⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ​ⲕ .
nt-kjv
Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee.
Mt 12 39
nt-grc
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· Γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου.
nt-lat
Qui respondens ait illis : Generatio mala et adultera signum quærit : et signum non dabitur ei, nisi signum Jonæ prophetæ.
nt-syr
ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܘܓ݂ܰܝܳܪܬ݂ܳܐ ܐܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܥܝܳܐ ܘܳܐܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܐܶܠܳܐ ܐܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܰܘܢܳܢ ܢܒ݂ܺܝܳܐ܂
nt-cop
ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁ​ϥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁ​ϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧ​ⲅⲉⲛⲉⲁ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲛ​ⲛ ⲟⲉⲓⲕ ⲥ​ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ​ⲟⲩ​ⲙⲁⲉⲓⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲉ​ⲩ ϯ​ⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲁ​ⲥ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲡ​ⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲓⲱⲛⲁⲥ ⲡⲉ​ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ .
nt-kjv
But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas:
Mt 12 40
nt-grc
ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας.
nt-lat
Sicut enim fuit Jonas in ventre ceti tribus diebus, et tribus noctibus, sic erit Filius hominis in corde terræ tribus diebus et tribus noctibus.
nt-syr
ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܝܰܘܢܳܢ ܒ݁ܟ݂ܰܪܣܶܗ ܕ݁ܢܽܘܢܳܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܠܰܝܠܰܘܳܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܒ݁ܠܶܒ݁ܳܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܐܺܝܡܳܡܺܝܢ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܠܰܝܠܰܘܳܢ܂
nt-cop
ⲛ​ⲧ ϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲉⲣⲉⲓⲱⲛⲁⲥ ϣⲟⲟⲡ ⲛϩⲏⲧ​ϥ ⲙⲡⲕⲏⲧⲟⲥ ⲛ​ϣⲟⲙⲛⲧ ⲛ​ϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ​ⲟⲩϣⲏ . ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧ​ϩⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉ ⲡ​ϣⲏⲣⲉ ⲙ​ⲡ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁ​ϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟ​ⲥ ϩⲙ ⲡ​ϩⲏⲧ ⲙ​ⲡ ⲕⲁϩ ⲛ​ϣⲟⲙⲛⲧ ⲛ​ϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ​ⲟⲩϣⲏ .
nt-kjv
For as Jonas was three days and three nights in the whale's belly; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.
Mt 12 41
nt-grc
ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.
nt-lat
Viri Ninivitæ surgent in judicio cum generatione ista, et condemnabunt eam : quia pœnitentiam egerunt in prædicatione Jonæ. Et ecce plus quam Jonas hic.
nt-syr
ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܢܺܝܢܘܳܝܶܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܰܢܚܰܝܒ݂ܽܘܢܳܗ ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ ܬ݁ܳܒ݂ܘ ܒ݁ܟ݂ܳܪܽܘܙܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܰܘܢܳܢ ܘܗܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܝܰܘܢܳܢ ܬ݁ܢܳܢ܂
nt-cop
ⲛ​ⲣⲱ​ⲙⲉ ⲛⲛⲓⲛⲉⲩⲏ ⲛⲁ​ⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛ ⲧⲉ​ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲙⲛ ⲧⲉⲓ​ⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲥⲉⲧϭⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲁ​ⲩ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲉⲡⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲱⲛⲁⲥ . ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲉⲓⲱⲛⲁⲥ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ .
nt-kjv
The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it: because they repented at the preaching of Jonas; and, behold, a greater than Jonas is here.
Mt 12 42
nt-grc
βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτήν· ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε.
nt-lat
Regina austri surget in judicio cum generatione ista, et condemnabit eam : quia venit a finibus terræ audire sapientiam Salomonis, et ecce plus quam Salomon hic.
nt-syr
ܡܰܠܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܝܡܢܳܐ ܬ݁ܩܽܘܡ ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܰܬ݂ܚܰܝܒ݂ܺܝܗ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܡܶܢ ܥܶܒ݂ܪܶܝܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܡܰܥ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܘܗܳܐ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܫܠܶܝܡܳܘܢ ܗܳܪܟ݁ܳܐ܂
nt-cop
ⲧⲣⲧⲣⲱ ⲙ​ⲡ ⲣⲏⲥ ⲛⲁ​ⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛ ⲧⲉ​ⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲙⲛ ⲧⲉⲓ​ⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛ​ⲥ ⲧϭⲁⲓⲟ​ⲥ ϫⲉ ⲁ​ⲥ ⲉⲓ ϫⲓⲛⲉⲁⲣⲏϫϥ ⲙ​ⲡ ⲕⲁϩ ⲉ​ⲥⲱⲧⲙ ⲉ​ⲧ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛ​ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲉ​ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ .
nt-kjv
The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon; and, behold, a greater than Solomon is here.
Mt 12 43
nt-grc
Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι’ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ οὐχ εὑρίσκει.
nt-lat
Cum autem immundus spiritus exierit ab homine, ambulat per loca arida, quærens requiem, et non invenit.
nt-syr
ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܛܰܢܦ݂ܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܦ݁ܽܘܩ ܡܶܢ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܪܟ݁ܳܐ ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܗܽܘܢ ܘܒ݂ܳܥܝܳܐ ܢܝܳܚܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ܂
nt-cop
ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲡ​ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲙⲡⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉϥϣⲁⲛ​ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡ​ⲣⲱ​ⲙⲉ . ϣⲁ​ϥ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ϩⲉⲛ​ⲙⲁ ⲉ​ⲙⲛ​ⲙⲟⲟⲩ ⲛϩⲏⲧ​ⲟ